Byla e2-3461-580/2016
Dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Hugaas construction“ atstovams advokatei Julijai Viktorijai Flis, Mariui Virbiui,

4atsakovo AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje atstovui advokatui Edvardui Sinkevičiui,

5trečiojo asmens „Klaipėdos konteinerių terminalas“ atstovams direktoriui Vaidotui Šileikai, advokatui Rokui Venslauskui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Hugaas construction“ ieškinį atsakovui AAS „BTA Baltic insurance company“ filialui Lietuvoje, tretieji asmenys UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, UAB „Amber trading and shipping“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos priteisimo.

7Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovas UAB „Hugaas construction“ prašė pripažinti 2015-08-28 įvykį draudiminiu ir priteisti iš atsakovo 43 661, 65 Eur draudimo išmoką, 1 012 Eur palūkanas, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas nurodė, kad 2015-08-18 ieškovas su atsakovu sudarė vežamų krovinių savanoriško draudimo sutartį NR. KD 006592 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas nuo 2015-08-24 iki 2015-09-15 apdraudė krovinį nuo visų rizikų dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo, vagystės ir/ar dingimo, draudimo suma 1 371 489,20 Eur. Nuo 2015-08-22 iki 2015-08-23 krovinys buvo pakrautas transportavimui į laivą „Bonacieux“, krovos darbus atliko UAB „Klaipėdos krovos terminalas“. Dalis krovinio (14 vnt.) buvo pakrauti ir gabenami ant laivo denio „open deck“ gabenimo būdu. 2015-08-28 Norvegijos jūroje, kilus audrai, dalis apdrausto krovinio (5 vnt.) - metalo konstrukcijų, gabenamų ant laivo denio, buvo nuplauti į jūrą ir prarasti. Sekančią darbo dieną ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl draudimo išmokos. Atsakovas 2015-12-07 raštu Nr. TD1301169 atsisakė išmokėti draudimo išmoką, nes pripažino įvykį nedraudiminiu.

10Atsakovas atsisakymą grindžia Vežamų krovinių savanoriško draudimo taisyklių Nr. 013.1 (toliau – Taisyklės) 5.1.1. punktu, kuriame nurodyta, jog nedraudžiamuoju įvykiu yra gabenamo krovinio žuvimas, dingimas ar jo sugadinimas dėl netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui, pažeidžiant standartus ir normas, numatytas gamintojo.

11Ieškovo nuomone, atsakovas formaliai ir nesąžiningai aiškino Taisyklių 5.1.1. punktą, neatsižvelgė į Sutarties sąlygas, įtvirtinančias nedraudžiamų įvykių paskirtį bei tikslą. Laivo kapitono 2015-08-29 Jūrinis protestas paneigia atsakovo išvadas, kad krovinys neva buvo prarastas dėl to, kad nebuvo tinkamai sutvirtintas, ir patvirtina, kad reiso metu laivas pateko į blogas oro sąlygas. Laivo kapitono nurodytas aplinkybes patvirtina Laivo budėjimo žurnalas, kuriame patvirtinta, kad krovinys prarastas dėl stipraus bangavimo ir staiga kilusio šiaurės vėjo. Atsakovas nepagrįstai vadovaujasi subjektyviomis krovinių ekspertų išvadomis.

12Atsakovas savo poziciją grindžia tariamai nepriklausomų LLC „Russurvey“ ekspertų išvada. Atsakovo nurodyti ekspertai nėra įrašyti į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą, todėl LLC „Russurvey“ tyrimas vertintinas su kitais byloje esančiais įrodymais ir byloje neturi iš anksto nustatytos galios. Kiti byloje surinkti įrodymai tyrimą paneigia.

13LLC „Russurvey“ tyrimą atliko galimai 2015 m. lapkričio mėnesį (išvada pasirašyta 2015-11-29), kai krovinio dalis buvo prarasta 2015-08-28. Tyrimas atliktas po įvykio praėjus trims mėnesiams. Iš tyrimo ataskaitos darytina išvada, kad tyrimas buvo atliekamas „popieriniu“ būdu, t. y. atrinkus palankias nuotraukas ir iš pastarųjų sukūrus istoriją, priešingą nei nurodyta pirminiuose rašytiniuose įrodymuose. Krovinio dalies praradimo priežastimi nurodomas tariamas netinkamas krovinio supakavimas, tačiau nenurodoma, kaip, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, krovinys turėjo būti supakuotas. Laivo budėjimo žurnale nurodyta, kad tvirtinimo lynai nutrūko ir krovinio dalis buvo prarasta dėl blogų oro sąlygų (stipraus bangavimo ir staiga kilusio vėjo).

14Taisyklių 5.1.1 punktas taip, kaip jį aiškina atsakovas, yra netikėtas siurprizinis bei nesąžiningas. Taisyklėse nėra aiškinama sąvoka „krovinio paruošimas gabenimui“. Lingvistinė analizė ir logika leidžia teigti, kad krovinio tvirtinimas neįeina į krovinio paruošimo gabenimui sąvoką. Atsakovui buvo žinoma visa su kroviniu susijusi būtina informacija, nes ieškovas ne pirmą kartą siuntė krovinius su atsakovo draudimo sutartimis.

15Krovos ir krovinio tvirtinimo darbus atliko trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos krovos terminalas“. Ieškovas krovos ir krovinio tvirtinimo darbų negalėjo kontroliuoti. Paaiškėjus, kad krovinys buvo prarastas dėl netinkamo krovinio tvirtinimo, išmokėjęs draudimo išmoką atsakovas, turėtų atgręžtinio reikalavimo teisę į UAB „Klaipėdos krovos terminalas“.

16Ieškovo tikslas draudžiant krovinį buvo turtinių interesų apsauga, tame tarpe ir nuo nepakankamai rūpestingų trečiųjų asmenų veiksmų arba nepalankių oro sąlygų. Ieškovas krovinį apdraudė nuo visų rizikų. Nedraudiminius įvykius apibrėžiančios draudimo sutarties sąlygos turi būti išdėstytos taip, kad dėl jų turinio nekiltų abejonių. Visos abejonės dėl sutarties sąlygų neaiškumo aiškintinos ieškovo naudai.

17Teisės aktai nurodo, kad draudikas turi teisę neišmokėti draudimo išmokos tik tuo atveju, kai yra draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo kaltė.

18Ieškovas teismui pateikė sąskaitas NUF00052 ir NUF000062, patvirtinančias ieškovo turėtus nuostolius. Ieškovo nuostolius atsakovui sudaro: 3 213 kg rėmas RW2/2 (7 086,45 Eur), 6 478 kg rėmas RW2/2 (14 287,60 Eur), 6 478 kg rėmas RW2/3 (14 287,60 Eur), transportavimas (8 000 Eur).

19Atkreipė dėmesį, kad atsakovo keičia poziciją, 2015-12-07 raštu nurodė tik netinkamą krovinio tvirtinimą, o atsiliepime jau ir netinkamą įpakavimą.

20Laivo atsakomybės neapriboja konosamente esantis įrašas, kad vežėjas nėra atsakingas už bet kokį nuostolį ar sugadinimą, kylančius dėl bet kokios priežasties, nes vežėjo atsakomybė kyla teisės normų pagrindu. Hagos-Visbiu taisyklių 3 straipsnio 1 dalis nustato pareigas vežėjui paruošti laivą kelionei prieš reisą ir jo pradžioje, o pagal šio straipsnio 2 dalį, vadovaujantis tų pačių taisyklių 4 straipsnio nuostatomis, vežėjas turi tinkamai ir rūpestingai pakrauti, tvarkyti, vežti, prižiūrėti ir iškrauti vežamas prekes.

21Pagal Hagos-Visbiu taisyklių 4 straipsnio 2 dalies q punktą vežėjas neatsako už krovinio netekimą ar sužalojimą dėl bet kokios priežasties, jeigu nėra faktinės kaltės ar dalyvavimo, taip pat nesant vežėjų agentų ar darbuotojų kaltės ar aplaidumo.

22Atsakovas AAS „BTA Baltic insurance company“ filialas Lietuvoje prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pripažino sutartines aplinkybes, tačiau pažymėjo, kad ieškovo konosamentas patvirtina, jog pakrauti denyje 14 vnt. krovinio buvo gabenami krovinio siuntėjo, t. y. ieškovo, rizika.

