Byla I-732-561/2013
Dėl išvados ir akto panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos darbo inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, A. B.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Viktorijai Vaserienei, atsakovės Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriaus atstovui Gintarui Šakiniui, atsakovės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos atstovei Izoldai Baikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai ir Valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriui dėl išvados ir akto panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos darbo inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, A. B.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti 2012-04-24 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – ir CDMEK) išvadą Nr. S-(14.2)-204 „Dėl profesinės ligos“; 2) panaikinti 2010-09-24 A. B. profesinės ligos tyrimo komisijos (toliau – ir Komisija) profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą Nr. S-251.

4Pareiškėja nurodė, kad 2010-09-29 susipažino su A. B. Komisijos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-251 I dalimi (toliau – ir Akto I dalis). Nesutikdama su Akto I dalimi, 2010-10-12 pateikė skundą Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui (toliau – ir Inspektorius). Nurodė, kad jau 2010-10-13 susipažinimui gavo Komisijos Akto II dalį, nors Inspektoriaus dar nebuvo išnagrinėtas Akto I dalies teisėtumas. Inspektorius tik 2010-11-05 sprendimu Nr. (37)SD-20635 nusprendė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Telšių skyriuje (toliau – ir VDI Telšių skyrius) sudaryta Komisija nepažeidė profesinės ligos priežasčių tyrimo tvarkos ir šiuo klausimu Inspektorius baigė administracinę procedūrą.

5Pabrėžė, kad pareiškėja, nesutikdama su konstatuotos ligos aplinkybėmis, 2010-11-29 su skundu kreipėsi į CDMEK, prašydama paneigti tiek Akto I, tiek Akto II dalis. CDMEK 2012-04-24 pateikė išvadą dėl profesinės ligos Nr. S-(14.2)-204 (toliau – ir Išvada), kuria patvirtino A. B. diagnozuotą profesinę ligą. Pareiškėjos teigimu, CDMEK pareiškėjos skundą išnagrinėjo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl 20 dienų termino skundui paduoti pareiškėja nepraleido (Išvadą pareiškėją gavo 2012-05-02).

6Pareiškėja tvirtino, kad CDMEK iš esmės nenagrinėjo UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ skunde nurodytų motyvų, nevisapusiškai ištyrė faktines aplinkybes, formaliai vertino pateiktus duomenis ir dokumentus, neįrodė ryšio tarp kenksmingo veiksnio ir sveikatos sutrikimo, todėl prašė teismo pavesti išnagrinėti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo A. B. iš naujo.

7Nurodė, kad Akte I nėra nurodytos alergiją sukeliančios arba dirginančios cheminės medžiagos, nors Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas 1996-02-12 įsakymu Nr. 43 patvirtino cheminių alergenų sąrašą, kuriuo vadovaujantis alergenai Akte I turėjo būti nurodomi. Darė išvadą, kad tiriant galimos profesinės ligos priežastis nebuvo atsižvelgta į teisės aktais reglamentuotus alergenų sąrašus. Pažymėjo, kad Komisijos Akte ir VDI išvadoje yra prieštaravimų, todėl tvirtino, kad galimos profesinės ligos priežastis yra netiksli ir neaiški, neparemta atliktais klinikiniais tyrimais. Nurodė, kad buvo pažeistos Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004-10-01 įsakymu Nr. 1-269/V-125 patvirtintos Profesinių ligų priežasčių tyrimo reglamento (toliau – ir Reglamentas) nuostatos bei Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – ir Nuostatai). Nuostatų 27 punkte nustatyta, kad darbo medicinos gydytojas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų gavimo ištiria asmenį ir įvertinęs asmens sveikatos būklę ir Akto I dalyje pateiktus duomenis nustato profesinės ligos diagnozę arba jos nenustato. Atkreipė dėmesį į tai, kad darbo medicinos gydytojas B. G. profesinės ligos patvirtinimą datavo 2010-10-07, praėjus vos savaitei po šalių susipažinimo su Akto I dalimi, nors tai galėjo atlikti per 6 mėnesius, kas, pareiškėjos vertinimu, leidžia tvirtinti, kad tyrimai buvo atlikti nepilnai, o tik formaliai peržiūrint pateiktus dokumentus.

8Pabrėžė, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ savo veikloje naudoja saugias ir alergenų neturinčias vinilines bei nitrilines pirštines, kurios atitinka visus keliamus saugos reikalavimus. Pateikti pirštinių aprašymai, atitikties deklaracijos, ne maisto prekės higieninis pažymėjimas įrodo šias aplinkybes. A. B. asmens medicininėje knygelėje buvo žymos dėl alergijos lateksui, tačiau pareiškėja savo veikloje naudoja tik vienkartines vinilines ir nitrilo pirštines, todėl įrašai medicininėje knygelėje sukelia abejonių, kokiu pagrindu A. B. buvo diagnozuota alergija lateksui bei kokiomis medicininėmis išvadomis, tyrimais buvo konstatuota profesinė liga. Nustačius, kad A. B. alergiška lateksui, darytina išvada, kad nėra priežastinio ryšio tarp darbo aplinkoje naudojamų pirštinių ir ligos simptomų.

