Byla 2-756-553/2011
Dėl nuostoliu ir palukanu priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene,

2sekretoriaujant Virginijai Kostenko ir Ilonai Petrovskai,

3dalyvaujant ieškovo uždarosios akcines bendroves (toliau – UAB) „Agrorodeo“ atstovams: igaliotam asmeniui J. V., advokatui G. B., atsakovo žemes ukio bendroves (toliau – ŽUB) „Šilagalis“ atstovams: administracijos vadovui G. S., igaliotam asmeniui A. R., advokatui S. B.,

4viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „Agrorodeo“ ieškini atsakovui ŽUB „Šilagalis“ del nuostoliu ir palukanu priteisimo,

5n u s t a t e:

6Ieškovas UAB ,,Agrorodeo“ dokumentinio proceso tvarka kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ 7 167,50 Lt palukanu, 95 909,61 Lt nuostoliu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei visas patirtas bylinejimosi išlaidas – žymini mokesti ir išlaidas advokato pagalbai apmoketi (b. l. 1-7). Nurode, kad tarp šaliu 2010-02-19 buvo sudaryta Grudu pirkimo – pardavimo sutartis Nr. IS10/1/7 (toliau – Sutartis), pagal kuria atsakovas, kaip pardavejas, isipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti ieškovui (pirkejui) Sutartyje nurodytos rušies ir kokybes grudu kieki, t. y. 300 tonu rapsu, o ieškovas isipareigojo šiuos grudus priimti ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatytomis kainomis ir terminais. Taciau atsakovas ŽUB „Šilagalis“ nepristate ieškovui UAB „Agrorodeo“ ne vienos tonos rapsu pagal Sutarti. Ieškovas buvo sumokejes atsakovui 141 000 Lt dydžio avansa. Avansas gražintas 2010-09-14. Todel už laikotarpi nuo 2010-03-15 iki 2010-09-14, Sutarties 4.4 punkto pagrindu, iš atsakovo priteistina 7 167,50 Lt palukanu. Ieškovas tvirtina, kad del atsakovo sutartiniu isipareigojimu nevykdymo patyre 95 909,61 Lt nuostoliu, kuriuos, vadovaudamasis Sutarties 5.3.2 punktu, prašo priteisti iš atsakovo.

7Vilniaus apygardos teismo 2010-12-06 preliminariu sprendimu (b. l. 139-141) ieškinys buvo patenkintas.

8Atsakovas ŽUB „Šilagalis“ 2010-12-30 pateike prieštaravimus (b. l. 149-154), kuriais nesutinka su ieškovo reikalavimais. Prašo panaikinti preliminaru sprendima, Sutarti ex officio pripažinti niekine, ipareigoti ieškova pateikti visas nuo Sutarties sudarymo iki bylos iškelimo teisme sudarytas rapsu pirkimo – pardavimo sutartis, priteisti iš ieškovo atsakovo turetas bylinejimosi išlaidas.

 1. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia vadovaudamasis imperatyvioms istatymu normoms (Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymo 3 straipsniui ir Žemes ukio ministro 2003-02-27 isakymu patvirtintos pavyzdines grudu pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Pavyzdine sutartis) 5.1 punktui) prieštaraujanciu Sutarties 5.3.2 punktu.
 2. Sutartimi šalys susitare, kad faktiškas parduodamu grudu kiekis gali svyruoti 5 procentus (Sutarties 1.3 punktas), todel ieškovas neteisus reikalaudamas nuostoliu atlyginimo už 5 procentais didesni kieki.
 3. Rapsu pirkimo – pardavimo sutartys, sudarytos su ieškovo nurodytais fiziniais asmenimis iki atsakovo prievoles perduoti 300 tonu rapsu pagal Sutarti ivykdymo termino, t. y. 2010-09-15 (Sutarties 3.1 punktas), vertintinos kaip iprastine ieškovo ukine veikla, o ne „kompensacines“ sutartys, del kuriu sudarymo patirtus nuostolius atsakovas neva turetu atlyginti ieškovui (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.258 straipsnio 6 dalis).
 4. Igijes rapsu iš kitu fiziniu asmenu, ieškovas gavo pelna, todel pagal CK 6.249 straipsnio 6 dali gauta nauda nepažeidžiant protingumo, sažiningumo ir teisingumo kriteriju gali buti iskaitoma i nuostolius.
 5. Ieškovo reikalavimams irodyti nepakanka ieškovo pateiktu dokumentu apie grudu isigijima iš treciuju asmenu.
 6. Sudarydamas Sutarti atsakovas negalejo numatyti neeiliniu pokyciu rapsu rinkoje, didžiulio ju kainu šuolio bei galimu nuostoliu dydžio Sutarties neivykdymo atveju, nes atsakovas yra žemes ukio imone, kurios pagrindine veikla – žemes ukio produkcijos gamyba, o ne prekyba.
 7. Sutarties 1.1, 4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.8 ir 6.3 punktai pažeidžia šaliu lygybes bei ju interesu pusiausvyros principus ir prieštarauja protingumo, sažiningumo ir teisingumo kriterijams. Ieškovas, kaip stipresne Sutarties šalis, ruoše Sutarties salygas, kurias atsakovas, kaip silpnesnioji Sutarties šalis, buvo priversta priimti ir pasirašyti ja be jokiu išlygu, todel Sutartis pripažintina negaliojancia.
 8. Neteisingas yra ieškovo teiginys, kad prastas derlius negali buti laikomas nenugalimos jegos aplinkybe.
 9. Ieškovas žinojo apie rapsu nederliu 2010 m. Lietuvoje, ieškovas numate rapsu kainu šuoli, todel ieškovas turejo imtis visu imanomu priemoniu galimiems nuostoliams sumažinti.

9Ieškovas atsiliepimu (b. l. 181-190) nesutinka su atsakovo prieštaravimais. Byloje nera ginco, kad atsakovas neivykde savo prievoles pristatyti tam tikra kieki rapsu ieškovui Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, nes atsakovas šia aplinkybe pripažista, todel iš atsakovo buvo pagristai priteisti del Sutarties neivykdymo patirti nuostoliai (95 909,61 Lt), kurie yra pagristi rašytiniais irodymais (b. l. 30-116). Teismas pagristai už pasinaudojima pagal Sutarti sumoketu avansu ieškovui priteise 7 167,50 Lt palukanu (Sutarties 4.4 punktas).

 1. Atsakovas netinkamai aiškina Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymo 3 ir 4 straipsniu nuostatas ir nepagristai teigia, kad tarp šaliu sudaryta Sutartis privalo atitikti patvirtintas Pavyzdines sutarties nuostatas, o bet koks neatitikimas vertintinas kaip imperatyviu normu pažeidimas. Pavyzdines sutarties salygos yra tik rekomendacinio pobudžio ir Sutarties šalims nera privalomos. Nei Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymo nei Pavyzdines sutarties nuostatos nedraudžia nustatyti grudu pardavejo pareiga atlyginti pirkejo patirtus nuostolius del sutarties neivykdymo. Sutartis teiseta, todel pagrindo teismui ex officio ja panaikinti nera.
 2. Ieškovas prašomus priteisti nuostolius skaiciuoja tik nuo 300 topu rapsu ir prie mineto kiekio neprideda atsakovo nurodytu 5 procentu nuo 300 tonu pagal Sutarties 1.3 punkta.
 3. Dar iki Sutartyje numatyto rapsu pristatymo termino pabaigos (2010-09-15) ieškovas turejo pagrista pagrinda manyti, kad atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu neivykdys, nes pagal Sutarties 3.1 punkta atsakovas turejo pradeti pristatineti rapsus nuo 2010 m. derliaus nuemimo pradžios, t. y. nuo lepos menesio, taciau atsakovas minetos pareigos nevykde. Atsižvelgiant i tai atsakovas dar iki 2010-09-15 sudare tris rapsu pirkimo – pardavimo sutartis su kitais pardavejais.
 4. CK 6.249 straipsnio 6 dalis šiuo atveju nera taikoma, nes ieškovas nepatyre jokios naudos del to, kad atsakovas pažeide Sutarti.
 5. Sutarties sudarymo metu atsakovas žinojo, kad neivykdes Sutarties, jis tures atlyginti nuostolius, apskaiciuojamus taikant kainu skirtumo principa. Atsakovo teiginys, kad jis negalejo numatyti rapsu kainu pokycio yra nepagristas, nes grudu rinkos kainu kitimas yra iprastas reiškinys ir sudarydamos Sutarti šalys prisieme kainos pasikeitimo rizika.
 6. Nei Sutarties sudarymo, nei Sutarties vykdymo metu atsakovas nebuvo pareiškes, kad Sutarties 1.1, 4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.8 ir 6.3 punktu nuostatos sukuria esmine šaliu nelygybe ir CK 6.228 straipsnio pagrindu nuo šios Sutarties jis neatsisake. Be to, nera pagrindo teigti, kad minetos Sutarties nuostatos sukuria esmine šaliu nelygybe.
 7. Ieškovas nesutinka su tuo, kad 2009 – 2010 m. išalas, salygojes rapsu nederliu, pripažintinas force majeure aplinkybe, atleidžiancia atsakova nuo atsakomybes už sutartiniu isipareigojimu nevykdyma. Sutartyje nera numatyta, kad atsakovas privalo pristatyti savo užaugintus rapsus. Atsakovas neirode, kad neivykde Sutarties del force majeure aplinkybiu. Atsakovas per protinga laika neinformavo ieškovo, kad negales ivykdyti Sutarties del force majeure aplinkybiu.
 8. Atsakovas nenurode, kuo konkreciai pasireiškia ieškovo kalte, kokiu priemoniu nuostoliams sumažinti ieškovas galejo ir privalejo imtis.

10Teismo posedžio metu bylos šalys palaike savo procesiniuose dokumentuose išdestytas pozicijas. Ieškovas atstovas nurode, jog atsakovas turejo galimybe bent iš dalies ivykdyti Sutarti, taciau to nepadare, todel privalo atlyginti del sutartiniu isipareigojimu nevykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir šios atsakovo pareigos šiuo atveju neriboja jokie istatymai ar poistatyminiai teises aktai. Atsakovo atstovas pažymejo, kad neturejo galimybes ivykdyti Sutarti, nes dar nuo praeitu metu turejo skolu kitiems ukio subjektams už trašas. Apie tai, kad Sutartis nebus ivykdyta del force majeure aplinkybiu buvo pranešta laiku.

11Preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo prieštaravimai atmestini.

12Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-02-19 sudare Sutarti, pagal kuria atsakovas, kaip pardavejas, isipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (nuo 2010 m. derliaus nuemimo pradžios iki 2010-09-15) pristatyti ieškovui (pirkejui) Sutarties 1.1 punkto lenteleje nurodyta atitinkamos rušies ir kokybes grudu kieki, t. y. 300 tonu rapsu, o ieškovas isipareigojo šiuos grudus priimti ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatytomis kainomis ir terminais (bendra Sutarties verte be PVM – 282 000 Lt) (b. l. 10-12). 2010-03-15 ieškovas sumokejo atsakovui 141 000,00 Lt avansa (b. l. 9), skirta Sutartyje nurodyto grudu kiekio auginimo organizavimui, už kuri atsakovas isipareigojo ieškovui sumoketi 10 procentu metines palukanas (Sutarties 4.4 punktas). Iki Sutartyje nustatyto termino atsakovas neivykde savo pareigos pristatyti ir parduoti ieškovui 300 tonu rapsu. 2010-09-14 pranešimu (b. l. 20), kuri ieškovas gavo 2010-09-15 (b. l. 22), atsakovas informavo ieškova, kad neturi galimybes ivykdyti Sutarti, nes del nepalankiu oro salygu neužaugo Sutartyje nurodytos kulturos, ju kokybe ir kiekis neatitinka numatyto derliaus. Atsakovo nuomone, yra pagrindas konstatuoti nenugalimos jegos aplinkybes, todel atsakovas pasiule nutraukti Sutarti arba apsvarstyti jos pakeitimo galimybe. 2010-09-14 atsakovas gražino ieškovui 141 000 Lt avansa (b. l. 23). 2010-10-20 pranešimu (b. l. 24), kuri atsakovas gavo 2010-10-21 (b. l. 25, 27), ieškovas informavo atsakova, kad nutraukia su juo sudaryta Sutarti. Savo ieškinyje ieškovas nurode šiuos reikalavimus: priteisti iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ 7 167,50 Lt palukanu už naudojimasi 141 000 Lt ieškovo atsakovui sumoketu avansu 183 dienas, 95 909,61 Lt nuostoliu, 6 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei visas patirtas bylinejimosi išlaidas – žymini mokesti ir išlaidas advokato pagalbai apmoketi.

13Del Sutarties pripažinimo niekine ir negaliojancia

14Atsakovas iš esmes gincija savo pareiga atlyginti ieškovo patirtus nuostolius teigdamas, kad tarp šaliu sudaryta Sutartis teismo ex officio turi buti pripažinta niekine ir negaliojancia, nes visa Sutartis prieštarauja Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymo 3 straipsniui, o Sutarties 5.3.2 punktas taip pat prieštarauja Pavyzdines sutarties 5.1 punktui, t. y. imperatyvioms istatymo normoms (CK 1.80 straipsnis). Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad žemes ukio produkcijos pirkejas gali pirkti žemes ukio produkcija tik sudares su žemes ukio produkcijos pardaveju rašytine žemes ukio produkcijos pirkimo – pardavimo sutarti, kuri turi atitikti šio istatymo 4 straipsnyje ir Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatytas tipines sutarties salygas. To paties istatymo 4 straipsnyje, reglamentuojanciame tipines sutarties salygas, itvirtinta, kad rašytineje žemes ukio produkcijos pirkimo – pardavimo sutartyje turi buti nurodyta: 1) produkcijos pavadinimas, numatomas pirkti kiekis, kokybes reikalavimai, kaina; 2) pirkimo ir tiekimo tvarka (periodiškumas, reguliariai parduodamos produkcijos tiekimo laikotarpio trukme, pirkejo priimtos žemes ukio produkcijos ikainojimo trukme bei, šalims susitarus, tiekimo grafikas); 3) atsiskaitymo už patiekta produkcija ir komercinio kredito palukanu bei paveluoto mokejimo palukanu apskaiciavimo ir mokejimo salygos ir tvarka; 4) šaliu atsakomybe už pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytu sutarties salygu nevykdyma; 5) šaliu rekvizitai. Pažymetina, kad visos anksciau ivardintos tipines žemes ukio produkcijos pirkimo – pardavimo sutarties salygos yra ir tarp ieškovo bei atsakovo sudarytoje Sutartyje. Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymas nustato, kad tokios rušies sutarciu salygos taip pat turi atitikti Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatytas tipines sutarties salygas, taciau nagrinejamu atveju tarp šaliu sudarytos Sutarties tipiniu salygu nei Vyriausybe, nei jos igaliota institucija nera patvirtinusi. Žemes ukio ministro 2003-02-27 isakymu tera patvirtintos Pavyzdines sutarties salygos, kuriomis tiek šio ginco šalys, tiek kiti ukio subjektai, siekiantys sudaryti grudu pirkimo – pardavimo sutarti, gali, bet neprivalo vadovautis. Paprastai suprantama, kad pavyzdines sutartys nera privalomos ir šalys tik gali (joms rekomenduojama) atsižvelgti i pavyzdiniu sutarciu nuostatas, sudarydamos konkrecia sutarti. Tipines sutartys paprastai yra privalomo pobudžio ir nuo ju salygu dažniausiai galima nukrypti tik nurodytais atvejais. Tipiniu ar pavyzdiniu sutarciu teisinio privalomumo laipsni ir tu nuostatu nesilaikymo padarinius turetu nustatyti norminis aktas, kuris itvirtina atitinkamas tipines ar pavyzdines sutartis, taciau šiuo atveju Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymas kalba tik apie tipiniu, bet ne pavyzdiniu sutarciu salygu privalomuma, o Žemes ukio ministro 2003-02-27 isakyme taip pat niekur aiškiai nera nurodyta, kad Pavyzdines sutarties nuostatos yra privalomos tokia sutarti siekiancioms sudaryti šalims, t. y. grudu pirkejui ir pardavejui. Teismas taip pat pažymi, kad neturi pagrindo vadovautis atsakovo nurodyta Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-02-01 nutartimi civilineje byloje Nr. 3K-3-14/2010, nes šios ir nagrinejamos bylos fabulos nera identiškos, t. y. nesutampa ratio decidendi (be kita ko, šiuo atveju Vyriausybes 2003-06-04 nutarimu Nr. 726 buvo patvirtintos Tipines pieno pirkimo – pardavimo sutarties salygos), del to atsakovo minetoje byloje nurodytos aplinkybes neturi teisines reikšmes.

15Atsakovas taip pat atskirai pažymi tai, kad Sutartis pripažintina negaliojanti, nes ieškovas, kaip stipresne Sutarties šalis, ruoše Sutarties salygas, kurias atsakovas, kaip silpnesnioji Sutarties šalis, buvo priversta priimti ir pasirašyti ja be jokiu išlygu, o Sutarties 1.1, 4.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.8 ir 6.3 punktai pažeidžia šaliu lygybes bei ju interesu pusiausvyros principus ir prieštarauja protingumo, sažiningumo ir teisingumo kriterijams. Atsakovo nuomone, gincijamoje situacijoje konstatuotina esmine Sutarties šaliu nelygybe (CK 6.288 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas demesys i tai, kad kasacinis teismas konstatavo, jog CK 6.288 straipsnio 1 dalyje suteikta teise šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros salygos ar salygu, jeigu tai nulemia didele šaliu prievoliu neatitikti, kai viena šalis kitos saskaita igyja neproporcingai didele, palyginti su jos prievolemis, nauda, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole, ir tokia nelygybe del tarpusavio prievoliu neatitikties turi buti jau sudarant sutarti. Praktikoje tai turetu buti tokia nelygi šaliai padetis, jog protingas ir apdairus žmogus tokiomis salygomis sutarties niekada nesudarytu. Tai turetu buti esmine sutarties salyga. Esant esminei šaliu teisiu ir pareigu neatitikciai, butu nesažininga ir neprotinga reikalauti vykdyti sutarti, tokiu atveju šalis, kuri butu nukentejusioji, turi teise pareikšti kitai šaliai, kad atsisako vykdyti tokia sutarti ar tam tikros jos salygos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010-03-15 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-106/2010). Šioje byloje nagrinejamu atveju nera jokio pagrindo teigti, kad tarp ieškovo ir atsakovo, t. y. dvieju juridiniu asmenu, nuolatos užsiimanciu tokio pobudžio verslu, sudaryta Sutartis nuleme esmine šios Sutarties šaliu teisiu ir pareigu neatitikti, kai atsakovas isipareigojo parduoti, o ieškovas isipareigojo nupirkti atsakovo ieškovui pristatyta Sutartyje nurodyta rapsu kieki. Akivaizdu, kad abi Sutarties šalys, pasverusios prisiimama verslo rizika (atsakovas – kainu padidejimo, o ieškovas – kainu sumažejimo rizika), nusprende sudaryti šia Sutarti.

16Atsižvelgiant i tai, kas anksciau išdestyta, nera jokio pagrindo teigti, kad teismas ex officio turi pripažinti Sutarti niekine ir negaliojancia, kadangi teismas nenustate akivaizdaus pagrindo Sutarti pripažinti niekine ir negaliojancia, o atsakovas priešieškiniu nepareiške reikalavimo Sutarti pripažinti negaliojancia (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009-11-04 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-421/2009). Byloje konstatavus, kad nera jokio teisinio pagrindo pripažinti tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Sutarti negaliojancia, sprestinas ieškovo del atsakovo sutartiniu isipareigojimu nevykdymo patirtu nuostoliu atlyginimo klausimas.

17Del nuostoliu atlyginimo

18Byloje nera ginco del to, kad atsakovas Sutartyje nustatytais terminais nuo 2010 m. derliaus nuemimo pradžios, t. y. liepos menesio iki 2010-09-15 nepristate atsakovui sutarto rapsu kiekio, t. y. 300 tonu. Pagal CK 6.63 straipsnio l dalies l punkta skolininkas laikomas pažeidusiu prievole, kai neivykdomos arba netinkamai ivykdomos sutartyje numatytos salygos. Pagal CK 6.324 straipsni, jei pardavejas nepagristai atsisako perduoti daiktus pirkejui, šis turi teise atsisakyti vykdyti pirkimo – pardavimo sutarti ir reikalauti atlyginti nuotolius. Vienas iš atsakovo argumentu (bet ne vienintelis ir nepagrindinis), kodel jis atleistinas nuo atsakomybes atlyginti ieškovo patirtus nuotolius, yra tai, kad 2010 m. rapsu nederlius buvo itakotas didelio išalo 2009 – 2010 metu žiema ir tai yra force majeure aplinkybe, kurios buvima patvirtina Panevežio prekybos, pramones ir amatu rumu 2010-12-07 išduota Pažyma Nr. 05-10, liudijanti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes. Pasisakant del minetos pažymos teisines galios, atkreiptinas demesys i Specialios teiseju kolegijos 2007-10-24 nutarti civilineje byloje Nr. T-XX-49-07, kurioje buvo konstatuota, kad Prekybos, pramones ir amatu rumai igyvendina verslo savivaldos principus tarp juridiniu bei fiziniu asmenu, užsiimanciu istatymu reglamentuojama ekonomine veikla. Taigi jie nelaikytini viešojo administravimo subjektais, kuriems yra pavesta igyvendinti vykdomaja valdžia ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas (Administraciniu bylu teisenos istatymo 2 straipsnio 4 dalis). Prekybos, pramones ir amatu rumu pažyma negali buti laikoma individualiu administraciniu teises aktu, kadangi ji nesukele pareiškejai administraciniu teisiniu pasekmiu (neitakojo pareiškejos teisiu ir pareigu administraciniu teisiniu santykiu srityje). Nurodytoje pažymoje tik buvo išdestyta Prekybos pramones ir amatu rumu nuomone, kaip turi buti vertinamos aplinkybes, susijusios su kilusiu gaisru. Taciau pažymoje pareiškejos atžvilgiu nebuvo numatyta jokiu privalomu vykdyti ipareigojimu, duota nurodymu ar išdestyta kitu Prekybos, pramones ir amatu rumu vardu priimtu sprendimu, galinciu itakoti pareiškejos teises ir pareigas. Be to, teismas sprendžia, kad dideli šalciai nera ta aplinkybe, kurios atsakovas, jau 6 metus užsiimantis grudu auginimo ir pardavimo (realizavimo) verslu (pati bendrove veikia nuo 1991 m.), negalejo protingai numatyti ir prisiimti tokios aplinkybes atsiradimo rizikos. Tokiu budu, teismas, atsižvelgdamas i CK 6.212 straipsnyje bei Vyriausybes 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese itvirtinta reglamentavima, sprendžia, kad nera pagrindo atleisti atsakova nuo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuotolius, nes force majeure aplinkybes šioje byloje nagrinejamu atveju nebuvo irodytos.

19Be to, atsakovas pažymejo, kad Rapsu pirkimo – pardavimo sutartys, sudarytos su ieškovo nurodytais fiziniais asmenimis iki atsakovo prievoles perduoti 300 tonu rapsu pagal Sutarti ivykdymo termino, t. y. 2010-09-15 (Sutarties 3.1 punktas), vertintinos kaip iprastine ieškovo ukine veikla, o ne „kompensacines“ sutartys, del kuriu sudarymo patirtus nuostolius atsakovas neva turetu atlyginti ieškovui (CK 6.258 straipsnio 6 dalis). Nurode, kad ieškovo reikalavimams irodyti nepakanka ieškovo pateiktu dokumentu apie grudu isigijima iš treciuju asmenu. Atsakovas atkreipe demesi i tai, kad Sutartimi šalys susitare, kad faktiškas parduodamu grudu kiekis gali svyruoti 5 procentus (Sutarties 1.3 punktas), todel ieškovas neteisus reikalaudamas nuostoliu atlyginimo už 5 procentais didesni kieki. Teismas, ivertines visa bylos medžiaga, daro išvada, kad ieškovas per protinga termina su kitais fiziniais asmenimis sudare Sutarti pakeiciancias rapsu pirkimo – pardavimo sutartis, kadangi minetos sutartys buvo sudarytos 2010-09-01 – 2010-09-29 laikotarpiu, t. y. tuo metu, kai ieškovas jau pagristai galejo manyti, jog atsakovas neivykdys savo prievoles iki 2010-09-15 pristatyti ieškovui 300 tonu rapsu, kadangi minetas kiekis turejo buti pradetas pristatineti nuo 2010 m. derliaus nuemimo pradžios, t. y. liepos menesio, taciau per ta laikotarpi atsakovas nepristate ieškovui jokiu rapsu. Pažymetina, kad byloje yra surinkti visi irodymai, patvirtinantys ieškovo del atsakovo prievoles nevykdymo patirtus nuostolius, t. y. 95 909,61 Lt (b. l. 4-5; 30-116), be to, mineti irodymai patvirtina, kad ieškovas nereikalauja nuostoliu atlyginimo už 5 procentais didesni kieki, t. y. 305 tonas rapsu.

20Pasak atsakovo, igijes rapsus iš kitu fiziniu asmenu, ieškovas gavo pelna, todel pagal CK 6.249 straipsnio 6 dali gauta nauda nepažeidžiant protingumo, sažiningumo ir teisingumo kriteriju gali buti iskaitoma i nuostolius. CK 6.249 straipsnio 6 dalis reglamentuoja tuos atvejus, kai del to paties veiksmo atsiranda ir žala, ir nauda nukentejusiam asmeniui, taciau šiuo atveju ieškovas nepatyre jokios naudos del to, kad atsakovas pažeide Sutarti, o patyre tik nuostolius, kuriuos ieškiniu bando prisiteisti iš atsakovo, todel gautas pelnas pardavus rapsus, isigytus iš treciuju asmenu pagal Sutarti pakeiciancias sutartis, negali buti laikomas nauda CK 6.249 straipsnio 6 dalies prasme.

21Atsakovo teigimu, jis negalejo numatyti rapsu kainu padidejimo, o tuo paciu ir galimu nuostoliu Sutarties neivykdymo atveju, todel atsakovas neturi pareigos pagal CK 6.258 straipsnio 4 dali atlyginti ieškovui nuostolius. Pažymetina, kad minetas CK straipsnis itvirtina nuostoliu numatymo doktrina atsižvelgiant i tai, kad verslininkas atsako be kaltes už tuos nuostolius, kuriuos jis galejo protingai numatyti. Teismas sprendžia, kad atsakovas žinojo, jog ieškovas yra isipareigojes pagal Sutarti su atsakovu gauta rapsu kieki perparduoti kitoms bendrovems, todel atsakovas galejo ir turejo numatyti, jog jam laiku nepristacius ieškovui 300 tonu rapsu, pastarasis patirs nuostoliu, isigydamas toki pati kieki rapsu iš kitu subjektu, taciau jau kitokiomis kainomis, nei ta, kuri buvo nurodyta Sutartyje (Sutarties 5.3.2 punktas). Kainu pasikeitimas rinkoje yra toks pats dažnas reiškinys, kaip ir oro salygos, itakojancios didesni ar mažesni grudu derliu ir atitinkamai didesne ar mažesne grudu pasiula/ paklausa.

22Atsižvelgiant i tai, kas anksciau išdestyta, darytina išvada, kad atsakovas neivykde Sutartimi prisiimtu isipareigojimu ir iki Sutartyje numatyto galutinio rapsu pristatymo termino (2010-09-15) ieškovui ju nepristate, todel iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistini del Sutarties neivykdymo ieškovo patirti nuostoliai, kuriuos sudaro kainu skirtumas tarp Sutartyje numatytos rapsu kainos ir kainos, už kuria šiuos rapsus ieškovas pagal pakeiciancias sutartis isigijo iš kitu tiekeju tuo metu rinkoje galiojanciomis kainomis. Nuostoliai, patirti del rapsu kainu skirtumo, pagal ieškovo pateikta lentele ir ja pagrindžiancius rašytinius irodymus sudaro 95 909,61 Lt (b. l. 4-5; 30-116). Todel iš atsakovo ieškovo naudai priteitina 95 909,61 Lt dydžio suma del Sutarties neivykdymo patirtiems nuostoliams atlyginti.

23Del už avansa moketinu palukanu

24Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad šaliu susitarimu atsakovas už faktini (nuo avanso pervedimo datos iki grudu pateikimo datos) avanso panaudojima ieškovui sumoka 10 procentu dydžio metines palukanas. Ieškovas atsakovui avansa sumokejo 2010-03-15. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu neivykde, ieškovui avansa gražino 2010-09-14. Todel už laikotarpi nuo 2010-03-15 iki 2010-09-14, viso 183 dienas, iš atsakovo ieškovo naudai yra priteistina 7 167,50 Lt palukanu (b. l. 29). Atsakovo teigimu, Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymas nenumato palukanu už naudojimasi avansu mokejimo, nes minetas istatymas numato tik komercines palukanas pirkejui už paveluota atsiskaityma su žemes ukio produkcijos pardaveju. Pažymetina, kad pagal CK 6.155 straipsnio 4 dali sutarties salygas šalys nustato savo nuožiura, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties salygas nustato imperatyvios teises normos. Atsiskaitymo už žemes ukio produkcija istatymas nereglamentuoja tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties 4.4 punkte aptartos situacijos, kai pirkejas (šiuo atveju ieškovas) iki žemes ukio produkcijos (šiuo atveju rapsu) pristatymo jam momento iš anksto sumoka pardavejui (šiuo atveju atsakovui) dali sutarties kainos, kad pardavejas galetu panaudoti gauta suma sutartyje nurodyto žemes ukio produkcijos kiekio auginimo organizavimui. Tokiu budu darytina išvada, kad Sutarties 4.4 punkte itvirtinta atsakovo pareiga sumoketi ieškovui 10 procentu dydžio metines palukanas už faktini avanso naudojimo laika yra sutarties laisves principa igyvendinanti, abieju Sutarties šaliu valia išreiškianti, imperatyvioms teises normoms neprieštaraujanti nuostata, kurios atsakovas Sutartimi, turincia jos šalims istatymo galia (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), yra ipareigotas laikytis.

25Del procesiniu palukanu

26Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, todel ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

27Del bylinejimosi išlaidu

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios su bylos nagrinejimu, priteisiamos iš antrosios šalies, todel iš atsakovo ieškovui priteistinas žyminis mokestis, t. y. 1531 Lt (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atitinkamu budu atlyginamos ir išlaidos advokato pagalbai apmoketi (CPK 98 straipsnis). Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darba ir laiko sanaudas, yra priteisiamo ne didesnes, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose del užmokescio dydžio. Todel teismas, atsižvelgdamas i Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine pagalba maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas bylos sudetinguma, suteiktu paslaugu pobudi (iš ieškovo puses buvo paruošta pretenzija atsakovui, ieškinys bei atsiliepimas i atsakovo prieštaravimus dokumentinio proceso tvarka teismui, 2 valandas ieškovo atstovavimo teisme), sprendžia kad 3 500 Lt suma ieškovo išlaidoms atlyginti yra pagrista ir protinga. Todel iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ ieškovo UAB „Agrorodeo“ naudai priteistini 3 500 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnio 1 ir 2 dalys).

29Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybes naudai iš atsakovo priteistina 12,70 Lt teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

30Teismas, vadovaudamasi CPK 259, 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu,

Nutarė

31Preliminaru sprendima palikti nepakeista.

32Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ (juridinio asmens kodas 300613433, buveines adresas: Lvovo g. 25, Vilnius) iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ (juridinio asmens kodas 268565360, buveines adresas: Šilagalio k., Velžio sen., Panevežio raj.) 7 167,50 Lt (septynis tukstancius šimta šešiasdešimt septynis litus 50 centu) palukanu, 95 909,61 Lt (devyniasdešimt penkis tukstancius devynis šimtus devynis litus 61 centa) nuostoliu, iš viso – 103 077,11 Lt (šimta tris tukstancius septyniasdešimt septynis litus 11 centu), 6 (šešis) procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo 2010-11-22 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir 1531 Lt žyminio mokescio bei 3500 Lt advokato pagalbai apmoketi, iš viso – 5031 Lt (penkis tukstancius trisdešimt viena lita) bylinejimosi išlaidu.

33Priteisti iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ 12,70 Lt (dvylika litu ir 70 centu) teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes pajamas.

342010-11-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo ivykdymo.

35Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene,... 2. sekretoriaujant Virginijai Kostenko ir Ilonai Petrovskai,... 3. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcines bendroves (toliau – UAB)... 4. viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB... 5. n u s t a t e:... 6. Ieškovas UAB ,,Agrorodeo“ dokumentinio proceso tvarka kreipesi i teisma su... 7. Vilniaus apygardos teismo 2010-12-06 preliminariu sprendimu (b. l. 139-141)... 8. Atsakovas ŽUB „Šilagalis“ 2010-12-30 pateike prieštaravimus (b. l.... 9. Ieškovas atsiliepimu (b. l. 181-190) nesutinka su atsakovo prieštaravimais.... 10. Teismo posedžio metu bylos šalys palaike savo procesiniuose dokumentuose... 11. Preliminarus teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo... 12. Nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-02-19 sudare Sutarti, pagal kuria... 13. Del Sutarties pripažinimo niekine ir negaliojancia... 14. Atsakovas iš esmes gincija savo pareiga atlyginti ieškovo patirtus nuostolius... 15. Atsakovas taip pat atskirai pažymi tai, kad Sutartis pripažintina... 16. Atsižvelgiant i tai, kas anksciau išdestyta, nera jokio pagrindo teigti, kad... 17. Del nuostoliu atlyginimo... 18. Byloje nera ginco del to, kad atsakovas Sutartyje nustatytais terminais nuo... 19. Be to, atsakovas pažymejo, kad Rapsu pirkimo – pardavimo sutartys, sudarytos... 20. Pasak atsakovo, igijes rapsus iš kitu fiziniu asmenu, ieškovas gavo pelna,... 21. Atsakovo teigimu, jis negalejo numatyti rapsu kainu padidejimo, o tuo paciu ir... 22. Atsižvelgiant i tai, kas anksciau išdestyta, darytina išvada, kad atsakovas... 23. Del už avansa moketinu palukanu... 24. Sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad šaliu susitarimu atsakovas už faktini... 25. Del procesiniu palukanu... 26. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo moketi istatymu... 27. Del bylinejimosi išlaidu... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetos išlaidos, susijusios... 29. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybes naudai iš atsakovo priteistina... 30. Teismas, vadovaudamasi CPK 259, 270 straipsniu, 430 straipsnio 6 dalies 3... 31. Preliminaru sprendima palikti nepakeista.... 32. Priteisti ieškovui UAB „Agrorodeo“ (juridinio asmens kodas 300613433,... 33. Priteisti iš atsakovo ŽUB „Šilagalis“ 12,70 Lt (dvylika litu ir 70... 34. 2010-11-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos... 35. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos gali buti skundžiamas Lietuvos...