Byla 2A-1164-253/2014
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Nijolės Griškevičienės, Alvydo Žerlausko, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovams: pirmininkei V. M., advokatui Karoliui Gerbauskui, advokatui Henrikui Mackevičiui bei atsakovės atstovams: vadovei L. J. ir advokatui Dariui Krenciui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-31 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo ieškinį atsakovei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19 atsakovės raštu Nr. S-239, neteisėtu; įpareigoti atsakovę Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją (toliau – ir Konservatorija) pateikti darbuotojų tarifinį sąrašą (tris elementus iš tarifikacinio sąrašo), t. y. visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 metus ir 2013 m. pirmąjį pusmetį; priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta profesinė sąjunga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo įstatais (toliau – ir Įstatai). Nuo 2008-02-24 konservatorijoje veikia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo padalinys – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Švietimo darbuotojų profesinė organizacija (toliau – ir profesinė organizacija), kuri buvo įsteigta Įstatų pagrindu ir remiantis Įstatų 4.1 punktu yra vienas iš profesinės sąjungos struktūrinių lygmenų. Ieškinyje teigiama, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog Konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai, o vėliau šiems darbuotojams pavedama atlikti darbą, kurį iki tol tinkamai atliko kiti darbuotojai. Tokiu būdu be teisinio pagrindo mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą. Be to, kilo įtarimų, kad darbo krūvis labiausiai mažinamas profesinei organizacijai priklausantiems darbuotojams. 2012-09-12 profesinės organizacijos pirmininkė V. M. kreipėsi į konservatorijos vadovę L. J., prašydama suteikti informaciją apie pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją. Ieškovas konkretizuoja, kad informacija šiame ginče įvardijama, kaip tarifikacija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 patvirtinto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 punkte nurodytas dokumentas, t. y. tarifinis sąrašas – dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. 2012-09-19 konservatorijos vadovė raštu Nr. S-239 nurodė, kad 2012-09-19 Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime pedagogai, nepriklausantys profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai. Anot ieškovo, toks atsakovės atsisakymas teikti informaciją yra neteisėtas. Teisės aktuose numatytą atsakovės pareigą pateikti pareiškėjos prašytą informaciją pripažįsta ir teismų praktika. Teigia, kad 2012-09-19 atsakovės rašte minimi subjektai –Metodinė taryba, Mokyklos taryba nelaikytini darbuotojų atstovais ir jiems nesuteikiama teisė spręsti viso darbuotojų kolektyvo vardu dėl informacijos teikimo profesinei organizacijai. Darbuotojų kolektyvo susirinkimas taip pat nebuvo šaukiamas, nėra tokio susirinkimo protokolo, neaišku, kokiais būdais ir kokie darbuotojai buvo kviečiami į šį 2012-09-19 susirinkimą, todėl, ieškovo manymu, atsakovė neturi teisinio pagrindo atsisakyti suteikti prašomą informaciją. Ieškovas taip pat teigia, kad profesinė sąjunga atlieka dvejopo pobūdžio funkcijas – yra jos narių ir viso darbuotojų kolektyvo atstovė. Minėti kilę įtarimai dėl atsakovės vykdomos veiklos yra susiję su profesinės sąjungos bei kitų darbuotojų galimai pažeidžiamomis teisėmis, neteisėtai priimant bei perskirstant darbo krūvį, o pasitvirtinus įtarimams, kad darbo krūvio mažinimą lemia narystė profesinėje sąjungoje, tai gali būti traktuojama, kaip trukdymas profesinių sąjungų veiklai, už kurį yra baudžiama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Nurodo, kad kilę įtarimai yra susiję su profesinės sąjungos atstovaujamų asmenų darbo, ekonominiais ir socialiniais interesais bei teisėmis, todėl sudaro pagrindą profesinei organizacijai šias aplinkybes išsiaiškinti ir priimti atitinkamą sprendimą dėl atstovaujamųjų teisių gynimo. Atsakovės akivaizdus bandymas išvengti pateikti prašomą informaciją tik padidina įtarimus minėtomis aplinkybėmis, nes profesinės organizacijos siekis – gavus prašomą informaciją patikrinti, ar nėra pažeidinėjami profesinės organizacijos narių, bei kitų įstaigos darbuotojų interesai ir jokių kitų tikslų profesinė organizacija neturi, tretieji asmenys su šia informacija supažindinti nebūtų. Prašoma pateikti informacija, nors ir nėra vien tik apie profesinės sąjungos narius, tačiau nuo to, kaip paskirstomas darbo krūvis kitiems darbuotojams, tiesiogiai priklauso profesinės organizacijos narių teisinė padėtis, todėl negavus visų įmonės darbuotojų tarifinio sąrašo, pareiškėjas neturės galimybės įgyvendinti pagrindinės savo funkcijos – ginti atstovaujamųjų asmenų teises ir teisėtus interesus, t. y. bus sudarytos kliūtys profesinei organizacijai vykdyti savo veiklą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-31 sprendimu ieškinį tenkino: pripažino atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atsisakymą pateikti informaciją, įformintą 2012-09-19 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos raštu Nr. S-239, neteisėtu; įpareigojo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją per penkias darbo dienas nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimui Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 metus ir 2013 m. pirmąjį pusmetį; priteisė iš atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 3 774 Lt bylinėjimosi išlaidų Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo naudai. Teiginius, kad 2012-09-12 profesinės sąjungos rašte nėra atskleistas duomenų naudojimo tikslas, teismas vertino kaip nepagrįstus, nes iš profesinės sąjungos reikalavimo dėl informacijos apie 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją pateikimo matyti, kad reikalavimas pateikiamas vadovaujantis DK 47 str. 1 d., 6 d., bei Profesinių sąjungų įstatymo 17 str. Teismas vertino, kad ieškovas, prašydamas informacijos apie pedagogų tarifikaciją, nepažeidė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 str. Ieškovo atstovas, 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu galutinai suformuluodamas savo reikalavimus, nurodė, kad prašomas pateikti Konservatorijos darbuotojų tarifinis sąrašas arba darbuotojų tarifikacija reiškia tik tris jo elementus, o būtent visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas už 2012 m. – 2013 m. I pusmetį. Tokiu būdu 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu galutinai suformuluotas ieškovo ieškinio pagrindas ir dalykas apsprendė jo ginčijamo teisinio santykio ribas, o kartu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą. Dėl to teismas atmetė atsakovės atstovo teiginius, kad ieškovas nepagrįstai išplėtė ieškinio ribas. Teismas atmetė atsakovės atstovo argumentus, kad ieškovas nepagrįstai prašo pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų, nes ieškovas, prašydamas informacijos apie Konservatorijos pedagogus, atsižvelgiant į ieškovo veiklos paskirtį, siekius ginti savo profesinės sąjungos narius ir išsiaiškinti, ar nėra pažeidžiamos profesinės sąjungos darbuotojų, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, profesinės, ekonominės bei socialinės teisės, neperžengė Konstitucijos ir kitų įstatymų, reglamentuojančių profesinių sąjungų veiklos pagrindus, joms leistinų ribų. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė pateikti informaciją ne apie konkrečius visų pedagogų darbo užmokesčius ir papildomus mokėjimus, o visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą/stažą ir kontaktines darbo valandas (2012-09-12 rašte įvardijant šiuos tris elementus kaip pedagogams skirtų valandų tarifikacija). Konkrečiai apskaičiuoto kiekvieno pedagogo darbo užmokesčio ieškovas neprašė pateikti, todėl teismas vertino, kad tarifinis sąrašas (trys prašomi pateikti elementai iš tarifinio sąrašo) realaus darbuotojų darbo užmokesčio neparodo, ir darė išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra aktualus DK 208 str. 1 d., įtvirtinančios darbuotojų sutikimo dėl duomenų apie darbuotojo darbo užmokestį teikimo reikalingumą, taikymas. Teismas pažymėjo ir tai, kad dalis ieškovo prašomos informacijos 2012-11-07 ieškovo atstovei V. M. visgi buvo suteikta, t. y. perduotas tarifinio sąrašo išrašas apie pedagogams nustatytas kontaktines valandas, todėl atsakovės principinę poziciją neteikti profesinės sąjungos atstovams visos prašomos informacijos vertino kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Teismas konstatavo, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai.

4Apeliaciniu skundu atsakovė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija paršo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-31 sprendimą ir priimti naują sprendimą, t. y. atmesti ieškovo ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės nuomone, teismas neatskleidė bylos esmės. Profesinės organizacijos teisė į informaciją negali būti suabsoliutinta. 2012-09-12 raštu buvo prašoma pateikti tik 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją, o 2012-10-19 skundu (išplečiant prašymo ribas) ieškovas papildomai prašė pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą (įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų; ūkio skyriaus darbuotojų ir kt.), t. y. tai, ko nebuvo prašoma 2012-09-12 raštu. Mano, kad 2012-09-12 prašymas nekonkretus, todėl, vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 str. 2 d. 2 p., netenkintas. Atsakovės darbuotojai nedavė sutikimo profesinei organizacijai atskleisti duomenis, pagal kuriuos galima apskaičiuoti visų darbuotojų darbo užmokestį, surinkti kitus duomenis. Teismas nesivadovavo Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 str. nuostatomis, kadangi 2012-09-12 rašte duomenų konkretus naudojimo tikslas nėra atskleistas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tik 2012-11-06 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos švietimo darbuotojų susitikimo (dalyvavo ir profesinės sąjungos pirmininkė V. M.) su Švietimo ministerijos atstovu vyr. specialistu A. V. metu paaiškėjo prašomų duomenų apimtis. 2012-11-07 V. M. buvo perduotas tarifinio sąrašo išrašas, įskaitant ir apie pedagogams nustatytas kontaktines valandas. Apeliantės nuomone, teismas neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių ir, priteisdamas ieškovo naudai iš atsakovės 3 774 Lt, pažeidė CPK 93 str. 2 d. nuostatas. Nurodo, kad ieškovo prašomas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pedagogų tarifinis sąrašas susideda iš 24 pozicijų duomenų. Teismo sprendimu atsakovės pateiktini ieškovui duomenys: pedagogų kategorija/kvalifikacija, išsilavinimas ir kontaktinės darbo valandos, yra nurodyti pateikto teismui tarifinio sąrašo 2 ir 8 pozicijose, t. y. teismas, atsižvelgiant į ieškovo 2012-10-19 skundo (ieškinio) apimtį (dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą 2013-09-10 teismo posėdžio metu, t. y. beveik po metų bylinėjimosi) patenkino tik du reikalavimus iš dvidešimt keturių. Todėl teismas, proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai, ieškovui turėjo priteisti 314,50 Lt atstovavimo išlaidų. Be to, nepatenkinus visų ieškovo reikalavimų, teismas privalėjo priteisti atsakovei dalį jos patirtų bylinėjimosi išlaidų – 2 291,66 Lt.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai apeliacinį skundą palaikė. Nurodė, kad teismas nenustatė, kokios apimties informaciją atsakovės buvo prašoma pateikti, bei buvo netinkamai paskirstytos bylinėjimosi išlaidos. Teismo sprendimas nepagrįstas tuo pagrindu, kad teismas pripažino neteisėtu visą raštą, nors vėliau patenkino tik mažąją dalį prašomo reikalavimo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-31 sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nesutinka, kad profesinė sąjunga turi teisę gauti tik informaciją apie savo atstovaujamuosius, nes tokia su profesinės sąjungos atstovaujamų asmenų teisėmis susijusi informacija gali būti ne tik apie pačius atstovaujamuosius, o būtent apie kitus darbuotojus, tuos, kurių profesinė sąjunga neatstovauja, tačiau kartu tokia informacija gali būti susijusi su atstovaujamaisiais ar jų teisėmis ir pareigomis. Nurodo, kad kilę klausimai dėl profesinės sąjungos narių diskriminavimo ir darbo krūvių paskirstymo yra susiję su ieškovo atstovaujamais profesinės sąjungos nariais, tačiau turint vien tik duomenis apie pačius narius, atsakyti į šiuos klausimus yra neįmanoma. DK 47 str. 6 d. numato mechanizmą, kaip turi būti derinama vienų asmenų teisė gauti informaciją su kitų asmenų teise tokios informacijos neatskleisti, todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad pateikus ieškovui prašomą informaciją būtų pažeista kitų darbuotojų teisė neatskleisti informacijos apie savo darbo užmokestį. Nurodo, kad naudojamas tarifikacijos terminas buvo šalims suprantamas, todėl ieškovui prašant duomenų iš tarifinio sąrašo, nėra pagrindo teigti, kad prašoma informacijos apie visus įstaigos darbuotojus, toks atsisakymo pagrindas nebuvo nurodytas iš pat pradžių. Ieškovas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju informacija turėtų būti teikiama, nes teisės aktai numato darbdavio pareigą tokią informaciją teikti, o profesinės sąjungos teisę tokią informaciją gauti. Nesutinka su atsakovės teiginiu, kad teismas tenkino tik 2/24 ieškinio. Ne visose atsakovės minimose 24 pozicijose nurodomos atskiros, savarankiškos duomenų grupės, rūšys. Nurodo, kad vertinant ieškinio patenkinimo apimties klausimą, turi būti atsižvelgiama ne į pradinius ieškovo reikalavimus, o į tuos, kurie buvo galutinai suformuluoti skiriant bylą nagrinėti teismo posėdyje. Pažymi, kad atsakovė jau po teismo sprendimo priėmimo 2014-04-03 pateikė ieškovui prašomą informaciją.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai su apeliacinu skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad visa informacija, kurios buvo prašoma, buvo pateikta po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Taigi esmė yra ne informacijos apimtis, panaudojimo tikslas ar teisinis pagrindas, o atsisakymas pateikti informaciją, kuris buvo įformintas ieškinyje nurodytu raštu ir kurį buvo prašoma pripažinti neteisėtu.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.).

10Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl atsakovės atsisakymo pateikti informaciją ieškovui, kaip profesinei sąjungai, pripažinimo neteisėtu bei atsakovės įpareigojimo pateikti ieškovui prašomą informaciją. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos švietimo darbuotojų profesinės organizacijos pirmininkė V. M. 2012-09-12 raštu kreipėsi į atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorę L. J., prašydama pateikti Stasio Šimkaus konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją (t. 1, b. l. 8). 2012-09-19 raštu Nr. S-239 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė L. J. informavo ieškovą, kad Konservatorijos administracija profesinei sąjungai neprivalo pateikti Stasio Šimkaus konservatorijos 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikacijos, kadangi su darbuotojų atstovais derinami tik papildomi darbai. Taip pat nurodė, kad visa informacija ir konsultacijos, net ir nesant kolektyvinei sutarčiai, geranoriškai buvo teikiamos individualiai bendraujant su suinteresuotais asmenimis bei bendrame Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos, profesinės sąjungos ir administracijos pasitarime, kuris įvyko 2012-09-19. Šio pasitarimo metu pedagogai, priklausantys Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos švietimo darbuotojų profesinei organizacijai, balsuodami išreiškė savo kategorišką nuomonę, kad jie nesutinka, jog jų tarifikacijos būtų pateikiamos profesinei organizacijai (t. 1, b. l. 9).

11Atmestini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kokios apimties informaciją atsakovės buvo prašoma pateikti ir neatskleidė bylos esmės. Ieškovo

122012-09-12 raštu buvo prašoma atsakovės pateikti Stasio Šimkaus konservatorijos

132012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų tarifikaciją. Nustatyta, kad skundžiamame 2012-09-19 rašte išreikšta atsakovės principinė nuostata atsisakyti teikti informaciją profesinei organizacijai. Apeliantė pažymi, kad 2012-10-19 skundu ieškovas išplėtė prašymo ribas ir papildomai prašė pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, t. y. tai, ko nebuvo prašoma 2012-09-12 raštu. Civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas, įtvirtintas CPK 13 str., reiškia, kad tik asmuo, manantis, jog jo teisės pažeistos, sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti. Teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas apibrėžia ieškovas, teismui teikiamame ieškinyje suformuluodamas ieškinio dalyką ir pagrindą (CPK 135 str. 1 d.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-18 įsakymu Nr. V-1315 patvirtintas Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų, tarifinių atlygių koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas (Aprašo 1 punktas). Aprašo 2 punkte, kuriuo remiasi ieškovas, tarifinis sąrašas apibrėžiamas, kaip dokumentas, kuriame nurodomi mokytojai, pateikiami duomenys apie jų darbo stažą, išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją, paskirtą darbo krūvį ir nurodomi kiti teisės aktuose nustatyti duomenys, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti. Kaip nustatyta iš bylos medžiagos, ieškovas 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu sukonkretino ir galutinai suformulavo savo pirminius reikalavimus, t. y. kad prašomas pateikti Konservatorijos darbuotojų tarifinis sąrašas arba darbuotojų tarifikacija reiškia tik tris jo elementus – visų Konservatorijos pedagogų kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 m. – 2013 m. pirmą pusmetį. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu šiuos reikalavimus palaikė, dėl to teismas pagrįstai vadovavosi galutiniais ieškovo reikalavimais.

14Apeliantė nurodo, kad 2012-09-12 prašymas dėl pedagogams skirtų valandų tarifikacijos netenkintas pagrįstai, kadangi yra nekonkretus, teisės aktai nenumato tokio rašte nurodyto – valandinės tarifikacijos – dokumento, be to, rašte nebuvo nurodomas gautinos informacijos panaudojimo tikslas. Iš Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos išplėstinio administracinės tarybos, Konservatorijos tarybos, Metodinės tarybos ir profsąjungos 2012-09-19 posėdžio protokolo Nr. D-9 matyti, kad išplėstiniame susirinkime buvo svarstytas klausimas dėl tarifikacijos pateikimo profsąjungos komitetui ir nutarta netenkinti profsąjungos reikalavimo susipažinti su visų Konservatorijos mokytojų tarifikacijomis (t. 1, b. l. 50). Minėto susirinkimo metu dėl reiškiamo reikalavimo tikslo Konservatorijos direktorė L. J. pasiteiravo profesinės sąjungos komiteto pirmininkės V. M., kuri paaiškino, kad kelioms fortepijono mokytojoms, profesinės sąjungos narėms, sumažėjo darbo užmokestis, todėl norima išsiaiškinti darbo užmokesčio sumažėjimo priežastis. Taip pat matyti, kad 2012-09-12 prašyme nurodyta duomenų apimtis, tuo tarpu 2012-09-19 posėdyje svarstant klausimą dėl prašymo tenkinimo nebuvo prašoma patikslinti informacijos apimtis, iš esmės buvo kalbama apie kontaktines darbo valandas, tad atmestini argumentai, kad ieškovo reikalavimas atsakovei buvo nekonkretus. Teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus, kad atsakovės darbuotojai nepageidavo ir nedavė sutikimo profesinei sąjungai atskleisti duomenis, pagal kuriuos galima apskaičiuoti visų darbuotojų darbo užmokestį. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu (DK 208 str. 1 d.). Šiuo atveju pateikti konkrečius duomenis apie visų atsakovės darbuotojų pedagogų darbo užmokestį ieškovas neprašė, o prašė pateikti tik duomenis apie kelis tarifinio sąrašo sudedamuosius elementus, kurie realaus darbuotojų darbo užmokesčio neparodo. Tuo pagrindu skundžiamame sprendime pagrįstai konstatuota, kad DK 208 str. 1 d. nustatytas apribojimas nagrinėjamu atveju nėra aktualus.

15Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 str. numato, kad prašyme dėl asmens duomenų teikimo turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Iš 2012-09-12 ieškovo prašymo turinio matyti, kad prašymas grindžiamas DK 47 str. 1 bei 6 d., Profesinių sąjungų įstatymo 17 str. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 50 str. numato, kad profesinės sąjungos gina darbuotojų profesines, ekonomines bei socialines teises bei interesus. DK 19 str. 1 d. numato, kad atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos turi teisę kontroliuoti, kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jų atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus; šiems tikslams profesinės sąjungos gali turėti inspekcijų, teisinės pagalbos tarnybų ir kitų institucijų (Profesinių sąjungų įstatymo 17 str.). Apeliantė nurodo, kad atsakovė 2012-11-07 pateikė ieškovui fortepijono grupės duomenis, įskaitant kontaktines valandas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas įvertino ir atmetė atsakovės argumentus, jog ieškovas nepagrįstai prašo pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos visų darbuotojų tarifinį sąrašą, įskaitant ir ne profesinės organizacijos darbuotojų. Ieškinyje nurodoma, kad profesinės organizacijos atstovams kilo įtarimų, jog Konservatorijoje, nesant ekonominio būtinumo, priimami nauji darbuotojai, o vėliau šiems darbuotojams pavedama atlikti darbą, kurį iki tol tinkami atliko kiti darbuotojai; tokiu būdu be teisinio pagrindo mažinamas darbo krūvis kitiems darbuotojams, o kartu ir jų atlygis už darbą; be to, kilo įtarimų, kad darbo krūvis labiausiai mažinamas profesinei organizacijai priklausantiems darbuotojams. DK 47 str. 1 d. numato darbuotojų atstovams teisę į informavimą, t. y. informacijos (duomenų) perdavimą darbuotojų atstovams, siekiant supažindinti su reikalo esme, ir teisę į konsultavimą, t. y. pasikeitimą nuomonėmis ir dialogo tarp darbuotojų atstovų ir darbdavio užmezgimą bei plėtojimą. DK 47 str. 6 d. numato, kad informavimo metu darbdavys privalo laiku nemokamai raštu teikti informaciją darbuotojams ir jų atstovams ir atsako už šios informacijos teisingumą, taip pat numatoma, kad darbuotojai ar jų atstovai, pateikę rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) ar profesinės paslapties, turi teisę susipažinti su informacija, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, bet yra būtina jų pareigoms atlikti. Nagrinėjamu atveju kilus įtarimams dėl profsąjungos narių teisių pažeidimo ir jo apimties ieškovui nepakanka tik turimų duomenų apie atstovaujamuosius ir profesinės sąjungos veiklos tikslu, siekiant atlikti adekvatų, visapusį aplinkybių tyrimą bei vertinimą, reikalinga gauti papildomus duomenis iš atsakovės. Atsižvelgiant į ieškovo veiklos paskirtį, į DK 47 str. 1, 6 d., taip pat įvertinus ieškovo iš atsakovės prašomos pateikti informacijos (duomenų) apimtį ir panaudojimo tikslą, t. y. siekį ginti savo profesinės sąjungos narius ir išsiaiškinti, ar nėra pažeidžiamos profesinės sąjungos darbuotojų, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, profesinės, ekonominės bei socialinės teisės, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašymas pateikti tam tikrą informaciją apie visus Konservatorijos pedagogus neperžengė Konstitucijos ir kitų įstatymų, reglamentuojančių profesinių sąjungų veiklos pagrindus, joms leistinų ribų. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovės atsisakymas teikti ieškovui informaciją yra netesėtas ir nepagrįstas.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodė bei bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu ieškovo atstovai patvirtino, kad teismo sprendimo dalis dėl ieškovų ieškinio materialinių reikalavimų yra įvykdyta – atsakovė 2014-04-03 pateikė ieškovui prašomą informaciją, tad tarp šalių liko ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Ištyrusi ir įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, teisėjų kolegija iš dalies sutinka su apeliacinio skundo motyvais dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo skundžiame sprendime. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Bendroji bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklė, įtvirtinta CPK 93 str. 1 d., numato šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinio reikalavimai tenkinti visiškai – tiek reikalavimas pripažinti neteisėtu atsakovės atsisakymą pateikti informaciją, tiek reikalavimas dėl atsakovės įpareigojimo pateikti konkrečią informaciją. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad teismas gali nukrypti nuo CPK 93 str. 1 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos; šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 str. 4 d.).

17Nagrinėjamu atveju, pateikdamas 2012-10-19 skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, ieškovas prašė įpareigoti atsakovę pateikti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos darbuotojų tarifinį sąrašą, t. y., atsižvelgiant į Aprašo 2 punktą, iš esmės suformulavo didesnės apimties reikalavimą, nei 2012-09-12 ieškovo prašyme. Atsakovė pateikė atsiliepimą į šį skundą, turėjo išlaidų šio procesinio dokumento parengimui (t. 1, b. l. 69–70). Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo bandoma bendradarbiauti, dalį duomenų – apie bendrojo fortepijono pedagogų užtarifikuotas kontaktines valandas – atsakovė ieškovui pateikė 2012-11-07 raštu (t. 1, b. l. 36–47). Bylą perdavus nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui, teismo 2013-06-14 nutartimi buvo nustatytas terminas skundo turinio trūkumas pašalinti, taigi ieškovas, vadovaudamasis koncentracijos ir ekonomiškumo principais, turėjo galimybę sukonkretinti ir keliamus reikalavimus, tačiau tuo metu tai nebuvo padaryta. Galutinai ieškinio reikalavimus dėl pateiktinos informacijos apimties ieškovas suformulavo tik 2013-09-10 parengiamojo teismo posėdžio metu, nurodydamas, kad prašoma įpareigoti pateikti tik visų Konservatorijos pedagogų ir tik tris tarifinio sąrašo elementus – kategorijas/kvalifikaciją, išsilavinimą ir kontaktines darbo valandas už 2012 m.–2013 m. pirmą pusmetį. Nenustatyta, kad ieškovo reikalavimai sukonkretinti dėl dalies jų įvykdymo, taip pat nenustatyta objektyvių kliūčių, dėl kurių šie reikalavimai negalėjo būti sukonkretinti anksčiau. Atsižvelgiant į kilusio ginčo specifiką, t. y. kad ginčas kilo dėl atsisakymo pateikti informaciją ir teiktinos informacijos apimties, vertintina, kad toks ieškovo naudojimosi teise į teisminę gynybą būdas, ieškovės pozicijos ir reikalavimų dėl pateiktinos informacijos apimties nekonkretumas neatitinka proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų standartų ir galėjo turėti reikšmingos įtakos atsakovės naudojimuisi teise teikti atsikirtimus, gynybos apimčiai, šalių bylinėjimosi išlaidų susidarymui.

18Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, yra pagrindas vertinti, kad ne visos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos vien tik dėl atsakovės kaltės. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į ginčo specifiką bei įvertinus šalių procesinį elgesį, reikalavimų apimties pokytį, yra pagrindas, vadovaujantis CPK 93 str. 4 d., nukrypti nuo CPK 93 str. 1 d. numatytos bendrosios bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės. Išdėstytų motyvų pagrindu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiamo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo keistina, ieškovui iš atsakovės priteista bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 2 831 Lt, taip pat iš ieškovo atsakovei priteistina dalis jos turėtų bylinėjimosi išlaidų – 600 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-31 sprendimą pakeisti.

21Sumažinti iš atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ieškovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 2 831 Lt (819,91 Eur).

22Priteisti iš ieškovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto profesinių organizacijų susivienijimo atsakovei Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai 600 Lt (173,77 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

23Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsisakymą pateikti... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-31 sprendimu ieškinį tenkino:... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija paršo... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai apeliacinį skundą palaikė.... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai su apeliacinu skundu nesutiko, prašė... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl atsakovės... 11. Atmestini apeliantės argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 12. 2012-09-12 raštu buvo prašoma atsakovės pateikti Stasio Šimkaus... 13. 2012-2013 mokslo metų pirmojo pusmečio pedagogams skirtų valandų... 14. Apeliantė nurodo, kad 2012-09-12 prašymas dėl pedagogams skirtų valandų... 15. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad pirmosios... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas nurodė bei bylos nagrinėjimo... 17. Nagrinėjamu atveju, pateikdamas 2012-10-19 skundą Klaipėdos apygardos... 18. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-31 sprendimą pakeisti.... 21. Sumažinti iš atsakovės Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ieškovo... 22. Priteisti iš ieškovo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos... 23. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....