Byla 2-228-765/2008

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Stankevičiūtė, sekretoriaujant Žydrei Kabelienei, dalyvaujant ieškovo ( - ) atstovui advokato padėjėjui Dariui Staškevičiui, atsakovo UAB ( - ) atstovui J. G., atsakovo ( - ) atstovei D. N., žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovams UAB ( - ) ir ( - ) dėl nuomos sutarties pažeidimo ir įpareigojimo atstatyti patalpų būklę į buvusią padėtį,

Nustatė

2 ieškovas buvo pateikęs ieškinį atsakovui UAB ( - ) dėl pažeistų teisių gynimo ir įpareigojimo atstatyti patalpų būklę į buvusią padėtį. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovas pateikė patikslintą ieškinį atsakovams UAB ( - ) ir ( - ), kuriuo prašo pripažinti, kad ( - ), neturėdamas teisės ir neteisėtai leisdamas atsakovui UAB ( - ) atlikti pertvarkymus bendro naudojimo patalpose, esančiose ( - ): iš patalpos Nr. 102 iškirsti durų angą ir įstatyti duris į bendrojo naudojimo koridorių (plane pažymėtą Nr. 86), įstiklintą medinę pertvarą ir duris iš laiptinės į koridorių 86, pakeisti įstiklinta plastiko rėmuose konstrukcija, nekeičiant esamos angos matmenų, neliečiant pastato laikančiųjų konstrukcijų bei remontuoti bendrojo naudojimo tualetus ir prausyklas nekeičiant išplanavimo, o atsakovui UAB ( - ) atlikus darbus pagal ( - ), šiais savo bendrais veiksmais pakeitė išnuomoto daikto formą ir pažeidė ( - ) ir ( - ) sudarytą ilgalaikio materialiojo turto - negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį. Ieškovas prašo atsakovų solidariai atstatyti iki nuomos sutarties pažeidimo buvusią padėtį, tai yra įpareigoti atsakovus užmūryti neteisėtai iškirstą durų angą ir panaikinti įstatytas duris iš patalpos Nr. 102 į bendrojo naudojimo koridorių (plane pažymėtą Nr. 86) bei atstatyti medinę pertvarą ir duris iš laiptinės į koridorių Nr. 86, panaikinant įstiklintą plastiko rėmuose konstrukciją. Ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 18-20, t. 2, b. l. 69-73). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateiktą patikslintą ieškinį prašo tenkinti visiškai, prašo pripažinti, kad pažeistos įprastinės nuomos sutarties sąlygos (CK 6.483 str. 4 d.); atsakovas UAB ( - ) nėra nuomos sutarties šalis, bet atsakomybė šiam atsakovui kyla iš delikto. Prašo įpareigoti atsakovus solidariai atstatyti iki nuomos sutarties pažeidimo buvusią padėtį, iš atsakovų priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas - ( - ) atsiliepime nesutinka su ieškovu pateiktu ieškiniu (t. 2, b. l. 91-93). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad ieškovo reikalavimas pripažinti, kad Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyris, neturėdamas teisės ir neteisėtai leisdamas atsakovui UAB ( - ) atlikti pertvarkymus bendro naudojimo patalpose, esančiose ( - ), o atsakovei UAB ( - ) atlikus darbus pagal Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyrio 2007 m. balandžio 6 d. išduotą raštą Nr. ( - ), bendrais veiksmais buvo pakeista išnuomoto daikto forma ir pažeista ( - ) bei ( - ) 2003 m. sausio 22 d. sudaryta ilgalaikio materialiojo turto - negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartis, nepagrįstas ir atmestinas. Atsakovas UAB ( - ) nėra susietas su ieškovu sutartiniais teisiniais santykiais, nėra sutarties šalis su ieškovu, todėl negalėjo pažeisti sudarytos sutarties nuostatų. Nuomos sutarties, sudarytos su ieškovu, nuostatų nepažeidė ir atsakovas - ( - ), nes UAB ( - ) atliko darbus pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ekonomikos ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyrio 2007 m. balandžio 6 d. išduotą raštą Nr. ( - ). Atlikti darbai nepakeitė ( - ) išnuomotų patalpų formos. Po UAB ( - ) atliktų darbų nė vieno ieškovui išnuomoto kabineto forma nepasikeitė. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad, iškirtus duris iš UAB ( - ) priklausančios patalpos į koridorių, sudaroma galimybė laisvai patekti į ieškovams išnuomotus kabinetus. Koridorius yra bendro naudojimo patalpa, UAB ( - ) turi tokias pat teises naudotis bendro naudojimosi patalpa (koridoriumi) kaip ir ( - ). Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyris turėjo teisę išduoti raštą dėl leidimo atlikti remonto darbus, nes 2004-01-19 ( - ) įsakymu Nr. 41 patvirtintų Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus nuostatų 7.18 p. nurodoma, kad minėtas skyrius sprendžia savivaldybės turto naudojimo, valdymo, disponavimo juo klausimus. Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 3 d. nurodoma, kad savivaldybės tarybos kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. Ekonomikos ir turto valdymo skyrius tarybos kolegijai pateikė raštą dėl UAB ( - ) prašymo atlikti remonto darbus, kolegija šį prašymą apsvarstė ir sutiko su ekonomikos ir turto valdymo skyriaus išvadomis – kai kurių prašomų pertvarkymų UAB ( - ) neleido atlikti, nes tai būtų pažeidę kitų turto naudotojų interesus. Tuos darbus, kuriuos UAB ( - ) atliko, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus turto valdymo poskyrio vedėjos pasirašytu raštu buvo leista atlikti. Atsakovas UAB ( - ) su ieškovo pateiktu ieškiniu nesutinka visiškai (t. 1, b. l. 25, t. 2, b. l. 94-96). Teismo posėdžio metu atsakovo atsakovas paaiškino, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB ( - ) nėra susiklostę jokie civiliniai teisiniai santykiai, todėl jie nepagrįstai yra įtraukti atsakovais. UAB ( - ) patalpų remonto darbus atliko ne savavališkai, o iš anksto suderinusi su bendrasavininkiu - ( - ). Atliktais darbais nebuvo pakeista pastato forma ar paskirtis. Pastatas VĮ „Registrų centras“ įregistruotas kaip administracinės paskirties, atlikus remonto darbus – pastato paskirtis nepasikeitė. Be to, prieš atliekant remonto darbus, atsakovas apie tai žodžiu tarėsi su ieškovo atstovu – tuometiniu advokatų kontoros seniūnu, bandė apie tai pranešti advokatams susirinkime, tačiau į susirinkimus advokatai nesusirinko. Advokatų kontora gavo pranešimą raštu iš ( - ), kuri kaip turto savininkė pranešė apie būsimus remonto darbus patalpas išsinuomavusiai ( - ). UAB ( - ) nuosavas patalpas (plane pažymėtas 102, 103, 104) šiuo metu yra išnuomavusi advokatui S. Ž., todėl šalia advokatų kontoros dirbantis ir bendromis patalpomis besinaudojantis advokatas tikrai nekelia grėsmės advokatų veiklos principų įgyvendinimui ir užtikrinimui. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktais dokumentais, prašo ieškinį atmesti. Tretiesiems asmenims tinkamai ir laiku buvo pranešta apie gautą ieškinį, apie vyksiančius teismo posėdžius (t. 1, b. l. 128-148, 155-158, t. 2, b. l. 25-38, 43-44, 49-60, 69-88). Tretieji asmenys: V. S., J. P., L. S., D. P. nepasinaudojo teise pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepimus į ieškinį pateikė tretieji asmenys: UAB „( - )“ - su ieškiniu nesutinka, nemano, kad buvo pažeistos ieškovo teisės, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 1, b. l. 154); M. P. – davusi žodinį pritarimą UAB ( - ) dėl atliktinų remonto darbų, mananti, kad buvo atlikti turto pagerinimo darbai, ieškovo interesai nepažeisti, bylą prašo nagrinėti jai nedalyvaujant (t. 2, b. l. 5-6); V. K. įmonė – mano, kad ieškovo interesai nebuvo pažeisti, atlikti pastato būklės pagerinimo darbai, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 7-8, 63-65); UAB ( - ) – nežinojęs apie atliekamus darbus, bylą prašantis nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 9-10, 39-40, 61-62, 90); J. V. I., R. Š. – kuriems priklausantis turtas yra kitoje pastato laiptinėje, bylą prašo nagrinėti jiems nedalyvaujant (t. 2, b. l. 11-13, 41-42, 89, 101); I. T. – jam priklausantis turtas yra kitoje pastato laiptinėje, mano, kad atsakovas atliko pastato būklės pagerinimo darbus; bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant (t. 2, b. l. 66-67); Valstybės įmonė „Valstybės turto fondas“ – jokie pastato remonto darbai su įmone nebuvo derinti, turto fondo patikėjimo teise valdomų patalpų faktinei būklei atlikti darbai įtakos neturėjo; bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant (t. 2, b. l. 103-105). Tretysis asmuo B. B. bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant (t. 2, b. l. 68). Byla nagrinėti tretiesiems asmenims ir jų atstovams nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos CPK 246 – 247 str.).

3Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad 2003 m. sausio 22 d. tarp ieškovo ( - ) ir atsakovo ( - ) buvo sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis (t. 1, b. l. 10-12). Pagal sudarytą sutartį atsakovas perdavė ieškovui negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), kurių bendrasis naudingas plotas yra 151,77 kv. m., bylos inv. Nr. ( - ), statinys 1B3/p (patalpų žymėjimas: 87,88 ,89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99 ir bendro naudojimo patalpos). Patalpos buvo perduotos abiejų šalių atstovų 2003-01-22 pasirašytu perdavimo-priėmimo aktu (t. 1, b. l. 12). Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius 2007 m. balandžio 6 d. raštu, kurį pasirašė skyriaus turto valdymo poskyrio vedėja, leido atsakovui UAB ( - ) iš patalpos Nr. 102 iškirsti durų angą į bendrojo naudojimo koridorių Nr. 86; įstiklintą medinę pertvarą ir duris iš laiptinės į koridorių Nr. 86 pakeisti įstiklinta plastikiniuose rėmuose konstrukcija, nekeičiant esamos angos matmenų, neliečiant pastato laikančiųjų konstrukcijų; remontuoti bendrojo naudojimo tualetus ir prausyklas, nekeičiant esamo išplanavimo. Rašte nurodoma, kad Tarybos kolegija nesutiko su UAB ( - ) siūlymais: patalpoje Nr. 101 esamas duris užmūryti ir įstatyti duris iš patalpos Nr. 102 į atsakovui priklausančią patalpą Nr. 102, o patalpą Nr. 99 padidinti iki koridoriaus Nr. 86 – šie pertvarkymai pažeistų bendraturčių interesus, apribotų galimybę naudotis bendrojo naudojimo patalpomis. ( - ) posėdžio 2007-04-05 protokole Nr. ( - ) nurodoma, kad UAB ( - ) iš savo lėšų gali pagerinti tik patalpų estetinį vaizdą (t. 1, b. l. 7-8). Lietuvos Respublikos CK 6.483 str. 4 d. numatyta, kad nei nuomotojas, nei nuomininkas visą nuomos sutarties galiojimo laiką neturi teisės keisti išnuomoto daikto formos ir paskirties. Atsakovų paaiškinimai, pateikti dokumentai leidžia teigti, kad atsakovas UAB ( - ), atlikdamas remonto darbus, nepakeitė remontuojamų patalpų formos ir paskirties, o atsakovas - ( - ), Ekonomikos ir turto valdymo skyriui leidus atsakovui UAB ( - ) atlikti remonto darbus, nepažeidė sudarytos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties. Durų angos iškirtimas nesietinas su patalpų formos pasikeitimu, be to, durys iškirstos iš patalpos Nr. 102, kuri priklauso UAB ( - )(t. 1, b. l. 26), į bendro naudojimo koridorių, pažymėtą Nr. 86. Ieškovo argumentas, kad, iškirtus angą durims iš patalpų, pažymėtų Nr. 102, į bendro naudojimo patalpas, UAB ( - ) turi galimybe patekti į ( - ), yra nepagrįstas. ( - ) yra išnuomotos patalpos, pažymėtos Nr. 87,88 ,89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99, bei bendro naudojimo patalpos - 86, 98-101. Bendro naudojimo patalpomis turi teisę naudotis tiek UAB ( - ), tiek kiti bendrasavininkai ar nuomininkai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius turėjo teisę leisti atlikti remonto darbus, nes 2004-01-19 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 41 patvirtintų Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus nuostatų 7.18 p. nurodoma, kad minėtas skyrius sprendžia savivaldybės turto naudojimo, valdymo, disponavimo juo klausimus. Minėtas klausimas buvo svarstomas Tarybos kolegijoje - Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 17 str. 3 d. nurodoma, kad savivaldybės tarybos kolegija yra savivaldybės tarybos patariamasis organas. Dokumentai įrodo, kad Ekonomikos ir turto valdymo skyrius kreipėsi į Tarybos kolegiją, pateikė pasiūlymus. Tarybos kolegija nesutiko, kad UAB ( - ) atliktų remonto darbus, kurie pažeistų bendraturčių interesus, leisdama UAB ( - ) iš savo lėšų tik pagerinti patalpų estetinį vaizdą. Teismas konstatuoja, kad atsakovas UAB ( - ) atliko paprastą statinio remontą, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 21 p. Atsakovas, atliko vidaus konstrukcijų remonto darbus: iš savo patalpos Nr. 102 iškirsto durų angą į bendrojo naudojimo koridorių (Nr. 86); įstiklintą medinę pertvarą ir duris iš laiptinės į koridorių Nr. 86 pakeitė įstiklinta plastikiniuose rėmuose konstrukcija, nekeisdamas esamos angos matmenų, neliesdamas pastato laikančiųjų konstrukcijų. Iš pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre matyti, kad pastato-įstaigos (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) (t. 1, b. l. 26-38,), paskirtis - administracinė. Atlikti darbai nepakeitė ieškovui pagal sutartį išnuomotų patalpų formos ar paskirties (t.1, b. l. 46-50), todėl ieškinys atmestinas.

4Iš ieškovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., t. 1, b. l. 2, 95, 109, t. 2, b. l. 15).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

6ieškovo ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo - ( - ) (buveinė - ( - )) 280 (du šimtus aštuoniasdešimt) litų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai