Byla AS-663-89-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pirmininkas), Edvardo Sinkevičiaus (pranešėjas) ir Algirdo Taminsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos skundą atsakovei Trakų rajono savivaldybės tarybai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėja Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2005 m. spalio 29 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti atsakovės Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. S1-81 „Dėl žemės sklypų, skirtų atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste“ antrąjį punktą, kuriuo nuspręsta rengti žemės sklypų, skirtų atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, detalųjį planą Trakų mieste, karaimų religinei bendruomenei priklausiusių Karališkųjų laukų teritorijoje, numatant Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, Reg. Nr. 010792000003, dalinį pakeitimą.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą. Teismas nurodė, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti. Skundžiamo sprendimo projektas 2005-03-18 buvo pateiktas pareiškėjai suderinti. Sprendimo projekte buvo nurodyta numatoma sprendimo priėmimo data, priimtas sprendimas buvo paskelbtas atsakovės internetiniame puslapyje, todėl pareiškėja, veikdama pakankamai rūpestingai, su skundžiamu sprendimu galėjo susipažinti 2005 metų kovo – balandžio mėnesiais. Tuo tarpu skundą ji išsiuntė paštu 2005-10-27, tai yra praleidusi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

5Pareiškėja atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą teismui spręsti iš naujo. Nurodo, kad derinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005-03-24 sprendimą Nr. S1-81 buvo kategoriškai atsisakyta, nes jo priėmimas akivaizdžiai prieštarautų Trakų istorinio nacionalinio parko steigimo tikslui, pažeistų teisės aktus, reglamentuojančius veiklą saugomose teritorijose. Todėl pareiškėja atsakingai bei rūpestingai vykdė savo pareigas ir pagrįstai tikėjosi, kad pareikštos kompetentingos jos nuomonės dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto derinimo galimybių bus paisoma ir toks sprendimas nebus priimtas. Taip pat teigia, kad terminas skundui paduoti nebuvo praleistas. Vadovaujantis skundžiamo sprendimo priėmimo metu galiojusia įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" 12 straipsnio redakcija, savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Sprendimas, paskelbtas nesilaikant minėtos tvarkos, negali būti laikomas paskelbtu ir galiojančiu. Todėl pareiškėja tokį sprendimo publikavimą Trakų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje nelaikė šio teisės akto paskelbimu. Nesulaukusi tinkamo sprendimo paskelbimo ir manydama, kad šiuo sprendimu gali būti pažeistas viešasis interesas, pati 2005-10-03 raštu Nr.S-397 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybę dėl 2005-03-24 sprendimo Nr. S1-81 ir kitų Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, patvirtintų nustatyta tvarka, pateikimo. Trakų rajono savivaldybės meras 2005-10-10 raštu Nr. MP3-411 pateikė Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai patvirtintas prašytų sprendimų kopijas. Šis raštas gautas 2005 m. spalio 11 d.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

8Taigi, minėtoje teisės normoje vieno mėnesio kreipimosi į administracinį teismą termino eigos pradžia, skundžiant administracinį aktą, kuris nebuvo tiesiogiai skirtas skundą padavusiam asmeniui, tačiau kuris, besiskundžiančiojo manymu, pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus, skaičiuotina nuo skundžiamo akto paskelbimo skundą padavusiam asmeniui dienos. Administracinių teismų praktikoje administracinis aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys.

9Kaip matyti iš byloje pateiktų dokumentų bei kaip nurodo pati pareiškėja, skundžiamo sprendimo projektas, kuriame buvo nurodyta preliminari jo priėmimo data, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai buvo pateiktas susipažinimui 2005 m. kovo 18 d. (b. l. 12 – 15). 2005 m. kovo 24 d. priimtas sprendimas Nr. S1-81 buvo paskelbtas atsakovės internetinėje svetainėje, kur pareiškėja susipažino su minėto teisės akto turiniu. Atsižvelgus į šias aplinkybes darytina išvada, kad sprendimas, kurio dalis yra skundžiama, pareiškėjai buvo paskelbtas. Skundą dėl minėto sprendimo dalies panaikinimo pareiškėja išsiuntė paštu tik 2005 m. spalio 27 d., tai yra akivaizdžiai praleidusi vieno mėnesio terminą. Jo atnaujinti pareiškėja neprašo, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai skundą atsisakė priimti.

10Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnyje, kuriuo vadovaujasi pareiškėja, yra reglamentuota savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų įsigaliojimo tvarka. Sprendimas, kurio dalis yra skundžiama, nėra norminis teisės aktas, tad minėtame įstatyme reglamentuota tvarka nagrinėjamu atveju netaikytina.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

12Pareiškėjos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirojo skundo netenkinti.

13Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai