Byla I-423-609/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir projekto pripažinimo suderintu

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos AB LESTO atstovei J.Z., atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovei Nijolei Piekienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V.E. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos AB LESTO skundą atsakovei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Fisanta“, V.E. dėl sprendimo panaikinimo ir projekto pripažinimo suderintu ir

Nustatė

2pareiškėja AB LESTO prašo panaikinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau- Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija) 2012 03 15 sprendimą Nr. S-198(6.7) ir projektavimo įmonės UAB „Fisanta“ parengtą 0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukcijos, ( - ), projektą pagal Lauko elektros tinklų planą Nr. 421-01-TDP-E-BR1 pripažinti suderintu.

3Skunde (b.l. 4-9) nurodoma, kad 2011 01 19 į pareiškėją AB LESTO (toliau- Bendrovė) kreipėsi tretysis suinteresuotas asmuo V.E., prašydamas išduoti technines (prisijungimo) sąlygas nuosavybės teise valdomo pastato - Poilsio namelio, adresu ( - ), elektros įrenginių prisijungimui prie Bendrovės skirstomųjų tinklų su 5 kW leistinąja naudoti galia. Pažymi, jog vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 12 09 įsakymu Nr. 1-246 patvirtintu Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis, Bendrovė trečiajam suinteresuotam asmeniui V.E. 2011 02 02 prisijungimo sąlygas Nr. TS-43030-11-0044 išdavė ir 2011 02 03 sudarė Naujojo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Nr. NV-43030-11-0044. Paaiškino, kad Bendrovės užsakymu UAB „Fisanta“ parengė „0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukcija, ( - )“ projektą (toliau ir Projektas) ir jį suderino su valstybinės žemės valdytoju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos žemėtvarkos skyriumi, UAB „Neringos komunalininkas“, UAB „Neringos vanduo“, VĮ „Automagistralė“, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejumi, V.P., V.E. Ginčijamu 2012 03 15 sprendimu Nr. S-198(6.7) Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija parengtam Projektui nepritarė, motyvuodama tuo, kad jis prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 12 19 nutarimu Nr. 1269, Juodkrantės ir apylinkių principinio plano architektūrinės - planinės dalies VI zonos reikalavimams. Pripažįsta, kad nors Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema draudžia rekonstruoti šioje teritorijoje esančius statinius bei statyti naujus, tačiau Projekte iš esmės numatytas esamo elektros kabelio remontas, išlaikant esamą elektros tinklų išdėstymą ir neįrengiant naujų įrenginių. Tvirtina, jog Projekte nenumatyta statinių rekonstrukcija ar naujų statinių statyba, todėl atsakovė nepagrįstai atsisakė Projektą suderinti. Teigia, jog pagal Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalį elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, laikytini kilnojamaisiais daiktais. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį statiniu laikomas tik nekilnojamasis daiktas, kabelinės linijos rekonstrukcija nepagrįstai traktuojama kaip statinio rekonstrukcija. Mano, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos 2012 03 15 sprendime Nr. S-198(6.7) išdėstytas draudimas rekonstruoti (remontuoti) valstybinėje žemėje esantį elektros kabelį pažeidžia protingumo ir teis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai protingumo principus, nuosavybės teisės ir nuosavybės nusavinimo visuomenės reikmėms nuostatas, elektros energijos prieinamumo imperatyvą, vartotojo teisę gauti patikimą ir kokybišką elektros energiją.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė skundą palaiko skunde išdėstytais argumentais.

5Atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime (b.l. 57-58) nurodyta, jog atsakovė su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo jų netenkinti. Nurodė, jog gavusi UAB „Fisanta“ prašymą suderinti kabelinės linijos rekonstrukcijos, adresu ( - ), projektą, patikrino, ar numatomi rekonstrukcijos darbai numatytoje vietoje neprieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) Juodkrantės ir apylinkių principinio plano architektūrinės - planinės dalies, VI zonos reikalavimams. Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) Juodkrantės ir apylinkių principinio plano architektūrinės - planinės dalyje numatyta, kad buvusios moksleivių stovyklos teritorijos sutvarkymui numatyta: 1) iškelti visus menkaverčius pastatus; 2) respektuoti buvusį taką nuo marių pusės link jūros; 3) išlaisvintą teritoriją paversti miško parko poilsio aikštelių zona; 4) atkurti prarastus želdinius. Pažymi, jog Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) „Juodkrantės pamario zonos perspektyvinio teritorijų naudojimo schemos M 1:2000“ grafinėje dalyje teritorija pažymėta sutartiniu ženklu „21“ - poilsio ir žaidimų aikštynas bei sutartiniu ženklinimu - „gyvenvietės bendro naudojimo žalieji plotai bei apsauginiai želdynai“. Teigia, kad planavimo schemos (generalinio plano) „Juodkrantės inžinerinių tinklų schemoje M 1:5000“ elektros kabelinės linijos įrengimas (remontas, rekonstrukcija) nenumatyti. Tvirtina, jog Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte imperatyviai teigiama, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, todėl Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsisakė derinti 0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukcijos projektą.

6Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ginčo projektu planuojama rekonstruoti kabelinė linija atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnyje apibrėžtą inžinerinių statinių sąvoką. Teigia, kad tiek Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plane, patvirtintame 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 702, tiek Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrajame plane ginčo teritorija priskiriama miško paskirties žemei, todėl remiantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatomis, statyba šioje teritorijoje negalima.

7Tretysis suinteresuotas asmuo V.E. prašo skundą patenkinti. Nurodė, kad šiuo metu jis naudojasi 0,23 kV elektros kabeliu, kurio galingumas yra per silpnas, todėl kreipėsi į pareiškėją, siekdamas pagerinti tiekiamos elektros energijos kokybę ir užtikrinti saugumą.

8Konstatuojama.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui V.E. nuosavybės teise priklauso pastatas - poilsio namelis (toliau - Poilsio namelis), esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pastatytas nesuformuotame valstybinės žemės sklype (b.l. 12-28). 2011 01 19 B LESTO V.E. pateikė Buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraišką Nr. 43030-11-0044 (b.l. 30), prašydamas Poilsio namelį prijungti prie elektros tinklų. 2011 02 02 buvo išduotos Prisijungimo sąlygos Nr. TS-43030-11-0044 (b.l. 31,32), kurios 2011 10 18 raštu Nr. 43010-636 buvo patikslintos (b.l. 33). 2011 02 03 tarp AB LESTO ir trečiojo suintereso asmens V.E. buvo sudaryta Naujojo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis Nr. 43010-11-0044 (b.l. 34-45), kuria AB LESTO įsipareigojo per 20 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos įmokos sumokėjimo dienos atlikti prijungimo paslaugai suteikti būtinus rangos darbus. Vykdydama AB LESTO pateiktą projektavimo darbų užduotį Nr. PU-43030-11-0044 (b.l. 46), UAB „Fisanta“ parengė 0,23 kv kabelinės linijos rekonstrukcijos projektą (b.l. 48) ir 2012 01 19 kreipėsi į Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją su prašymu raštu pritarti statinio projektui (b.l. 49). Ginčijamu 2012 03 15 sprendimu Nr. S1-198(6.7) (b.l. 50) Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 0,4 kV kabelinės linijos rekonstrukcijai ( - ), nepritarė ir nurodė, kad parengtas projektas prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) Juodkrantės ir apylinkių principinio plano architektūrinės - planinės dalies, VI zonos reikalavimams.

10Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, ir veiklą jose reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. Byloje neginčijama, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausantis Poilsio namelis yra Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje, todėl šiai teritorijai taikomos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nuostatos.

11Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose.

12Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 19 nutarimu Nr. 308 patvirtintų Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų (toliau - Nuostatai), 4 punkte nurodyta, kad Kuršių nerijos nacionalinis parkas tvarkomas pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą (generalinį planą) (toliau - Schema), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 12 19 nutarimu Nr. 1269.

13Pagal Schemos Juodkrantės ir apylinkių principinį planą ginčo Poilsio namelis yra gyvenvietės bendro naudojimo žaliųjų plotų ir apsauginių želdinių zonoje poilsio ir žaidimų aikštyne t.y. buvusioje moksleivių stovyklos teritorijoje, kurios sutvarkymui numatyta: 1) iškelti visus menkaverčius pastatus; 2) respektuoti buvusį taką nuo marių pusės link jūros; 3) išlaisvintą teritoriją paversti miško parko poilsio aikštelių zona; 4) atkurti prarastus želdinius.

14Pareiškėja AB LESTO iš esmės neginčija aplinkybės, jog pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą (generalinį planą) trečiajam suinteresuotam asmeniui V.E. priklausančio Poilsio namelio teritorijoje esamų statinių rekonstravimas bei naujų pastatų statyba negalimas, tačiau tvirtina, jog planuojama rekonstruoti 0,23 kV kabelinė linija nelaikytina statiniu.

15Statinio sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad statiniu yra pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas. Iš Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuoto statinio apibrėžimo matyti, jog objekto priskyrimui statinių kategorijai teisiškai reikšmingos trys aplinkybės: 1) objektas turi laikančiąsias konstrukcijas; 2) laikančiosios konstrukcijos (visos ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus; 3) objektas yra nekilnojamasis daiktas.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nekilnojamieji daiktai yra žemė ir kiti daiktai, kurie susiję su žeme ir kurių negalima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties bei iš esmės nesumažinus jų vertės (pastatai, įrenginiai, sodiniai ir kiti daiktai, kurie pagal paskirtį ir prigimtį yra nekilnojamieji).

17Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad inžineriniai statiniai - tai susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. To paties įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog inžineriniais tinklais laikomi statinio statybos sklype (išskyrus statinio vidų) ir už jo ribų nutiesti komunaliniai ar vietiniai vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šilumos, dujų, naftos ar kito kuro, technologiniai vamzdynai, elektros perdavimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 06 11 įsakymu Nr. 289 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ numatyta, jog inžineriniams tinklams (inžineriniams statiniams) priskiriami inter alia elektros tinklai (10.6.4. punktas).

18Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau - Įstatymas), laikytino specialiuoju (lex specialis derogat lex generalis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo atžvilgiu, 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad elektros energetikos objektai ir įrenginiai statomi Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Iš Įstatymo 75 straipsnio 2 dalies matyti, jog joje išskirta atskira grupė elektros energetikos objektų ir įrenginių, kurie nelaikytini nekilnojamaisiais daiktais - tai elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos ir įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius, kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais. Įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje pažymėta, jog užbaigus nurodytų elektros energetikos objektų ir įrenginių statybą, rekonstravimą ar kapitališkai juos suremontavus, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.

19Pareiškėjos AB LESTO užsakymu parengtame 0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukcijos projekte numatoma elektros linijos rekonstrukcija. Analizuojant topografinę nuotrauką (b.l. 48) matyti, jog vykdant 0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukciją, numatoma demontuoti esamą 0,23 kV elektros kabelį ir jo vietoje nutiesti 0,4 kV kabelinę liniją. Iš to, kas nustatyta, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju numatoma atlikti ne elektros tinklo, kuris pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 06 11 įsakymu Nr. 289 patvirtintą Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ laikytinas inžineriniu statiniu, o atskiros elektros linijos, kuri pagal Įstatymo 75 straipsnio 2 dalį priskirtina kilnojamųjų daiktų kategorijai, rekonstrukciją.

20Kadangi nustatyta, jog numatomas rekonstruoti elektros įrenginys pagal savo paskirtį ir prigimtį negali būti laikytinas nekilnojamuoju daiktu, nepritarimas ginčo rekonstrukcijai 2012 03 15 atsakovės rašte Nr. S1-198 (6.7) nurodytu pagrindu laikytinas nepagrįstu.

21Nors, atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovės teigimu, Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) „Juodkrantės inžinerinių tinklų schemoje M 1:5000“ elektros kabelinės linijos įrengimas (remontas, rekonstrukcija) nenumatyti, tačiau akivaizdu, jog ginčo teritorijoje kabelinė linija buvo įrengta.

22Kadangi nėra duomenų, patvirtinančių, jog sprendimas dėl ginčo Poilsio namelio iškėlimo iš buvusios moksleivių stovyklos teritorijos yra pradėtas realiai vykdyti, laikytina, jog esant susiklosčiusiai faktinei padėčiai, kabelinės linijos rekonstrukcija būtina Poilsio namelio saugiai eksploatacijai pagal jo tiesioginę paskirtį užtikrinti.

23Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje ir tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) nepreištarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Administracinio teismo kompetencijai nėra priskirta priimti administracinius aktus.

24Kadangi vienu iš skundo reikalavimų prašoma projektavimo įmonės UAB „Fisanta“ parengtą ginčo 0,23 kV kabelinės linijos rekonstrukcijos projektą pripažinti suderintu, administracinė byla dalyje nutrauktina, kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25elektros įrenginiai neatitinka vieno iš būtinų statinio požymių - jie nėra nekilnojamieji daiktai.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27skundą tenkinti iš dalies.

282012 03 15 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos sprendimą Nr. S1-198(6.7) panaikinti.

29Kitoje dalyje administracinę bylą nutraukti.

30Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja AB LESTO prašo panaikinti Valstybinės saugomų teritorijų... 3. Skunde (b.l. 4-9) nurodoma, kad 2011 01 19 į pareiškėją AB LESTO (toliau-... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė skundą palaiko skunde... 5. Atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime (b.l.... 6. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašo skundą atmesti kaip... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo V.E. prašo skundą patenkinti. Nurodė, kad... 8. Konstatuojama.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui V.E.... 10. Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, ir veiklą... 11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4... 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 03 19 nutarimu Nr. 308 patvirtintų... 13. Pagal Schemos Juodkrantės ir apylinkių principinį planą ginčo Poilsio... 14. Pareiškėja AB LESTO iš esmės neginčija aplinkybės, jog pagal Kuršių... 15. Statinio sąvoką apibrėžia Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad... 18. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau - Įstatymas),... 19. Pareiškėjos AB LESTO užsakymu parengtame 0,23 kV kabelinės linijos... 20. Kadangi nustatyta, jog numatomas rekonstruoti elektros įrenginys pagal savo... 21. Nors, atsakovės Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovės... 22. Kadangi nėra duomenų, patvirtinančių, jog sprendimas dėl ginčo Poilsio... 23. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnis... 24. Kadangi vienu iš skundo reikalavimų prašoma projektavimo įmonės UAB... 25. elektros įrenginiai neatitinka vieno iš būtinų statinio požymių - jie... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. skundą tenkinti iš dalies.... 28. 2012 03 15 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos... 29. Kitoje dalyje administracinę bylą nutraukti.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...