Byla AN2-30-579/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimo P. B. administracinio nusižengimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Evaldas Gražys

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – P. B. atstovo advokato Dariaus Raulušaičio apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimo P. B. administracinio nusižengimo byloje.

3Teismas

Nustatė

41.

5Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimu P. B. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 119 straipsnio 1 dalyje. Pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalį, administracinė nuobauda neskirta. Iš P. B. N. V. priteista 150 eurų bylinėjimosi išlaidų.

62.

7P. B. pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu už tai, kad būdamas uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ direktoriumi, šios bendrovės akcininkui pareiškėjui N. V. per įstatyme numatytą septynių dienų terminą nepateikė jo prašomų dokumentų pagal 2018 m. rugpjūčio 9 d. reikalavimą, t. y. visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų su lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m.; valdybos posėdžių protokolų su jais lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m. 2018 m. rugpjūčio 16 d. Tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau- ABĮ) 16 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 18 straipsnio 1 dalį.

83.

9Kauno apylinkės teismas nurodė, kad byloje nekyla ginčas, šią aplinkybę pripažįsta ir administracinėn atsakomybėn patrauktas P. B., kad prašomi dokumentai per 7 dienų terminą faktiškai pateikti nebuvo. Tačiau P. B. teigė, kad atliko tinkamus veiksmus ABĮ 18 straipsnio 1 dalies prasme ir tinkamai įgyvendino pareiškėjo neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovę (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Nors UAB „( - )“ direktorius P. B. pareiškėjui pateikė atsakymą į 2018 m. rugpjūčio 6 d. reikalavimą, tačiau įvertinęs šio atsakymo turinį, esmę, tikslus teismas konstatavo, kad tai nėra aiškiai išreikštas atsisakymas pateikti prašomą informaciją (ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Teismas sutiko su pareiškėjo atstovo argumentu, kad įstatymo reikalavimas gauti informaciją apie bendrovę yra imperatyvus, todėl pareigos nevykdymas dėl priežasčių, kurios įvardintos direktoriaus P. B. 2018 m. rugpjūčio 16 d. rašte nėra pagrįstos įstatymu.

104.

11Apeliaciniame skunde P. B. atstovas advokatas Darius Raulušaitis prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti.

124.1.

13Skunde nurodoma, kad nors ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta akcininko teisė susipažinti su šiame straipsnyje išvardintais dokumentais, tačiau taip pat yra numatyti ir atvejai, kuomet Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti reikalaujamus dokumentus. Teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-10/2016, 2AT-40/2018) yra ne kartą konstatuota, kad gavus prašymą dėl informacijos pateikimo bendrovės direktoriaus teisėto elgesio alternatyvos yra šios: 1) išsiųsti akcininkui ar jo įgaliotam atstovui jų prašomą informaciją (dokumentus) paštu arba 2) informuoti akcininkus apie tai, kur ir kada jiems bus sudaryta galimybė susipažinti su prašoma informacija (dokumentais), ir, jiems atvykus, sudaryti tokią galimybę, arba 3) informuoti akcininkus apie tai, kur ir kada jiems bus pateiktos dokumentų kopijos, ir, jiems atvykus, pateikti dokumentų kopijas, arba 4) aiškiai išreikšti atsisakymą pateikti prašomą informaciją (dokumentus). Taigi, aiškiai išreikštas atsisakymas pateikti prašomą informaciją (dokumentus), remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, yra viena iš bendrovės generalinio direktoriaus teisėto veikimo alternatyvų. Tik nustačius, kad asmuo neįvykdė nė vienos iš alternatyvių jo pareigos realizavimo variantų, apelianto įsitikinimu, yra pagrindas konstatuoti, kad toks neveikimas atitinka ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo požymius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, skundo autoriaus tvirtinimu, Kauno apylinkės teismo 218 m. lapkričio 9 d. nutarime nepagrįstai konstatuota, kad P. B. padarė ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

144.2.

15Skunde teigiama, kad P. B., kaip bendrovės generalinis direktorius, tinkamai įvykdė ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą. Jis, priešingai nurodyta skundžiamame nutarime, aiškiai išreiškė atsisakymą pateikti pareiškėjo prašomą informaciją, nurodė atsisakymo pateikti prašomą informaciją priežastį (prašoma pateikti informacija yra konfidenciali) ir pasiūlyta pašalinti reikalavimo trūkumus (nurodyti priežastį, kodėl prašomi pateikti dokumentai pareiškėjui yra būtini).

164.3.

17Skunde pažymima, kad bendrovės įstatų 14.1 punkte nurodyta, jog valdybos sprendimai akcininkui teikiami susipažinti tik tuo, jei šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija. Pagal bendrovės komercinių paslapčių sąrašą (CK 1.116 straipsnis), bendrovės komercine paslaptimi laikomi bendrovės organų sprendimai (įskaitant bendrovės valdybos sprendimus, generalinio direktoriaus įsakymus ir kt.), išskyrus ta apimtimi, kiek juose nurodoma informacija yra vieša (Komercinių paslapčių sąrašo 1.4 punktas). Bendrovės valdybos protokoluose užfiksuoti sprendimai yra galėtų būti pripažinti viešais tik atskiru bendrovės valdybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, tačiau tokie sprendimai niekada nebuvo priimti. Kadangi pareiškėjas prašė pateikti bendrovės konfidencialią informaciją, P. B., kaip bendrovės generalinis direktorius, turėjo pareigą įsitikinti ABĮ 18 straipsnio l dalyje nustatytų tokios informacijos teikimo akcininkui sąlygų egzistavimu ir šią savo pareigą tinkamai įvykdė. Dėl to, jis negali būti traukiamas administracinės atsakomybėn.

184.4.

19Skunde tvirtinama, kad P. B. veiksmuose nėra ir privalomojo ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo požymio – tiesioginės tyčios, jis visiškai nesiekė pažeisti pareiškėjo, kaip bendrovės akcininko, teisių. Ginčas tarp P. B. ir N. V. kilo būtent dėl skirtingo įstatymų ir bendrovės teisės aktų interpretavimo kiek tai susiję su bendrovės komercinių paslapčių apsauga ir akcininko teisių užtikrinimu. Esant tokioms aplinkybėms, net jei ir būtų konstatuota, kad P. B. netinkamai aiškino paminėtus teisės aktus ir bendrovės interesus nepagrįstai pernelyg sureikšmino, tai nepagrindžia jo sąmoningo noro pažeisti pareiškėjo teises (ANK 8 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

204.5.

21Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad administraciniais nusižengimais yra laikomos ne tik tos veikos kurios formaliai atitinka ANK dispozicijų aprašymus, bet yra ir pavojingos (ANK 5 straipsnis). Šiuo atveju dėl generalinio direktoriaus veikos jokie padariniai nekilo, ANK XIII skyriaus saugomi teisiniai gėriai pažeisti nebuvo. Pareiškėjo veiksmai inicijuojant administracinio nusižengimo bylą labiau rodo ne siekį realiai gauti prašomą informaciją, o teisinėmis priemonėmis daryti spaudimą P. B., su kuriuo šiuo metu vyksta teisiniai ginčai civilinėse byloje. Apelianto įsitikinimu, tuo atveju, jei pareiškėjas nesutinka su jam pateikto atsakymo argumentais, jis turėtų kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka ir prašyti įpareigoti pateikti prašomą informaciją (CK 1.138 straipsnio 4 punktas), bet ne inicijuoti administracinio nusižengimo teiseną. Nesant teismo sprendimo dėl P. B. pareiškėjui pateikto atsakymo teisėtumo ir pagrįstumo, administracinės atsakomybės klausimas išvis neturi būti sprendžiamas. Priešingu atveju, gali būti sukurta teisinė situacija, kai teismas pripažins P. B. pareiškėjui pateiktą atsakymą teisėtu ir pagrįstu, tačiau jis už to paties atsakymo pateikimą bus pripažintas padariusiu administracinį nusižengimą.

225.

23Pareiškėjo N. V. atstovas advokatas G. Č. atsiliepime į P. B. atstovo advokato Dariaus Raulušaičio apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimą palikti nepakeistą, iš P. B. N. V. naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

245.1. Atsiliepime nesutinkama su apeliacinio skundo argumentu, kad bendrovės direktorius pasinaudojo viena iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nurodyto elgesio alternatyvų aiškiai ir motyvuotai atsisakyti pateikti prašomus dokumentus ir todėl administracinė atsakomybė jam nekyla. Pareiškėjo atstovo įsitikinimu, apeliantas iš esmės suabsoliutino savo, kaip vadovo, rolę, ignoruodamas vieno iš savininkų interesą bei jį pažeisdamas. Nurodoma, kad bendrovės vadovo pareiga pateikti reikalaujamą informaciją yra ne formali ir šią pareigą jis turi įvykdyti kokybiškai.

255.2. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjo reikalavimas buvo sudarytas iš dviejų dalių: 1) pateikti bendrovės valdybos posėdžių protokolų su lydinčiaisiais dokumentais, 2) pateikti bendrovės valdybos visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų su lydinčiaisiais dokumentais. Pareiškėjo įsitikinimu, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, P. B. šiuo atveju negali teigti, jog vien formalus paties atsakymo pateikimas savaime reiškia pareigos įvykdymą. Bendrovės vadovo neveikimas pasireiškė atsakyme aiškiai neišreikšta pozicija - sąlyginiu atsisakymu pateikti informaciją. Išreikšdamas atsisakymą pateikti bendrovės valdybos posėdžių protokolus dėl konfidencialios ir neviešos informacijos juose, P. B. neįvykdė pareigos pateikti bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ir nepateikė jokių tai pateisinančių priežasčių, nors ABĮ yra tiesiogiai įtvirtinta akcininko teisė susipažinti su visuotinių akcininkų susirinkimų protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai (ABĮ 18 straipsnio 1 dalis). Ši teisė gali būti ribojama vieninteliu ABĮ nustatytu atveju, t. y. kai nėra galimybės identifikuoti jos prašančio akcininko, tačiau šiuo atveju minėta aplinkybė neegzistavo.

265.3. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjui pateikus skundą teismui, 2018 m. spalio 22 d. P. B. atstovas pateikė bendrovės eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų kopijas su juos lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m. Ši aplinkybė, anot pareiškėjo atstovo, rodo, jog bendrovės vadovas skirtingais laikotarpiais taiko dvigubus standartus - vienu atveju paprašius pateikti informaciją (dokumentų kopijas) šiuos dokumentus laiko neva konfidencialia informacija, kitu atveju - pats savarankiškai bei savanoriškai pateikia ją pareiškėjui (jo atstovui), nelaikydamas šios informacijos konfidencialia. Tokie veiksmai vienareikšmiškai suponuoja sąmoningai netinkamą pareigos pateikti informaciją realizavimą, kas reiškia, jog bendrovės vadovas tyčia, suvokdamas savo netinkamą, kaip vadovo pareigų atlikimą, kliudė pareiškėjui, kaip bendrovės akcininkui, įgyvendinti ABĮ įtvirtintą neturtinę teisę gauti informaciją ir tą puikiai suvokė. Dėl šios priežasties laikytina, jog P. B. buvo pagrįstai pripažintas padaręs administracinį nusižengimą.

275.4. Atsiliepime taip pat nesutinkama su apelianto argumentu, jog nesant teismo sprendimo dėl jo pareiškėjui pateikto atsakymo nėra pagrindo spręsti klausimo dėl bendrovės vadovo administracinės atsakomybės. Nurodoma, kad ABĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje numatyta pareiga bendrovės vadovui ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti prašomą informaciją, tame tarpe ir bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, yra imperatyvi. Už šios imperatyvios pareigos nevykdymą ir yra numatyta administracinė atsakomybė pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį. Tuo tarpu ABĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostata, jog ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas, turėtų būti taikoma tada, kuomet tarp akcininko ir bendrovės kyla ginčas dėl atsisakymo tokią informaciją pateikti teisėtumo.

28Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

konstatuoja:

296.

30P. B. atstovo advokato Dariaus Raulušaičio apeliacinis skundas atmetamas.

317.

32ANK 652 straipsnyje 1 įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliaciniame skunde neigiama P. B. kaltė padarius jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, nesutinkama su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamą apylinkės teismo nutarimą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus ir bylos medžiagą, priešingai nei nurodyta apeliaciniame skunde, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad P. B. padarė ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

338.

34Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas, numatytas ANK 119 straipsnio 1 dalyje, objektyviai pasireiškia šių alternatyvių veikų padarymu: 1) akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių (įgaliotinių) susirinkimų nesušaukimu nustatytu laiku; 2) susirinkimų rengimo tvarkos nesilaikymu; 3) kliudymu akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams dalyvauti susirinkimuose; 4) įstatymuose nustatytos informacijos nepateikimu akcininkams, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) nariams ar kitų įstatuose (statutuose) numatytų jų neturtinių teisių pažeidimu; 5) akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių turtinių teisių pažeidimu (draudimu ar kliudymu perleisti akcijas, pajus, pasirašyti naujas akcijas, pelno nepaskirstymu ar dividendų neišmokėjimu nustatytais terminais, įnašų, pajų negrąžinimas ar trukdymas gauti likviduojamos bendrovės turto dalį įstatymuose numatytais atvejais, nesikreipimas į teismą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo).

359.

36Šioje byloje administracinėn atsakomybėn pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį P. B. patrauktas už tai, kad, būdamas UAB „( - )“ generaliniu direktoriumi, šios bendrovės akcininkui N. V. per įstatyme numatytą septynių dienų terminą nepateikė jo prašomų dokumentų: visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų su lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m.; valdybos posėdžių protokolų su jais lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m. Taigi šioje byloje aktualus būtent vienas iš ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatytų alternatyvių objektyviųjų požymių – įstatymo numatytos informacijos akcininkams <...> nepateikimas. Administracinio nusižengimo sudėties objektyvaus požymio – dalyko (informacijos) – turinys, apimtis, kaltininko veikos, pasireiškiančios neveikimu, turinys, įstatymo numatytos pareigos akcininkams įgyvendinimo būdas (-ai) ir tvarka detalizuojami ne ANK, o kituose teisės aktuose, nagrinėjamos bylos atveju – ABĮ 18 straipsnyje.

3710.

38Pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

3911.

40ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta tiek reikalautinų pateikti dokumentų apimtis: vienas, keli ar visi reikalaujami pateikti teisės normoje nurodyti dokumentai, tiek teisėto elgesio, vykdant informavimo pareigą akcininkams, būdai. ABĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta akcininkų neturtinė teisė (gauti apie bendrovę 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją) realizuojama tokia tvarka: 1) akcininkui ar jo įgaliotam atstovui kreipiantis raštu dėl jo pageidaujamos gauti informacijos; 2) bendrovė privalo sudaryti galimybę susipažinti su prašoma informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas; 3) bendrovė tai privalo padaryti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos; 4) atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Gavus prašymą dėl informacijos pateikimo bendrovės direktoriaus teisėto elgesio alternatyvos yra šios: 1) išsiųsti akcininkui ar jo įgaliotam atstovui jų prašomą informaciją (dokumentus) paštu arba 2) informuoti akcininkus apie tai, kur ir kada jiems bus sudaryta galimybė susipažinti su prašoma informacija (dokumentais) ir, jiems atvykus, sudaryti tokią galimybę, arba 3) informuoti akcininkus apie tai, kur ir kada jiems bus pateiktos dokumentų kopijos, ir, jiems atvykus, pateikti dokumentų kopijas, arba 4) aiškiai išreikšti atsisakymą pateikti prašomą informaciją (dokumentus). Nustačius, kad asmuo neįvykdė nė vienos iš alternatyvių pareigos realizavimo variantų dėl bent vienos iš įstatymo nurodytos informacijos, yra pagrindas konstatuoti, kad toks neveikimas atitinka ANK 119 straipsnyje numatytus požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-40/2018).

4112.

42Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „( - )“ akcininkas N. V. 2018 m. rugpjūčio 6 d. reikalavimu (išsiųstas elektroniniu paštu 2018 m. rugpjūčio 9 d.) kreipėsi į minėtos įmonės vadovą P. B. prašydamas pateikti arba sudaryti galimybes susipažinti su 1) visuotinių akcininkų susirinkimų protokolais su lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m.; 2) valdybos posėdžių protokolais su jais lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m. Bendrovės direktorius per įstatyme numatytą laikotarpį prašomos informacijos nepateikė, 2018 m. rugsėjo 16 d. atsakyme į gautą reikalavimą nurodė, kad tik gavus patikslintą prašymą, kuriame bus nurodyta, kodėl prašoma pateikti dokumentus (informaciją), kuri yra (turi būti) žinoma N. V.; kodėl prašoma pakartotinai pateikti informaciją, kuri jau yra pateikta; kokiems konkretiems reikalavimams, numatytiems teisės aktuose įgyvendinti, yra reikalingi prašomi dokumentai (informacija); kodėl būtent šie dokumentai yra būtini pastariesiems reikalavimams įgyvendinti, sudarys galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais (informacija) ar juos pateiks, laikantis ABĮ 18 straipsnio 1 dalies bei bendrovės įstatų 14.1 punkto nuostatų. Atsakyme taip pat nurodyta, kad bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų bei valdybos posėdžių lydintieji dokumentai nėra numatyti bendrovės įstatuose ar įstatyme kaip vieši dokumentai ar akcininkams susipažinti visais atvejais teiktini dokumentai. Bendrovės organų sprendimai (įskaitant bendrovės valdybos sprendimus, generalinio direktoriaus įsakymus ir kt.) laikomi bendrovės komercine paslaptimi. Apeliantas yra įsitikinęs, kad buvo pasinaudota viena iš nurodyto elgesio alternatyvų aiškiai ir motyvuotai atsisakyti pateikti prašomus dokumentus ir akcininkui N. V. pateikus tokį atsakymą, buvo tinkamai įvykdyta ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga, t. y., aiškiai išreikštas atsisakymas pateikti prašomą informaciją (dokumentus), todėl P. B. yra nepagrįstai pripažintas kaltu padarius ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

4313.

44Kaip ir minėta, apeliantas tvirtina, kad bendrovės vadovas įvykdė savo pareigą pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį, pateikdamas anksčiau minėtą atsakymą, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad naudojantis suteikta teise, svarbus kriterijus – nepiktnaudžiavimas ja, o vykdant pareigą – ne formalus jos įvykdymas, o kokybiškai turiningas įvykdymas.

4514.

46Sprendžiant P. B. kaltės klausimą, visų pirma, pažymėtina, kad iš ABĮ 18 straipsnio 1 dalies matyti, jog informacija, kurią akcininkas turi teisę gauti, skirstoma į bendro ir specifinio pobūdžio. Bendro pobūdžio informacija laikytina tokia, kurią kiekvienas akcininkas turi teisę gauti be papildomų apribojimų ar sąlygų, tuo tarpu specifinio pobūdžio informacija – tokia, kuri yra reikšminga bendrovės ūkinei veiklai ir kuriai gauti akcininkas privalo įvykdyti tam tikras nustatytas sąlygas, atitikti tam tikrus reikalavimus. Akcininkas N. V. 2018 m. rugpjūčio 6 d. kreipdamasis į UAB „( - )“ direktorių reikalavime išdėstė prašymus pateikti tiek bendro pobūdžio, tiek ir konfidencialią informaciją. Pagal UAB „( - )“ komercinių paslapčių sąrašo 1.4 punktą bendrovės valdymo organų sprendimai (bendrovės valdybos sprendimai, generalinio direktoriaus įsakymai, potvarkiai ir kt.), išskyrus ta apimtimi kiek juose nurodoma informacija yra vieša, laikomi bendrovės komercine paslaptimi. Akcininkui N. V. prašyme nenurodžius, kokiu pagrindu yra prašoma bendrovės konfidencialios informacijos, apeliantas turėjo teisę atsisakyti pateikti tokio pobūdžio informaciją. Tačiau, kaip ir minėta, be konfidencialios informacijos N. V. prašė pateikti informaciją, kuri pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatas akcininkams turi būti teikiama be jokių apribojimų, t. y., visuotinių akcininkų susirinkimo protokolus su jais lydinčiais dokumentus. Be to, ir pagal UAB „( - )“ komercinių paslapčių sąrašo 1.4 punktą bendrovės valdymo organų sprendimai konfidencialūs yra ne visa apimtimi. Tačiau vietoje to, kad akcininkui pateiktų minėtus dokumentus ar nurodytų, kur ir kada galima su jais susipažinti, P. B. atsisakė juos pateikti, reikalaudamas iš N. V. paaiškinimų, kokiu tikslu jam šie dokumentai reikalingi, argumentuodamas tuo, kad dalis informacijos jam turi būti žinoma dėl to, kad šis dalyvaudavo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, be to, yra buvęs ilgametis bendrovės valdybos narys. Atsižvelgiant į tai, kad ABĮ 18 straipsnio 1 dalies nuostatos numato įmonės vadovui imperatyvią pareigą per įstatyme numatytą terminą, o ne tada, kada nori bendrovės vadovas, sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti įstatyme nurodytus bendrovės dokumentus, joks pagrįstas ginčas dėl akcininko teisės gauti tiesiogiai įstatyme numatytą informaciją negali kilti. Minėta teisė gali būti ribojama vieninteliu ABĮ nustatytu atveju, t. y., kai nėra galimybės identifikuoti jos prašančio akcininko, tačiau šiuo atveju minėta aplinkybė neegzistavo. Aplinkybė, kad akcininkui dalis informacijos buvo ar galėjo būti žinoma, nešalina bendrovės vadovo atsakomybės už ABĮ nuostatų nesilaikymą. Todėl P. B. įmonės akcininkui N. V. 2018 m. rugpjūčio 16 d. pateiktas abstraktus atsakymas, kuriame be atsisakymo pateikti konfidencialią informaciją, iš akcininko reikalaujama paaiškinimų, kokiu tikslu jam reikalinga prašoma informacija, jokiu būdu negali būti laikomas, kaip kad tvirtina apeliantas, aiškiai išreikštu atsisakymu pateikti prašomus dokumentus. Juolab, kad ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-10/2016) laikomasi pozicijos, jog bendrovės vadovui tenkanti ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga turi būti vykdoma kokybiškai ir neatmestinai, neribojant akcininko galimybės tinkamai realizuoti įstatyme numatytas savo teises. Be to, jau ir anksčiau minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-40/2018 nurodyta, jog nustačius, kad asmuo neįvykdė nė vienos iš alternatyvių pareigos realizavimo variantų dėl bent vienos iš įstatymo nurodytos informacijos, yra pagrindas konstatuoti, kad toks neveikimas atitinka ANK 119 straipsnyje numatytus požymius. Šiuo atveju, per įstatyme numatytą terminą nepateikdamas informacijos, kuri nėra konfidenciali, P. B. neįvykdė jam ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos.

4715.

48Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad nežiūrint to, jog bendrovės akcininkas N. V. jokių papildomų paaiškinimų nepateikė, UAB „( - )“ generalinis direktorius 2018 m. spalio 22 d. pateikė dalį reikalautos informacijos, taip pat nurodė, jog yra atliekamas valdybos posėdžių protokolų kartu su jais lydinčiais dokumentais nuo 2007 m. iki 2018 m. vertinimas, ir kad po šio vertinimo atlikimo iškart bus pateikti konfidencialios informacijos neatskleidžiantys valdybos posėdžių protokolai (arba atitinkamos jų dalys). Ši aplinkybė, kaip ir tvirtinama atsiliepime į apeliacinį skundą, rodo, jog bendrovės vadovas skirtingais laikotarpiais taiko dvigubus standartus – vienu atveju reikalauja papildomų paaiškinimų, laiko informaciją konfidencialia, kitu atveju – pareiškėjui pateikia dalį prašomos informacijos, nurodo, jog atliekamas vertinimas, kuriuose valdybos posėdžių protokoluose su jais lydinčiais dokumentais esanti informacija yra nekonfidenciali, kad būtų galima ją pateikti akcininkui. Tokie P. B. veiksmai tik patvirtina, kad jis per įstatyme numatytą septynių dienų terminą tinkamai neįvykdė ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, jo 2018 m. rugpjūčio 16 d. atsakymas į 2018 m. rugpjūčio 9 d. gautą prašymą formalus, jame aiškiai, konkrečiai neišdėstyti atsisakymo pateikti prašomus dokumentus motyvai, todėl negalima tvirtinti, kad jis savo pareigą realizavo vienu iš įstatyme numatytų variantų.

4916.

50Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad šiuo atveju ginčas turėjo būti sprendžiamas civilinio proceso tvarka. Civilinio proceso tvarka yra sprendžiami ginčai tarp akcininko ir bendrovės, kuomet jie kyla dėl atsisakymo pateikti informaciją (dokumentus) teisėtumo, kadangi akcininko teisė į informaciją nėra absoliuti ir gali būti ribojama. Kilus ginčui teismas sprendžia, ar akcininkas išvis turi teisę gauti norimą informaciją. Tuo tarpu ANK 119 straipsnio 1 dalyje numatyta bendrovės vadovo atsakomybė už įstatyme numatytos imperatyvios pareigos nevykdymą.

5117.

52Apibendrinus visa kas ankščiau išdėstyta, daroma išvada, kad nagrinėjamu atveju P. B., per įstatyme numatytą terminą nesuteikdamas galimybės susipažinti su akcininko prašomais UAB „( - )“ dokumentais ir pateikdamas ne aiškiai išreikštą atsisakymą pateikti prašomus dokumentus, pažeidė UAB „( - )“ akcininko N. V. neturtines teises. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad P. B. nusižengimas, numatytas ANK 119straipsnio 1 dalyje, yra visiškai įrodytas. Taigi, nors pareiškėjas P. B. prašo administracinio nusižengimo bylą jo atžvilgiu nutraukti, jo kaltė yra įrodyta pirmosios instancijos teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais įrodymais. Vien tai, kad apeliantas nesutinka su skundžiamame nutarime padarytomis teismo išvadomis, kitaip interpretuodamas byloje surinktus įrodymus ir savaip juos vertindamas, nėra pagrindas tenkinti jo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais. Dėl šių priežasčių Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimas paliktinas nepakeistu, o apeliacinis skundas netenkinamas.

5318.

54Atsiliepime į P. B. apeliacinį skundą pareiškėjo N. V. atstovas advokatas G. Č. prašo iš P. B. priteisti N. V. naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, dalis už atstovavimą pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų iš P. B. yra priteista. Apeliacinio skundo šioje dalyje nėra pateikta, todėl nesprendžiama, ar pagrįstai pareiškėjo naudai buvo priteista tik dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų. Tuo tarpu jokių dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo nepateikta, todėl minėtas prašymas negali būti tenkinamas.

55Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą ir P. B. atstovo advokato Dariaus Raulušaičio apeliacinio skundo netenkinti.

57Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Evaldas Gražys... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarimu P. B. pripažintas... 6. 2.... 7. P. B. pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu už tai, kad būdamas... 8. 3.... 9. Kauno apylinkės teismas nurodė, kad byloje nekyla ginčas, šią aplinkybę... 10. 4.... 11. Apeliaciniame skunde P. B. atstovas advokatas Darius Raulušaitis prašo... 12. 4.1.... 13. Skunde nurodoma, kad nors ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta akcininko teisė... 14. 4.2.... 15. Skunde teigiama, kad P. B., kaip bendrovės generalinis direktorius, tinkamai... 16. 4.3.... 17. Skunde pažymima, kad bendrovės įstatų 14.1 punkte nurodyta, jog valdybos... 18. 4.4.... 19. Skunde tvirtinama, kad P. B. veiksmuose nėra ir privalomojo ANK 119 straipsnio... 20. 4.5.... 21. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad administraciniais nusižengimais yra... 22. 5.... 23. Pareiškėjo N. V. atstovas advokatas G. Č. atsiliepime į P. B. atstovo... 24. 5.1. Atsiliepime nesutinkama su apeliacinio skundo argumentu, kad bendrovės... 25. 5.2. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjo reikalavimas buvo sudarytas iš... 26. 5.3. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjui pateikus... 27. 5.4. Atsiliepime taip pat nesutinkama su apelianto argumentu, jog nesant teismo... 28. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 29. 6.... 30. P. B. atstovo advokato Dariaus Raulušaičio apeliacinis skundas atmetamas.... 31. 7.... 32. ANK 652 straipsnyje 1 įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą... 33. 8.... 34. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)... 35. 9.... 36. Šioje byloje administracinėn atsakomybėn pagal ANK 119 straipsnio 1 dalį P.... 37. 10.... 38. Pagal ABĮ 18 straipsnio 1 dalį akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne... 39. 11.... 40. ABĮ 18 straipsnio 1 dalyje numatyta tiek reikalautinų pateikti dokumentų... 41. 12.... 42. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „( - )“ akcininkas N. V. 2018 m.... 43. 13.... 44. Kaip ir minėta, apeliantas tvirtina, kad bendrovės vadovas įvykdė savo... 45. 14.... 46. Sprendžiant P. B. kaltės klausimą, visų pirma, pažymėtina, kad iš ABĮ... 47. 15.... 48. Dar vienas svarbus aspektas yra tai, kad nežiūrint to, jog bendrovės... 49. 16.... 50. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad šiuo atveju ginčas turėjo... 51. 17.... 52. Apibendrinus visa kas ankščiau išdėstyta, daroma išvada, kad nagrinėjamu... 53. 18.... 54. Atsiliepime į P. B. apeliacinį skundą pareiškėjo N. V. atstovas advokatas... 55. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 56. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti... 57. Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....