Byla 2-1050-368/2013
Dėl perkančiosios organizacijos viešajame supaprastintame pirkime sudarytos darbų rangos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Nostra Sedes“ ieškinį atsakovei Šeduvos miesto bendruomenei, trečiajam asmeniui UAB „EU Global“ dėl perkančiosios organizacijos viešajame supaprastintame pirkime sudarytos darbų rangos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Nostra Sedes“ prašo pripažinti negaliojančia atsakovės Šeduvos miesto bendruomenės pasirašytą statybos rangos sutartį pagal projektą „Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbai“, paraiškos kodas LEADER-12-RADVILIŠKIS-03-016, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1–8 b. l.). Teigė, kad iš internetinės svetainės sužinojo apie paskelbtą konkursą ir 2013-01-07 atsakovei elektroniniu paštu bei 2013-01-14 registruotu paštu išsiuntė paraišką pakviesti dalyvauti apklausoje. Tvirtina, kad negavusi atsakovės pakvietimo dalyvauti viešajame pirkime, 2013-02-19 parašė pretenziją į kurią pavėluotą atsakymą gavo 2013-03-22. Mano, kad atsakovė pažeidė Viešųjų prikimo įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, VPĮ 94 straipsnio nuostatas ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles.

4Atsakovė Šeduvos miesto bendruomenė prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (54–57 b. l.). Nurodė, kad 2013-01-31 tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl rangovų kandidatūrų dalyvavimo statybos darbų rangos konkurse ir po svarstymo tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, jog kvietimai bus išsiųsti tik šešioms įmonėms. Pažymėjo, kad 2013-02-12 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo vykdomas vokų atplėšimas. Buvo gauti 4 pasiūlymai, darbus nutarta pirkti iš įmonės, kuri pasiūlė mažiausią kainą.

5Trečiasis asmuo UAB „EU Global“ prašo ieškinį atmesti (174–177 b. l.). Atkreipia dėmesį, kad pirkimo lėšų panaudojimą vykdo Lietuvos Nacionalinė mokėjimo agentūra. Mano, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovė pažeidė imperatyvias įstatymų normas.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad atsakovė Šeduvos miesto bendruomenė apklausos būdu vykdė supaprastintą mažos vertės pirkimą ir numatė įsigyti Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbus. Pirkimas buvo vykdomas pagal projektą „Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbai“ Nr. LEADER-12-RADVILIŠKIS-03-016 (82–90 b. l.).

9Ieškovė 2013-01-07 elektroniniu paštu atsakovei išsiuntė paraišką dalyvauti apklausoje (9 b. l.).

102013-01-31 tarybos posėdyje, be kita ko, buvo svarstomas klausimas dėl rangovų dalyvavimo konkurse ir po svarstymo tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, jog kvietimai dalyvauti pirkime bus išsiųsti šešioms iš devynių įmonių (152–154 b. l.).

112013-02-12 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo vykdomas konkurso apklausos būdu vokų atplėšimas ir nuspręsta pirkti remonto darbus iš trečiojo asmens (155–156 b. l.).

122013-02-19 ieškovė parašė pretenziją dėl konkurso (11–12 b. l.).

13Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2013-02-19 pretenziją, 2013-03-19 raštu informavo ieškovę, kad pretenziją laiko negaliojančia, nes UAB „Nostra Sedes“ nebuvo ginčo pirkimų procedūrų dalyvis (14 b. l.).

142013-03-01 tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta statybos darbų rangos sutartis (157–168 b. l.).

15Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

16Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams

17Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl ieškovės UAB „Nostra Sedes“ nepakvietimo dalyvauti apklausoje dėl atsakovės numatytų Šeduvos miesto bendruomenės pastato stogo remonto darbų atlikimo.

18Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

19VPĮ 42 straipsnyje įtvirtinti pirkimo būdai, o 84 straipsnis reglamentuoja supaprastintus pirkimus.

20Nagrinėjamu atveju atsakovė vykdė pirkimą apklausos būdu.

21Teismas pažymi, kad supaprastintos pirkimų procedūros yra paprastesnės, užtrunka trumpiau ir tokiu būdu perkančioji organizacija patiria mažiau išlaidų ir operatyviau įsigyja reikiamas prekes ar darbus, supaprastinti pirkimai vykdomi pagal pačios perkančiosios organizacijos pasitvirtintas ir nustatyta tvarka paskelbtas taisykles.

