Byla AS-575-617-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 2S-17 „Dėl UAB Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –sustabdyti konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 2S-17 „Dėl UAB Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 4 punkto galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas. Nurodė, kad dėl nurodyto punkto vykdymo gali turėti nuostolių, priėmus sprendimą ir panaikinus ginčijamą nutarimą, sprendimo vykdymas gali pasunkėti.

4II

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartimi nutarė prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkinti. Teismas nurodė, kad Konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 15 d. nutarimo 4 punktu yra nutarta už klaidinančios reklamos naudojimą skirti solidariai UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“ 19000 Lt piniginę baudą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 str. l d. yra numatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pareiškėjo skundžiama nutarimo dalis dėl baudos paskyrimo, yra išvestinė iš kitų šioje byloje ginčijamų klausimų, susijusių pareiškėjo nurodytais argumentais dėl klaidinančios reklamos nebuvimo bei su atsakovo įpareigojimais paneigti reklamą. Pareiškėjo nurodyti argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo būtinumo yra susiję su sprendimo vykdymo atgręžimo klausimais, o ne su galimybe įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad sprendimo vykdymas dėl ginčijamo nutarimo 4 punkto gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Be to, Konkurencijos įstatymo 44 str. 2 d. yra numatyta, kad esant motyvuotam ūkio subjekto prašymui, Konkurencijos tarybos sprendimu baudos ar jos dalies mokėjimas gali būti atidedamas iki šešių mėnesių. Pareiškėjas nepateikė ir byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas neturėtų galimybes pasinaudoti nurodyta įstatymo numatyta priemone dėl baudos atidėjimo. Pareiškėjas nepateikė ir byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad ginčijamas nutarimas yra pateiktas vykdyti antstoliui (Konkurencijos įstatymo 44 str. 3 d.). Todėl šiuo metu nėra pagrindo svarstyti ir kitos negu pareiškėjas prašo reikalavimo užtikrinimo priemonės - išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymo tikslingumo (ABTĮ 71 str. 2 d. 2 p.).

6III

7Pareiškėjas UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - sustabdyti Konkurencijos tarybos 2007-07-05 nutarimo Nr. 2S-17 rezoliucinės dalies 4 punkto galiojimą iki įsigalios teismo sprendimas administracinėje byloje. Paaiškina, kad netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas negalės normaliai vykdyti ūkinės - komercinės veiklos, kadangi neteks galimybės teisminio proceso metu komercinėje apyvartoje panaudoti 19000 Lt, kurie sumokėtini per Konkurencijos įstatymo 44 str. nurodytą terminą. Kadangi sumokėtina pinigų suma bus neprieinama pareiškėjui, tai jam reikės skolintis bei mokėti palūkanas. Nuostoliai taip pat pasireikštų negalėjimu naudoti baudos sumos veikloje, kas sumažintų pareiškėjo finansinį pajėgumą. Todėl sumokėjus skundžiamu nutarimu paskirtą baudą kils pasekmės, kurių nebus galima pašalinti patenkinus skundą ir panaikinus skundžiamą nutarimą. Tai reiškia, kad netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, nebus užtikrintos akto panaikinimo teisinės pasekmės. Todėl negalimumas atkurti padėtį iki ginčijamo nutarimo priėmimo suponuoja galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą, t.y. egzistuoja ABTĮ 71 str. l d. numatytos sąlygos taikyti prašytas reikalavimo užtikrinimo priemones. Teismas nepagrįstai nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl reikalavimo užtikrinimo būtinumo yra susiję su sprendimo vykdymo atgręžimo klausimais, o ne su galimybe įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Netaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas patirs tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, veiklos apsunkinimus ir kitas neigiamas pasekmes, kurių, panaikinus skundžiamą nutarimą, nebus galima pašalinti vien taikant sprendimo vykdymo atgręžimą. Baudos sumokėjimu pažeistas teises ir teisėtus interesus pareiškėjas galės atkurti (apginti) tik gavęs nuostolių atlyginimą. Teismas nepagrįstai nesirėmė ABTĮ 92 str. nuostatomis ir netinkamai taikė ABTĮ 71 str. l d. Minėtų normų paskirtis, teismų praktikoje aiškinama kaip siekis realiai apginti besikreipusiųjų teisminės gynybos asmenų teises ar įstatymu saugomus interesus, jų naudai priėmus sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-07-05 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-285-07). Vien nuostolių atsiradimo ir papildomų teisminių ginčų būtinybė administracinių teismų praktikoje vertinama kaip vienas iš pagrindų reikalavimui užtikrinimui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-11-23 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-622/2006; 2006-09-21 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-496/2006; 2004-03-19 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-163-04; 2007-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-258/2007). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymo, atsižvelgtina į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-11-23 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-622/2006, 2006-12-07 nutartis administracinėje byloje Nr. AS-636/2006). Apelianto nuomone, šiuo atveju reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas yra neadekvatus ir proporcingas siekiamam tikslui. Apeliantas pažymi, kad neprašo sustabdyti nutarimo rezoliucinės dalies 2 p., kuriuo jis įpareigotas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir reklamos tekste nenaudoti minėtų reklaminių teiginių, ir savanoriškai sustabdė šia nutarimo dalimi pripažintos kaip klaidinančios reklamos skelbimą. Dėl minėtų priežasčių pareiškėjo prašyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė atitinka ir teisėtų lūkesčių principą bei pareiškėjo ir atsakovo interesų pusiausvyrą.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, konstatuoja, kad teismas tinkamai vertino bylai reikšmingas aplinkybės ir reikalavimo užtikrinimo klausimą išsprendė teisingai.

12Konkurencijos įstatymo 38 str. 3 d. nustato, jog skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip. Šioje byloje, pareiškėjas prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 2S-17 „Dėl UAB Žemės vystymo fondas“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 4 punkto, kuriuo pareiškėjui UAB „Žemės vystymo fondas 18“ ir UAB „Žemės vystymo fondas“ solidariai paskirta 19000 Lt bauda, galiojimą, nepateikė konkrečių įrodymų, kad negali sumokėti tokios baudos ir kad jos sumokėjimas esmingai įtakotų pareiškėjo finansinę padėtį, kad ši bendrovė turės skolintis pinigų budai sumokėti ir dėl to patirs nuostolių. Pareiškėjas nepateikė duomenų apie finansinę bendrovės padėtį (b.l. 50), o byloje yra duomenų, kad UAB „Žemės vystymo fondas 18“ turi nekilnojamojo turto (b.l. 75). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju viešo ir privataus interesų pusiausvyra nebus pažeista ir taikyti išimtį iš Konkurencijos įstatymo 38 str. 3 d. nustatytos bendros Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo tvarkos nėra pagrindo.

13Apelianto teiginiai, kad pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas, yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 71 str. 2 d. numatytas reikalavimo užtikrinimo priemones.

14Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pakeiti ją ar panaikinti apelianto nurodytais motyvais nėra pagrindo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

16Pareiškėjo UAB „Žemės vystymo fondas 18“ atskirąjį skundą atmesti.

17Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai