Byla eI-1353-535/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič (pirmininkaujanti ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Albinui Žaliaduoniui ir Renaldui Viščiniui, atsakovo atstovams Agnei Kraujalytei, Antanui Paulikui ir Rimui Ožalinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės administracijos skundą atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – Druskininkų savivaldybė) kreipėsi į teismą su skundu prašydama: 1) panaikinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) 2016-09-30 sprendimą

3Nr. 9.4-2520(10.23) ,,Dėl išvados pateikimo“; 2) įpareigoti Departamentą išnagrinėti Druskininkų savivaldybės 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) ,,Dėl išvados pateikimo“ pateiktą prašymą iš naujo.

4Pareiškėja paaiškina, kad kreipėsi į Departamentą prašydama Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau - Finansų ministerija) pateikti išvadą dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos pagrįstumo. Departamentas nutarė, kad negalima teigti, kad skelbti ekstremaliąją situaciją dėl škvalo Druskininkų savivaldybėje buvo pakankamas pagrindas. Finansų ministerija, vadovaudamasi Departamento išvada, nusprendė neturinti teisinio pagrindo teikti siūlymo Vyriausybei skirti valstybės paramą iš valstybės rezervo lėšų. Druskininkų savivaldybė 2016-09-05 pakartotinai kreipėsi į Departamentą ir pateikė papildomą informaciją dėl ekstremalios situacijos paskelbimo pagrįstumo. Departamentas nusprendė, kad ekstremalioji situacija Druskininkų savivaldybėje buvo paskelbta nepagrįstai.

5Pareiškėja mano, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą nesilaikė Viešojo administravimo įstatyme (toliau – VAĮ) nustatytų reikalavimų taikomų individualiam administraciniam aktui, neįvertino visų teisingam sprendimui priimti reikšmingų aplinkybių. Analizuojant atsakovo 2016-09-30 raštu Nr. (9.4-2520(10.23) priimtą sprendimą akivaizdu, kad atsakovas rėmėsi išimtinai vienu argumentu - atsakovas negali teigti, kad skelbti ekstremaliąją situaciją dėl škvalo buvo pakankamas pagrindas ir kad šią išvadą padarė remdamasis tuo, kad ekstremali situacija buvo paskelbta daugiau kaip po mėnesio, ko pasėkoje mano, kad skelbti ekstremaliąją situaciją nebuvo poreikio. Atsakovas nevertino Druskininkų savivaldybės 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) „Dėl išvados pateikimo“ papildomai pateiktų paaiškinimų ir įrodymų, kurie patvirtino ekstremaliosios situacijos paskelbimo pagrįstumą, todėl Departamento 2016-09-30 raštu Nr. (9.4-2520(10.23) priimtas sprendimas vertintinas kaip institucijos neveikimas. Atkreipia dėmesį, kad 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) į atsakovą kreipėsi pakartotinai ir atitinkamai tikėjosi, jog atsakovas pakartotinai įvertins ekstremaliosios situacijos paskelbimo Druskininkų savivaldybėje pagrįstumą.

6Atsakovo nurodyti argumentai sunkiai gali būti įvardinami kaip motyvuoti, pateiktas sprendimas vertintinas kaip informacinio pobūdžio atsakymas. Atsakovas nepasisakė dėl

72016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) papildomai pateiktų paaiškinimų ir įrodymų, kurie patvirtino ekstremaliosios situacijos paskelbimo pagrįstumą.

8Atsakovas 2016-09-30 rašte Nr.(9.4-2520(10.23) netinkamai nurodė sprendimo apskundimo tvarką. Administracinio akto apskundimo tvarkos absoliutus neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu. Šiuo konkrečiu atveju akivaizdu, kad atsakovo priimto sprendimo teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos trūkumai bei netinkamai nurodyta apskundimo tvarka yra esminiai, nes nebuvo absoliučiai vertinami pateikti dokumentai ir kitos aplinkybės, ko pagrįstai tikėjosi.

9Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su sprendimo argumentais dėl ekstremaliosios situacijos Druskininkų savivaldybėje nepagrįsto paskelbimo. Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžio protokole konstatuotas faktas, kad Druskininkų savivaldybės nurodytas įvykis atitinka ekstremalaus įvykio kriterijus, tačiau atsakovo rašte pateikta komisijos priimtam nutarimui prieštaraujanti išvada ir nurodyta, kad Departamentas negali teigti, kad skelbti ekstremaliąją situaciją dėl škvalo buvo pakankamas pagrindas. Departamentas nurodė, kad šią išvadą padarė remdamasis tuo, kad ekstremali situacija buvo paskelbta daugiau kaip po mėnesio ir remdamasis tik vien šiuo argumentu mano, kad skelbti ekstremaliąją situaciją nebuvo poreikio, tačiau visiškai nevertina aplinkybių, kurios įtakojo ekstremaliosios situacijos paskelbimą būtent 2016-07-28.

10Atsakovo priimtas sprendimas prieštarauja Vyriausybės 2010-08-31 nutarimui Nr. 1243 „Dėl ekstremalių situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris numato, kad ekstremali situacija skelbiama kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija nustatytus kriterijus. Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2011-07-21 nutarimu Nr. 1107 „Dėl materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reglamentuoja, kad asmenys patyrę žalą turi teisę į administraciją kreiptis per vieną mėnesį nuo žalos atsiradimo. Kadangi ekstremalios situacijos skelbimas susijęs su asmenų patyrusių žalą skaičiumi, Druskininkų savivaldybė neturėjo galimybės anksčiau paskelbti ekstremaliosios situacijos, kadangi reikėjo įvertinti 2016-06-17 praūžusios audros padarytą žalą gyventojams ir jų turtui, t. y. surinkti informaciją apie padarytą žalą, išnagrinėti gyventojų pateiktus prašymus žalai atlyginti ir tik po to nustatyti padarytos žalos mastą bei įvertinti ar jis atitinka Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 patvirtinto ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo punktus. Minėti teisės aktai patvirtina, jog Druskininkų savivaldybė, priimdama sprendimą paskelbti ekstremaliąją situaciją laikėsi nustatytų terminų bei siekė visų pirma nustatyti ekstremalaus įvykio mastą ir tik tuomet turėjo pagrindą atsižvelgti į kriterijus bei skelbti ekstremaliąją situaciją Druskininkų savivaldybėje.

11Minėtas aplinkybes, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimo momentas gali nesutapti su pačiu ekstremaliu įvykiu ir tai nelaikoma neatitikimu teisės aktų reikalavimams patvirtina ir ekstremaliosios situacijos paskelbimas 2016-07-18 Panevėžyje. Nors pats įvykis Panevėžyje įvyko 2016-07-03, tačiau tik 2016-07-18 ekstremaliųjų situacijų komisija įvertino visą padėtį ir savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Minėti Panevėžio savivaldybės veiksmai Departamento buvo įvertinti tinkamais ir jai buvo skirtos lėšos ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti. Taigi, atsakovas, priimdamas sprendimus, vienodas situacijas vertina skirtingai ir dėl tų pačių aplinkybių taiko skirtingus kriterijus.

12Be kita ko, Druskininkų savivaldybė atsakovui pateikė duomenis, patvirtinančius, kad ekstremalaus įvykio padariniai sutrikdė daugiau kaip 500 gyventojų (Vyriausybės 2010-08-31 nutarimo Nr. 1243 3.2 papunktis) būtiniausias gyvenimo sąlygas, dėl gamtinio įvykio kyla pavojus 50 ir daugiau žmonių turtui (Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 patvirtinto ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo 14.10 punktas), šio įvykio padariniai buvo šalinami daugiau kaip 24 val., o kai kur šie padariniai šalinami dar ir šiandien.

13Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija gavusi informaciją apie patirtą žalą dėl 2016-06-17 Druskininkų savivaldybėje įvykusios audros ir įvertinusi pateiktus dokumentus, 2016-08-02 raštu Nr. (12-3)-D8-6004 patvirtino, kad 2016-06-17 audros išverstų, išlaužytų arba kitaip pažeistų medynų tūris Druskininkų miškų urėdijos veiklos teritorijoje esančiuose visų nuosavybės formų miškuose atitinka stichinės nelaimės miškuose įvykį.

14Atsakovui taip pat pateikti įrodymai, kad Druskininkų savivaldybėje 2016-06-17 škvalo metu vėjo greičio matavimo įranga fiksavo 168 km/h (46 m/s) stiprumo vėjo greitį, tačiau atsakovas šių aplinkybių nevertino. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos nurodė, jog savivaldybėje nėra meteorologijos stoties, tačiau įvertinusi visas škvalo pasekmes, patvirtino, kad vėjo greitis buvo ne mažesnis kaip 25 m/s.

15Mano, kad Druskininkų savivaldybėje skelbti ekstremaliąją situaciją buvo pakankamas pagrindas ir visos tam reikalingos sąlygos atitiko teisės aktų reikalavimus, todėl atsakovas priėmė neteisėtą ir niekuo nepagrįstą sprendimą ir taip užkirto galimybę Finansų ministerijai teikti siūlymą Vyriausybei skirti Druskininkų savivaldybei valstybės paramą iš valstybės rezervo, taip pažeidė viešąjį interesą - teisę žalą patyrusiems asmenims gauti valstybės paramą.

16Atsakovas Departamentas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad Finansų ministerija 2016-08-04 raštu Nr. (2.36-04)-5K-1615750 „Dėl išvadų pateikimo“ kreipėsi į Departamentą su prašymu pateikti informaciją ir išvadą dėl Druskininkų ir Alytaus rajonų savivaldybių teritorijose paskelbtų ekstremaliųjų situacijų. Nagrinėjant Finansų ministerijos prašymą ir siekiant išsiaiškinti koks vėjo stiprumas buvo 2016-06-17, Departamentas 2016-08-09 raštu Nr. 9.4-2098 (10.23.) „Dėl duomenų pateikimo“ kreipėsi į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos (toliau - Hidrometeorologijos tarnyba), prašydamas pateikti meteorologinius duomenis apie vėjo greitį ir kitus su įvykiu susijusius meteorologinius duomenis. Hidrometeorologijos tarnyba 2016-08-11 pažymoje Nr. (8.42.10)-B8-1532 nurodė, kad didžiausias fiksuotas vėjo greitis buvo 20 m/s. Stichinio meteorologinio reiškinio rodiklis apibrėžtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-11-11 įsakyme Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, kurio 1.1 papunktyje nustatyta, kad stichinis meteorologinis reiškinys - labai smarkus vėjas - fiksuojamas, kai maksimalus vėjo greitis yra 28-32 m/s. Pagal Hidrometeorologijos tarnybos pateiktos pažymos duomenis, didžiausias vėjo greitis, užfiksuotas 2016-06-17 Druskininkų savivaldybei artimiausių Lazdijų ir Varėnos meteorologinių stočių, buvo 18 m/s, kas neatitinka stichinio meteorologinio reiškinio rodiklių ir negali būti laikoma Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, patvirtintų ekstremaliųjų įvykių kriterijų (toliau - Kriterijai) 14.10 papunktyje nurodytu gamtiniu įvykiu.

17Ekstremaliųjų situacijų paskelbimo tvarką reglamentuoja Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas). Vadovaujantis Aprašo 3 punktu, savivaldybės lygio ekstremalioji situacija skelbiama, kai įvykis atitinka, pasiekia ar viršija Kriterijus ir yra bent viena iš Aprašo 3.1-3.4 papunkčiuose numatytų sąlygų. Atkreipia dėmesį, kad Kriterijuose gamtinis įvykis apibrėžiamas kaip geologinis reiškinys (žemės drebėjimas, karstinis reiškinys, nuošliauža, sufozinis reiškinys), stichinis meteorologinis reiškinys, katastrofinis meteorologinis reiškinys, stichinis hidrologinis reiškinys, katastrofinis hidrologinis reiškinys, vabzdžių antplūdis.

18Pažymi, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas praėjus daugiau nei 40 dienų po škvalo iš esmės prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme apibrėžtai ekstremaliosios situacijos sąvokai - tai dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

19Atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo 28 straipsnio nuostatas dėl ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos nebuvo kreiptasi į Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą dėl pagalbos likviduojant ar šalinant ekstremaliojo įvykio padarinius. Tai leidžia daryti prielaidą, kad vykdomi darbai nebuvo sudėtingi.

20Nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad 2016-09-30 raštas Nr. 9.4-2520(10.23) yra individualus administracinis aktas. Departamentui pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nenustatyta teisė ar pareiga spręsti dėl Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo, išdavimo ar naudojimo. Departamentas jokiais teisės aktais neįgaliotas teikti išvadas dėl ekstremalios situacijos paskelbimo savivaldybės institucijoms. Departamentas pareiškėjai informacinio pobūdžio raštu išdėstė nuomonę apie ekstremalios situacijos paskelbimą, o tokios formos raštams netaikomi VAĮ 8 straipsnio 2 dalyje suformuluoti reikalavimai. Laikosi pozicijos, kad 2016-09-30 raštu Nr. 9.4-2520(10.23) pateikė informacinio pobūdžio raštą, kuriame išdėstė nuomonę apie ekstremalios situacijos paskelbimą.

21Byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

22Byloje nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2016-07-28 įsakymu Nr. V35-665 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbė ekstremaliąją situaciją Druskininkų savivaldybės teritorijoje ir. 2016-07-28 raštu Nr. S12-2998-(10.6) „Dėl lėšų 2016 m. birželio 17 d. audros padarytai žalai atlyginti“ kreipėsi į Finansų ministeriją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašydama skirti lėšų ekstremalios situacijos padariniams šalinti bei škvalo padarytiems nuostoliams iš dalies padengti.

23Druskininkų savivaldybė 2016-07-29 raštu Nr.S12-3005-(8.12) „Dėl išvados pateikimo“ kreipėsi į Departamentą ir prašė pateikti išvadą Finansų ministerijai dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pagrįstumo.

24Departamentas 2016-08-02 raštu Nr. 9.4-2041(10.23.) „Dėl išvados pateikimo“ informavo apie sušauktą Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį, kurio metu nutarta, kad negalima teigti, kad skelbti ekstremaliąją situaciją dėl škvalo Druskininkų savivaldybėje buvo pakankamas pagrindas.

25Finansų ministerija 2016-08-19 raštu Nr. „Dėl lėšų skyrimo 2016 m. birželio 17 d. audros padarytai žalai atlyginti“ informavo Druskininkų savivaldybę, kad vadovaudamasi Departamento 2016-08-12 raštu Nr. 9.4-2116(10.23) pateiktomis išvadomis, neturi teisinio pagrindo teikti siūlymo Vyriausybei skirti valstybės paramą iš valstybės rezervo lėšų.

26Savivaldybė 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) „Dėl išvados pateikimo“ pakartotinai kreipėsi į Departamentą ir pateikė papildomą informaciją dėl ekstremalios situacijos paskelbimo pagrįstumo.

27Departamentas 2016-09-30 raštu Nr. 9.4-2520(10.23) „Dėl išvados pateikimo“ nurodė, kad išnagrinėjo Druskininkų savivaldybės 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) „Dėl išvados pateikimo“ pateiktą prašymą pakartotinai išnagrinėti ekstremaliosios situacijos paskelbimo Druskininkų savivaldybėje pagrįstumą. Informavo, kad Departamentas jau pateikė savo nuomonę šiuo klausimu Druskininkų savivaldybės administracijai 2016-08-02 raštu Nr. 9.4-2041(10.23.) ir Finansų ministerijai 2016-08-12 raštu Nr. 9.4-2116(10.23.), kad ekstremalioji situacija Druskininkų savivaldybėje buvo paskelbta nepagrįstai, ir šios nuomonės nekeičia. Atkreipė dėmesį, kad, vadovaujantis Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2011-07-21 nutarimu Nr. 1107,16 punkto nuostatomis, ginčai dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28Pažymėtina, kad priėmus skundą, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę dar kartą įvertinti, ar skundas pagrįstai buvo priimtas, ir esant pagrindui teismas bylą gali nutraukti. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 103 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

29Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ir laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą, nereiškia, kad teisę kreiptis į teismą turi bet kuris asmuo. Konstitucijoje įtvirtinta tik galimybė kiekvienam asmeniui tokią subjektinę teisę įgyti esant įstatyme nustatytiems pagrindams. Tačiau teisminis tikrai ar tariamai pažeistos teisės gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, nustatytų ABTĮ 33, 103, 105 straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba.

30Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje, aiškinant ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, ne kartą pažymėta, kad ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ar nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes, net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Taip pat pažymėta, kad konstatavus, jog skundžiamas aktas (raštas) negali būti ginčo dalyku administracinėje byloje, byla nutrauktina pagal ABTĮ 103 straipsnio 1 dalį. (2011-11-18 nutartis adm. b. Nr. A756-2852/2011, 2011-11-17 nutartis adm. b. Nr. A63 – 3045/2011, 2011-03-17 nutartis adm. b. Nr. A442–1238/2011, 2011-06-13 nutartis adm. b. Nr. A575–860/2011 ir kt.).

31LVAT taip pat ne kartą yra nurodęs, jog vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Viešojo administravimo subjekto tarpiniai sprendimai, kurie nesukelia pareiškėjui materialinių teisinių pasekmių, o tik sudaro prielaidas viešojo administravimo subjektui priimti galutinį sprendimą, negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme objektu. Argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą teismui dėl galutinio sprendimo (LVAT 2011-06-20 nutartis adm. byloje Nr. A261-69/2011, LVAT biuletenis Nr. 21).

32Įvertinęs bylos medžiagą - pareiškėjos skundo reikalavimus, byloje esančius dokumentus, teismas sprendžia, kad ginčijamas Departamento raštas yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, pats savaime nesukeliantis pareiškėjai kokių nors teisinių pasekmių, todėl nagrinėjamu atveju pareiškėja neturėjo materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis su skundu į teismą dėl šio rašto panaikinimo. Pareiškėjos ginčijamas raštas yra informacinio pobūdžio dokumentas - atsakymas į jos prašymą dėl nuomonės apie ekstremalios situacijos paskelbimą, kuris iš esmės negali būti siejamas su pareiškėjos tariamai pažeistų teisių gynimu ABTĮ reglamentuojamame administraciniame procese, kadangi šiuo raštu atsakyta į pareiškėjos prašymą, jame nėra aiškiai bei imperatyviai suformuluotų pareiškėjai privalomų elgesio taisyklių, nesuformuluotas joks akivaizdus atsakovo, kaip viešojo administravimo subjekto, valinis pareiškėjai skirtas patvarkymas, juo nėra keičiama pareiškėjos teisių ar pareigų apimtis.

33Skundžiamu atsakovo raštu pareiškėja buvo informuota, kad išnagrinėjęs pareiškėjos

342016-09-05 rašte Nr. S12-3348-(7.2) nurodytas aplinkybes, informuoja, kad Departamentas jau pateikė savo nuomonę šiuo klausimu ir Druskininkų savivaldybei, ir Finansų ministerijai, kad ekstremalioji situacija Druskininkų savivaldybėje buvo paskelbta nepagrįstai, ir šios nuomonės nekeičia. Nurodė teisės aktą, reglamentuojantį Valstybės paramos gavimo tvarką ir išaiškino, kad ginčai dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35Teismo vertinimu, ginčijamas raštas pareiškėjai sukelia tik procedūrines, bet ne materialiąsias teisines pasekmes. Kaip minėta, raštas yra informacinio pobūdžio. Konkrečias teisines pasekmes nagrinėjamu atveju sukelia Finansų ministerijos teikimas Vyriausybei arba atsisakymas teikti. Teismui dėl ginčijamo rašto nagrinėjant ginčą ir priimant galutinį sprendimą, pareiškėjos teisės ir teisėti interesai vis tiek negalėtų būti apginti, todėl pareiškėjos nesutikimas su Departamento pozicija dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Druskininkų savivaldybėje pagrįstumo įvertinimo, nagrinėjamu atveju, nėra reikšmingos. Pareiškėja skunde neteisėtų Departamento veiksmų, nagrinėjant jos 2016-09-05 raštą Nr. S12-3348-(7.2) ar, kad Departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, neatsakė į jos prašymą, nenurodė.

36Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šios bylos faktinę situaciją, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja neturėjo materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis su skundu į teismą dėl šio rašto panaikinimo. Skundžiamas atsakymas nelaikytinas individualiu teisės aktu ABTĮ 2 straipsnio 14 dalies ir VAĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, o toks raštas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, todėl byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 103 str. 1 d.). Pareiškėjos nesutikimas su informacinio pobūdžio rašto turiniu yra subjektyvaus pobūdžio aplinkybė, kuri savaime neapsprendžia minėto rašto teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjos antrasis reikalavimas įpareigoti Departamentą išnagrinėti Druskininkų savivaldybės 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) ,,Dėl išvados pateikimo“ pateiktą prašymą iš naujo yra išvestinis, todėl nenagrinėtinas.

37Atkreiptinas dėmesys, kad pirmasis Departamento raštas Nr. Nr. 9.4-2041(10.23.), kuriuo pareiškėja buvo informuota apie sušauktą Departamento ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį, kurio metu nutarta, kad negalima teigti, kad skelbti ekstremaliąją situaciją dėl škvalo Druskininkų savivaldybėje buvo pakankamas pagrindas, yra dokumentas, kuriuo nėra baigiama valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo procedūra. Departamentas šiame rašte išreiškė nuomonę, atsakydamas į pareiškėjos prašymą išnagrinėti ekstremaliosios situacijos paskelbimo Druskininkų savivaldybėje pagrįstumą. Taigi šiuo atveju, tai sprendimo dėl kompensacijos iš Lietuvos valstybės rezervo piniginių lėšų rengimo etapo metu priimtas dokumentas.

38Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-07-21 nutarimu

39Nr. 1107, III skyriuje reglamentuojamas Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimas pagal kurį prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus gauti paramą savivaldybė teikia Finansų ministerijai, kuri ne vėliau kaip per mėnesį nuo savivaldybės administracijos direktoriaus prašymo gavimo išnagrinėja prašyme pateiktą informaciją ir dokumentus parengia ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms projektą. Jeigu Finansų ministerija, išnagrinėjusi savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą, nustato, kad prašoma valstybės paramos lėšų suma neatitinka Aprašo 13 punkte nurodytais dokumentais pagrįsto žalos dydžio, ji informuoja apie tai savivaldybės administracijos direktorių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo tik dėl pagrįstos prašymo dalies projektą. Ginčai dėl valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

41103 str. 1 d., 107-108 str.,

Nutarė

42Bylą pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės administracijos skundą atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti kaip nepriskirtą administracinių teismų kompetencijai.

43Dėl nutarties per 7 kalendorines dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – Druskininkų... 3. Nr. 9.4-2520(10.23) ,,Dėl išvados pateikimo“; 2) įpareigoti Departamentą... 4. Pareiškėja paaiškina, kad kreipėsi į Departamentą prašydama Lietuvos... 5. Pareiškėja mano, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą nesilaikė... 6. Atsakovo nurodyti argumentai sunkiai gali būti įvardinami kaip motyvuoti,... 7. 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) papildomai pateiktų paaiškinimų ir... 8. Atsakovas 2016-09-30 rašte Nr.(9.4-2520(10.23) netinkamai nurodė sprendimo... 9. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su sprendimo argumentais dėl... 10. Atsakovo priimtas sprendimas prieštarauja Vyriausybės 2010-08-31 nutarimui... 11. Minėtas aplinkybes, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimo momentas gali... 12. Be kita ko, Druskininkų savivaldybė atsakovui pateikė duomenis,... 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija gavusi informaciją apie patirtą... 14. Atsakovui taip pat pateikti įrodymai, kad Druskininkų savivaldybėje... 15. Mano, kad Druskininkų savivaldybėje skelbti ekstremaliąją situaciją buvo... 16. Atsakovas Departamentas su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti... 17. Ekstremaliųjų situacijų paskelbimo tvarką reglamentuoja Ekstremaliųjų... 18. Pažymi, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas praėjus daugiau nei 40... 19. Atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo... 20. Nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad 2016-09-30 raštas Nr.... 21. Byla nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.... 22. Byloje nustatyta, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius... 23. Druskininkų savivaldybė 2016-07-29 raštu Nr.S12-3005-(8.12) „Dėl išvados... 24. Departamentas 2016-08-02 raštu Nr. 9.4-2041(10.23.) „Dėl išvados... 25. Finansų ministerija 2016-08-19 raštu Nr. „Dėl lėšų skyrimo 2016 m.... 26. Savivaldybė 2016-09-05 raštu Nr. S12-3348-(7.2) „Dėl išvados pateikimo“... 27. Departamentas 2016-09-30 raštu Nr. 9.4-2520(10.23) „Dėl išvados... 28. Pažymėtina, kad priėmus skundą, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę... 29. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad... 30. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktikoje,... 31. LVAT taip pat ne kartą yra nurodęs, jog vientisos (vienos) administracinės... 32. Įvertinęs bylos medžiagą - pareiškėjos skundo reikalavimus, byloje... 33. Skundžiamu atsakovo raštu pareiškėja buvo informuota, kad išnagrinėjęs... 34. 2016-09-05 rašte Nr. S12-3348-(7.2) nurodytas aplinkybes, informuoja, kad... 35. Teismo vertinimu, ginčijamas raštas pareiškėjai sukelia tik procedūrines,... 36. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šios bylos faktinę situaciją, daro... 37. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmasis Departamento raštas Nr. Nr.... 38. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl... 39. Nr. 1107, III skyriuje reglamentuojamas Valstybės paramos už žalą, patirtą... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 41. 103 str. 1 d., 107-108 str.,... 42. Bylą pagal pareiškėjos Druskininkų savivaldybės administracijos skundą... 43. Dėl nutarties per 7 kalendorines dienas nuo jos paskelbimo gali būti paduotas...