Byla 2-1091-460/2010
Dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo neteisėtumo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Edrija” atstovui V. J., atstovei advokatei Laurai Juozumaitei, atsakovės AB „Klaipėdos vanduo” atstovei J. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Edrija“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos vanduo“, tretieji asmenys UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „KRS“, UAB „Deglas“, UAB „Grundolita“, UAB „Inkomsta“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo neteisėtumo ir

Nustatė

22009-02-11 gautas ieškovės UAB „Edrija“ ieškinys, 2010-04-19 patikslintas ieškinys atsakovei AB „Klaipėdos vanduo“, tretieji asmenys UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“,

3UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „KRS“, UAB „Deglas“, UAB „Grundolita“,

4UAB „Inkomsta“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo neteisėtumo. Juo prašo pripažinti neteisėtu 2009-11-25 atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo; pripažinti UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į preliminarią pasiūlymų eilę, kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų, ir atmesti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovė

5AB „Klaipėdos vanduo“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“, (toliau – konkursas). Ieškovė UAB „Edrija“ nustatytomis konkurso sąlygomis pateikė pasiūlymą. Atsakovė, atlikusi konkurso procedūras, pateikė 2009-11-25 raštą Nr. 2009/S.01-1951 „Dėl Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ konkurso preliminarios eilės sudarymo (toliau Preliminari pasiūlymų eilė), kurios 1 ir 2 punktuose nurodyti tretieji asmenys UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“. Su minėtu atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos sprendimu dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ieškovė UAB „Edrija“ nesutinka, kadangi tiekėjų UAB „Pireka“ ir UAB „Merko statyba“ pasiūlymai turėjo būti atmesti, nes minėti subjektai neatitinka konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, o paprašyti patikslinti kvalifikaciją, to nepadarė. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsniu,

62009-11-27 atsakovei buvo pateikta ieškovės pretenzija dėl preliminarioje pasiūlymų eilėje esančių tiekėjų negalimumo dalyvauti konkurse. Savo pretenziją grindė tuo, jog tiekėjai neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, todėl yra šalintini iš konkurso. 2009-12-03 atsakovė, pažeisdama penkių dienų terminą pretenzijai išnagrinėti bei sprendimą pateikti pretenziją pateikusiai organizacijai, atmetė pretenziją. UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymai turėjo būti atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygose numatytų reikalavimų (Konkurso sąlygų 54.3 punktas). Taip pat minimi tiekėjai neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, todėl yra pagrindas atmesti jų pasiūlymus ir Konkurso sąlygų 54.1 punkto pagrindu, o aplinkybė, jog

7UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ nepatikslino duomenų apie kvalifikaciją, nurodė netikslius duomenis, kai perkančioji organizacija to paprašė, lemia šių tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindą pagal Konkurso sąlygų 54.2 punktą. UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymuose nėra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento.

8Pagal Konkurso sąlygų 2.1.1. punktą tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta

92006-2008 metais negali būti mažesnė kaip 6.8 mln. litų. Šiam kvalifikaciniam reikalavimui patvirtinti tiekėjas privalėjo pateikti įmonės 2006–2008 metų pelno (nuostolių) ataskaitų tinkamai patvirtintas kopijas. Pagal Konkurso sąlygų 2.1.2. punktą tiekėjo 2008 metų trumpalaikių įsipareigojimų suma neturi viršyti trumpalaikio turto vertės. Šio reikalavimo patvirtinimui buvo būtina pateikti 2008 m. įmonės balanso tinkamai patvirtintą kopiją. Tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ nepateikė tinkamų dokumentų. Be to, šios įmonės neatitinka kvalifikacinio reikalavimo, įtvirtinto Konkurso sąlygų 2.1.3. punkte, t. y.

10UAB „Merko statyba“ neturi 3,9 km ilgio tinklų tiesimo, UAB „Merko statyba“ savo jėgomis neatliko inžinerinių tinklų statybos darbų, o jų atitikimui samdė kitą bendrovę. Iš UAB „Pireka“ pateikto pasiūlymo matyti, kad ji taip pat neatitinka minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, įtvirtinto Konkurso sąlygų 2.1.3. punkte, bei iš pateiktų duomenų galima nustatyti tik bendrą projekto vertę, bet nėra duomenų, leidžiančių nustatyti pirkimo sąlygose aprašytų darbų vertę, kuri turi būti ne mažiau kaip 2 mln. Lt.

11„Trinyčių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ darbų pirkimo komisijos posėdžio metu 2009 m. lapkričio 5 d. buvo nuspręsta prašyti tiekėjų pateikti patikslintus duomenis apie kvalifikaciją, kadangi Komisija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjai yra kompetentingi, patikimi ir pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas. 2009-11-05 raštu Nr. 2009/S01-1826 perkančioji organizacija kreipėsi į visus tiekėjus, prašydama pateikti įrodymus, kad tiekėjas turi pakankamai žmoniškųjų, techninių ir finansinių resursų savo jėgomis įvykdyti ne mažiau kaip 70 proc. projekto vertės. Tuo tikslu prašė pateikti darbuotojų sąrašą, įrangos ir mechanizmų sąrašą, dokumentus, įrodančius, kad bendrovių kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, banko sąskaitos nėra areštuotos ir panašiai.

12UAB „Merko statyba“ tokio perkančiosios organizacijos sprendimo neskundė ir 2009 m. lapkričio 9 d. pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė darbuotojus (2 dirbančius ir 12, kuriuos įdarbins ateityje), nurodė, kad technikos neturi, tačiau ją žada išsinuomoti, ir nurodė, kad „Swedbank“ banke esanti sąskaita nėra areštuota. Tačiau vadovaujantis 2009-11-10 Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro duomenimis matyti, kad nuo 2009-08-28 buvo įregistruotas Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskirtas 123759 Lt areštas kreditoriaus UAB „Fima“ reikalavimų užtikrinimui.

13UAB „Pireka“ nepateikė paaiškinimų, susijusių su jos kvalifikacija, bei nuo 2009-04-01 Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre įregistruoti Panevėžio m. apylinkės prokuratūros areštai turtui bei lėšoms, esančioms UAB „Pireka“ sąskaitoje. Tai reiškia, jog abi įmonės nuslėpė informaciją apie suvaržymus, o UAB „Pireka“ 2009-11-09 atsakymas vertintinas kaip atsisakymas patikslinti kvalifikaciją, nors to paprašo perkančioji organizacija.

14Trečiasis asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo pripažinti atsakovės UAB „Klaipėdos vanduo“ viešųjų pirkimo komisijos 2009-11-25 sprendimą dėl tiekėjų pasiūlymų eilės tvirtinimo neteisėtu; pripažinti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į tiekėjų pasiūlymų eilę ir UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus atmesti kaip neatitinkančius minimalių Konkurso kvalifikacinių reikalavimų, Konkurso sąlygų. Nurodo, jog sutinka su ieškovės patikslintame ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis.

15Atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį atsakovė AB „Klaipėdos vanduo“ prašo:

161) ieškovės UAB „Edrija“ ieškinio reikalavimą – pripažinti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į Preliminarią pasiūlymų eilę kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų ir atmesti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus – palikti nenagrinėtą. Kitą ieškinio reikalavimą – pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės AB „Klaipėdos vanduo“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl Preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo – atmesti ir civilinę bylą nutraukti; 2) teismui nustačius, kad nėra pagrindo ieškinio dalį palikti nenagrinėtą, o kitą bylos dalį nutraukti, ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog UAB „Merko statyba“ pasiūlyme nėra pateikta pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento kopija, o

17UAB „Pireka“ pasiūlyme pateikta tik draudimo poliso kopija. Atsakovė teismo 2010-02-26 protokoline nutartimi buvo įpareigota teismui pateikti UAB „Merko statyba“ bei UAB „Pireka“ pasiūlymuose pateiktus duomenis, susijusius su šių tiekėjų kvalifikacija. Atsakovė pateikė

18UAB „Merko statyba“ pasiūlymą galiojimą užtikrinančio dokumento originalo kopiją bei šio dokumento kopiją, kuri buvo įsiūta kartu su UAB „Merko statyba“ pasiūlymu, tai patvirtina, kad UAB „Merko statyba“ nepažeidė nei pirkimo dokumentų V skyriaus 19 punkte, nei VI skyriaus 31 punkte išdėstytus reikalavimus. UAB „Pireka“ pasiūlymas taip pat atitiko reikalavimus, nustatytus pasiūlymo galiojimo užtikrinimui, kadangi šis tiekėjas pasiūlyme pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą - UAB „BTA Draudimas“ išduotą pasiūlymo užtikrinimo laidavimo raštą, atitinkantį pirkimo dokumentų V skyriaus 19 punkte bei VI skyriaus 31 punkte išdėstytus reikalavimus. Atsakovė, vykdydama 2010-02-26 teismo protokolinę nutartį, kartu su UAB „Pireka“ kvalifikacijos duomenimis apsirikdama pateikė UAB „BTA Draudimas“ draudimo poliso kopiją.

19Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovės viešojo pirkimo komisija aplaidžiai ir neatidžiai vertino pateiktus UAB „Merko statyba“ bei UAB „Pireka“ pasiūlymus, kadangi šių tiekėjų pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose yra akivaizdžių nesutapimų. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (18 str.) bei 7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ numato įmonių teisę taisyti finansinės atskaitomybės duomenis. Taigi aplinkybė, kad UAB „Merko statyba“ ar UAB „Pireka“ skirtingų metų balanso ar pelno (nuostolių) ataskaitose nesutampa skaičiai, dar neįrodo, kad minėti tiekėjai atsakovui pateikė melagingus duomenis apie savo finansinę būklę. Atsakovei buvo aktualus tik vienas pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytas skaičius – pardavimo pajamos. Abiejų tiekėjų 2006–2008 metų vidutinė apyvarta (pardavimų pajamos) gerokai viršija 6,8 mln. Lt, UAB „Pireka“ – 6 kartais, o UAB „Merko statyba“ – net 22 kartais. Reikalavimo dėl auditos ataskaitos pateikimo nebuvo.

20Be to, pati ieškovė netinkamai suprato ar dabar savo naudai aiškina pirkimo dokumentų 2.1.3 punkte nurodytą kvalifikacinį reikalavimą, bei vien dėl to, kad ji neteisingai interpretuoja kvalifikacinį reikalavimą, nereiškia, kad tiekėjas UAB „Merko statyba“ šių reikalavimų neatitinka. Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kiek objektų (skaičiumi) turi būti įvykdęs rangovas, taigi teiginys, kad objektuose yra tas pats užsakovas ir tai yra vienas objektas, nieko nelemia. Svarbu buvo bendras įvykdytų tinklų ilgis ir sudedamųjų jo dalių ilgis.

21Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ neturi reikiamos kvalifikacijos dėl to, kad pačios nėra vykdžiusios analogiškų darbų, o visuomet pasitelkdavo subrangovus. Kadangi UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ buvo objektų rangovai, tai joms atiteko visos teisės ir pareigos pagal įstatymus. Kaip ir UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“ pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų kainą (darbų vertę) atsakovė apskaičiavo pati, vadovaujantis SPSC įregistruotomis rekomenduojamomis „Statinių skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“ (2008 m. kovo mėn.). Bendra tinklų statybos vertė yra apie

223 mln. Lt be PVM.

23Iš ieškovės pateiktų Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad tiek UAB „Merko statyba“, tiek ir UAB „Pireka“ areštuotas nekilnojamasis turtas (butai, žemė), kuris į buhalterinę apskaitą įtrauktas kaip ilgalaikis turtas. Taigi areštuoto turto vertė niekaip nelemia šių tiekėjų trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykio. Net ir tuo atveju, jeigu būtų daroma prielaida, jog areštuoto turto vertė gali paveikti trumpalaikio turto vertės pokytį, tiek UAB „Merko statyba“ atveju, tiek ir UAB „Pireka“ atveju trumpalaikių įsipareigojimų suma neviršytų trumpalaikio turto vertės. Be to, tai ne ekonominė sankcija VPĮ 33 straipsnio prasme.

24Ieškovė ieškinio reikalavimu prašo pripažinti UAB „Merko statyba“ bei UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į Preliminarią pasiūlymų eilę, kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų ir atmesti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus, t. y. prašo teismo spręsti jo kompetencijai nepriskirtus klausimus. Tik perkančioji organizacija gali spręsti dėl Konkurso dalyvių eiliškumo preliminarioje eilėje, tuo pagrindu sudaryti preliminarią eilę ir sprendimu ją patvirtinti, todėl šis reikalavimas paliktinas nenagrinėtas.

25Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“ prašo atmesti ieškovės patikslintą ieškinį. Nurodo, jog UAB „Merko statyba“ neva nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento kopijos kartu su pasiūlymu. Dar 2010-03-22 teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad į bylą yra pateikta tik ta UAB „Merko statyba“ pasiūlymo dalis, kurios prašė ieškovė (t. y. pirmi 40 lapų) ir kuri yra susijusi su UAB „Merko statyba“ kvalifikaciniais reikalavimais, o ieškovės nurodoma pasiūlymo užtikrinimo dokumento kopija yra kitoje pasiūlymo dalyje

26(56 lapas). Skirtumai tarp 2007 ir 2008 metų pelno reikšmių atsirado dėl audito metu patikslintų ir pakoreguotų 2007 m. rezultatų. Atsakymo atsakovui teikimo dieną, t. y. 2009-11-09, ieškovės nurodomas areštas buvo panaikintas ir nebegaliojantis. Tai patvirtina įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-6095-104/2009, priimta dar 2009-09-11. Aplinkybė, kad atitinkama žyma Turto arešto aktų registre buvo panaikinta vėliau, negu įsiteisėjo teismo nutartis dėl arešto panaikinimo, nekeičia situacijos esmės.

27Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaiko ieškinio reikalavimus, atsakovės atstovė su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

28Ieškinys tenkintinas iš dalies.

29Byloje nustatyta, jog atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“.

30Atsakovė, atlikusi konkurso procedūras, pateikė 2009-11-25 raštą Nr. 2009/S.01-1951 „Dėl Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ konkurso preliminarios eilės sudarymo, kurios 1 ir 2 punktuose nurodyti tretieji asmenys UAB „Merko statyba“ ir

31UAB „Pireka“. Ieškovė nesutinka su tokiu preliminarios eilės sudarymu.

32Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau –VPĮ) ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. VPĮ nustatyta, kad viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Šį viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų.

33VPĮ 3 str. 1 d. numato perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

34Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Šiai teismo pareigai racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, kitus VPĮ imperatyviuosius reikalavimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, jog viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

35Pagal Konkurso sąlygų 2.1.3. punktą tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti įvykdęs vandens tiekimo ir nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos rangos sutartis, kurios atitinka nurodytas sąlygas:

36a) sėkmingai atliktas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų statybos arba rekonstrukcijos darbų objektas (arba objektų suma, kurių kiekvienas ne mažesnis kaip 0,5 km), kuriame tinklų bendras ilgis – ne mažiau kaip 3,9 km;

37b) dalyvis turi turėti vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų statybos arba rekonstrukcijos darbų patirtį, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 2 mln. Lt (be PVM).

38Iš UAB „Merko statyba“ pateikto pasiūlymo matyti, kad šis tiekėjas pateikė sąrašą, kuriame nurodė projektų pavadinimus, bendrą projekto vertę ir vertę, už kurią jis buvo atsakingas. Šios vertės sutampa. Nurodyta, jog vykdant pirmąjį projektą (prekybos, paslaugų ir maitinimo pastato su garažu, Saltoniškių g. 9, Vilnius) nutiesta 933 metrų vandentiekio tinklų ir 1349 metrų nuotekų tinklų, Komisija pripažino, jog šių darbų vertė yra tie nurodytieji 317,82 mln. litų, o pagal antrąjį projektą (Stumbrų g. ir Pieninės g., Vilnius), nutiesus 999 metrus vandentiekio tinklų ir 1373 m. nuotekų tinklų ,– tų darbų vertė buvo 8,72 mln. litų (t. 2, b. l. 129). Tačiau matyti, kad ne tinklų tiesimo vertės yra nurodytos minėtame sąraše, o bendra projekto vertė, kur vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų statybos (rekonstrukcijos) darbų vertė iš viso nenurodyta. Be to, iš pateiktų duomenų matyti, jog UAB „Merko statyba“ neturi tokios vertės patirties bei neturi teisės vykdyti Konkurso sąlygose nurodytų darbų. Sąraše tarp svarbiausių statybos objektų dalyvis nurodo du objektus, kuriuose dalyvis darbus vykdė kaip rangovas, tačiau minėtuose objektuose yra tas pats užsakovas ir, išanalizavus pripažinimo tinkamu naudoti aktų turinį, darytina išvada, kad tai yra vienas objektas (t. y. buvo pasirašyta viena statybos rangos sutartis), o darbų perdavimas valstybinei komisijai vyko etapais. Be to, iš pateiktų dokumentų matyti, jog UAB „Merko statyba“ nevykdė inžinerinių tinklų statybos (rekonstrukcijos) darbų, o šių darbų vykdymui pasitelkė subrangovą UAB „KRS“ (t. 2, b. l. 135). Todėl darytina išvada, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Merko statyba“ savo jėgomis neatliko inžinerinių tinklų statybos darbų, o jų atlikimui samdė kitą bendrovę, ji neatitinka minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, numatyto konkurso sąlygų 2.1.3. punkte.

39Iš UAB „Pireka“ pateikto pasiūlymo ir pridėto objektų sąrašo matyti, kad šis tiekėjas atliko 3 objektų inžinerinių tinklų statybą. Tačiau pripažinimo tinkamu naudoti aktai rodo, kad: 1) pirmojo projekto inžinerinių tinklų, t. y. buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų statybos darbus atliko

40UAB „Water ser“. UAB „Pireka“ atliko statybos organizavimo, įrangos tiekimo darbus; 2) antrojo projekto specialiuosius darbus vykdė Liepio firma „Stamela“. Buitinių nuotekų tinklų bendras ilgis pagal projektą – 2173,93 metro. UAB „Pireka“ atlikti darbai nedetalizuoti; 3) trečiojo projekto vandentiekio, buitinės kanalizacijos, lauko šiluminės trasos įrengimo darbus atliko UAB „Meta“. Nurodyta, kad UAB „Pireka“ atliko bendrastatybinius, apdailos darbus (t. 2, b. l. 166–179). Taip pat iš pateiktų duomenų galima nustatyti tik bendrą projekto vertę, bet nėra duomenų, leidžiančių nustatyti Pirkimo sąlygose aprašytų darbų vertę. Todėl konstatuotina, jog UAB „Pireka“ neatitinka minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, numatyto konkurso sąlygų 2.1.3. punkte.

41Atmestinas ieškovės teiginys, jog atsakovės viešojo pirkimo komisija aplaidžiai ir neatidžiai vertino pateiktus UAB „Merko statyba“ bei UAB „Pireka“ pasiūlymus, kadangi šių tiekėjų pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose yra akivaizdžių nesutapimų. Atsakovė pirkimo dokumentų 2.1.1 punkte nurodytu kvalifikaciniu reikalavimu siekė įsitikinti, ar tiekėjo trijų pastarųjų metų vidutinė apyvarta nėra mažesnė nei 6,8 mln. Lt. Atsakovei buvo aktualus tik vienas pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytas skaičius - pardavimo pajamos. Abiejų tiekėjų 2006–2008 metų vidutinė apyvarta (pardavimų pajamos) gerokai viršija 6,8 mln. Lt, UAB „Pireka“ – 6 kartais, o UAB „Merko statyba“ – net 22 kartais.

422009-11-05 konkurso „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos“ tiekėjams išsiųstas prašymas patvirtinti savo kvalifikacinius ir techninius gebėjimus ir patvirtinti, kad tiekėjų turtas ir sąskaitos kredito įstaigose nėra areštuotos (t. 2, b. l. 5, 11). 2009-11-09 gautas UAB „Pireka“ raštas, jog ji savo pasiūlyme pateikė visą reikalingą informaciją, numatytą pirkimo dokumentų sąlygų kvalifikacijos reikalavimuose tiekėjams (t. 2, b. l. 68). UAB „Merko statyba“ 2009-11-09 rašte nurodė, jog iš įmonės sąskaitos nėra areštuotos (t. 2, b. l. 69). Tačiau pažymėtina, jog viešojo pirkimo komisija nors ir paprašė tiekėjų papildomų duomenų apie jų kvalifikaciją, tačiau jų nevertino, kadangi pati pripažino, kad reikalaudama tokių duomenų ji nesilaiko pirkimo dokumentų reikalavimų, o jeigu būtų vertinusi tiekėjų pateiktus duomenis būtų pažeidusi ir Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvias normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų principus (tokius kaip lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo), be to iškeltų naujus reikalavimus tiekėjams, t. y. pakeistų pirkimo dokumentus, kas yra draudžiama įstatymo, kadangi pirkimo dokumentus perkančioji organizacija gali keisti ar tikslinti tik iki vokų su pasiūlymais plėšimo procedūros (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 4 d.).

43Taip pat byloje nustatyta, jog UAB „Pireka“ ir UAB „Merko statyba“ pasiūlymas atitiko reikalavimus, nustatytus pasiūlymo galiojimo užtikrinimui, kadangi UAB „Pireka“ pasiūlyme pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą UAB „BTA Draudimas“ išduotą pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. 031279, o UAB „Merko statyba“ – pasiūlymo laidavimo raštą

44Nr. PA 18384, išduotą UADB „Ergo Lietuva“, atitinkančius pirkimo dokumentų V skyriaus

4519 punkte bei VI skyriaus 31 punkte išdėstytus reikalavimus (t. 3, b. l. 92–93).

46Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, techninius reikalavimus pirkimo objektui, viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir kitas konkurso sąlygas, turi užtikrinti tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą. Konkurso sąlygos neturi suteikti perkančiajai organizacijai besąlyginio pasirinkimo laisvės ar neribotos diskrecijos (nuožiūros) (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1988 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas Beentjes prieš Nyderlandų valstybę, 31/87, Rink. 1988, p. 4635; 2002 m. rugsėjo 17 d. Sprendimas Concordia Bus Finland, C-513/99, Rink. 2002, p. I-7213). Pirkimo sąlygos privalo būti iš anksto paskelbtos. Tai turi būti padaryta taip, kad visi tiekėjai būtų tinkamai informuoti ir galėtų šias sąlygas interpretuoti vienodai. Dėl to tiekėjų lygiateisiškumo principas apima ir pareigą elgtis skaidriai, o tai leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

47Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad buvo pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas ir yra pagrindas pripažinti neteisėtu 2009-11-24 AB „Klaipėdos vanduo“ „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ darbų pirkimo Komisijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo.

48Teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą paskelbti preliminarią (ar galutinę) laimėtojų eilę, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę padėtį, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal VPĮ priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo nustatyti preliminarią (galutinę) tiekėjų eilę. Remiantis VPĮ 16 straipsniu, tokie įgaliojimai yra suteikti būtent viešojo pirkimo komisijai, o pagal VPĮ 39 straipsnio 8 dalį – perkančioji organizacija pripažįsta laimėjusiu kurį nors pasiūlymą iš tų, kurie nebuvo atmesti remiantis tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimais. Dėl to civilinė byla dalyje dėl ieškovės reikalavimo pripažinti

49UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į preliminarią pasiūlymų eilę, kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų ir atmesti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus, nutrauktina, kadangi nenagrinėtina teisme (CPK 293 str. 1 d. 1 p.).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

51ieškinį tenkinti iš dalies.

52Pripažinti neteisėtu 2009-11-24 AB „Klaipėdos vanduo“ „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ darbų pirkimo Komisijos sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo.

53Civilinę bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimo pripažinti UAB „Merko statyba“,

54UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į preliminarią pasiūlymų eilę, kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų ir atmesti UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ pasiūlymus, nutraukti.

55Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. 2009-02-11 gautas ieškovės UAB „Edrija“ ieškinys, 2010-04-19... 3. UAB „Lemminkainen Lietuva“, UAB „KRS“, UAB „Deglas“, UAB... 4. UAB „Inkomsta“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo neteisėtumo.... 5. AB „Klaipėdos vanduo“ paskelbė supaprastintą atvirą konkursą... 6. 2009-11-27 atsakovei buvo pateikta ieškovės pretenzija dėl preliminarioje... 7. UAB „Merko statyba“ ir UAB „Pireka“ nepatikslino duomenų apie... 8. Pagal Konkurso sąlygų 2.1.1. punktą tiekėjo vidutinė metinė bendroji... 9. 2006-2008 metais negali būti mažesnė kaip 6.8 mln. litų. Šiam... 10. UAB „Merko statyba“ neturi 3,9 km ilgio tinklų tiesimo, UAB „Merko... 11. „Trinyčių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“ darbų pirkimo... 12. UAB „Merko statyba“ tokio perkančiosios organizacijos sprendimo neskundė... 13. UAB „Pireka“ nepateikė paaiškinimų, susijusių su jos kvalifikacija, bei... 14. Trečiasis asmuo UAB „Lemminkainen Lietuva“ atsiliepimu į patikslintą... 15. Atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį atsakovė AB „Klaipėdos... 16. 1) ieškovės UAB „Edrija“ ieškinio reikalavimą – pripažinti UAB... 17. UAB „Pireka“ pasiūlyme pateikta tik draudimo poliso kopija. Atsakovė... 18. UAB „Merko statyba“ pasiūlymą galiojimą užtikrinančio dokumento... 19. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad atsakovės viešojo pirkimo komisija... 20. Be to, pati ieškovė netinkamai suprato ar dabar savo naudai aiškina pirkimo... 21. Nepagrįstas ieškovės teiginys, kad UAB „Merko statyba“ ir UAB... 22. 3 mln. Lt be PVM.... 23. Iš ieškovės pateiktų Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų... 24. Ieškovė ieškinio reikalavimu prašo pripažinti UAB „Merko statyba“ bei... 25. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo UAB „Merko statyba“... 26. (56 lapas). Skirtumai tarp 2007 ir 2008 metų pelno reikšmių atsirado dėl... 27. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai palaiko ieškinio reikalavimus,... 28. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 29. Byloje nustatyta, jog atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ paskelbė... 30. Atsakovė, atlikusi konkurso procedūras, pateikė 2009-11-25 raštą Nr.... 31. UAB „Pireka“. Ieškovė nesutinka su tokiu preliminarios eilės sudarymu.... 32. Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau –VPĮ) ir kituose teisės aktuose yra... 33. VPĮ 3 str. 1 d. numato perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, jog... 34. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios... 35. Pagal Konkurso sąlygų 2.1.3. punktą tiekėjas, teikiantis pasiūlymą, per 5... 36. a) sėkmingai atliktas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo lauko komunalinių... 37. b) dalyvis turi turėti vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo lauko... 38. Iš UAB „Merko statyba“ pateikto pasiūlymo matyti, kad šis tiekėjas... 39. Iš UAB „Pireka“ pateikto pasiūlymo ir pridėto objektų sąrašo matyti,... 40. UAB „Water ser“. UAB „Pireka“ atliko statybos organizavimo, įrangos... 41. Atmestinas ieškovės teiginys, jog atsakovės viešojo pirkimo komisija... 42. 2009-11-05 konkurso „Trinyčių kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklų... 43. Taip pat byloje nustatyta, jog UAB „Pireka“ ir UAB „Merko statyba“... 44. Nr. PA 18384, išduotą UADB „Ergo Lietuva“, atitinkančius pirkimo... 45. 19 punkte bei VI skyriaus 31 punkte išdėstytus reikalavimus (t. 3, b. l.... 46. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose nustatydama minimalius... 47. Esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad buvo pažeistas... 48. Teismo sprendimu panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą paskelbti... 49. UAB „Merko statyba“, UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 51. ieškinį tenkinti iš dalies.... 52. Pripažinti neteisėtu 2009-11-24 AB „Klaipėdos vanduo“ „Trinyčių... 53. Civilinę bylą dalyje dėl ieškovės reikalavimo pripažinti UAB „Merko... 54. UAB „Pireka“ neteisėtai įtrauktus į preliminarią pasiūlymų eilę,... 55. Sprendimas per 30 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu...