Byla I-824-609/2012
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai P.M.B., jos atstovams R.J.B., advokatei O.G., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei R. S. sprendžiant pareiškėjos P.M.B. skundo dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

2vykdydama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutartį skundo trūkumams šalinti, pareiškėja P.M.B. 2012 m. rugpjūčio 31 d. padavė patikslintą skundą (b.l. 53-60), kuriame suformulavo šiuos reikalavimus: 1) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 4-1637-(1.3); 2) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006 m. rugpjūčio 30 d. leidimą Nr. R2-592; 3) panaikinti Klaipėdos rajono architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006 m. rugsėjo 11 d. patvirtintas planavimo sąlygas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti Nr. 2006.274. zp., 4) panaikinti 2006 m. lapkričio 24 d. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą; 5) panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale trečiųjų suinteresuotų asmenų vardu įteisintą nuosavybę žemės sklypams pagal Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 4-1637-(1.3); 6) nustatyti pareiškėjai ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims D.Ž. ir R.K. naudojamo namų valdos žemės sklypo, esančio (duomenus neskelbtini), ribas pagal UAB „Vakarų matininkai“ parengtą planą /Ml:2000, kadastriniuose taškuose 1-37 ?-6182899; Y-336420, apibrėžtą plane Nr. 2 raudona linija/, kurio bendras plotas – 33274 kv. m.; 7) nustatyti pareiškėjai naudojamo žemės sklypo, esančio ( - ), ribą pagal UAB „Vakarų matininkai“ parengtą žemės sklypo planą /Ml:2000, kadastriniuose taškuose 1-19 ?-6182914; Y-336396 apibrėžtą plane Nr.3 žalia linija/, kurio plotas A-14963 kv. m.; 8) įpareigoti trečiuosius suinteresuotus asmenis D.Ž. ir R.K. pašalinti pažeidimus, atlaisvinant žemės sklypą, kuriuo jos naudojasi neteisėtai, pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalis – 741; 67; 97; 1782; 433, 1803 kv. m., esančias ( - ), pagal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Vakarų matininkai“ parengtą žemės sklypo planą /Ml:2000, kadastriniuose taškuose 1-19?-6182911; Y-336491, apibrėžtas plane, kurio plotas yra 33274 kv. m. Kartu pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą administraciniams aktams ginčyti.

3Pareiškėja bei jos atstovai prašo prašymą atnaujinti praleistą terminą patenkinti patikslintame skunde išdėstytų argumentų pagrindu.

4Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė prašo prašymo atnaujinti praleistą terminą netenkinti, nes jo praleidimo priežastys nesvarbios.

5Prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą netenkintinas. Skundą atsisakytina priimti.

6Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, savo teisių ir interesų pažeidimą pareiškėja iš esmės sieja su Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-1637-(1.3) „Dėl K.G. žemės sklypo ( - ) padalinimo ( - )“, kuriuo išreikštas teisės normų taikymo rezultatas K.G. atžvilgiu, priėmimu. 2012 10 12 nutartyje (b.l. 118-121) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog nepaisant to, kad P.M.B. taip pat ginčija tarpinius žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūros sprendimus, termino kreiptis į administracinį teismą eiga turi būti skaičiuojama ir nuo galutinio administracinio akto (2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-1637-(1.3)) paaiškėjimo jai momento, nes vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kai administracinis aktas suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas, tokio subjekto skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys.

8Siekiant nustatyti, kada pareiškėjai tapo prieinama informacija apie pagrindinius 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-1637-(1.3) turinio elementus, ir konkrečius duomenis apie nurodyto administracinio akto kopijos įteikimo datą, teismas išklausė tiek pareiškėjos bei jos atstovų, tiek viešojo administravimo subjektų atstovų paaiškinimus bei išreikalavo papildomus rašytinius įrodymus.

9Nustatyta, jog 2008 07 15 pareiškėja P.M.B. kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo (civilinė byla Nr. 2-397-253/2009, t.i, b.l. 3,4), o 2009 02 03- su ieškiniu dėl žemės sklypo ribų nustatymo (civilinė byla Nr. 2-397-253/2009, t.II, b.l. 3,4).

10Byloje esantis prašymas (b.l. 81) patvirtina, jog pareiškėją atstovavęs advokatas V.G. dar 2008 07 17 kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti duomenis apie jo atstovaujamosios P.M.B. turimo žemės sklypo ir statinių ( - ), kiemo žemės priklausomumą valstybei bei nurodyti, kokiu pagrindu kiemo sklypas atiteko valstybei.

112009 03 03 prašymu (b.l. 88) advokatas V.G. prašė pateikti K.G. pirminį žemės sklypo, esančio ( - ), planą.

12Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė pateikė prašymą (b.l. 175), iš kurio turinio matyti, jog 2009 08 21 į Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrių kreipėsi advokatas V.G., prašydamas pateikti K.G. žemės sklypo, esančio ( - ), ribų nustatymo planą ir žemės reformos žemėtvarkos preliminarų projektą, parengtą 1995 metais.

13Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus raštas Nr. R5-10833-(2.6) (b.l. 179) patvirtina, jog reaguojant į 2008 08 21 advokato V.G. prašymą Nr. 8, buvo pateikiamos prašomų dokumetų, tame tarpe ir Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 4-1637-(1.3), kopijos.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjos P.M.B. atstovas R.J.B. patvirtino, kad ant 2009 08 21 prašymo Nr. 8, adresuoto Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriui, yra jo parašas. Ranka darytame prieraše po 2009 08 21 prašymu Nr. 8 yra nurodyta, kad žemės reformos žemėtvarkos preliminarus projektas, parengtas 1995 metais, ir atsakymas R.J.B. įteiktas 2009 09 16.

15Byloje esančiame patikslintame ieškinyje (b.l. 5-11) teigiama, jog apie tai, kad ginčo žemės sklypas padalintas į keturis sklypus, pareiškėjai P.M.B. tapo žinoma 2008 metų birželio mėnesį.

16Kaip nurodyta ieškinyje dėl žemės sklypo ribų nustatymo (b.l. 86,87), pareiškėjai P.M.B. buvo žinoma, kad jai atitekusio žemės sklypo dalis yra sumažėjusi.

17Nors pareiškėja teigia, jog savo pažeistas teises ji gynė aktyviai, reikšdama įvairaus pobūdžio ieškinius, nei su ginčo žemės sklypo formavimu ir pertvarkymo projekto rengimo procedūra susijusių administracinių aktų, nei Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymo iki 2010 10 28 neginčijo.

18Patikslintame skunde (b.l. 57) pažymėta, kad pareiškėjai ir K.G. esant artimais giminaičiais, buvo ginčą buvo siekiama išspręsti taikiu būdu.

19Nors pareiškėja teigia, jog būtina atsižvelgti į jos amžių, kliudymą laiku ir tinkamai ginti pažeistas teises, byloje esantys įrodymai patvirtina (b.l. 61, 176, civilinė byla Nr. 2-397-253/2009, t.I, b.l. 15, 138, t.II, b.l. 37 ), jog per laiką, kada yra ginamos galimai pažeistos pareiškėjos subjektines teisės teismine tvarka, pareiškėja visada naudojasi kvalifikuota teisine pagalba.

20Kadangi Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymo kopija pareiškėjos atstovui R.J.B. buvo įteikta 2009 09 16, o patikslintas ieškinys dėl administracinių aktų panaikinimo Klaipėdos rajono apylinkės teismui buvo pateiktas tik 2010 10 28, darytina išvada, jog termino skundui paduoti praleidimo priežastys negali būti laikytinos svarbiomis, nes jo praleidimą sąlygojo ne objektyvios, nuo pareiškėjos valios nepriklausiusios aplinkybės, o yra pačios pareiškėjos pasirinkto veikimo būdo ginant savo pažeistas teises rezultatas.

21Esant nustatytai aplinkybei, jog terminas Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymui ginčyti yra praleistas ir jo atnaujinimui pagrindo nėra, skundą dalyje atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 puntas).

22Kadangi visi kiti skundu ginčijami administraciniai aktai laikytini tarpiniais žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūros sprendimais, kurių negalima laikyti administraciniais aktais, ginčijamais ABTĮ nustatyta tvarka, o reikalavimai Nr. 2,3,4,5 betarpiškai susiję su Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymu, kuriam ginčyti terminas yra praleistas, likusioje dalyje skundą atsisakytina priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktais, 105,106 straipsniais,

Nutarė

24prašymo dėl termino atnaujinimo netenkinti.

25Skundą atsisakyti priimti.

26Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti P.M.B., o P.M.B. įgaliotam asmeniui R.J.B., asmens kodas ( - ), grąžinti 2010 10 28 mokėjimo nurodymu AB SEB bankas sumokėtą 266 (dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) litų žyminį mokestį, grąžinimą pavedant atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

27Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. vykdydama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 10 d.... 3. Pareiškėja bei jos atstovai prašo prašymą atnaujinti praleistą terminą... 4. Atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 5. Prašymas atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą netenkintinas. Skundą... 6. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, savo teisių ir interesų pažeidimą... 8. Siekiant nustatyti, kada pareiškėjai tapo prieinama informacija apie... 9. Nustatyta, jog 2008 07 15 pareiškėja P.M.B. kreipėsi į Klaipėdos rajono... 10. Byloje esantis prašymas (b.l. 81) patvirtina, jog pareiškėją atstovavęs... 11. 2009 03 03 prašymu (b.l. 88) advokatas V.G. prašė pateikti K.G. pirminį... 12. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie... 13. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjos P.M.B. atstovas R.J.B. patvirtino, kad ant... 15. Byloje esančiame patikslintame ieškinyje (b.l. 5-11) teigiama, jog apie tai,... 16. Kaip nurodyta ieškinyje dėl žemės sklypo ribų nustatymo (b.l. 86,87),... 17. Nors pareiškėja teigia, jog savo pažeistas teises ji gynė aktyviai,... 18. Patikslintame skunde (b.l. 57) pažymėta, kad pareiškėjai ir K.G. esant... 19. Nors pareiškėja teigia, jog būtina atsižvelgti į jos amžių, kliudymą... 20. Kadangi Klaipėdos apskrities viršininko 2007 m. kovo 30 d. įsakymo kopija... 21. Esant nustatytai aplinkybei, jog terminas Klaipėdos apskrities viršininko... 22. Kadangi visi kiti skundu ginčijami administraciniai aktai laikytini tarpiniais... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 24. prašymo dėl termino atnaujinimo netenkinti.... 25. Skundą atsisakyti priimti.... 26. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti P.M.B., o P.M.B.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali...