Byla AS-492-227-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos, Santakos kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės atstovo advokato Sauliaus Dambrausko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl leidimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Saerimner“, Kalvarijos savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Marijampolės visuomenės sveikatos centras, Santakos kaimo bendruomenė, Kvietkinės kaimo bendruomenė, Kalvarijos miesto bendruomenė, Jungėnų kaimo bendruomenė, Jusevičių kaimo bendruomenė, Sangrūdos kaimo bendruomenė, Trakėnų kaimo bendruomenė, Susninkų kaimo bendruomenė, Brukų kaimo bendruomenė).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Marijampolės RAAD) direktoriaus 2005 m. liepos 27 d. UAB „Saerimner“ (toliau – ir Bendrovė) išduotą, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujintą ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 8.6-21/11 (toliau – ir TIPK Leidimas).

5Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kvietkinės kaimo bendruomenės, Santakos kaimo bendruomenės ir Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovas advokatas Saulius Dambrauskas 2012 m. vasario 1 d. pateikė teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – uždrausti Marijampolės RAAD atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą UAB „Saerimner“ iki ginčas bus baigtas nagrinėti teisme (IV t., b. l. 87–88). Prašyme nurodė, kad netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonė, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi panaikinus byloje ginčijamą TIPK leidimą, UAB „Saerimner“ turėtų galimybę savo veiklos teisėtumą grįsti naujai išduotu TIPK leidimu, o teisminis bylos išnagrinėjimas netektų prasmės ir tai sąlygotų naują teisminį ginčą.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi (IV t., b. l. 161–162) atmetė trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovo prašymą dėl priemonių reikalavimui užtikrinti taikymo.

8Teismas konstatavo, kad patenkinus pareiškėjo prašymą ir TIPK Leidimą panaikinus, atsiras Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 92 straipsnyje nurodytos teisinės pasekmės – bus atkurta buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Teismas padarė išvadą, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė nesusijusi su nagrinėjamos bylos skundo dalyku, kadangi atsakovui priėmus naujus administracinius aktus, t. y. atnaujinus, pratęsus ir / ar išdavus naują TIPK leidimą, suinteresuoti asmenys turės teisę juos ginčyti teisme. Teismas pažymėjo, jog siekis ateityje išvengti galimų teisminių procesų nėra pagrindas pripažinti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

9III.

10Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas advokatas Saulius Dambrauskas padavė atskirąjį skundą (IV t., b. l. 173–175), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį bei prašo klausimą išspręsti iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti Marijampolės RAAD atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Saerimner“ iki ginčas bus baigtas nagrinėti teisme.

11Atskirajame skunde paaiškina, kad atsakovui atnaujinus, pratęsus ir / arba išdavus naują TIPK leidimą atsirastų naujas UAB „Saerimner“ veiklos vykdymo pagrindas, o šios bylos išnagrinėjimas, taip pat ir teismo sprendimo įvykdymas, netektų teisinės reikšmės, todėl mano, kad prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tiesiogiai susijusi su šios bylos ginčo dalyku. Teigia, kad motyvas, jog tretieji suinteresuoti asmenys turės teisę atitinkamą aktą ginčyti teisme yra nekorektiškas ir skatina teisinį nihilizmą. Mano, kad jei šios bylos nagrinėjimo metu atsakovas priimtų naują administracinį aktą – atnaujintų, pratęstų ir / ar išduotų naują TIPK leidimą, net ir teismui patenkinus pareiškėjo prašymą, pažeistos visuomenės ir suinteresuotų asmenų teisės ir / ar teisėti interesai ABTĮ 92 straipsnio prasme nebūtų atkurti. Pažymi, kad aplinkybė, jog kitoje, civiline tvarka nagrinėjamoje byloje, bendrosios kompetencijos teismas jau sprendė analogišką prašymą neturi įtakos šio prašymo išsprendimui.

12Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime į trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovo atskirąjį skundą (V t., b. l. 3–4) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

13Paaiškina, kad šiuo metu Bendrovės vykdoma ūkinė veikla neatitinka TIPK Leidime nustatytų sąlygų bei reikalavimų ir ūkio subjektas TIPK Leidime neturi „Triukšmo sklidimo ir kvapų kontrolės“ dalies, todėl Marijampolės RAAD, remdamasis įstatymų jam suteiktais įgaliojimais ir vykdydamas pavestas funkcijas, turi teisę iš UAB „Saerimner“ pareikalauti ir reikalauja turimo TIPK Leidimo atnaujinimo, o Bendrovė privalo šį leidimą atsinaujinti, kad šis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Todėl teigia, kad tokių reikalavimo užtikrinimo priemonių, kokių prašo trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas, pritaikymas, ne tik suteiktų galimybę UAB „Saerimner“ ūkinę veiklą vykdyti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, bet ir iš paties ūkio subjekto atimtų galimybę pasitaisyti ir ūkinę veiklą vykdyti nepažeidžiant reikalavimų. Akcentuoja, kad tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės Marijampolės RAAD užkirstų kelią funkcijų vykdymui, t. y. atimtų galimybę reikalauti, kad ūkio subjektas atsinaujintų TIPK Leidimą ir, kad jo vykdoma ūkinė veikla atitiktų teisės aktus.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“ atsiliepime į trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovo atskirąjį skundą (V t., b. l. 22–25) nurodo, kad taip pat su juo nesutinka ir prašo jo netenkinti.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą pažymi, kad apeliantų prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su byla ir teismo sprendimu joje. Paaiškina, kad teismo sprendimas pagal pareiškėjo pareikštą reikalavimą negali nei užkirsti kelio viešojo administravimo institucijos veiklai ateityje, nei apriboti Bendrovės ūkinės veiklos kitaip ir daugiau nei reikalaujama pagal pareiškėjo skundo reikalavimus. Paaiškina, kad šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai praeityje (2005–2006 m.) buvo išduoti administraciniai aktai. Tačiau šio klausimo išsprendimas nėra susijęs su klausimu, ar teisėti bus kiti, šioje byloje nenagrinėti, administraciniai aktai, kurie dar net nėra priimti. Pažymi, kad pritaikius apeliantų prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones būtų varžomas tiek Bendrovės teisnumas ir teisė naudotis jai įstatymų suteikiamomis teisėmis, tiek Marijampolės RAAD, kaip viešojo administravimo subjekto, teisė ir pareiga vykdyti jam teisės aktų pavestas funkcijas. Taip pat nurodo, kad apeliantai reiškia prevencinio pobūdžio reikalavimą, tačiau tokio pobūdžio reikalavimų administraciniams teismams nagrinėti nėra pavesta. Teigia, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės neatitinka proporcingumo principo. Akcentuoja, kad tuo pačiu klausimu jau yra priimtas teismo sprendimas bendrosios kompetencijos teisme.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su juo sutinka ir prašo jį tenkinti.

17Teisėjų kolegija konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartis, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

21Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

22Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (pvz., administracinės bylos Nr. AS11-367/2007, AS8-488/2007, AS16-528/2007 ir kt.). Taigi, prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo gali būti tenkinami tik tuo atveju, jei jie yra tiesiogiai susiję su pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi priėmė nagrinėti, ir yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

23Patikrinusi bylą teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovo prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė nesusijusi su nagrinėjamos bylos dalyku.

24Byloje yra kilęs ginčas dėl 2005 m. liepos 27 d. UAB „Saerimner“ išduoto, 2006 m. gruodžio 22 d. atnaujinto ir 2007 m. balandžio 4 d. bei 2008 m. kovo 4 d. koreguoto TIPK leidimo Nr. 8.6-21/11 teisėtumo bei pagrįstumo. Tretieji suinteresuoti asmenys šiam reikalavimui užtikrinti prašo uždrausti Marijampolės RAAD atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą UAB „Saerimner“ iki ginčas bus baigtas nagrinėti teisme.

25Teisėjų kolegija vertina, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas išteitų už ginčo dalyko ribų – byloje ginčijamas UAB „Saerimner“ turimas TIPK leidimas, o tretieji suinteresuoti asmenys siekia, kad Bendrovė ateityje apskritai negalėtų gauti naujo ar koreguoti, pratęsti turimo TIPK leidimo. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad netaikant trečiųjų suinteresuotų asmenų pageidaujamos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kyla reali grėsmė, jog sprendimo įvykdymas administracinėje byloje galėtų pasunkėti ar pasidaryti negalimas.

26Teisėjų kolegija pastebi, kad iš esmės tretieji suinteresuoti asmenys, prašydami taikyti jų nurodomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai imtųsi ginti jų teisės ir apsaugotų juos nuo būsimų jų teisių pažeidimų. Tačiau skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-388/2005).

27Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai atmetė trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo. Tenkinti atskirąjį skundą remiantis jame išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos, Santakos kaimo bendruomenės ir Kvietkinės kaimo bendruomenės atstovo advokato Sauliaus Dambrausko atskirąjį skundą atmesti.

30Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras kreipėsi į teismą,... 5. Trečiųjų suinteresuotų asmenų Kvietkinės kaimo bendruomenės, Santakos... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 2 d. nutartimi (IV t.,... 8. Teismas konstatavo, kad patenkinus pareiškėjo prašymą ir TIPK Leidimą... 9. III.... 10. Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovas advokatas Saulius Dambrauskas... 11. Atskirajame skunde paaiškina, kad atsakovui atnaujinus, pratęsus ir / arba... 12. Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime į trečiųjų suinteresuotų asmenų... 13. Paaiškina, kad šiuo metu Bendrovės vykdoma ūkinė veikla neatitinka TIPK... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Saerimner“ atsiliepime į trečiųjų... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą pažymi, kad apeliantų prašomos... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 22. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas praktiką dėl... 23. Patikrinusi bylą teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo... 24. Byloje yra kilęs ginčas dėl 2005 m. liepos 27 d. UAB „Saerimner“... 25. Teisėjų kolegija vertina, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų prašomos... 26. Teisėjų kolegija pastebi, kad iš esmės tretieji suinteresuoti asmenys,... 27. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. trečiųjų suinteresuotų asmenų Kalvarijos savivaldybės administracijos,... 30. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 2 d. nutartį palikti... 31. Nutartis neskundžiama....