Byla Ik-752-414/2013
Dėl pritarimo statinio projektui panaikinimo, tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir D. P

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, teisėjų Dainos Kukalienės ir Algio Markevičaus, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjams R. G. ir E. G., nedalyvaujant advokatei Aušrai Bračiulienei, nedalyvaujant Druskininkų savivaldybės administracijos atstovui, dalyvaujant V. P. ir D. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. G. ir E. G. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl pritarimo statinio projektui panaikinimo, tretieji suinteresuoti asmenys V. P. ir D. P.,

Nustatė

3R. G. ir E. G. prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 14 d. rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-12-130114-00002, kuriuo buvo suteikta teisė statyti naują statinį, statinio paskirtis - Pagalbinio ūkio (negyvenamosios paskirties pastatai), kategorija nesudėtingas, žemės sklype kadastro Nr. ( - ), adresu ( - ), turinčiam statytojo teisę V. P.. Jie paaiškino, kad Kauno apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėjama administracinė byla Nr. 1-1193-505/2012 pagal pareiškėjų D. P. ir V. P. skundą, kurioje atsakovu buvo Druskininkų savivaldybės administracija. Minėtoje byloje D. P. ir V. P. prašė teismo panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 balandžio 27 d. raštą Nr.S12-1155-(17.25) Dėl raštiško pritarimo ir įpareigoti Druskininkų savivaldybės įgaliotą valstybės tarnautoją pritarti raštu V. P. naujo ūkio pastato ( - ), projektui. Pažymėjo, kad visos šios bylos nagrinėjimo metu Druskininkų savivaldybės administracija tvirtino, kad jie nesutinka su šiuo skundu, nes parengtas projektas turi atitikti LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.705 „ Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „ Gyvenamieji pastatai" 30 p. 3 lentelėje pateiktus minimalius priešgaisrinius atstumus tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių, kadangi tarp skirtingų pastatų skirtinguose sklypuose turi būti išlaikomi minimoje lentelėje nurodyti atstumai. Nenurodžius gretimuose žemės sklypuose esančių statinių, negalima nustatyti ar projekto sprendiniai nepažeidžia gaisrinės saugos reikalavimų. Minimalus atstumas turi būti 8 metrai, o tiek tarp statinių nėra. Pareiškėjai mano, kad Druskininkų savivaldybės administracija nepasikeitus situacijai 2013 m. sausio 14 d. nepagrįstai išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr.RPP-12-130114-00002.

4Druskininkų savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5D. P. ir V. P. prašė skundą atmesti. Jie paaiškino, kad skundžiamas pritarimas pritarimas statinio prijektui pareiškėjų R. G. ir E. G. nuosavybės teisių į jų žemės sklypą ( - ) objektyviai nepažeidžia. Šią aplinkybę grindė tuo, jog Druskininkų savivaldybės administracija skundžiamu pritarimu V. P. suteikė teisę statyti ūkio pastatą 5 metrų iki pietrytinės sklypo ribos, t. y. ribos su R. G. ir E. G. namų valda ( - ). Statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos bei V. P. ūkio pastato projekto sprendiniai suponuoja, jog Druskininkų savivaldybės administracijai sprendžiant dėl V. P. ūkio pastato statybą leidžiančio dokumento, gretimo sklypo savininkų R. G. ir E. G. sutikimas raštu nebuvo reikalingas. Bylos medžiaga patvirtina, jog ginčo dėl to ir nėra. Pažymėjo, kad R. G. ir E. G. skunde teismui suformuluotą reikalavimą grindžia vienintele aplinkybe - neva tarp skundžiamu rašytiniu pritarimu V. P. leisto statyti ūkio pastato ir pareiškėjų statinių – priestato garažo neišlaikytas privalomas mažiausias 8 metrų priešgaisrinis atstumas. Tačiau pareiškėjų R. G. ir E. G. namų valdoje ( - ), yra nustatytas savavališkos priestato-garažo statybos faktas ir surašyti Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Druskininkų vyriausiojo inspektoriaus 2008 m. gruodžio 10 d. Savavališkos statybos aktas Nr. 05/08-ST13-(9.15.), Statybos sustabdymo aktas Nr. 05/08-ST-(9.3) bei Alytaus apskrities viršininko 2009 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. ST-15-(1.4) Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Druskininkų savivaldybėje. Tuo pagrindu mano, jog priestatas - garažas yra savavališka statyba ir pagal LR CK 4.103 str. 1 d. savavališkai pastatytus statinius naudoti ar jais disponuoti draudžia, o tai suponuoja, kad pareiškėjai neturi nuosavybės teisiu į ši savavališkai pastatyta statini, dėl ko skundžiamas pritarimas jų teisių objektyviai pažeisti negali.

6Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

7Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad 2013 m. sausio 8 d. statytojas V. P. kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją su prašymu raštu pritarti statinio projektui, kuriame numatyta statyti naują statinį: ūkio pastatą paskirtis - pagalbinio ūkio, kategorija - nesudėtingas II grupės statinys. Statinio bendrasis plotas 74,50m2, tūris 245,85 m3 . Kartu su prašymu V. P. pateikė namų ūkio pastato, ( - ) statybos projektą (bl. 18-19, 22-44). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 17 dalimi, 2013 m. sausio 14 d. Druskininkų savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą (toliau – Rašytinis pritarimas) statinio projektui, kuris laikytinas statybą leidžiančiu dokumentu (bl. 20-21).

8Šis ginčo teisinis santykis kilęs dėl Druskininkų savivaldybės administracijos veiksmų pritariant statinio projektui.

9R. G. ir E. G., kurie gyvena gretimoje ( - ) namų valdoje, skunde teismui suformuluotą reikalavimą grindžia vienintele aplinkybe - tarp skundžiamu Rašytiniu pritarimu V. P. leisto statyti ūkio pastato ir pareiškėjų statinių – priblokuoto prie gyvenamojo namo negyvenamosios paskirties priklausinio-garažo (toliau – Garažas) neišlaikytas privalomas mažiausias 8 metrų priešgaisrinis atstumas. Tokį reikalavimą pareiškėjai grindžia LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.705 „ Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „ Gyvenamieji pastatai" 30 p. 3 lentelėje pateiktais minimaliais priešgaisriniais atstumais tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių. Tačiau paminėto STR dalis Gaisrinė sauga neteko galios 2012 10 04 įsakymu Nr. D1-802 (nuo 2012 10 07) (Žin., 2012, Nr. 116-5894), o STR buvo papildytas 21 punktu, kuris reglamentavo, jog gaisrinės saugos projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ [3.3], Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [3.18], Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių [3.19] nuostatomis. Iš šių teisės normų nustatyta, kad esamoje situacijoje turi būti nustatytas 8 metrų priešgaisrinis atstumas tarp pastatų ir dėl šios aplinkybės tarp šalių ginčo nėra.

10Šalys neginčija, kad neišlaikytas 8 metrų priešgaisrinis atstumas tarp V. P. leisto statyti ūkio pastato ir pareiškėjų Garažo. Šią aplinkybę patvirtina ir nustatytos faktinės aplinkybės administracinėje byloje Nr. I-8402-24/2007, kur nurodyta, jog iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2005-03-25 rašto Nr. 101 matyti, kad 2005-03-23 Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas apžiūrėjo gyvenamąjį namą ( - ) ir nustatė, kad tarp gyvenamojo namo garažo ( - ) ir ūkinio pastato, esančio gretimame sklype, neišlaikytas 8 metrų atstumas. Šiame sprendime taip pat akcentuota, jog ( - ) mieste prie gyvenamojo namo prijungus garažą neišlaikytas trijų metrų minimalus atstumas iki kaimyninio žemės sklypo ribos, tuo pažeidžiami Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai 1 priedo 4 punkto reikalavimai (bl. 65, bl. 115, administracinė byla Nr. I-169-505/2013). Tačiau STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 1 priedas neteko galios 2012 10 04 įsakymu Nr. D1-802 (nuo 2012 10 07) (Žin., 2012, Nr. 116-5894). Ginčijamo akto priėmimo metu galiojo STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826. Šio STR 11 priede reglamentuota, jog statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, privalomas rašytinis gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimas.