9Pareiškėjos vertinimu, CDMEK 2011-11-17 vykusio posėdžio metu, atsižvelgė į pareiškėjos nurodytą aplinkybę, kad Bendrovė savo veikloje naudoja saugias ir alergenų neturinčias vinilines bei nitrilines pirštines, ir 2011-12-12 su prašymu dėl informacijos pateikimo Nr. S-(14.2)-681 įpareigojo VDI Telšių skyriaus specialistus papildomai išsiaiškinti, ar vinilinių pirštinių sudėtyje nėra sintetinės gumos, kokios cheminės medžiagos, galinčios sukelti sensibilizaciją (įjautrinimą) naudojamos vinilinės gumos gamyboje, bei išsiaiškinti ar ligonė praeityje nenaudojo kitokių guminių pirštinių savo darbe, įskaitant ir darbą paskutinėse darbovietėse. VDI Telšių skyrius pateikė papildomą informaciją, susijusią su nagrinėjamu ginču, ir nurodė, kad „nors darbdavys teigia, kad vinilo, nitrilo, polivinilchlorido pirštinės nesukelia alerginių reakcijų, tačiau mokslinėje literatūroje gausu duomenų, kad sintetinė guma (vinilas, polivinilchloridas, nitrilas) sukelia alerginį dermatitą“. Pareiškėja šį teiginį laikė visiškai nepagrįstu ir neargumentuotu. Pareiškėja kėlė abejones dėl mokslinės literatūros duomenų ir tvirtino, kad 1974 – 1983 metais atlikti tyrimai, šios dienos medicinos ir mokslo pažangos prasme, nėra aktualūs.

10Nurodė, kad Išvadoje nepagrįstai pripažįstama, kad vinilo, polivinilchlorido, nitrilo pirštinės turi savo sudėtyje alerginių komponentų, vadovaujantis moksliniame straipsnyje nurodytais duomenimis, todėl Išvadą laiko nepagrįsta. Pažymėjo, kad nebuvo ištirta, ar A. B. praeityje nenaudojo kitokių guminių pirštinių namų aplinkoje, ar galimos profesinės ligos neįtakojo tiesioginiai veiksniai dirbant kitose įmonėse.

11Skunde nurodė, kad CDMEK šis klausimas buvo nagrinėjamas du kartus, t. y. 2011-11-17 ir 2012-02-24, tačiau pareiškėjos atstovai buvo informuoti ir dalyvavo tik 2011-11-17 klausimo nagrinėjime, tačiau apie 2012-02-24 pakartotinį svarstymą jokio kvietimo negavo, negalėjo išsakyti savo nuomonės pakartotinai svarstomu klausimu, todėl tvirtino, kad buvo pažeistos procedūrinės teisės normos, numatančios CDMEK pareigą spręsti ginčytinus klausimus, susijusius su profesinių ligų nustatymu, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims. Pareiškėjos manymu, profesinės ligos diagnozė A. B. buvo nustatyta nepagrįstai, neatlikus visų Profesinių ligų nustatymo kriterijuose nurodytų atliktinų reikalingų veiksmų. CDMEK, priimdama ginčijamą išvadą, nevisapusiškai ištyrė faktines aplinkybes, formaliai įvertino pateiktus duomenis ir dokumentus, neįrodė tiesioginio priežastinio ryšio tarp įmonėje galimai veikusio cheminio veiksnio ir sveikatos sutrikimo, tokiu būdu netinkamai vadovavosi profesiniam susirgimui nustatyti taikomais teisės aktais. Tvirtino, kad Išvada neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes nėra pagrįsta objektyviais faktais, kuriuos galima patikrinti įrodinėjimo procese, todėl Išvadą laiko tik subjektyvia nuomone.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti pilnai.

13Atsakovas VDI Telšių skyrius atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodė, kad Aktas Nr. S-251 surašytas nepažeidžiant Reglamento nuostatų, o dėl CDMEK išvados pagrįstumo nepasisako.

15Teismo posėdžio metu atsakovo VDI Telšių skyriaus atstovas prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

16Atsakovė CDMEK atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja nesutinka su Komisijos akto Nr. S-251 I ir II dalimis bei su CDMEK Išvada. Pabrėžė, kad pareiškėja yra praleidusi Akto Nr. S-251 apskundimo terminą, nes aktas priimtas 2010 metais, tačiau sutiko, kad pareiškėja termino dėl Išvados apskundimo nėra praleidusi. Tvirtino, kad Akto bei Išvados nagrinėjimas vienoje byloje yra neteisingas, nes CDMEK su Akto surašymu, jo patvirtinimu nėra susijusi.

18Pažymėjo, kad CDMEK pareiškėjos 2010-11-29 skundą „Dėl 2010-09-24 A. B. profesinės ligos Komisijos Akto Nr. S-251“ nagrinėjo 2011-11-17 posėdyje, kuriame dalyvavo pareiškėjos atstovai. Pabrėžė, kad CDMEK uždaviniai – patvirtinti ar paneigti profesinės ligos diagnozę, nagrinėti diagnozės pagrįstumo atvejus, suponuoja nuomonę, kad CDMEK gali turėti įtakos tik II Akto dalies (profesinės ligos nustatymui/nenustatymui) pakeitimams. Nurodė, kad buvo analizuojamas Komisijos Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus parengtas 2010-10-27 raštas Nr. VD-26 „Išvados dėl A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto skundo“, kur konstatuota, kad profesinės ligos priežasčių tyrimo tvarka nepažeista. 2011-11-17 CDMEK priėmė sprendimą įpareigoti VDI Telšių skyriaus specialistus papildomai išsiaiškinti, ar vinilinių pirštinių sudėtyje nėra sintetinės gumos, kokios cheminės medžiagos, galinčios sukelti sensibilizaciją (įjautrinimą) naudojamos vinilinės gumos gamyboje, bei išsiaiškinti ar ligonė praeityje nenaudojo kitokių guminių pirštinių savo darbe, įskaitant ir darbą paskutinėse darbovietėse. 2012-01-17 buvo gautas VDI Telšių skyriaus raštas Nr. SD-822, kuriame naujos informacijos, dar nežinomos CDMEK, pateikta nebuvo, apsiribota tik pasvarstymais apie darbo sąlygas ir jų įtakojamas odos ligas, pateikiami vinilinių pirštinių aprašymai, atitikties deklaracijos, kurias pateikė ir darbdavys. Nurodė, kad pareiškėjos išduodamos pirštinės atitinka normas, tačiau tvirtino, kad tai nereiškia, kad jos negali sukelti alergijos darbuotojui. Atsakovės teigimu, tai, kad pirštinės atitinka ISO standartus ir turi CE ženklą, dar neįrodo, kad jose nėra jautrinančių medžiagų, nes vienkartinių vinilinių diagnostinių pirštinių aprašyme nurodyta medžiaga – polivinilchloridas, yra pagrindinė sudedamoji vinilinių pirštinių dalis, tačiau nėra nurodoma, kokios medžiagos naudojamos vinilinių pirštinių gamyboje ir kurių gali būti vinilinėse pirštinėse.

19Pabrėžė, kad CDMEK analizavo visus pateiktus dokumentus bei ligonės ligos istoriją ir tvirtino, kad darbo medicinos gydytojo B. G. 2010-10-07 patvirtinant A. B. profesinę ligą nebuvo pažeistas Nuostatų 27 punktas. Teigė, kad buvo analizuojama ir Akto I dalis. CDMEK tvirtinimu, darbdavys neatsižvelgė į darbuotojos profilaktinius sveikatos tikrinimo rezultatus, leido jai toliau dirbti su pirštinėmis padidintos drėgmės sąlygose. Paaiškino, kad cheminės medžiagos, esančios pirštinėse, ir padidinta drėgmė pirštinėse, kokios jos bebūtų, lokaliai pakylanti odos temperatūra, veikia sinergistiškai, t. y. drėgmė ir aukštesnė temperatūra stiprina cheminių medžiagų veikimą, kad CDMEK, patvirtindama ar nepatvirtindama profesinės ligos diagnozę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2006-02-06 Nr. 122 Žin., 2006, Nr. 16-553) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-11-30 nutarimo Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo, kurio 2 lentelės 2.11. punkte nurodomi profesiniai odos susirgimai, kuriuos sukelia mokslo nustatytos alergiją sukeliančios arba dirginančios cheminės medžiagos, neįtrauktos į kitus punktus. Darė išvadą, kad CDMEK neprivalo vadovautis 1996-02-12 Vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto įsakymu Nr. 43 „Dėl cheminių alergenų sąrašo patvirtinimo“. Pabrėžė, kad 2007-12-29 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1087 patvirtintų „Profesinių ligų nustatymo kriterijų“ 6.10. punktas įpareigoja nustatant profesines ligas vadovautis mokslu pagrįstais priežastinio ryšio tarp kenksmingo darbo aplinkos veiksnio ir profesinės ligos įrodymais, todėl CDMEK pagrįstai analizavo mokslinės literatūros duomenis, kurie patvirtino CDMEK nuomonę, kad A. B. diagnozuotas susirgimas yra profesinės kilmės. Pareiškėjos teiginius, kad darbuotojos naudotose nitrilo ir vinilo pirštinėse nėra jokių alergenų, neįrodo jokie mokslinės literatūros šaltiniai, todėl šiuos teiginius vertino kaip subjektyvią nuomonę ar net melagingus teiginius.

20Atsakovė atsiliepime teismui plačiai išdėstė mokslinius straipsnius bei atliktus tyrimus ir teigė, kad pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad pirštinės neturi jokių alergenų. Nurodė, kad, vadovaujantis Profesinių ligų sąrašu (Žin., 2006, Nr. 16-553) nurodytos ligos, šiuo atveju tai alerginis kontaktinis dermatitas, turi būti tiesiogiai susijusios su kenksmingais darbo aplinkos veiksniais, o nitrilinių, sintetinės gumos bei vinilinių polivinilchlorido pirštinių dėvėjimo darbo aplinkoje faktas yra įrodytas pačios pareiškėjos, tame tarpe ir jo parengtame skunde, todėl CDMEK teigimu, skunde išdėstyti pareiškėjos faktai neatitinka tikrovės.

21Teismo posėdžio metu atsakovės CDMEK atstovė patvirtino atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo VDI atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Pabrėžė, kad Nuostatai reglamentuoja profesinių ligų priežasčių tyrimą, profesinių ligų diagnozės nustatymą, registravimą ir apskaitą. VDI kompetencijos ribos apima profesinės ligos priežasčių ištyrimą bei profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto pirmosios dalies „Profesinės ligos priežasčių tyrimas“ užpildymą. VDI nuomone, nurodyti pareiškėjos skundo argumentai dėl A. B. profesinės lygos tyrimo ir profesinės ligos patvirtinimo nesilaikant nustatytų procedūrų yra visiškai nepagrįsti, dėl to atmestini, nes pareiškėja nenurodė kokių konkrečiai procedūrų ir kokių teisės aktų buvo nesilaikoma.

24Pažymėjo, kad, vadovaujantis Reglamento 9 punktu, VDI Telšių teritorinio skyriaus vedėjo 2010-09-09 potvarkiu Nr. OVV-22 buvo sudaryta Komisija, Komisijos pirmininke paskirta VDI Telšių teritorinio skyriaus vyriausioji darbo inspektorė S. V.. Komisija pagal savo kompetenciją tyrė A. B. darbo sąlygas, o tyrimo pabaigoje surašė 2010-09-24 Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą Nr. S-251. Remiantis Reglamento 25 punktu, pareiškėja 2010-09-29 pasirašytinai supažino su Akto I dalimi ir galėjo pateikti savo raštišką motyvuotą paaiškinimą, kodėl su Akto I dalies turiniu nesutinka. Kadangi pareiškėja motyvuoto raštiško paaiškinimo dėl nesutikimo su Akto I dalies turiniu nepateikė, profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto pirmoji dalis su parašais pagal Reglamento 28 punktą buvo išsiųsta darbo medicinos gydytojui.

25Pabrėžė, kad pagal Nuostatų 22 punktą profesinės ligos tyrimo komisijos sprendimus dėl įtariamos profesinės ligos priežasčių ir tyrimo tvarkos darbuotojas, kuriam įtariama profesinė liga, tiriant dalyvavę darbuotojų atstovas (atstovai) saugai ir sveikatai, įmonės vadovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su akto pirmąja dalimi gali apskųsti vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar įstatymų nustatyta tvarka teismui. Pažymėjo, kad pareiškėja šia teise pasinaudojo ir 2010-10-12 pateikė skundą Inspektoriui dėl 2010-09-24 A. B. Komisijos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-251 I dalies. Atkreipė dėmesį į tai, kad Nuostatuose, Reglamente bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra reglamentuota, jog Nuostatų 22 punkto nustatyta tvarka gauto skundo dėl Akto I dalies nagrinėjimo metu yra stabdomas profesinės ligos tyrimas ir patvirtinimas.

26Pabrėžė, kad profesinės ligos diagnozės nustatymas ar jos nenustatymas bei profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto II dalies „Profesinės ligos patvirtinimas“ surašymas priskiriamas darbo medicinos gydytojo kompetencijai. Tik darbo medicinos gydytojui suteikta teisė susieti Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I dalyje įvardintas galimas įtariamos profesinės ligos priežastis su esamais sveikatos sutrikimais. Pagal Nuostatų 31 punktą suinteresuoti asmenys, nesutinkantys su profesinės ligos diagnozės nustatymu ar nenustatymu, turi teisę raštu kreiptis į CDMEK. Pareiškėja šia teise pasinaudojo ir kreipėsi į CDMEK.

27VDI teigimu, 2010-09-24 A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktas Nr. S-251 surašytas nepažeidžiant profesinės ligos priežasčių tyrimo tvarkos ir paliktinas galioti, o Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvada dėl profesinės ligos Nr. S-(14.2)-204 yra teisėta ir pagrįsta.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad skundo nagrinėjimo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

29Byloje pareiškėja ginčą kelia dėl CDMEK Išvados Nr. S-(14.2)-204 teisėtumo bei dėl 2010-09-24 Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto Nr. S-251 teisėtumo ir pagrįstumo.

30Byloje nustatyta, kad Komisija, 2010-09-24 ištyrusi įtariamos profesinės ligos priežastis, užpildė ir pasirašė profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto pirmąją dalį („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“) (b. l. 18–21).

31Su akto pirmąja dalimi pareiškėja susipažino 2010-09-29 ir nesutikdama su Akto I dalimi 2010-10-12 su skundu Nr. 648 kreipėsi į Inspektorių (b. l. 23–25).

322010-10-07 buvo priimta Akto II dalis „Profesinės ligos patvirtinimas“ (b. l. 22). Pareiškėja su juo susipažino 2010-10-13.

33VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių lygų skyrius 2010-10-27 priėmė išvadas dėl A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto skundo Nr. VD-26 (b. l. 27–29). Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis inspektorius 2010-11-05 priėmė sprendimą „Dėl A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto skundo“ Nr. (37)SD-20635, kuriuo pareiškėjos 2010-10-12 skundo Nr. 648 netenkino ir šiuo klausimu administracinę procedūrą baigė (b. l. 26).

34Pareiškėja 2010-11-29 su skundu Nr. 705 kreipėsi į CDMEK (b. l. 14–17). Pareiškėja prašė paneigti 2010-09-24 A. B. Komisijos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą Nr. S-251 (I ir II dalis) ir, esant būtinybei, siųsti A. B. į asmens sveikatos priežiūros įstaigas papildomai ištirti ir patikslinti diagnozę, ir/ar pasitelkti ekspertus sprendžiant diagnozuotos profesinės ligos nustatymo klausimus.

35CDMEK 2011-11-17 svarstė pareiškėjos 2010-11-29 skundą Nr. 705 (b. l. 99–102). Šio posėdžio metu buvo nuspręsta įpareigoti VDI Telšių skyriaus specialistus papildomai išsiaiškinti, ar vinilinių pirštinių sudėtyje nėra sintetinės gumos, kokios cheminės medžiagos, galinčios sukelti sensibilizaciją (įjautrinimą), naudojamos vinilinės gumos gamyboje, bei išsiaiškinti, ar ligonė praeityje nenaudojo kitokių guminių pirštinių savo darbe, įskaitant ir darbą paskutinėse darbovietėse. Gavus atsakymą, atvejį svarstyti pakartotinai ir į numatomą posėdį iškviesti A. B. bei darbdavio atstovus. Šiame CDMEK posėdyje pareiškėjos atstovas dalyvavo.

362011-12-12 CDMEK su prašymu Nr. S-(14.2)-679 kreipėsi į VDI Telšių skyrių (b. l. 87–88).

37VDI Telšių skyrius 2012-01-16 pateikė atsakymą Nr. SD-822 „Dėl A. B. profesinės ligos tyrimo“ (b. l. 89), kuriame nurodė, kad atsakyti ar išaiškinti dėl vinilinių pirštinių sudėties, kokios cheminės medžiagos, galinčios sukelti sensibilizaciją (įjautrinimą), naudojamos vinilinės gumos gamyboje, negali, nes tam reikalingi šios srities specialistai ar ekspertai. Nurodė, kad mokslinės literatūros duomenimis, su darbu susijusias odos ligas retai sukelia koks nors vienas etimologinis veiksnys, dažniausiai odos ligos vystosi veikiant keliems veiksniams kartu ar vienam po kito. Rizikos grupę sudaro darbuotojai, dirbantys „šlapią“ darbą. Pabrėžė, kad 3–10 procentų žmonių, dirbančių su guminėmis pirštinėmis, kenčia nuo alergijos lateksui (šios medžiagos yra gaminiuose iš gumos). Jei kontaktuojant su guminėmis pirštinėmis, pasireiškia alerginė reakcija, vadinasi tai gali būti alergija lateksui.

38CDMEK 2012-02-24 pakartotinai svarstė A. B. profesinio susirgimo klausimą (b. l. 103–107). Nei A. B., nei pareiškėjos atstovas šiame posėdyje nedalyvavo. 2012-04-24 CDMEK priėmė išvadą Nr. S-(14.2)-204 „Dėl profesinės ligos“ (b. l. 70–72).

39Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnis nustato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl profesinės ligos nustatymo, pagal jam priskirtą kompetenciją turi spręsti tik teisės klausimus. CDMEK yra speciali ekspertinė institucija, kuriai įstatymu yra suteikta kompetencija nagrinėti ginčus, susijusius su profesinės ligos nustatymu. Teismas, spręsdamas ginčus dėl CDMEK sprendimo pagrįstumo, turi patikrinti, ar CDMEK tinkamai atliko teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas, ar priimdama sprendimą laikėsi teisės aktais nustatytų pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimo bei sprendimo pagrįstumą, ar priimtas sprendimas yra pagrįstas nustatytomis aplinkybėmis ir ginčo teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis, ar savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

40Profesinės ligos nustatymo procedūroje dalyvaujantys subjektai ir šios procedūros pagrindinės taisyklės įtvirtintos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnyje. Pagal šio įstatymo 44 str. 9 dalį, ar įmonėje dirbantis arba dirbęs darbuotojas serga profesine liga, nustato gydytojas, turintis licenciją šiai veiklai, vadovaudamasis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais ir Vyriausybės patvirtintu profesinių ligų sąrašu. To paties straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad profesinės ligos priežastis tiria ir jos pripažinimą profesine liga patvirtina profesinės ligos tyrimo komisija. Į šią komisiją įeina darbo inspektorius (komisijos pirmininkas), visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovas ir profesinę ligą įtaręs gydytojas. Tyrimas atliekamas vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais. Komisijos, tyrusios profesinę ligą, sprendimus bei išvadas dėl profesinės ligos priežasčių ir dėl tyrimo tvarkos tyrime dalyvavę darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovas (atstovai) saugai ir sveikatai gali apskųsti teismui arba, vadovaudamiesi Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ar teismui (DSSĮ 44 str.12 dalis). Nukentėjęs asmuo arba jo atstovas turi teisę susipažinti su profesinės ligos tyrimo medžiaga, privalo gauti profesinės ligos tyrimo aktą, tyrimo rezultatus ir išvadas gali apskųsti vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ir teismui (DSSĮ 44 str.16 dalis). Ginčus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendžia Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija. Šios Komisijos sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui (DSSĮ 44 str.12 dalis).

41Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 straipsnio, taip pat su šias įstatymo normas įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų (Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų 24 – 32 punktai; Profesinių ligų priežasčių tyrimo reglamento 6, 9, 18, 32 – 42 punktai; CDMEK nuostatų 1, 2, 7, 9, 21, 27, 37 punktai) nuostatas procedūrą galima suskirstyti į profesinės ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos nustatymo etapus. Į šiomis teisės normomis reglamentuotą profesinės ligos tyrimo ir nustatymo administracinę procedūrą įsiterpia ir ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka.

42Pagal minėtų teisės aktų nustatytą profesinės ligos tyrimo procedūrą specialių medicinos žinių turintis specialistas – darbo medicinos gydytojas, susipažinęs su įtariamo susirgus profesine liga asmens ligos istorija, ištyręs asmenį, taip pat remdamasis profesinės ligos tyrimo komisijos pateikta profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I dalimi („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“) nustato profesinės ligos diagnozę (arba jos nenustato) ir užpildo šio Akto II dalį („Profesinės ligos patvirtinimas“), ją pasirašo ir išsiunčia profesinės ligos tyrimo komisijos pirmininkui. Profesinės ligos priežasčių tyrimo ir profesinės ligos nustatymo bei patvirtinimo procedūrą užbaigia profesinės ligos tyrimo komisija, pasirašydama užbaigtą iš minėtų dviejų dalių susidedantį profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą, kuriuo nustatoma, kad dirbantis arba dirbęs darbuotojas serga (arba neserga) profesine liga.

43Iš pateiktų į bylą įrodymų nustatyta, kad A. B. galimą profesinę ligą tyrusi Komisija 2010-09-24 surašė Akto I dalį („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“). Darbo medicinos gydytojas B. G., remdamasis Akto I dalimi bei medicininiais dokumentais, 2010-10-07 užpildė Akto II dalį, kurioje nurodė, kad A. B. profesinės ligos diagnozė – lėtinis alerginis – kontaktinis dermatitas nustatytas. Gavusi Akto II dalį, Komisija pasirašė visą Aktą Nr. S-251.

44Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja, nesutikdama su Akto I dalimi, jį apskundė Inspektoriui. 2010-10-07 buvo priimta Akto II dalis „Profesinės ligos patvirtinimas“. VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių lygų skyrius 2010-10-27 priėmė išvadas dėl A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto skundo Nr. VD-26 (b. l. 27–29). Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis inspektorius 2010-11-05 priėmė sprendimą „Dėl A. B. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto skundo“ Nr. (37)SD-20635, kuriuo pareiškėjos 2010-10-12 skundo Nr. 648 netenkino ir šiuo klausimu administracinę procedūrą baigė. Pareiškėja 2010-11-05 Inspektoriaus sprendimo Nr. (37)SD-20635 administraciniam teismui neskundė. Teismas, įvertinęs šias faktines aplinkybes, daro išvadą, kad Inspektoriaus 2010-11-05 sprendimas Nr. (37)SD-20635, kuriuo buvo konstatuota, kad Komisija nepažeidė profesinės ligos priežasčių tyrimo tvarkos ir šiuo klausimu administracinę procedūrą baigė, yra įsiteisėjęs. Pareiškėja prašė teismo panaikinti visą 2010-09-24 Komisijos profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą Nr. S-251, t. y. Akto I ir II dalis, todėl teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Akto I dalis yra išnagrinėta išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Inspektoriaus, kurio priimtas sprendimas yra įsiteisėjęs, daro išvadą, kad byla dalyje dėl 2010-09-24 Komisijos Akto I dalies („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“) nutrauktina (ABTĮ 101 str. 6 punktas).

45Tačiau, kaip jau buvo minėta, procedūra suskirstyta į profesinės ligos priežasčių tyrimo („Profesinės ligos priežasčių tyrimas“) ir profesinės ligos nustatymo („Profesinės ligos patvirtinimas“) etapus. Nuostatų 31 punkte nustatyta, kad suinteresuoti asmenys (darbuotojas ar jo atstovas, įmonės vadovas, draudimo įstaiga), nesutinkantys su profesinės ligos diagnozės nustatymu ar nenustatymu, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo dienos turi teisę raštu kreiptis į CDMEK. Taigi, iš pasakyto matyti, kad pareiškėja, nesutikus su Akto II dalimi, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo dienos turi teisę raštu kreiptis į CDMEK. Šiuo atveju pareiškėja taip ir pasielgė ir 2010-11-29 su skundu kreipėsi į CDMEK.

46Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 13 dalies nuostata, kad ginčus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendžia Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, detalizuota poįstatyminiuose teisės aktuose (Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų 32 punkte, CDMEK nuostatų 1,2,7–9, 27, 37 punktuose) nustatant, kad CDMEK, priėmusi sprendimą dėl profesinė ligos diagnozės nustatymo, surašo išvadą dėl profesinės ligos pagrįstumo. CDMEK uždaviniai ir funkcijos detalizuotos CDMEK nuostatuose. CDMEK uždaviniai: patvirtinti ar paneigti profesinės ligos diagnozę, nagrinėti profesinių ligų diagnozės pagrįstumo atvejus, priklausančius Komisijos kompetencijai (CDMEK nuostatų 7 punktas). Funkcijos apibrėžtos Nuostatų 9 punkte, tarp jų: spręsti ginčytinus klausimus, susijusius su profesinių ligų nustatymu dalyvaujant suinteresuotiems asmenims (9.2 punktas), atlikti kompleksinę dokumentinę analizę ir surašyti išvadą dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo (9.3 punktas). CDMEK nuostatų 10 punkte nurodyta, kad, atlikdama savo funkcijas, ji turi 10.1-10.12 punktuose išvardytas teises, tarp jų: gauti iš Valstybinės darbo inspekcijos, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, darbdavių, draudimo įstaigų ir kitų institucijų visą reikiamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia Komisijos funkcijoms vykdyti (10.2 punktas); siųsti asmenis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas papildomai ištirti ir patikslinti diagnozę (10.3 punktas); kreiptis į profesinės ligos tyrimo komisijos pirmininką, Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus darbo inspektorių dėl papildomos medžiagos surinkimo (10.5 punktas); pasitelkti ekspertus sprendžiant ginčytinus klausimus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu (10.7 punktas). Teismas, įvertinęs teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad būtent CDMEK sprendžia ginčus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu, priima sprendimą ir surašo išvadą dėl profesinės ligos pagrįstumo.

47Taigi, CDMEK yra speciali ekspertinė institucija, įgaliota nagrinėti ir kompetentinga spręsti ginčus dėl profesinių ligų diagnozės nustatymo pagrįstumo (nepagrįstumo). Kaip jau buvo pažymėta, bylą dėl CDMEK sprendimų (išvadų) nagrinėjantis teismas, turi nustatyti, ar CDMEK tinkamai atliko teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas, ar priimant sprendimą dėl profesinės ligos diagnozės patvirtinimo (nepatvirtinimo) laikėsi CDMEK nuostatais apibrėžtų pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, ar priimtas sprendimas yra pagrįstas nustatytomis aplinkybėmis ir ginčo teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis, ar savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

48Pareiškėja skunde tvirtino, kad CDMEK, nagrinėdama ginčą dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo pagrįstumo, ne tik netinkamai ištyrė faktines aplinkybes, formaliai įvertino pateiktus duomenis ir dokumentus, tačiau pažeidė procedūras, t. y. apie 2012-04-24 pakartotinį A. B. profesinio susirgimo klausimo svarstymą pareiškėja nebuvo informuota, todėl jo nagrinėjime nedalyvavo, kas sutrukdė išsakyti savo nuomonę svarstomu klausimu. Teismas su šiais pareiškėjos argumentai sutinka.

49CDMEK nuostatų 9.2 punkte nustatyta, kad CDMEK turi spręsti ginčytinus klausimus, susijusius su profesinių ligų nustatymu, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012-02-24 pakartotinai svarstant A. B. profesinio susirgimo klausimą (b. l. 103–107), nei A. B., nei pareiškėjos atstovas šiame posėdyje nedalyvavo. Nėra jokių duomenų, kad pareiškėja apie šio posėdžio vietą ir laiką būtų informuota, todėl, teismo vertinimu, aptartų procedūrinių reikalavimų nesilaikymas daro administracinį sprendimą neteisėtą. Atsakovės CDMEK argumentas, kad pareiškėjos atstovė dalyvavo CDMEK 2011-11-17 vykusiame posėdyje, nepaneigia pareiškėjos teisės, o atsakovės pareigos spręsti ginčytinus klausimus, susijusius su profesinių ligų nustatymu dalyvaujant suinteresuotiems asmenims bei juos informuoti apie numatomą klausimo nagrinėjimą. Pabrėžtina, kad 2011-11-17 vykusiame posėdyje klausimas dėl profesinės ligos nebuvo išspręstas iš esmės, buvo nuspręsta pakartotinai pareikalauti papildomų duomenų iš VDI Telšių skyriaus, todėl atsakovė turėjo informuoti pareiškėją apie 2012-02-24 pakartotinį A. B. profesinio susirgimo klausimo nagrinėjimą, tačiau to nepadarė.

50Pažymėtina ir tai, kad CDMEK profesinės ligos diagnozės pagrįstumą vertino, neturėdama išsamių ir objektyvių medicinos duomenų apie visus reikšmingus tyrimus, t. y. nebuvo išsiaiškinta dėl vinilinių pirštinių (būtent tų, kurios naudojamos Bendrovėje) sudėties (tai nurodo ir atsakovė atsiliepime „kokios medžiagos naudojamos vinilinių pirštinių gamyboje, kurių gali būti vinilinėse pirštinėse nei deklaracijos, nei pirštinių aprašymai nenurodo“), kokios cheminės medžiagos, galinčios sukelti įjautrinimą, naudojamos vinilinės gumos gamyboje. Teismo vertinimu, tai atlikti atsakovė galėjo, pasitelkdama specialistus ar ekspertus (CDMEK nuostatų 10.7 punktas), o ne tik remiantis moksline literatūra. Atkreiptinas dėmesys, kad VDI Telšių skyrius rašte Nr. SD-822 (b. l. 89) taip pat nurodė, kad į CDMEK iškeltus klausimus atsakyti negali, nes tam reikalingi atitinkami šios srities specialistai ar ekspertai. Todėl, teismo vertinimu, CDMEK Išvada pateikta nesant pakankamai duomenų apie šių veiksnių galimą įtaką profesinės ligos nustatymui. CDMEK Išvados turiniui taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimai, o tai reiškia, kad visi nustatyti ir ištirti faktiniai duomenys turi būti motyvuotai aptarti, konkrečiai nurodant, kodėl jie yra laikomi patvirtinančiais ar paneigiančiais profesinę ligą.

51Kadangi skundžiama CDMEK Išvada pateikta neištyrus visų aplinkybių, nepašalinus prieštaravimų ir abejonių dėl Bendrovėje naudotų pirštinių galimo poveikio A. B. diagnozuotai profesinei ligai, o byloje nustatyta, kad CDMEK tyrimo metu nepasinaudojo visomis jai suteiktomis teisėmis gauti papildomą medžiagą bei pasitekti specialistus, ekspertus ir tai galėjo turėti įtakos CDMEK priimtam sprendimui, todėl jis turi būti panaikintas.

52Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjos skundas dėl 2012-04-24 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados „Dėl profesinės ligos“ Nr. S-(14.2)-204 tenkinamas iš dalies, panaikinant CDMEK 2012-04-24 išvadą Nr. S-(14.2)-204 ir įpareigojant CDMEK iš naujo išnagrinėti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo A. B. ir priimti sprendimą. Bylą dalyje dėl 2010-09-24 Akto Nr. S-251 I dalies panaikinimo nutraukti (ABTĮ 101 str. 6 punktas).

53Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 86–87 straipsniais, 88 str. 2 punktu, 101 str. 6 punktu, teismas

Nutarė

54Administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ skundą dalyje dėl 2010-09-24 Akto Nr. S-251 I dalies panaikinimo nutraukti.

55Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ skundą tenkinti iš dalies.

56Panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos 2012-04-24 išvadą Nr. S-(14.2)-204. Įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisiją iš naujo išnagrinėti klausimą dėl profesinės ligos diagnozės nustatymo A. B. ir priimti sprendimą.

57Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (toliau – ir... 4. Pareiškėja nurodė, kad 2010-09-29 susipažino su A. B.... 5. Pabrėžė, kad pareiškėja, nesutikdama su konstatuotos ligos aplinkybėmis,... 6. Pareiškėja tvirtino, kad CDMEK iš esmės nenagrinėjo UAB „Plungės... 7. Nurodė, kad Akte I nėra nurodytos alergiją sukeliančios arba dirginančios... 8. Pabrėžė, kad UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ savo veikloje naudoja... 9. Pareiškėjos vertinimu, CDMEK 2011-11-17 vykusio posėdžio metu, atsižvelgė... 10. Nurodė, kad Išvadoje nepagrįstai pripažįstama, kad vinilo,... 11. Skunde nurodė, kad CDMEK šis klausimas buvo nagrinėjamas du kartus, t. y.... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė patvirtino skunde išdėstytus... 13. Atsakovas VDI Telšių skyrius atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu... 14. Nurodė, kad Aktas Nr. S-251 surašytas nepažeidžiant Reglamento nuostatų, o... 15. Teismo posėdžio metu atsakovo VDI Telšių skyriaus atstovas prašė... 16. Atsakovė CDMEK atsiliepime į pareiškėjos skundą su skundu nesutiko ir... 17. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėja nesutinka su Komisijos akto Nr. S-251 I... 18. Pažymėjo, kad CDMEK pareiškėjos 2010-11-29 skundą „Dėl 2010-09-24 19. Pabrėžė, kad CDMEK analizavo visus pateiktus dokumentus bei ligonės ligos... 20. Atsakovė atsiliepime teismui plačiai išdėstė mokslinius straipsnius bei... 21. Teismo posėdžio metu atsakovės CDMEK atstovė patvirtino atsiliepime į... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo VDI atsiliepime į pareiškėjos skundą su... 23. Pabrėžė, kad Nuostatai reglamentuoja profesinių ligų priežasčių... 24. Pažymėjo, kad, vadovaujantis Reglamento 9 punktu, VDI Telšių teritorinio... 25. Pabrėžė, kad pagal Nuostatų 22 punktą profesinės ligos tyrimo komisijos... 26. Pabrėžė, kad profesinės ligos diagnozės nustatymas ar jos nenustatymas bei... 27. VDI teigimu, 2010-09-24 A. B. profesinės ligos tyrimo ir... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 29. Byloje pareiškėja ginčą kelia dėl CDMEK Išvados Nr. S-(14.2)-204... 30. Byloje nustatyta, kad Komisija, 2010-09-24 ištyrusi įtariamos profesinės... 31. Su akto pirmąja dalimi pareiškėja susipažino 2010-09-29 ir nesutikdama su... 32. 2010-10-07 buvo priimta Akto II dalis „Profesinės ligos patvirtinimas“ (b.... 33. VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių lygų skyrius 2010-10-27 priėmė... 34. Pareiškėja 2010-11-29 su skundu Nr. 705 kreipėsi į CDMEK (b. l. 14–17).... 35. CDMEK 2011-11-17 svarstė pareiškėjos 2010-11-29 skundą Nr. 705 (b. l.... 36. 2011-12-12 CDMEK su prašymu Nr. S-(14.2)-679 kreipėsi į VDI Telšių skyrių... 37. VDI Telšių skyrius 2012-01-16 pateikė atsakymą Nr. SD-822 „Dėl 38. CDMEK 2012-02-24 pakartotinai svarstė A. B. profesinio... 39. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 40. Profesinės ligos nustatymo procedūroje dalyvaujantys subjektai ir šios... 41. Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44... 42. Pagal minėtų teisės aktų nustatytą profesinės ligos tyrimo procedūrą... 43. Iš pateiktų į bylą įrodymų nustatyta, kad A. B.... 44. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja, nesutikdama su Akto I dalimi, jį... 45. Tačiau, kaip jau buvo minėta, procedūra suskirstyta į profesinės ligos... 46. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 13 dalies nuostata, kad... 47. Taigi, CDMEK yra speciali ekspertinė institucija, įgaliota nagrinėti ir... 48. Pareiškėja skunde tvirtino, kad CDMEK, nagrinėdama ginčą dėl profesinės... 49. CDMEK nuostatų 9.2 punkte nustatyta, kad CDMEK turi spręsti ginčytinus... 50. Pažymėtina ir tai, kad CDMEK profesinės ligos diagnozės pagrįstumą... 51. Kadangi skundžiama CDMEK Išvada pateikta neištyrus visų aplinkybių,... 52. Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškėjos skundas dėl 2012-04-24... 53. Remdamasis tuo, kad išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 86–87 straipsniais,... 54. Administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Plungės kooperatinė... 55. Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ skundą... 56. Panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės... 57. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...