Byla 2A-528-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,

4sekretoriaujant Margaritai Armalienei,

5dalyvaujant ieškovo atstovui Vilniaus apygardos prokurorui Martynui Jovaišai,

6atsakovo atstovui adv. Martynui Žilinskui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Politinei partijai „Naujoji sąjunga“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, LR Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo panaikinimo ir savivaldybės turto panaudos sutarties panaikinimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2008-06-06 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-07-01 įsakymą Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“ ir pripažinti negaliojančia 2005-07-01 sudarytą panaudos sutartį Nr. J-155 tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir politinės partijos „Naujoji sąjunga“.

10Nurodė, jog 2005-07-01 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė priėmė įsakymą Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“, kuriuo suteikė pagal panaudos sutartį 20 metų politinei partijai Naujoji sąjunga valstybei nuosavybės teise priklausančią ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą negyvenamąją patalpą pastate, esančiame Stoties g. 4, Švenčionyse. 2005-07-01 tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir politinės partijos buvo sudaryta panaudos sutartis. Minėtas įsakymas naikintinas kaip priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o panaudos sutartis pripažintina negaliojančia, kadangi valstybei priklausantis ilgalaikis materialusis nekilnojamasis turtas panaudos pagrindais politinėms partijoms gali būti perduotas tik Vyriausybės nutarimu.

11Atsakovas politinė partija Naujoji sąjunga su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčo objekto valdytoju yra Švenčionių rajono savivaldybė, todėl jos veiksmai priimant sprendimą dėl patalpų perdavimo panaudai yra visiškai pagrįsti ir teisėti. Ginčo objektas – 110,18 kv. m negyvenamoji patalpa, esanti Stoties g. 4, Švenčionyse, perduota valdyti patikėjimo teise Švenčionių rajono savivaldybei. Švenčionių rajono savivaldybė būdama turto valdytoju visiškai pagytai ir teisėta priėmė įsakymą dėl patalpų perdavimo panaudai ir sudarė su atsakovu politine partija „Naujoji sąjunga“ panaudos sutartį, nes įsakymas atitinka LR Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 patvirtintą Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarką.

12Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog ginčijama panaudos sutartis buvo sudaryta laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos.

13Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad 2008-12-11 įsakymu Nr. A-665 „Dėl panaudos sutarties nutraukimo“ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė nuo 2008-12-15 nutraukė 2005-07-01 panaudos sutartį Nr. J-155 dėl negyvenamosios patalpos, esančios Stoties g. 4, Švenčionyse, panaudos, tokiu būdu nebeliko ginčo dalyko. Teismas nurodė, kad draudžiama peržengti pareikšto ieškinio reikalavimo ribas, o ieškovas reikalavimų nepakeitė.

14Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimo dalį panaikinti ir priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančia 2005-07-01 sudarytą panaudos sutartį Nr. J-155.

15Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, dėl ko buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Nurodo, jog 2008-12-11 įsakymu nutraukus ginčo panaudos sutartį, ji tapo negaliojanti nuo jos nutraukimo momento, t.y. nuo 2008-12-15, o šios sutarties neteisėtumas laikotarpiu nuo 2005-07-01 iki 2008-12-15 nebuvo konstatuotas, nors ieškiniu buvo prašoma pripažinti šią sutartį negaliojančia ab initio. Taigi teismas nepagrįstai sprendė, jog nebeliko ginčo dalyko.

16Tretysis asmuo Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu prašo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, jog sutinka su apeliacinio skundo argumentais.

17Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų. Nurodo, jog ieškovo ginčijama panaudos sutartis ir atsakovo direktorės įsakymas yra negaliojantys, todėl negali būti pakartotinai teismo pripažinti negaliojančiais.

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų (Civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 d. ir 1.95 straipsnis) ir procesinės teisės normų (Civilinio proceso kodekso 265 straipsnis) aiškinimo.

20Nustatyta, kad atsakovas Švenčionių rajono savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybės nuosavybę – patalpas, esančias Stoties g. 4, Švenčionyse (b.l. 13-41). 2005-07-01 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“ bei tos pačios dienos panaudos sutarties Nr. J-155 pagrindu Švenčionių rajono savivaldybė perdavė atsakovui politinei partijai „Naujoji sąjunga“ minėtas negyvenamąsias patalpas panaudai politinės partijos Švenčionių skyriaus veiklai vykdyti (b.l. 7, 8-11). Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras gindamas viešą interesą prašė teismo panaikinti minėtą sprendimą ir pripažinti negaliojančia panaudos sutartį Civilinio kodekso 1.80 straipsnio pagrindu (įsakymas ir sandoris prieštarauja imperatyvios įstatymo normoms).

21Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nustato, kad niekiniu ir negaliojančiu pripažįstamas imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris. 2005-07-01 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymo Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“ ir tos pačios dienos panaudos sutarties Nr. J-155 sutarties sudarymo metu galiojančio LR Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 4 d. numatė, kad savivaldybės joms patikėjimo teise perduotą valstybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad valstybė savivaldybėms patikėjo turtą valdyti imperatyviai reglamentuodama turtą valdančių subjektų įgalinimus. LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 13 straipsnyje nustatė, jog valstybės ir savivaldybių turtas gali būti perduotas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Vyriausybės nustatytais kriterijais ir tvarka įstatyme išvardintiems subjektams, tarp jų ir politinėms partijoms. Sprendimą dėl valstybei priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį politinėms partijoms priima Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybė valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį politinėms partijoms norminiais aktais niekam nedelegavo, taip pat ir savivaldybėms, o šią teisę pasiliko sau 2002-12-03 Vyriausybės nutarimu Nr. 1890 patvirtintos Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos 2.1. p.

22Pirmos instancijos teismas nagrinėdamas ieškinį teisingai ir pagrįstai nustatė, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė priimdama 2005-07-01 įsakymą Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“ viršijo savo kompetenciją, nes aukščiau paminėti norminiai aktai, savivaldybėms nesuteikė teisės valstybės turto perduoti pagal panaudą politinėms partijoms, o Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir politinės partijos Naujoji sąjunga 2005-07-01 sudaryta turto panaudos sutartis prieštarauja imperatyvioms aukščiau nurodytoms įstatymo ir norminių aktų normoms. Tačiau teismas nustatęs, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė 2008-12-11 įsakymu Nr. A-665 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo“ nutraukė ginčo panaudos sutartį nuo 2008 m. gruodžio 15 d. ir laikė netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-07-01 įsakymą Nr. a-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“ (b.l. 72, 73), neturėjo pagrindo spręsti, kad neliko ginčo dalyko ir tuo pagrindu ieškinį visiškai atmesti. Teismas priimdamas tokį sprendimą netinkamai aiškino sandorio negaliojimo (Civilinio kodekso 1.95 straipsnis) ir sutarties nutraukimo teisines pasekmes (Civilinio kodekso 6.221 straipsnis), dėl to teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu iš esmės.

23Pagal Civilinio kodekso 1.95 straipsnio 1 d. nuostatas pripažinus sandorį negaliojančiu, sandoris negalioja nuo jo sudarymo momento. Sandorį pripažinus negaliojančiu, nei viena iš sandorio šalių negali nieko įgyti nei sutaupyti kitos sandorio šalies sąskaita, o taip pat visi šalių įsipareigojimai išnyksta. Kitaip yra įstatymo leidėjo reglamentuotos sutarties nutraukimo pasekmės. Pagal Civilinio kodekso 6.221 straipsnio nuostatas, nutraukus sutartį šalys yra atleidžiamos nuo tolimesnės sutarties vykdymo, tačiau jos yra susaistytos įsipareigojimais pagal sutartį iki sutarties nutraukimo momento, o tam tikrais atvejais sutarties sąlygos lieka galioti ir po sutarties nutraukimo, nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas. Taip pat sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo.

24Šaliai byloje pareiškus reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančia ir bylos nagrinėjimo eigoje vienai iš šalių nutraukus sutartį, teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti ieškinį dėl to, jog neliko ginčo dalyko, o pripažinus, kad ginčijama panaudos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, teismui buvo pagrindas ieškinį dalyje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu tenkinti.

25Dėl išdėstyto teismo sprendimas dalyje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu naikintinas ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas iš dalies (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 2 p.).

26Kitos sprendimo dalies, kuria atmestas reikalavimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės 2005-07-01 įsakymo Nr. A-287 „Dėl savivaldybės turto perdavimo“, apeliantas neskundžia. Kolegija, nenustačiusi absoliučių sprendimo šioje dalyje negaliojimo pagrindų, numatytų Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnis), sprendimą šioje dalyje palieka galioti.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą.

29Ieškinį patenkinti iš dalies – pripažinti negaliojančia 2005 m. liepos 1 d. panaudos sutartį Nr. J-155, sudarytą tarp Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir politinės partijos Naujoji sąjunga.

30Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės,... 4. sekretoriaujant Margaritai Armalienei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovui Vilniaus apygardos prokurorui Martynui Jovaišai,... 6. atsakovo atstovui adv. Martynui Žilinskui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 10. Nurodė, jog 2005-07-01 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos... 11. Atsakovas politinė partija Naujoji sąjunga su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 12. Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 13. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu... 14. Ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, jog teismas netinkamai taikė... 16. Tretysis asmuo Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu prašo... 17. Atsakovas Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės... 20. Nustatyta, kad atsakovas Švenčionių rajono savivaldybė patikėjimo teise... 21. Civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. nustato, kad niekiniu ir negaliojančiu... 22. Pirmos instancijos teismas nagrinėdamas ieškinį teisingai ir pagrįstai... 23. Pagal Civilinio kodekso 1.95 straipsnio 1 d. nuostatas pripažinus sandorį... 24. Šaliai byloje pareiškus reikalavimą dėl sandorio pripažinimo... 25. Dėl išdėstyto teismo sprendimas dalyje dėl sandorio pripažinimo... 26. Kitos sprendimo dalies, kuria atmestas reikalavimas dėl Švenčionių rajono... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 28. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. liepos 3 d. sprendimo dalį,... 29. Ieškinį patenkinti iš dalies – pripažinti negaliojančia 2005 m. liepos 1... 30. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....