11Teismo posėdžio metu pareiškėjai neginčijo, kad nuo jų Garažo iki trečiųjų suinteresuotų asmenų žemės sklypo ribos neišlaikytas trijų metrų minimalus atstumas. Nurodė, kad šį atstumą sudaro 20 centimetrų. Pažymėtina ir tai, kad V. P. ūkio pastato projektas patvirtina, jog Druskininkų savivaldybės administracija skundžiamu Rašytiniu pritarimu V. P. suteikė teisę statyti ūkio pastatą 5 metrų iki pietrytinės sklypo ribos su R. G. ir E. G. namų valda ( - ) atstumu (bl. 39).

12Byloje esanti medžiaga taip pat patvirtina, jog skundžiamo Rašytinio pritarimo priėmimo metu R. G. ir E. G. sklype buvo vykdoma gyvenamojo namo statyba pagal Druskininkų savivaldybės administracijos 2008 m. lapkričio 14 d. statybos leidimą Nr. 187/08 (bl. 53-54), o 2008-12-10 nustatytas savavališkos statybos faktas, t. y savavališkai vykdoma priblokuoto negyvenamosios paskirties priklausinio – garažo prie gyvenamojo namo statyba (bl. 55-57), todėl surašytas statybos sustabdymo aktas (bl. 58-60), pareikalauta šį statinį nugriauti (bl. 61). Iš to kas paminėta akivaizdu, jog R. G. ir E. G. statomas Garažas yra savavališka statyba ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, D. P. ir V. P. užvedę ieškinį Druskininkų miesto apylinkės teisme dėl savavališkai pastatyto Garažo nugriovimo ir žalos atlyginimo (bl. 71- 74).

13Pareiškėjai mano, kad priešgaisrinės saugos užtikrinimo tikslas – apsaugoti turtą nuo gaisrų, todėl yra nustatyti tam tikri reikalavimai, kol Garažas nėra nugriautas, atsakovas negalėjo priimti ginčijamo sprendimo. Tačiau teismas su tokia pozicija nesutinka, nes STR 1.0506:2010 „Statinio projektavimas" 29 punkte, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708, yra nurodyta kas sudaro supaprastintą projektą. Minėtame teisės akte gaisrinės saugos dalis, kaip sudėtinė projekto dalis, nenumatyta. To nenumatyta ir STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 , todėl Druskininkų savivaldybės administracija neturėjo jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad supaprastintame projekte turėtų būti gaisrinės saugos dalis. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2010 atlikusi statybą reglamentuojančių teisės aktų analizę, 2010 m. birželio 23 d. nutartyje pateikė išvadą kad pastatų minimalių atstumų nustatymas iki kaimyninio sklypo ribos reiškia ir gaisrinės saugos reikalavimu užtikrinimą bei yra kaimyninio sklypo savininko teisių apsaugos įstatyminė garantija.

14Konstitucinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad vienas iš teisėtų lūkesčių principo elementų yra teisių, įgytų pagal Konstituciją, Konstitucijai neprieštaraujančius įstatymus ir kitus teisės aktus, apsauga. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją santykiuose su valstybe yra saugomi ir ginami tik tie asmens lūkesčiai, kurie kyla iš pačios Konstitucijos ar įstatymų bei kitų teisės aktų, neprieštaraujančių Konstitucijai. Tik tokie asmens lūkesčiai santykiuose su valstybe laikomi teisėtais. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs ir tai, kad asmenys, kurie pagal įstatymą įgijo tam tikras teises, turi teisę pagrįstai tikėtis, kad šios teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir įgyvendinamos. Toks asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad ši jo teisė bus valstybės saugoma ir ginama (Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai).

15Iš to kas pasakyta darytina išvada, kad D. P. ir V. P. ketinantys statyti ūkio pastatą 5 metrų iki pietrytinės sklypo ribos su R. G. ir E. G. namų valda ( - ) atstumu (bl. 39), laikėsi Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedo reikalavimų, tuo pačiu užtikrino gaisrinės saugos reikalavimus ir garantavo pareiškėjų, kaip gretimo sklypo savininkų teisių apsaugą, todėl 2013 m. sausio 14 d. Druskininkų savivaldybės administracija pagrįstai išdavė Rašytinį pritarimą statinio projektui, kuris laikytinas statybą leidžiančiu dokumentu ABTĮ 88 str. 1 d. 1p. Priešingas aiškinimas prieštarautų anksčiau paminėtam teisėtų lūkesčių principui ir netektų prasmės Konstitucijos 28 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

16

17Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1p.,

Nutarė

18Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai