Byla A-248-400-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (pranešėja), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Gintaro Kryževičiaus, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Petrui Labanauskui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. rugsėjo 16 d. patikrinimo aktu Nr.6335-05-10-153 papildomai priskaičiavo pareiškėjui 3749,77 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų delspinigių. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr.14.4-45-50 minėtą patikrinimo aktą iš dalies patvirtino ir nurodė pareiškėjui sumokėti 3336,73 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų delspinigių. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.69-370 patvirtino Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2005 m. lapkričio 7 d. sprendimą Nr.14.4-45-50. Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės 2006 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.S-43-(7-20/2006) patvirtino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr.69-370.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2006 m. vasario 22 d. sprendimą Nr.S-43-(7-20/2006) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr.69-370.

6Pareiškėjas nurodė, kad jam nepagrįstai priskaičiuota papildoma delspinigių suma. Jis visus delspinigius sumokėjo ne pagal savo deklaracijas (paskaičiavimus), o pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pateiktas pažymas. Kadangi pareiškėjas pats delspinigių neskaičiavo, todėl jam papildomi delspinigiai negali būti priskaičiuoti.

7Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.

8Atsakovas nurodė, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimą atlieka mokesčių inspekcija. Todėl inspekcija turėjo teisę šiuo atveju tikrinti valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo bei sumokėjimo teisingumą ir patikrinimo metu nustačiusi, jog šios įmokos buvo mokamos ne laiku (pavėluotai), už pavėluotai pervestas įmokas turėjo teisę papildomai apskaičiuoti (perskaičiuoti) delspinigius. Atsakovas nurodė, kad, kaip matyti iš pareiškėjo nurodytų pažymų, jose atskirais laikotarpiais nurodyta nesumokėtų įmokų suma ir pradelstų dienų skaičius, o delspinigiai neapskaičiuoti. Pareiškėjas būdamas atsakingas už mokesčių sumokėjimą laiku ir žinodamas, kad įmokas moka pavėluotai, turėjo tai pastebėti ir šiuos netikslumus ištaisyti dar prieš atlikdamas mokėjimus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

11Teismas nurodė, kad delspinigių apskaičiavimą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, jog delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį. Delspinigių skaičiavimo tvarką nustato minėto įstatymo 97, 98 ir 99 straipsniai. Mokesčių administratorius šiuo atveju pareiškėjui nurodytus sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų delspinigius apskaičiavo tinkamai taikydamas minėtų Mokesčių administravimo įstatymo straipsnių nuostatas. Teismas nurodė, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimą atlieka mokesčių inspekcija. Inspekcija vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 7 punktu turėjo teisę tikrinti valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo bei sumokėjimo teisingumą ir patikrinimo metu nustačiusi, jog minėtos įmokos buvo mokamos ne laiku (pavėluotai), už pavėluotai pervestas įmokas turėjo teisę papildomai apskaičiuoti (perskaičiuoti) delspinigius. Teismas nurodė, kad tiek iki 2004 m. balandžio 30 d. galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, tiek nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojančio Mokesčių administravimo įstatymo

1281 straipsnio 1 dalis įpareigoja mokesčių mokėtoją mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius laikantis mokesčių įstatymų nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos, t. y. mokesčių mokėtojas atsakingas, kad mokesčiai būtų ne tik teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti, bet ir laiku sumokėti. Teismas nurodė, kad pareiškėjas valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėjo pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymas. 2002 m. gruodžio 19 d. pažymoje Nr.4309 ir 2003 m. lapkričio 26 d. pažymoje Nr.4281 atskirais laikotarpiais nurodyta nesumokėtų įmokų suma ir pradelstų dienų skaičius, o delspinigiai neapskaičiuoti. Pareiškėjas mano, kad jis turi būti atsakingas už papildomai priskaičiuotus delspinigius tuo atveju, jeigu pats paskaičiuoja delspinigių dydžius. Tačiau tokia pareiškėjo pozicija nepagrįsta, nes pagal Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnio 1 dalį delspinigiai privalomai mokami, jeigu mokesčių mokėtojas pavėluotai sumoka deklaruojamą mokestį.

13III.

14Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą patenkinti.

15Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas. Nurodo, kad jis visus delspinigius už pavėluotai sumokėtas įmokas mokėjo ne pagal savo paskaičiavimus, o pagal pateiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymas. Pagal galiojusią tvarką visos įmonės pateikdamos valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansines apyskaitas privalėjo įrašyti priskaičiuotus delspinigius pagal pateiktas pažymas. Įmonėms nebuvo suteikta teisė tikrinti delspinigių skaičiavimo metodikos. Pareiškėjas nurodo, kad galiojantys įstatymai ir poįstatyminiai aktai nenumato draudėjams pareigos patiems apskaičiuoti delspinigius. Priešingai, pagal Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.647 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 39 ir 67 punktus pareiga paskaičiuoti delspinigius tenka ne draudėjams, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

17Atsakovas nurodo, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles už pavėluotai į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą pervestas įmokas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. Delspinigių apskaičiavimą reglamentuoja Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad delspinigiai skaičiuojami už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį. Delspinigių skaičiavimo tvarką nustato šio įstatymo 97, 98 ir 99 straipsniai. Kaip matyti iš mokestinio ginčo medžiagos, mokesčių administratorius pareiškėjui nurodytus sumokėti delspinigius apskaičiavo tinkamai taikydamas Mokesčių administravimo įstatymą. Atsakovas nurodo, kad tiek iki 2004 m. balandžio 30 d. galiojusio Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, tiek nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojančio Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 1 dalis įpareigoja mokesčių mokėtoją mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius laikantis mokesčių įstatymų nustatytos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarkos, t. y. mokesčių mokėtojas yra atsakingas, kad mokesčiai būtų ne tik teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti, bet ir laiku sumokėti. Už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį Mokesčių administravimo įstatymas reikalauja skaičiuoti delspinigius. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo nurodytose pažymose atskirais laikotarpiais nurodyta nesumokėtų įmokų suma ir pradelstų dienų skaičius, o delspinigiai neapskaičiuoti. Pareiškėjas būdamas atsakingas už mokesčių sumokėjimą laiku ir žinodamas, kad valstybinio socialinio draudimo įmokas moka pavėluotai, turėjo tai pastebėti ir šiuos netikslumus ištaisyti prieš atlikdamas mokėjimus.

18Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas iš esmės pakartodamas apeliacinio skundo argumentus prašė apeliacinį skundą tenkinti. Papildomai nurodė, kad mokesčių administratorius nepateikė įrodymų apie tai, kaip ir už kokį laikotarpį buvo paskaičiuoti delspinigiai. Atliktuose paskaičiavimuose yra netikslumų. Be to, šiuo atveju turi būti taikomas Mokesčių administravimo įstatymo 107 straipsnyje numatytas delspinigių išieškojimo senaties terminas, kuris jau yra pasibaigęs.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Laikotarpiu, už kurį ginčo atveju pareiškėjui buvo priskaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų delspinigiai (2001 – 2002 metai), galiojusios redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 38 straipsnyje buvo nustatyta, jog už pavėluotą valstybinio socialinio draudimo įmokų pervedimą draudėjui skaičiuojami delspinigiai Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas laiku nesumokėjo įmokų, todėl jam pagrįstai buvo priskaičiuoti minėtų įstatymų numatyti delspinigiai.

23Delspinigių dydį bei draudėjo pareigą juos sumokėti nustato įstatymai bei juos detalizuojantys poįstatyminiai norminiai aktai. Draudėjas, laiku nesumokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalo sumokėti tokius delspinigius, kokius numato norminiai aktai. Ši draudėjo pareiga negali būti kaip nors koreguojama viešojo administravimo institucijų pažymomis ar kokiais nors kitais dokumentais. Todėl ir tais atvejais, kai viešojo administravimo institucija atlieka delspinigių paskaičiavimą, tačiau šis paskaičiavimas yra netikslus ar neteisingas, delspinigiai turi būti perskaičiuoti taip, kad atitiktų juos nustatančių norminių aktų reikalavimus. Viešojo administravimo institucijos atliktas netinkamas delspinigių paskaičiavimas negali būti pagrindas atleisti valstybinio socialinio draudimo įmokų laiku nesumokėjusį draudėją nuo įstatymų ir kitų norminių aktų jam nustatytos pareigos sumokėti norminių aktų nustatyto dydžio delspinigius.

24Taigi, nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius vykdydamas Mokesčių administravimo įstatymo jam nustatytą funkciją administruoti ir valstybinių socialinio draudimo įmokų mokėjimą (Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 19 punktas, 15 straipsnio 1 dalis) turėjo teisę patikrinti, kaip pareiškėjas moka valstybinio socialinio draudimo delspinigius, bei nustatęs, jog šie delspinigiai buvo skaičiuojami netinkamai, juos perskaičiuoti taip, kad jų dydis atitiktų norminių aktų reikalavimus.

25Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas nurodė, kad mokesčių administratorius nepagrindė delspinigių apskaičiavimo ir kad mokesčių administratoriaus atliktuose paskaičiavimuose yra netikslumų. Tačiau su tokia pozicija negalima sutikti. Delspinigių paskaičiavimas yra pakankamai konkrečiai motyvuotas mokesčių administratoriaus sprendimuose bei surašytoje delspinigių paskaičiavimo pažymoje. Pareiškėjas konkrečių argumentų, kaip turėtų būti tikslinamas mokesčių administratoriaus atliktas delspinigių paskaičiavimas, nepateikė.

26Taip pat nepagrįsti pareiškėjo atstovo teiginiai, jog šiuo atveju jau yra pasibaigęs mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. Šis terminas ginčo atveju nėra prasidėjęs, nes dar nėra išspręstas kilęs mokestinis ginčas (Mokesčių administravimo įstatymo 105, 107, 108, 110 straipsniai). Nagrinėjamu atveju yra reikšmingas ne mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas, bet mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) senaties terminas (Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnis). Tačiau mokesčių administratorius papildomai apskaičiuodamas pareiškėjui delspinigius šio termino nepraleido.

27Pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti pareiškėjo skundą yra teisėtas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą ir panaikinti šį sprendimą nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

291 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

30apeliacinį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2005 m. rugsėjo 16 d.... 5. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad jam nepagrįstai priskaičiuota papildoma... 7. Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko.... 8. Atsakovas nurodė, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. valstybinio socialinio draudimo... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. spalio 5 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad delspinigių apskaičiavimą reglamentuoja Mokesčių... 12. 81 straipsnio 1 dalis įpareigoja mokesčių mokėtoją mokėti mokesčių... 13. III.... 14. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 17. Atsakovas nurodo, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto... 18. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas iš esmės... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Laikotarpiu, už kurį ginčo atveju pareiškėjui buvo priskaičiuoti... 23. Delspinigių dydį bei draudėjo pareigą juos sumokėti nustato įstatymai bei... 24. Taigi, nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius vykdydamas Mokesčių... 25. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovas nurodė, kad... 26. Taip pat nepagrįsti pareiškėjo atstovo teiginiai, jog šiuo atveju jau yra... 27. Pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti pareiškėjo skundą yra... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 29. 1 punktu teisėjų kolegija... 30. apeliacinį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. spalio 5 d. sprendimą... 32. Nutartis neskundžiama....