Byla I-2790-189/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys sodininkų bendrija „Prekyba“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, UAB „Matininko konsultacijų biuras“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Šidagienės ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjui J. R., pareiškėjo atstovui advokatui Jonui Bagdonui, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Martynai Bagdonaitei, trečiojo suinteresuoto asmens sodininkų bendrijos „Prekyba“ atstovams Steponui Sapežinskui, Albertui Panavui, vertėjai Ritai Nasalytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal J. R. skundą Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys sodininkų bendrija „Prekyba“, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, UAB „Matininko konsultacijų biuras“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA), skubos tvarka, atkurti nuosavybės teises pretendentams į iki 1940 m. nacionalizacijos buvusio savininko V. R. turėtą žemę pagal UAB „Matininkų konsultacijų biuras“ Kyviškių kadastro vietovės žemės sklypo kadastrinių matavimų plano M 1:2000, kadastro Nr. 4142/0903 ( sklypo plotas – 43105 m2) paruoštą projektą. Paaiškino, kad prašymą į jo senelio V. R. iki nacionalizacijos valdytą žemę Viktariškių kaime, Vilniaus rajone padavė 1999-08-19. VAVA raštu jam pranešė, kad senelio V. R. valdytos nuosavybės teise žemės sklypo dalis yra išpirkta valstybės, sodo bendrijos „Prekyba“ narių sklypams bei jų bendro naudojimo reikmėms. Susipažinęs su bendrijos sodo ribų išplanavimo dokumentais įsitikino, kad 1997-10-06 Vilniaus rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 350 „Dėl sodininkų bendrijos „Prekyba“ faktiškai valdomo žemės sklypo įteisinimo“ bendro naudojimo sodo sklypo dalis kadastrinių matavimų plane suprojektuota turint tikslą neteisėtai išplėsti sodo bendriems reikalams naudojamo sklypo dalį. Taip sodininkų bendrija nepagrįstai siekia, kad jų naudojimui būtų priskirta V. R. iki nacionalizacijos turėto tvenkinio dalis bei dalis žemės neišpirktos sodo bendrijos narių ir neužstatytos bendro naudojimo statiniais, komunikacijomis bei keliais. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja 2004-11-12 įsakymu Nr. 244 1997-08-15 derinimą sodininkų bendrijos kadastrinių matavimų plane atšaukė ir nurodė, kad šis įsakymas yra neatskiriamoji sodo bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų plano M 1:500 dalis. Tai reiškia, kad sodininkų bendrijos ribų kadastrinių matavimų planas iki šiol yra nustatyta tvarka nesuderintas ir juo vadovautis negalima. Derinant sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų planą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus žemėtvarkos skyrius privalo atsižvelgti į tai, kad atkuriant nuosavybės teises į turėtą iki nacionalizavimo savininko žemę būtų atkurtos maksimaliai išnaudojant esamas galimybes. Sodininkų bendrijos „Prekyba“ nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto kadastrinių matavimų plano M1:500 ribos turi būti nustatytos ribojantis koordinaciniais taškais su UAB „Matininko konsultacijų biuras“ paruošto grąžintinos pretendentams žemės sklypo plano projekto koordinaciniais taškais nuo 3 iki 26, tai pilnai patenkintų sodininkų bendrijos narių poreikius apjungiant visus keturis narių nuosavybėn išpirktus sodo sklypus, eksploatuojant bendro naudojimo buitinius pastatus, turėti galimybę naudotis didesne dalimi vandens telkinio.

4Vilniaus apskrities viršininko administracija, atsiliepime (b.l. 26-30 ) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 1999-12-20 parengė pažymas dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 7378, Nr. 7379 ir Nr. 7380, kuriuose nurodė, kad prašyme minimi pretendentai M. R., J. R. ir F. R. turi teisę atkurti nuosavybės teises į V. R. valdytą 4,73 ha žemės sklypą Vilniaus rajone Viktariškių kaime, kiekvienas po 1,58 ha žemės plotą. Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistė Šatrininkų seniūnijoje sutvarkytą buvusio žemės savininko V. R. nuosavybės teisių atkūrimo dokumentacijos bylą perdavė Kyviškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorei E. C.. Projekto autorė E. C., dalyvaujant pretendentams J. R., M. R. ir F. R. į buvusio savininko V. R. nuosavybės teisėmis valdytą 4,73 ha žemės sklypą, 2003-04-02 ženklino natūra grąžintino žemės sklypo ribas, tačiau pretendentai su jomis nesutiko, kadangi grąžinamo natūra sklypo ribos nesutapo su buvusios žemėnaudos ribomis apie 20 procentų. Šis nesutapimas atsirado todėl, kad dalį V. R. iki nacionalizacijos valdytos žemės užima sodininkų bendrijos „Prekyba“ teritorija. Tačiau, vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 14 p. (redakcija, galiojusia nuo 1998-04-09 iki 2005-05-26), grąžinamo natūra žemės sklypo ribos galėjo nesutapti su buvusios žemėnaudos ribomis iki 40 procentų. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2004-05-26 pažyma Nr. 4D-2003/03-1197 „Dėl J. R. 2003-08-18 skundo ištyrimo“ rekomendavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generaliniam direktoriui įvertinti sodininkų bendrijos „Prekyba“ ribas pagal visą Seimo kontrolierės surinktą medžiagą ir pateikti Seimo kontrolierei bei Vilniaus apskrities viršininkui išvadą dėl atliktų sodininkų bendrijos „Prekyba“ kadastrinių matavimų teisingumo. Nacionalinė žemės tarnyba 2004-07-01 raštu Nr. 4B-(8.2)-706 informavo, kad Vilniaus darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1967-04-14 sprendimu Nr. 100 sodininkų bendrijai „Prekyba“ suteikė 9,1 ha dydžio žemės sklypą. Šio sprendimo pagrindu buvo sudarytas planas, atliekant geodezinius matavimus ir 1967-06-05 išduotas žemės naudojimo teisės aktas, kuriame aprašytos sodininkų bendrijos „Prekyba“ skirto žemės sklypo ribos. 1997-04-29 kadastrinių matavimų plane nurodytos žemės sklypo, esančio Viktoriškių kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone ribos (pažymėtos 18, 19, 20, 21, 22, 22a riboženkliais) nesutampa nei su 1967 m. planu, nei su 1980 m. žemės sklypų išplanavimo schemoje nurodytomis sodininkų bendrijos „Prekyba“ skirto žemės sklypo ribomis. Vadovaudamasi šiuo raštu ir Seimo kontrolierės pažyma Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja 2004-11-12 įsakymu Nr. 244 atšaukė Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 1997-08-15 derinimą SB „Prekyba“, esančios Viktariškių kaime, Šatrininkų seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo plane M 1:500. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2005-05-06 įsakymu Nr. 94 buvo sudaryta komisija, kurios 2005-09-13 akte Nr. 98 nurodyta, kad pareiškėjas kategoriškai reikalauja, kad būtų nukelta SB „Prekyba“ tvora pagal buvusias V. R. valdyto 4,73 ha žemės sklypo ribas grąžinant dalį SB „Prekyba“ naudojamo tvenkinio ir SB „Prekyba“ narių privatizuotos žemės. Pareiškėjo norimos susigrąžinti natūra žemės dalis yra SB „Prekyba“ narių teisėtai privatizuota. SB „Prekyba“ tvorą perkėlė pagal Nacionalinės žemės tarnybos nurodytą ribą, tačiau dalis buvusio savininko V. R. iki nacionalizacijos valdyto žemės sklypo yra užimta SB „Prekyba“ bendrojo naudojimo ir individualių sodo sklypų žeme. Kadangi dalis grąžintinos V. R. iki nacionalizacijos valdytos žemės yra užimta valstybės išperkama žeme (SB „Prekyba“ teisėtai naudojama teritorija), nėra teisinio pagrindo atkurti nuosavybės teises šioje teritorijoje. Be to, Kyviškių kadastro vietovėje, kurioje yra pareiškėjui grąžintina žemė, konkursą laimėjo ir žemės reformos žemėtvarkos projektus rengia E. C., todėl nuosavybės teisės negali būti atkuriamos pagal UAB „Matininko konsultacijų biuras“ parengtą projektą. Taip pat, pareiškėjas nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes nepateikė įrodymų, kad prieš kreipiantis į teismą jis kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

5Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime (b.l. 19-20) prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra. Paaiškino, kad 1997-10-06 Vilniaus rajono savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 350 „Dėl sodininkų bendrijos „Prekyba“ faktiškai valdomo žemės sklypo įteisinimo“ priimtas pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Pagal šio sprendimo 1 p., SB „Prekyba“ buvo suteiktas 9.1 ha žemės plotas, bet atlikus tikslius geodezinius matavimus patvirtintas 8,5269 ha žemės plotas. SB „Prekyba“ schema ir eksplikacija suderinta su reikalingų institucijų ir įstaigų pareigūnais.

6Sodininkų bendrija „Prekyba“ atsiliepime (b.l. 25) nesutinka su pareiškėjo skundu.

7Skundas paliekamas nenagrinėtas.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d. nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 122 punktą skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalį skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Šioje įstatymo normoje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija yra LR Vyriausybės 2001-06-12 nutarimu Nr.709 įsteigta Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

9Kaip matyti iš skundo turinio pareiškėjas skundžia Vilniaus apskrities viršininko administracijos atsisakymą grąžinti natūra žemės dalį, kuri priklauso SB „Prekyba“. Toks Vilniaus apskrities viršininko atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas ir jam yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Vadovaujantis LR ABTĮ 25 str. 1 d., Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d., darytina išvada, jog pareiškėjas prieš kreipdamasis į teismą turėjo pasinaudoti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, t.y. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimą, neatkurti nuosavybės teisių į visą turėtą žemę natūra, apskųsti Nacionalinei žemės tarnybai, o nesutikdamas su šios institucijos priimtu sprendimu, paduoti skundą teismui.

10Kadangi byloje nustatyta, jog pareiškėjas nepasinaudojo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, pareiškėjo skundas paliekamas nenagrinėtu (LR ABTĮ 103 str.1 p.)

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p., 149 str.,

Nutarė

12skundą palikti nenagrinėtą.

13Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai