Byla AS-492-1297-14
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji suinteresuoti asmenys byloje – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymas“ – dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Limedika“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Limedika“) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (teisme gautas 2014 m. rugpjūčio 20 d.), prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NŽT) 2014 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 1P-(1.3)-268 „Dėl žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams (Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai plėsti Kauno rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“.

5Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti NŽT ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – ir Ūkio ministerija) atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdymu.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi inter alia atmetė pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo.

8Teismas vertino, kad pareiškėjas tik nurodė galimas reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymo pasekmes, kurios vertintinos daugiau kaip prielaidos ir negali būti šių priemonių taikymo pagrindu. Dėl šios priežasties pareiškėjo nurodytų aplinkybių teismas nelaikė tokiomis, dėl kurių nebūtų įmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo įsakymo priėmimo. Teismas atkreipė dėmesį į pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad šiuo metu žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros yra tik pradėtos ir šiuo metu vykdomi darbai niekaip neapsunkins teismo sprendimo vykdymo. Teismas vertino, kad patenkinus pareiškėjo prašymą būtų pažeistas proporcingumo principas, proceso šalių interesų pusiausvyra, kadangi prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra neadekvati siekiamam tikslui.

9III.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir išspręsti klausimą iš esmės – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti NŽT ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdymu.

11Pareiškėjas pažymi, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę grindė realiai atliekamais NŽT ir Ūkio ministerijos veiksmais, susijusiais su žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros įgyvendinimu. Šią aplinkybę įrodinėjo NŽT Kauno skyriaus 2014 m. liepos 16 d. raštu Nr. 7SD-(14.7.104)-3577, UAB „Geodezininkai“ 2014 m. lapkričio 4 d. kvietimu „Dėl sklypų ribos suderinimo“, valstybės įmonės „Registrų centro“ Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašu. Nurodo, kad įgyvendinus visus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros etapus kils grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, kadangi procedūra, dėl kurios vyksta ginčas, bus įgyvendinta. Tvirtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas užprogramuoja teisminius ginčus ateityje dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų įgyvendinimo teisėtumo. Pažymi, kad žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procesas pareikalaus daug finansinių ir laiko išteklių, todėl vertina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas būtų akivaizdžiai neproporcingas ir neprotingas.

12Atsakovas NŽT Kauno rajono skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, prašydamas palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

13Atsakovas tvirtina, kad pareiškėjo argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo paneigia teisinis reguliavimas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnyje, kurio 7 dalis numato, kad tik tada, kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ir pasibaigia šio sprendimo apskundimo terminas, o jeigu toks sprendimas buvo apskųstas, – įsiteisėja administracinio teismo sprendimas netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, šio Įstatymo 48 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planas ir šio Įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka atliekamas visuomenės poreikiams planuojamos paimti žemės ir kito turto vertinimas ir parengiama turto vertinimo ataskaita ir kiti šio straipsnio 8, 9 dalyse numatyti veiksmai.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą.

15Ūkio ministerija nesutinka, kad pareiškėjo pateikti duomenys pagrindžia reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybę, t. y. kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas sukels tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Atsižvelgdama į Žemės įstatymo nustatytus šios bylos išnagrinėjimo terminus bei tai, kad žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra pradinėje stadijoje, Ūkio ministerija teigia, jog ši procedūra bus užbaigta ne anksčiau, nei įsiteisės teismo sprendimas byloje. Mano, kad pareiškėjui nenurodžius konkrečių veiksmų, kuriuos jis prašo uždrausti atlikti, reikalavimo užtikrinimo priemonė būtų neadekvati siekiamam tikslui, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Ūkio ministerijos įsitikinimu, reikalavimo užtikrinimo priemonė gali būti taikoma tik atsakovo, o ne trečiojo suinteresuoto asmens atžvilgiu.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

19Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas, sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia teismui sprendimą, kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Skundo reikalavimams užtikrinti pareiškėjas prašo uždrausti NŽT ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros vykdymu.

21Pažymėtina, kad proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti konkretus – būtina nurodyti, kokius konkrečius veiksmus prašoma uždrausti atsakovams atlikti ir argumentuoti bei pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (pvz., 2008 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-262/2008).

22Pareiškėjas nenurodo, kokius konkrečius veiksmus prašo uždrausti atsakovui atlikti, jo argumentai, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas yra niekuo nepagrįsti.

23Pažymėtina, kad spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas atsižvelgia į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-365/2012).

24Kaip minėta, ginčijamu administraciniu aktu yra pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ar jos nepradėti gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka; toks skundas turi būti išnagrinėtas per 45 kalendorines dienas nuo skundo priėmimo dienos, o apeliacinis skundas dėl pirmosios instancijos administracinio teismo sprendimo – per 45 kalendorines dienas nuo apeliacinio skundo priėmimo dienos. Kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas priima sprendimą pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą ir pasibaigia šio sprendimo apskundimo terminas, o jeigu toks sprendimas buvo apskųstas, – įsiteisėja administracinio teismo sprendimas netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, šio Įstatymo 48 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planas ir šio Įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka atliekamas visuomenės poreikiams planuojamos paimti žemės ir kito turto vertinimas ir parengiama turto vertinimo ataskaita (Žemės įstatymo 46 straipsnio 7 dalis).

25Nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą yra pagrindas pradėti rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą arba paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypo planą bei atlikti turto vertinimą ir šie veiksmai atliekami tik įsiteisėjus administracinio teismo sprendimui netenkinti skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimo pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, šių veiksmų atlikimas niekaip neapsunkintų galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo vykdymo, nesukeltų pasekmių, kurių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Pažymėtina, jog ginčijamu sprendimu žemė nėra paimama visuomenės poreikiams. Galutinis sprendimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams yra priimamas Žemės įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

26Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (pvz., 2008 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008). Taigi pareiškėjo argumentas dėl ateityje užprogramuojamų ginčų nagrinėjamu atveju taip pat nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

27Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėtų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pareiškėjo prašymo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir pagrįstai vertino, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, todėl pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutarties dalis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Limedika“ (toliau – ir... 5. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 8. Teismas vertino, kad pareiškėjas tik nurodė galimas reikalavimo užtikrinimo... 9. III.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 11. Pareiškėjas pažymi, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 12. Atsakovas NŽT Kauno rajono skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 13. Atsakovas tvirtina, kad pareiškėjo argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė... 15. Ūkio ministerija nesutinka, kad pareiškėjo pateikti duomenys pagrindžia... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 19. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia teismui sprendimą, kuriuo pradėta... 21. Pažymėtina, kad proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo... 22. Pareiškėjas nenurodo, kokius konkrečius veiksmus prašo uždrausti atsakovui... 23. Pažymėtina, kad spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas... 24. Kaip minėta, ginčijamu administraciniu aktu yra pradėta žemės paėmimo... 25. Nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad sprendimas pradėti žemės... 26. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis... 27. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėtų kolegija sprendžia, jog... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ atskirąjį skundą... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....