Byla AS-502-21-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Artūro Drigoto (pranešėjo) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininko),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. D. ir P. D. skundą atsakovams Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4J. ir P. D. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami panaikinti Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 2005-09-07 raštą Nr. 10-V5-12045 ir įpareigoti Vilniaus miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą J. D. pateikti teisės aktus atitinkantį atsakymą; įpareigoti Vilniaus miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą arba jo struktūrinį padalinį pateikti raštišką atsakymą į P. D. 2005-08-11 rašte išdėstytą reikalavimą; panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus tyrimų valdybos 2005-09-12 raštą Nr. 5-11-S-649 ir įpareigoti pateikti teisės aktus atitinkantį atsakymą J. D.; pripažinti neteisėtu Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 raštą ir atnaujinti skundo dėl šio rašto padavimo terminą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m spalio 11 d. nutartimi atsisakė priimti J. ir P. D. skundą dalyje dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato arba jo struktūrinio padalinio įpareigojimo pateikti raštišką atsakymą į P. D. 2005-08-11 rašte išdėstytą reikalavimą bei dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 rašto pripažinimo neteisėtu, kitoje skundo dalyje teismas nustatė terminą trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalį prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. J. ir P. D., skundu prašydami įpareigoti Vilniaus miesto Vyriausiąjį policijos komisariatą arba jo struktūrinį padalinį pateikti raštišką atsakymą į P. D. 2005-08-11 rašte išdėstytą reikalavimą, teismo nuomone, kelia ginčą dėl vilkinimo priimti sprendimą, o toks ginčas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi, prieš kreipiantis į teismą nagrinėtinas administracinių ginčų komisijoje. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad laikėsi įstatymo nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl skundą šioje dalyje atsisakė priimti. Taip pat teismas nurodė, kad Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 pranešimas nelaikytinas administraciniu aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies prasme, todėl negali būti ginčo administraciniame teisme dalyku. Teismas atsisakė priimti skundą ir šioje dalyje.

6J. D. atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartį dalyje, kurioje atsisakoma priimti J. D. skundą dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 rašto pripažinimo neteisėtu, ir šį reikalavimą priimti nagrinėjimui. Apelianto nuomone, 2005-06-16 pranešimas laikytinas administraciniu aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies prasme. Be to, apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė jo teisę pareikšti papildomą reikalavimą dėl neturtinės žalos kompensavimo, nes, nepriėmus skundo dalies dėl minėto rašto ir šio rašto neišreikalavus, jis, kaip proceso dalyvis, neturi teisės susipažinti su raštu ir pareikšti papildomo reikalavimo.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

9Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi išspręstas pareiškėjų skundo dalies, kuria prašoma pripažinti neteisėtu Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 raštą, priėmimo klausimas.

10Pirmosios instancijos teismas minėtą pareiškėjų skundo dalį atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, konstatavęs, kad 2005-06-16 pranešimas nelaikytinas administraciniu aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies prasme.

11Kolegijos nuomone, tokia išvada padaryta neišsiaiškinus keliamo ginčo esmės.

12Keliamo ginčo esmė gali būti tiksliai įvertinama tik kai administraciniam teismui paduodamas skundas atitinka įstatymu nustatytus reikalavimus, pirmiausia, skunde esant duomenų apie konkretų skundžiamą aktą, prie skundo pridedant šį aktą, nurodant aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, aiškiai suformuluojant reikalavimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 23-24 straipsniai).

13Pareiškėjų skundo dalis dėl 2005-06-16 rašto pripažinimo neteisėtu neatitinka minimalių įstatyme nustatytų reikalavimų. Kaip reikalauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio 1 dalis, prie skundo nepridėtas skundžiamas aktas. Antra, nėra aišku, kokio teismo patvarkymo dėl ginčo materialinių teisinių santykių prašoma, t. y. nėra tinkamai suformuluoto skundo reikalavimo (dalyko). Prašymas pripažinti aktą neteisėtu administracinių bylų teisenoje nelaikytinas savarankišku reikalavimu, nes toks pripažinimas savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių ginčo materialiniams teisiniams santykiams, jų nepaveikia ir todėl neužtikrina realaus pažeistų teisių gynimo. Tokios teismo sprendimo rūšies nenumato ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 88-91 straipsniai. Akto pripažinimas neteisėtu kaip teisinis akto priėmimo aplinkybių įvertinimas gali būti bylos nagrinėjimo išvada, į kurią teismas atsižvelgia formuluodamas konkrečius patvarkymus dėl ginčo teisinių santykių, kurių taikymo prašo pareiškėjas (pvz., neteisėtas aktas panaikinamas, t. y. netenka teisinės galios, administravimo subjektas įpareigojimas atlikti tam tikrus administravimo veiksmus, priteisiama žala, kt.).

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, siekdamas įvertinti pareiškėjų keliamo ginčo esmę ir spręsdamas, ar paduotas skundas atitinka įstatymu nustatytus reikalavimus, pirmiausia privalėjo pareiškėjams nustatyti terminą aptariamos skundo dalies trūkumams pašalinti, t. y. skundžiamo akto pateikimui (išreikalavimui) ir tinkamam skundo reikalavimo suformulavimui, tačiau to nepadarė, dėl to netinkamai išsprendė pareiškėjų skundo dalies priėmimo klausimą, padarė nemotyvuotą išvadą, kad reikalavimas nenagrinėtinas teismų.

15Apskųstoji teismo nutarties dalis naikintina ir, kadangi būtina atlikti veiksmus, priskirtus tik pirmosios instancijos teismo kompetencijai, skundo dalies priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo J. D. atskirąjį skundą iš dalies tenkinti.

18Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 11 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti J. D. ir P. D. skundą dalyje dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 rašto pripažinimo neteisėtu, panaikinti.

19Perduoti J. D. ir P. D. skundo dalies dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Operatyvinės veiklos tarnybos 2005-06-16 rašto pripažinimo neteisėtu priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai