Byla 2-512-194/2012
Dėl termino atnaujinimo ir dėl bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ 2011-07-11 kreditorių susirinkimo nutarimų Nr.1., Nr.2., Nr. 3., panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai J. B.,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant kreditoriui R. V., jo atstovui advokatui Ž. R.,

4bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ administratoriaus atstovui advokato padėjėjai S. V., bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ kreditorių susirinkimo pirmininko atstovui advokatui G. Ž.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditoriaus R. V. skundą dėl termino atnaujinimo ir dėl bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ 2011-07-11 kreditorių susirinkimo nutarimų Nr.1., Nr.2., Nr. 3., panaikinimo.

6Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

7UAB „ Lokneta“ Šiaulių apygardos teismo 2010-07-01 nutartimi yra iškelta bankroto byla. Bankroto bylos iškėlimą iniciavo pats buvęs šios įmonės vadovas R. V.. R. V. apskundė teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Lietuvos Apeliacinio teismo 2010-10-26 nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2010-07-01 nutartis palikta nepakeista. Taigi, teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2010-10-26.( bankroto byla Nr. B2-190-194/2012, 50-51 b.l., 75-76, tomas 1).

82011-11-24 Šiaulių apygardos teisme užregistruotas kreditoriaus R. V. skundas dėl 2011-07-11 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Skundo priėmimui buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti.

92011-12-13 pateiktas kreditoriaus R. V. patikslintas skundas dėl bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ kreditorių 2011-07-11 susirinkimo nutarimų Nr. 1., Nr. 2., Nr. 3.panaikinimo. Skundu prašoma:

10- teismui nustačius, kad terminas skundui dėl nutarimų panaikinimo yra praleistas, šį terminą atnaujinti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

11- panaikinti bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ kreditorių susirinkimo 2011-07-11 nutarimą Nr. 1. Dėl turto vertintojo parinkimo, nutarimą Nr. 2. Dėl nekilnojamo turto kainų ir tvarkos nustatymo, nutarimą Nr. 3. Dėl trumpalaikio materialaus turto pardavimo;

12- taikyti laikinas apsaugos priemones – sustabdyti kreditorių susirinkimo 2011-07-11 nutarimų galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas.

13Klausimas dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo yra išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2011-12-14 nutartimi, todėl pakartotinai nesprendžiamas.

14Atsiliepimus dėl skundo pateikė du kreditoriai.

15VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepime nurodė, kad negavo iš administratoriaus pranešimo apie skundžiamą kreditorių susirinkimą, nors to prašė ir raštu, ir žodžiu. R. V. skundo tenkinimo klausimą paliko spręsti teismui.( 109 b.l.)

16Kreditorius AB „ Šiaulių bankas“ atsiliepimu į skundą prašo R. V. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Kreditorius AB „ Šiaulių bankas“ nurodo, jog šio kreditoriaus bankrutuojančioje UAB „Lokneta“ patvirtintas finansinis reikalavimas yra virš 3 milijonų litų ir sudaro 91,37 procentus nuo visų kreditorinių reikalavimų, todėl šio kreditoriaus balsavimas kreditorių susirinkime turi lemiamą reikšme priimant nutarimus. Šis kreditorius mano, jog kreditorius R. V. siekia vilkinti bankroto procedūras, ką rodo tokio skundo padavimas.

18AB „ Šiaulių bankas“ bankrutuojančioje UAB „ Lokneta“ yra išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku( atstovas advokatas G. Ž.). Skundžiamas 2011-07-11 surinkimas įvyko ir jame priimti visi trys nutarimai yra teisėti, nes už juos balsavo 91,37 proc. balsų. Kreditorių susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Susirinkime dalyvavo kreditoriai: AB Šiaulių bankas ir VSDFV Šiaulių skyrius, pateikęs balsavimą raštu. ( 53-54 b.l.) Visi į darbotvarkę įtraukti klausimai ir pranešimas apie 2011-07 -11 susirinkimą buvo išsiųsti kreditoriams, tame tarpe ir kreditoriui R. V. registruotu laišku 2011-06-23( 57 b.l.). Šis pranešimas apie 2011-07-11 susirinkimą ir jame svarstytinus klausimus liko pašte iki 2011-07-25, nes pats R. V. tos korespondencijos neatsiėmė. Mano, kad apie susirinkimą kreditorius R. V. buvo informuotas tinkamai ir laiku, tik pats nesidomėjo ir nepasiėmė pranešimo. AB „ Šiaulių bankas“ mano, kad visi trys 2011-07-11 susirinkimo nutarimai yra teisėti, nes priimti nepažeidžiant jokių įstatymo normų. Kokios įstatymo normos skundžiamais nutarimais yra pažeistos nenurodė ir pats skundėjas. Be to, AB „ Šiaulių bankas“ mano, jog yra praleistas įstatyme nustatytas 14dienų terminas skundui paduoti ir nėra pagrindo terminus atnaujinti. Prašo skundą atmesti.

19Skundas netenkintinas.

20Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimus šaukia administratorius.( LR ĮBĮ 11str. 3d.17p.)

21Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų sumos ( 51 procentas). ( LR ĮBĮ 24 str. 1d. ).

22Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. ( LR ĮBĮ 24 str. 5d.).

23Skundžiamas kreditorių susirinkimas ir jame priimti nutarimai priimti 2001-07-11. Skundas paduotas 2011-11-24. Realiai skundas paduotas po 4 su virš mėnesių laiko.

24R. V. nurodo, jog sužinojo apie skundžiamą kreditorių susirinkimą tik 2011-11-08. Tokiam sužinojimui patvirtinti jokių faktinių duomenų nepateikia ir nurodo, jog tada pasiėmė iš pašto korespondenciją, kurioje buvo jam atsiųstas susirinkimo protokolas. Prašo remtis tokia jo skunde nurodyta data. Bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ administratorius nurodo, jog skundžiamas susirinkimo protokolas buvo siųstas R. V. ir anksčiau, taip pat jam buvo nurodyta, jog jis gali susipažinti su visais procesiniais dokumentais AB „ Šiaulių bankas“ administracijoje. Pagal paties R. V. bankroto administratoriui pateiktą 2011-10-20 prašymą ( 119 b.l.), visi pranešimai ir procesiniai dokumentai siunčiami R. V. paprastu laišku adresu( - ). Šio skundžiamo susirinkimo protokolas išsiųstas R. V. 2011-10-26( 119 b.l.). Taigi, realu, kad skundžiamas susirinkimo protokolas buvo realiai R. V. gautas per 4-5 dienas, nes gavėjas gyvena mieste. R. V. adresas nesikeitė ir yra tas pats nuo bankroto bylos iškėlimo dienos 2010-06-10 iki šiol, nes skundas yra paduotas R. V. tuo pačiu adresu( - ). Siųsti visus dokumentus būtent tokiu adresu ( - ), prašė pats R. V. prašyme bankroto administratoriui. ( 118 b.l.) Esant nurodytiems faktiniams duomenims, teismas pripažįsta, jog skundo padavėjo nurodytas sužinojimas 2011-11-08, prieštarauja byloje surinktiems duomenims, todėl yra nepagrįstas. Paties skundo padavėjo nesirūpinimas bankroto bylos eiga nėra ta pateisinama ar svarbi priežastis, kuri duotų pagrindą atnaujinti praleistą terminą. Konfliktinė situacija R. V. su bankroto administratoriumi taip pat nėra ta svarbi priežastis, dėl ko būtų pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Kreditorius R. V. buvo UAB „ Lokneta“ vadovu ir paskyrus bankroto administratoriumi K. Š. pats darė trukdžius: neperdavė bankroto administratoriui įmonės finansinės apskaitos dokumentų bei turto, dėl ko administratorius prašė išduoti vykdomąjį raštą dėl dokumentų ir turto perdavimo. Tuo klausimu yra teismo 2010-12-29 nutartis ( bankroto bylos Nr. B2-190-194/2012 tomas 1., 90 b.l.). 2011-05-03 bankroto byloje vėl buvo gautas kreditoriaus R. V. pareiškimas, kuriuo buvo prašoma pripažinti, kad bankroto administratorius pažeidė bankroto administravimo procedūras ir administratorių atstatydinti ( bankroto bylos Nr. B2-190-194/2012 tomas 1., 105-106 b.l.). Šiaulių apygardos teismo 2011-05-13 nutartimi šis prašymas atmestas. Tokie faktiniai duomenys rodo esant konfliktinei situacijai tarp kreditoriaus R. V. ir bankroto administratoriaus, tačiau tai nėra pagrindas pripažinti, kad 14dienų įstatyme nustatytas terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti skundo pirmą reikalavimą- atstatyti praleistą terminą. Teismas daro išvadą, jog kreditorius R. V. turėjo ir galėjo apie skundžiamą kreditorių susirinkimą sužinoti ir anksčiau, tinkamai pareiškęs tokį reikalavimą, o išsiųstas pakartotinai jam tuo pačiu namų adresu dokumentas 2011-10-26, rodo, jog realiai jis jį galėto ir turėjo gauti 2011-10-30 ar 2011-11-03. Skundas paduotas 2011-11-24 yra aiškiai praleistu terminu ir nėra pagrindo praleistą terminą atnaujinti. LR CK 1.131 str. numato, jog ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio( skundo) pareiškimo yra pagrindas ieškinį( skundą) atmesti. Bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra nustatytas specialus sutrumpintas 14 dienų terminas, kuris yra praleistas ir nėra pagrindo jį atstatyti, nes tai užvilkintų likvidavimo procedūrų vykdymą bankrutuojančioje įmonėje ir tai yra pagrindu skundui atmesti. Teismas laiko, jog kreditoriui R. V. apie 2011-07-11 susirinkimą yra pranešta laiku ir tinkamai, t.y. 2011-06-23 registruotu laišku (9 b.l), kurį pats skundo padavėjas pateikė į bylą, todėl jo teisė dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime, išsakyti savo nuomonę, nėra pažeista. Šia prasme skundas yra be teisinio pagrindo.

252011-05-27 nutartimi bankrutuojanti UAB „Lokneta“ yra pripažinta likviduojama dėl bankroto ( 122-123 b.l. tomas 1, bankroto byla Nr. B2-190-194/2012). Tai rodo, jog nuo 2011-06-04 bankrutavusioje UAB „Lokneta“ yra vykdomas likvidavimo procesas, vykdomas turto pardavimas ir kiti atsiskaitymo su kreditoriais iš parduoto turto klausimai, kuriuos reglamentuoja LR ĮBĮ 32-33 straipsniai.

26Įvykęs 2011-07-11 kreditorių susirinkimas ir sprendė klausimus, kas įvertins parduodamą turtą – vienintelį žemės sklypą ( - )., kuris yra įkeistas AB „Šiaulių bankui“ už suteiktą įmonei paskolą ir sprendė kitus turto pardavimo tvarkos nustatymo klausimus bei klausimą dėl trumpalaikio turto pardavimo.

27R. V. skundas pripažintinas nepagrįstu iš esmės.

28Skundžiamo 2011-07-11 susirinkimo visi trys nutarimai Nr. 1. Nr. 2., ir Nr. 3., yra priimti 91,37 proc. balsų dauguma, kaip to reikalauja LR ĮBĮ 24 str. 1d. nuostatos, todėl yra teisėti procedūros prasme. ( 53-54 b.l.) Nutarimas Nr. 1 priimtas dėl turto vertintojo parinkimo. Nutarta nekilnojamam turtui įvertinti skelbti konkursą turto vertintojui atrinkti. Parinkti mažiausią paslaugos kainą pasiūliusį turto vertintoją, kas yra tinkama ir nepažeidžia nei R. V., nei kitų kreditorių teisių. Buvo pasirinktas turto vertintojas Oberhausas ir jis nustatė bei įvertino žemės sklypo rinkos kainą. Kadangi nekilnojamo turto kainą nustatė nepriklausomas turto vertintojas, o ne administratorius, ne kreditoriai, šis nutarimas yra teisėtas ir įstatymui neprieštarauja. Nutarimu Nr. 2. nutarta - Nekilnojamą turtą, įvertintą turto vertintojo, pardavinėti viešose varžytinėse: Pirma už turto vertintojo nustatytą kainą, o po to antrose varžytinėse turto kainą mažinti 10 proc. Intervalas varžytinėse 3 procentai. Šis nutarimas taip pat yra teisėtas pagrįstas, nes būtent tokią turto pardavimo tvarką numato ir LR ĮBĮ 33 str. bei LR Vyriausybės nutarimas „ Dėl bankrutuojančių įmonių turto pardavimo iš varžytinių tvarkos ir sąlygų“. Šis nutarimas atitinka LR ĮBĮ 33 str. 1d. 2p. ir 5d. nuostatas ir įstatymui neprieštarauja, todėl ir kreditoriaus R. V. teisių nepažeidžia. Be to, pažymėtina, jog bankrutavusios UAB „ Lokneta“ nekilnojamas turtas – žemės sklypas yra įkeistas kreditoriui AB „ Šiaulių bankas“. Todėl šis kreditorius yra įkaito turėtojas ir turi pirmumo teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš parduoto įkeisto turto.

29Nutarimu Nr. 3. yra nutarta, kad UAB „Lokneta“ trumpalaikį materialų turtą pardavinėti už balansinę likutinę vertę, kuri yra - 3360,87 Lt. Šis nutarimas neprieštarauja LR ĮBĮ 33 str. 1d.3p. ir 2d. nuostatoms, todėl kaip neprieštaraujantis įstatymui yra teisėtas bei pagrįstas, ir nėra pagrindo jį panaikinti.

30Šio skundo nagrinėjimo metu yra nustatyta, jog ir šiuo metu yra neparduotas UAB „Lokneta“ nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, neparduotas ir trumpalaikis materialus turtas už likutinę vertę, nes yra per varžytines nenupirktas, ir likęs smulkus turtas nepaklausus, neperkamas. Taigi, nei skundo padavėjo nurodyta per maža pardavimo kaina netenkino galimų pirkėjų ir jų nesurasta. Turtas realiai yra išsaugotas, todėl net priimtų kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas niekaip nepažeidė R. V. kaip kreditoriaus teisių šioje bankroto byloje. Ką daryti su likusiu neparduotu įmonės turtu, spręs kreditoriai kitame susirinkime. Kadangi skundžiami 2011-07-11 visi trys susirinkimo nutarimai priimti laikantis įstatymo reikalavimų ir nutarimai priimti pagal LR ĮBĮ 33 str. nuostatas, nėra teisinio pagrindo juos pripažinti neteisėtais ir panaikinti, todėl kreditoriaus R. V. skundas kaip nepagrįstas, atmestinas.

31Skundžiamo 2011-07-11 kreditorių susirinkimo protokolo numeracija Nr. 1 pataisyta į Nr. 2 yra techninė klaida numeracijoje ir nėra tas pažeidimas, kuris duoda pagrindą pačius šio susirinkimo nutarimus pripažinti neteisėtais.

32Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str. LR ĮBĮ 24 str. 5d.,

Nutarė

33Kreditoriaus R. V. skundą atmesti.

34Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai J. B.,... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant kreditoriui R. V., jo atstovui advokatui Ž. R.,... 4. bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ administratoriaus atstovui advokato... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo kreditoriaus R. V. skundą dėl termino... 6. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 7. UAB „ Lokneta“ Šiaulių apygardos teismo 2010-07-01 nutartimi yra iškelta... 8. 2011-11-24 Šiaulių apygardos teisme užregistruotas kreditoriaus R. V.... 9. 2011-12-13 pateiktas kreditoriaus R. V. patikslintas skundas dėl... 10. - teismui nustačius, kad terminas skundui dėl nutarimų panaikinimo yra... 11. - panaikinti bankrutuojančios UAB „ Lokneta“ kreditorių susirinkimo... 12. - taikyti laikinas apsaugos priemones – sustabdyti kreditorių susirinkimo... 13. Klausimas dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo yra išspręstas Šiaulių... 14. Atsiliepimus dėl skundo pateikė du kreditoriai.... 15. VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepime nurodė, kad... 16. Kreditorius AB „ Šiaulių bankas“ atsiliepimu į skundą prašo R. V.... 17. Kreditorius AB „ Šiaulių bankas“ nurodo, jog šio kreditoriaus... 18. AB „ Šiaulių bankas“ bankrutuojančioje UAB „ Lokneta“ yra išrinktas... 19. Skundas netenkintinas.... 20. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimus šaukia administratorius.(... 21. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu kai už jį balsavo... 22. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip... 23. Skundžiamas kreditorių susirinkimas ir jame priimti nutarimai priimti... 24. R. V. nurodo, jog sužinojo apie skundžiamą kreditorių susirinkimą tik... 25. 2011-05-27 nutartimi bankrutuojanti UAB „Lokneta“ yra pripažinta... 26. Įvykęs 2011-07-11 kreditorių susirinkimas ir sprendė klausimus, kas... 27. R. V. skundas pripažintinas nepagrįstu iš esmės.... 28. Skundžiamo 2011-07-11 susirinkimo visi trys nutarimai Nr. 1. Nr. 2., ir Nr.... 29. Nutarimu Nr. 3. yra nutarta, kad UAB „Lokneta“ trumpalaikį materialų... 30. Šio skundo nagrinėjimo metu yra nustatyta, jog ir šiuo metu yra neparduotas... 31. Skundžiamo 2011-07-11 kreditorių susirinkimo protokolo numeracija Nr. 1... 32. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str. LR ĮBĮ 24 str. 5d.,... 33. Kreditoriaus R. V. skundą atmesti.... 34. Ši teismo nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam...