Byla 2-4803-881/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB ,,CSC TELECOM“ atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui, atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovui E. Š., trečiojo asmens AB ,,TEO LT” atstovui advokatui Mariui Juoniui, atstovėms R. J., G. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-4803-881/2011 pagal ieškovo UAB „CSC TELECOM“ ieškinį atsakovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, tretieji asmenys AB ,,TEO LT“, UAB „EUROCOM SIP“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „CSC TELECOM“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad trečiojo asmens, AB ,,TEO LT“, pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas prieštarauja sąžiningai konkurencijai, panaikinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą dalyje, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka ir pirmoje vietoje įrašytas AB ,,TEO LT“ su pateikto pasiūlymo kaina – 22 384,17 Lt su PVM, priteisti iš Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Policijos departamento sudaryta viešojo pirkimo komisija, tiek nagrinėdama UAB ,,CSC TELECOM“, tiek AB ,,TEO LT“, tiek UAB ,,EUROCOM SIP“ pateiktus pasiūlymus, turėjo ne tik nustatyti ar šio viešojo pirkimo dalyviai atitinka minimalius konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bet ir patikrinti ar pasiūlymus pateikę dalyviai, pateikdami savo pasiūlymus, nepateikė neįprastai mažos kainos inter alia bendros kainos ar bendros kainos sudėtinių dalių. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 4 punktas, reglamentuoja, kad perkančioji organizacija, siekdama kad kainos būtų pagrįstos, turi raštu kreiptis į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašyti pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, siekdama nustatyti, ar dalyvio pateikta kaina ar jos sudėtinė dalis atitinka norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi. Pareigą perkančiosioms organizacijoms tikrinti ar dalyvio pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnis, kurio 1 dalis nustato, jog tuo atveju, jei pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija priv

4alo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96 ,,Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos apibrėžimo“ nustatyta neįprastai mažos kainos sąvoka, o būtent, kaip neįprastai maža kaina apibrėžiami atvejai, kai pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. Analogiškas reguliavimas numatytas ir perkančiosios organizacijos paskelbtose viešojo pirkimo sąlygose. Taigi atsakovas, vertindamas trečiojo asmens AB ,,TEO LT“ pateiktus paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, inter alia privalėjo nustatyti šių paaiškinimų pagrįstumą. Perkančioji organizacija, pripažindama tretįjį asmenį viešojo pirkimo laimėtoju, neįvertino aplinkybės, jog tretysis asmuo, teikdamas paaiškinimus dėl viešojo pirkimo neįprastai mažos kainos pagrįstumo, naudojosi savo dominuojančia ir vyraujančia padėtimi rinkoje. Taigi teikdamas pasiūlymą neįprastai maža kaina, tretysis asmuo pažeidė sąžiningos konkurencijos principą.

5Atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, mano, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, todėl prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakyme yra įtvirtinta neįprastai mažos kainos prezumpcija, kuri patvirtinama tik tuo atveju, jeigu tiekėjas nepagrindžia savo pateikto pasiūlymo kainos. Tuo tarpu ieškovas nepagrįstai tvirtina, jog neįprastai maža trečiojo asmens pasiūlymo kaina jau yra konstatuota. Neįprastai mažos kainos institutas yra glaudžiai susijęs su tiekėjo vertinimu ir laimėtojo atrinkimu. Tai lemia keli veiksniai: pirma, tiekėjo pasiūlyta kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti tiekėjo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, antra, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, keisti negalima nei sudarant, nei keičiant sutartį. Taigi neįprastai mažos kainos institutas yra kaip papildoma galimybė perkančiajai organizacijai, kai jau įvertinta tiekėjo kvalifikacija, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ir skirtas pačiai perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardintų grėsmių. Perkančioji organizacija, gavusi AB ,,TEO LT“ atsakymą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kuriame buvo nurodyta, jog pasiūlyti įkainiai yra patvirtinti AB ,,TEO LT“ generalinio direktoriaus įsakymais, patikrinusi viešai prieinamą informacija apie trečiojo asmens siūlomas paslaugas ir paslaugų įkainius internetinėje svetainėje www.teo.lt, neturėjo jokio pagrindo suabejoti pateikto pasiūlymo pagrįstumu ir realumu, o taip pat manyti, kad AB ,,TEO LT“ negalės laiku ir tinkamai įvykdyti sutarties. Be to, atsakovas nurodo, kad priešingai nei teigia ieškovas, perkančioji organizacija, užtikrindama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, turi užtikrinti, kad visiems tiekėjams būtų sudarytos vienodos sąlygos konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, bet ne vertinti tiekėjų pasiūlymų ar pateiktų paaiškinimų sąžiningos konkurencijos viešojo fiksuoto telefoninio ryšio rinkoje aspektu. Tvirtina, kad pripažinus konkurso laimėtoju UAB ,,CSC TELECOM“, perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai patirtų didelius nuostolius.

6Tretysis asmuo AB ,,TEO LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, mano, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, ir prašo ieškinį atmesti. Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį dėsto analogiškus argumentus kaip ir atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

7Ieškinys atmetamas.

8Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų (VPĮ 24 str.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sudaryta viešųjų pirkimų komisija, vykdydama viešąjį pirkimą ,,Fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų pirkimas“ atvirto konkurso būdu, 2010 m. spalio 23 d. protokolu Nr. 5-P18 patvirtino konkurso sąlygas ir paskelbė jas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Viešųjų pirkimų komisija išnagrinėjo ir įvertino visų konkurse dalyvavusių tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir sudarė pasiūlymų eilę, kurioje laimėjusiu konkursą pripažino ir pirmąją vietą skyrė AB ,,TEO LT“ su 22 384,17 Lt su PVM pasiūlymu, antrąją vietą – UAB ,,CSC TELECOM“ su 36 492,55 Lt su PVM pasiūlymu ir trečiąją vietą – UAB ,,EUROCOM SIP“ su 37 750,95 Lt su PVM pasiūlymu. Taip pat komisija nusprendė, pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, t. y. 2011 m. vasario 19 d., siūlyti AB ,,TEO LT“ pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį. Ši informacija buvo paskelbta CVP IS priemonėmis.

10Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl konkurso laimėtojo ir pasiūlymų eilės sudarymo, Viešųjų pirkimų komisijai pateikė pretenziją ,,Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo“, kurioje nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisija, siekdama užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, privalo kreiptis į AB ,,TEO LT“ dėl pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo, nekeičiant pateikto pasiūlymo kainos.

11Viešųjų pirkimų komisija, 2011 m. vasario 19 d. kreipėsi į AB ,,TEO LT“ su prašymu pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą.

122011 m. vasario 23 d. perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens AB ,,TEO LT“ raštą Nr. 04-2-02-061 ,,Dėl pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo“, kuriame buvo nurodyta, jog AB ,,TEO LT“ turi visas technologines prieigas (PSTN ir ISDN sąsajas su savo fiksuoto ryšio tinklu), reikalingas teikti fiksuoto telefoninio ryšio paslaugas bei šiuo metu visose nurodytose įstaigose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės, Telšių apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose, Policijos departamente, Lietuvos kriminalinės policijos biure, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje ,,Aras“, Lietuvos viešosios policijos rinktinėje ,,Vytis“) teikia tokias paslaugas, todėl gali suteikti perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas be papildomų investicijų, kurias galimai turėtų patirti kiti tiekėjai, pateikę pasiūlymus. Be to, pažymėta, jog trečiojo asmens AB ,,TEO LT“ pateiktame pasiūlyme buvo pritaikyti bendrovės generalinio direktoriaus patvirtinti ir galutinio pasiūlymo pateikimo termino dieną galioję akcijų tarifai, taigi pasiūlyme pateiktos kainos visiškai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus reikalavimus.

13Viešųjų pirkimų komisija 2011 m. vasario 24 d., išnagrinėjusi trečiojo asmens pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą,

Nutarė

14UAB ,,CSC TELCOM“ pretenziją laikyti nepagrįsta ir toliau tęsti viešojo prikimo procedūras.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) nurodė, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

16Taigi nagrinėjamu atveju, reikšminga nustatyti, ar perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, nepažeidė imperatyviųjų teisės normų, kurių pažeidimas gali reikštis ir esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimu.

17Teismas sprendžia, jog šioje byloje nenustatinėtinos aplinkybės, susijusios su tiekėjų pasiūlymų ar pateiktų paaiškinimų sąžiningos konkurencijos viešojo fiksuoto telefoninio ryšio rinkoje aspektu, kadangi galimos nesąžiningos konkurencijos veiksmų konstatavimas ieškovo ar kitų viešojo pirkimo dalyvių atžvilgiu nepriskirtinas bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai, todėl nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

18Esminis argumentas, kurio pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo yra aplinkybė, jog tretysis asmuo AB ,,TEO LT“ pateikė neįprastai mažos kainos, prieštaraujančios sąžiningai konkurencijai, pasiūlymą, ir šios kainos nepagrindė.

19Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji privalo būti tinkamai pagrįsta (VPĮ 40 str. 2 d., Direktyvos 2004/18/EB 55 str. 1 d. 2 pstr., Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika), formalus procedūrų atlikimas per se pažeidžia viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010), todėl esminis aspektas, nagrinėtinas šioje byloje, yra viešojo prikimo dalyvio pasiūlyme pateiktos neįprastai mažos kainos tinkamas pagrindimas.

20Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas yra tiesiogiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes siūloma žymiai mažesnė kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių tokio tiekėjo sugebėjimu laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį ar įtarimų dėl elgesio (veiksmų) galimo nesąžiningumo. Taigi šis institutas, visų pirma, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardytų grėsmių, tačiau kartu siekiama apsaugoti ir pirkimo dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, nuo vienašališko perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo pagrįstumo paaiškinimų. Kaip žinoma, neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija, o neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, nes tokia kliūtimi yra neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis, etc. Taip pat pažymėtina tai, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto reglamentavimo išplaukia nuostata, jog pareiga viešuosiuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo visgi yra suformuluota alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų viešųjų pirkimų procedūras reguliuojančių teisės aktų normų: tuo atveju, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija turi teisę (ketindama atmesti pasiūlymą – privalo) pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010). Taigi, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (perkančioji organizacija), kuris vykdė telekomunikacijų paslaugų pirkimą, turėjo paminėtą pareigą, nes jis neketino atmesti AB ,,TEO LT“ pasiūlymo. Kita vertus, kai kitas viešajame pirkime dalyvavęs tiekėjas kreipėsi į perkančiąją organizaciją su pretenzija, perkančioji organizacija kreipėsi į mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, kad šis pagrįstu neįprastai mažą kainą. Gavusi tiekėjo paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija įsitikino, jog tiekėjo pasiūlytomis kainomis objektyviai įmanoma įvykdyti pirkimo sutartį, juolab, kad tas pats tiekėjas jau vykdė analogiškos apimties paslaugų tiekimą perkančiajai organizacijai, taigi perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pretenziją.

21Teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, jog aplinkybė, kad atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, gavęs ieškovo pretenziją ir pareikalavęs viešojo pirkimo dalyvio, pasiūliusio mažiausią kainą, ją pagrįsti, pripažino, jog šio dalyvio pasiūlyta kaina yra neįprastai maža. Teismas sprendžia, jog nėra pagrindo minėtus perkančiosios organizacijos veiksmus traktuoti, kaip minimo fakto pripažinimą, nes perkančioji organizacija nekvalifikavo kainos kaip neįprastai mažos ir suteikiančios pagrindą spręsti, jog tokią kainą pasiūlęs tiekėjas negalės realiai įvykdyti perkamų paslaugų. Kita vertus, ieškovas tvirtina, jog trečiojo asmens AB ,,TEO LT“ pateiktas raštas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nebuvo išsamus, todėl perkančioji organizacija neturėjo teisės šį pasiūlymą pripažinti laimėjusiu konkursą, tačiau teismas daro išvadą, jog įvertinus tai, kad perkančioji organizacija apskritai nekvalifikavo AB ,,TEO LT“ pasiūlymo kaip neįprastai mažos kainos pasiūlymo, taigi perkančiajai organizacijai pakako įsitikinti, jog tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, realiai galės suteikti perkamas paslaugas ir tinkamai įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Dėl trečiojo asmens AB ,,TEO LT“ galimybių įvykdyti sutartį, t. y. suteikti kokybiškas telekomunikacijų paslaugas už pasiūlytą kainą, neabejoja ir teismas, kadangi, kaip nurodė tretysis asmuo AB ,,TEO LT“, įsipareigojimai, kuriuos ketina prisiimti AB ,,TEO LT“ nagrinėjamo viešojo pirkimo atveju nėra esminis turtinis trečiojo asmens įsipareigojimas, be to, AB ,,TEO LT“ ekonominė-finansinė padėtis neleidžia abejoti trečiojo asmens pajėgumu suteikti paslaugas už pasiūlyme nurodytą kainą.

22Taigi įvertinęs tai, kas išdėstyta, o taip pat, kad tretysis asmuo AB ,,TEO LT“ turi visas technologines prieigas (PSTN ir ISDN sąsajas su savo fiksuoto ryšio tinklu), reikalingas teikti fiksuoto telefoninio ryšio paslaugas bei šiuo metu visose nurodytose įstaigose (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės, Telšių apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose, Policijos departamente, Lietuvos kriminalinės policijos biure, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre, Lietuvos policijos mokykloje, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinėje ,,Aras“, Lietuvos viešosios policijos rinktinėje ,,Vytis“) teikia tokias paslaugas, teismas daro išvadą, jog perkančioji organizacija, pagrįstai nesuabejojusi AB ,,TEO LT“ gebėjimu už pasiūlytą kainą tinkamai įvykdyti sutartį, ir pripažinusi konkurso laimėtoju mažiausią kainą pasiūliusį tiekėją, priėmė apdairų ir ekonomiškai pagrįstą sprendimą.

23Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą, veiksmų, kuriais būtų pažeistos imperatyvios viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojančios teisės normos arba Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtint viešųjų pirkimų principai, nėra pagrindo tenkinti ieškinį ir pripažinti, kad AB ,TEO LT“ pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas prieštarauja sąžiningai konkurencijai bei panaikinti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą dalyje, kurioje yra sudaryta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka ir pirmoje vietoje įrašytas konkurso dalyvis AB ,,TEO LT“ su pateikto pasiūlymo kaina – 22 384,17 Lt su PVM.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas

n u s p r e n d ž i a :

26Ieškovo UAB ,,CSC TELECOM“ ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas UAB „CSC TELECOM“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. alo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis... 5. Atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikė... 6. Tretysis asmuo AB ,,TEO LT“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 7. Ieškinys atmetamas.... 8. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo Policijos departamento prie Vidaus... 10. Ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl konkurso... 11. Viešųjų pirkimų komisija, 2011 m. vasario 19 d. kreipėsi į AB ,,TEO LT“... 12. 2011 m. vasario 23 d. perkančioji organizacija gavo trečiojo asmens AB ,,TEO... 13. Viešųjų pirkimų komisija 2011 m. vasario 24 d., išnagrinėjusi trečiojo... 14. UAB ,,CSC TELCOM“ pretenziją laikyti nepagrįsta ir toliau tęsti viešojo... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 16. Taigi nagrinėjamu atveju, reikšminga nustatyti, ar perkančioji organizacija,... 17. Teismas sprendžia, jog šioje byloje nenustatinėtinos aplinkybės, susijusios... 18. Esminis argumentas, kurio pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios... 19. Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji... 20. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas... 21. Teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, jog aplinkybė, kad... 22. Taigi įvertinęs tai, kas išdėstyta, o taip pat, kad tretysis asmuo AB ,,TEO... 23. Nenustačius jokių perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 26. Ieškovo UAB ,,CSC TELECOM“ ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...