22Atsakovės pirmininkės 2013-01-21 įsakymu patvirtintose supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse (toliau – taisyklės) 84.4 punkte numatytas supaprastintų pirkimų atlikimo būdas – apklausa (59–81 b. l.). Taisyklių 9 punkte pateikta apklausos sąvoka, pagal kurią apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

23Pažymėtina, kad VPĮ 85 straipsnyje įtvirtinta supaprastintų pirkimų atlikimo tvarka ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokiomis įstatymo nuostatomis privalo vadovautis perkančioji organizacija (toliau PO), atlikdama supaprastintus pirkimus. Tarp minėtų įstatymo nuostatų, nėra nuostatų, įpareigojančių PO pakviesti dalyvauti apklausoje visus norinčius tiekėjus, ar visus tiekėjus, pateikusius paraiškas. Tokių nuostatų nėra ir Viešųjų pirkimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012-10-19 įsakymu Nr. 1S-237, reglamentuojančiose supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų atlikimo tvarką.

24Taigi šiuo atveju taikomos atsakovės taisyklės.

25Atkreiptinas dėmesys į tai, kad taisyklių 108 punkte nurodyta, kad vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, kreipiamasi į vieną ar kelis tiekėjus, prašant pateikti pasiūlymus pagal perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Taisyklių 110 straipsnyje nurodyti atvejai, kuriems esant PO, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų.

26Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą ir ginčo pirkimo būdą, įvertindamas, jog pirkimas buvo vykdomas supaprastinta tvarka, sprendžia, jog atsakovė turėjo diskrecijos teisę rinktis tiekėjus, į kuriuos buvo nuspręsta kreiptis prašant pateikti pasiūlymus. Priešingos išvados paneigtų skirtumus tarp VPĮ įtvirtintų pirkimo būdų ir jų vykdymo tvarkos. Minėta, kad apklausos procedūros ypatumas pasižymi tuo, kad pati PO raštu arba žodžiu kreipiasi į pasirinktus tiekėjus dėl pasiūlymų pateikimo, o ne tiekėjai kreipiasi į PO, prašydami apsvarstyti jų pasiūlymus.

27Taigi, ieškovės nepakvietimas dalyvauti konkurse nėra VPĮ principų pažeidimas.

28Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovės taryba nusprendė atrinkti rangovus, atsižvelgdama į surinktą informaciją apie potencialius rangovus, į tai, jog jau įvyko du etapai pagal programą, įvertindama rajono bendruomenių pirmininkių, seniūnų, dalyvavusių programoje, nuomonę (2013-01-31 tarybos posėdžio protokolas).

29Teismas atmeta ieškovės teiginius, kad atsakovė pažeidė taisyklių 25 punktą, pagal kurį pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 dieną, gavus prašymą.

30Pagal taisyklių 25 punktą, kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, papildomai jie gali būti neteikiami. Pirkimo sąlygų 1.9 punkte nurodyta, kad suinteresuoti dalyviai, norintys susipažinti su konkurso sąlygomis, privalo registruotis CVP IS, nes pirkimo dokumentai tiekėjams papildomai nebus teikiami. Šiame punkte taip pat pažymėta, kad informaciją, susijusią su pirkimu, galėjo gauti tik tiekėjas, įtrauktas į pirkimą, t. y. pakviestas pateikti pasiūlymą tiekėjas. Minėta, kad atsakovė nusprendė kviesti dalyvauti apklausoje 6 tiekėjus, ir tarp jų nebuvo ieškovės, todėl atsakovė neturėjo ieškovei siųsti su pirkimu susijusią informaciją.

31Teismas nesutinka su ieškovės nuomone dėl taisyklių 142 punkto pažeidimo, kadangi atsakovė neinformavo ieškovės, jog ji neatitiko kriterijų ir reikalavimų, ir pažymi, kad pagal šį taisyklių punktą informacija apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį teikiama suinteresuotiems dalyviams, o, kaip prieš tai minėta, ieškovė nebuvo konkurso dalyviu, pateikusiu savo siūlymą, todėl ji neturėjo būti informuota apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pasiūlymo eilę, laimėjusį pasiūlymą ir t. t.

32Ieškovė nepagrįstai kelia klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimo. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

33Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo ir su juo susijęs nediskriminavimo principai viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti. Taikant lygiateisiškumo principą, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Lygiateisiškumo principas taikomas tiek rangovams rengiant pasiūlymus, tiek perkančiajai organizacijai juos vertinant (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725). Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos (žr., pvz., 2001 m. spalio 18 d. Sprendimą SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

34Skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas – garantuoti, kad bus pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. balandžio 9 d. Sprendimas, Komisija /CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801).

35Proporcingumo principas reiškia, kad perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai turi būti proporcingi pirkimo pobūdžiui.

36Abipusio pripažinimo principas reiškia kitose valstybėse narėse išduotų dokumentų pripažinimą.

37Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymo leidėjas suteikė PO teisė esant numatytiems sąlygoms organizuoti supaprastintus pirkimus, ir įvertindamas tai, jog atsakovė nepažeidė taisyklių reikalavimų, pagrįstai naudojosi savo diskrecijos teise nuspręsti dėl pirkimo dalyvių kandidatūrų, ir ieškovė nebuvo atrinkta ir pakviesta dalyvauti apklausoje, t. y. jai nebuvo siųstas kvietimas pateikti pasiūlymą, todėl jos pasiūlymas neturėjo būti pateiktas ir negalėjo būti vertintas, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti prieš tai minėtų VPĮ principų pažeidimo.

38Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal su trečiuoju asmeniu sudarytos sutarties 6.1 punktą darbai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšomis (pirkimo sąlygų 1.1 punktas) turi būti atlikti iki 2013-12-16 dienos, todėl prioritetas nagrinėjamu atveju teiktinas ne privatiems ieškovės interesams, o viešajam interesui laiku įsisavinti lėšas.

39Nors atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, ji nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių jos turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, todėl jų atlyginimas atsakovei iš ieškovės nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Nostra Sedes“ prašo pripažinti negaliojančia atsakovės... 4. Atsakovė Šeduvos miesto bendruomenė prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 5. Trečiasis asmuo UAB „EU Global“ prašo ieškinį atmesti (174–177 b.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovė Šeduvos miesto bendruomenė apklausos būdu... 9. Ieškovė 2013-01-07 elektroniniu paštu atsakovei išsiuntė paraišką... 10. 2013-01-31 tarybos posėdyje, be kita ko, buvo svarstomas klausimas dėl... 11. 2013-02-12 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo vykdomas konkurso... 12. 2013-02-19 ieškovė parašė pretenziją dėl konkurso (11–12 b. l.).... 13. Atsakovė, išnagrinėjusi ieškovės 2013-02-19 pretenziją, 2013-03-19 raštu... 14. 2013-03-01 tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta statybos darbų... 15. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 16. Dėl ieškovės pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams... 17. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 18. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant... 19. VPĮ 42 straipsnyje įtvirtinti pirkimo būdai, o 84 straipsnis reglamentuoja... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovė vykdė pirkimą apklausos būdu.... 21. Teismas pažymi, kad supaprastintos pirkimų procedūros yra paprastesnės,... 22. Atsakovės pirmininkės 2013-01-21 įsakymu patvirtintose supaprastintų... 23. Pažymėtina, kad VPĮ 85 straipsnyje įtvirtinta supaprastintų pirkimų... 24. Taigi šiuo atveju taikomos atsakovės taisyklės.... 25. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad taisyklių 108 punkte nurodyta, kad vykdant... 26. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą ir... 27. Taigi, ieškovės nepakvietimas dalyvauti konkurse nėra VPĮ principų... 28. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovės taryba nusprendė atrinkti... 29. Teismas atmeta ieškovės teiginius, kad atsakovė pažeidė taisyklių 25... 30. Pagal taisyklių 25 punktą, kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS,... 31. Teismas nesutinka su ieškovės nuomone dėl taisyklių 142 punkto pažeidimo,... 32. Ieškovė nepagrįstai kelia klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje... 33. Teismas pažymi, kad lygiateisiškumo ir su juo susijęs nediskriminavimo... 34. Skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo,... 35. Proporcingumo principas reiškia, kad perkančiosios organizacijos nustatyti... 36. Abipusio pripažinimo principas reiškia kitose valstybėse narėse išduotų... 37. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įstatymo leidėjas suteikė PO teisė... 38. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal su trečiuoju asmeniu sudarytos... 39. Nors atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, ji nepateikė teismui... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...