23Nurodė, kad krovinių draudime nuostoliai, būdingi civilinei atsakomybei ar civilinės atsakomybės draudimui, neatlyginami – draudimo išmoka vežamų krovinių draudimo sutartyje nustatoma tik už draudėjo turtinį interesą, susijusį su draudimo liudijime išvardintais kroviniais. Draudžiamojo įvykio atveju draudimo išmoka turi būti apskaičiuojama laikantis sutartyje įrašytos draudimo sumos ir kitų sutarties sąlygų bei draudimo išmokos dydžio. Tarp šalių nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo patirti nuostoliai dėl krovinio dalies praradimo vertintini 35 661,65 Eur, todėl pagal Taisyklių 7.1.5 punktą išskaičiavus besąlyginės išskaitos sumą – 800 Eur, ginčas galimas tik dėl tiesiogiai saugomo draudėjo (ieškovo) intereso – 34 861,65 Eur.

24Ieškovas reikalauja ir 8 000 Eur transportavimo išlaidų, tačiau šių išlaidų draustumo neįrodė, Atsižvelgiant į Taisyklių 6.1 punktą, jei draudžiamo objekto gabenimui taikomos tarptautinės pristatymo sąlygos INCOTERMS 2010 CIF ir CIP, draudėjui pageidaujant, draudimo suma gali viršyti draudžiamo objekto vertę, atsižvelgiant į transportavimo kaštus. Transportavimo kaštai gali būti atlyginami iki 10 proc. nuo faktinės draudžiamo objekto vertės. Ieškovas nepateikė duomenų, kad krovinio gabenimui buvo taikomos pristatymo sąlygos INCOTERMS 2010 CIF ir CIP.

25Krovinio dalies praradimo aplinkybėms ir nuostolių dydžiui nustatyti buvo pasitelkti nepriklausomi ekspertai LLC „Russurvey", kurie parengė dokumentinio tyrimo ataskaitą Nr. RB1510409. Pagal šią ataskaitą krovinio dalies praradimo priežastis yra nepakankamas krovinio supakavimas bei tvirtinimas. Nepriklausomi ekspertai krovinio dalies praradimo priežastį nustatė įvertinę Jūriniame proteste laivo kapitono pateiktus paaiškinimus krovinio pakrovimo, išdėstymo, tvirtinimo aplinkybių kontekste, išanalizavę krovinio dalies praradimo detales bei remdamiesi įgulos nariu darytomis fotonuotraukomis. Atsakovas laikosi pozicijos, oro sąlygos nebuvo kritinės, jos buvo įprastos ir numanomos šiam regionui ir metų laikui. Pažymėjo, jog krovinio sutvirtinimas neatitiko susisiekimo ministro 2001-04-12 įsakymu Nr. 116 patvirtintų Bendrųjų krovinių vežimo jūra taisyklių 36 punkto reikalavimų.

26Krovinio paruošimas gabenimui apima visus veiksmus nuo krovinio įpakavimo iki krovinio gabenimo pradžios momento, tai yra, krovinio išdėstymo ir tvirtinimo schemų transporto priemonėje paruošimą, krovos darbų organizavimą, krovinio patalpinimą laivo patalpose/ant laivo denio; krovinio tvirtinimą, kitus paruošiamuosius krovinio gabenimo darbus. Nepakankamą krovinio supakavimą Taisyklės išskiria kaip savarankišką pagrindą pripažinti įvykį nedraudžiamuoju, todėl vien šiuo pagrindu įvykis pripažintinas nedraudžiamuoju.

27Ieškovas, priėmęs konosamentą bei akceptavęs jame įtvirtintą sąlygą, kad krovinio vežėjas neprisiima atsakomybės už krovinio dalies praradimą, panaikino bet kokią subrogacijos galimybe dėl krovinio dalies praradimo, todėl atsakovui nekyla pareiga išmokėti draudimo išmoką CK 1.1015 straipsnio 4 dalies bei Taisyklių 7.4.2 punkto, 7.4.2.1 punkto pagrindu.

28Hagos-Visbiu taisyklės krovinių gabenimui ant denio (open deck) nėra taikomos, remiantis šių taisyklių 1 straipsnio c) punktu.

29Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ bylą prašė spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad 2015-02-23 su ieškovu sudarė sutartį Nr. 15/199 dėl krovinių perkrovimo ir sandėliavimo bendroves teritorijoje, o taip pat kitų paslaugų teikimo. Sutarties neatsiejama dalis yra UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės. 2015 m. rugpjūčio 22-23 dienomis trečiasis asmuo, vadovaudamasis laivo kapitono nurodymais, pakrovė UAB „Hugaas Construction“ 2,59 tonų varžtų, veržlių ir poveržlių, 45,584 tonų grebėstų ir 555,324 tonų metalo konstrukcijų į laivą „Bonacieux“. Laivo kapitonas pasirašė Pakrauto/iškrauto krovinio žiniaraštį (Tally sheet), patvirtindamas, jog krovinio krovos ir tvirtinimo darbai bendrovės yra atlikti tinkamai. Ieškovas sumokėjo atsakovo pateiktą sąskaitą už paslaugas ir nepateikė trečiajam jokių pretenzijų.

301974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybes apsaugos jūroje (SOLAS 74) VI skyriaus 2 taisyklės 1 punktas numato, jog krovinio siuntėjas privalo laivo kapitoną arba jam atstovaujantį asmenį pakankamai iš anksto prieš sukraunant krovinius į laivą aprūpinti atitinkama informacija apie juos ir jų krovimą tam, kad būtų galima imtis visų atsargumo priemonių, kurių gali prireikti tinkamai šiems kroviniams sukrauti ir saugiai juos pervežti. Analogiškai reglamentuota Bendrųjų krovinių vežimo jūra taisyklių 6 punkte.

31Bet koks bendrovės atsisakymas vykdyti laivo kapitono nurodymus, būtų pagrindu stabdyti krovos darbus laive. Tinkamas pakrovimas į laivą, jo išdėstymas ir tvirtinimas buvo laivo kapitono pareiga, kurią jis įgyvendino savo nuožiūra.

32Ieškovas 2015-08-11 suderinimui su laivo kapitonu atsiuntė individualų laivo pakrovimo ir krovinio išdėstymo planą. Schemoje buvo numatyta dalį krovinio išdėstyti ir pritvirtinti ant laivo denio. Bendrovė visas paslaugas suteikė tinkamai, laikydamasi Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių reikalavimų. Ieškovas neteikė reikalavimų dėl žalos atlyginimo Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 26 punkto b papunkčio nustatyta tvarka per 60 dienų bei net ir po dalies krovinio praradimo visiškai atsiskaitė už paslaugas. Po krovinio praradi9mo jau yra praėję 60 dienų ir ieškovas yra netekęs teisės remtis neteisėtais trečiojo asmens veiksmais.

33Šalių sudaryta sutartimi ieškovas garantavo, kad visos į uostą pristatomos prekės yra tinkamai ir pakankamai supakuotos pagal galiojančius reikalavimus. Bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių 21 punkte nustatyta, kad bendrovė neatsako už prekių praradimą, jei praradimo priežastis yra veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs klientas ar savininkas ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo žala.

34Atkreipė dėmesį į Prekybinės laivybos įstatymo 22 straipsnio 2 dalį, pagal kurią vežėjui savo nuožiūra pakrovus krovinius į denį, jis atsako už krovinių praradimą, jei tai atsitiko dėl krovinių vežimo denyje.

35Trečiasis asmuo pažymėjo, kad pagal Hagos-Visbiu taisykles, Prekybinės laivybos įstatymo 13 straipsnio 1 punktą bei Bendrųjų vežimo jūra taisyklių 27 punktą už tinkamą krovinių išdėstymą ir tvirtinimą atsako laivo kapitonas. Technologinės kortelės Nr. TK-18 4.14 punktas numato, jog atlikus tvirtinimo darbus laivo atstovas turi patvirtinti, kad tvirtinimo darbai atlikti pagal visus reikalavimus ir pasirašyti. Bendrovei sukrovus krovinį į laivą, Laivo kapitonas vizualiai apžiūrėjo pakrautą krovinį, įvertino, bei patikrino jo išdėstymą ir tvirtinimą. Laivo kapitonas, nusprendęs, jog toks krovinio išdėstymas ir tvirtinimas laive yra saugus, pasirašė Pakrauto/iškrauto krovinio žiniaraštį (Tally sheet).

36Žalą padaręs asmuo moka arba draudėjui (žalą patyrusiam asmeniui), arba draudikui, priklausomai nuo to, kuris iš jų pareiškia reikalavimą. Kai žalos atlyginimo santykiai kyla iš sutarties neįvykdymo, tai pradinio kreditoriaus ir skolininko žalos atlyginimo santykius nulemianti sutartis tampa privaloma naujajam kreditoriui (draudikui) subrogaciios pagrindu. Pažymėtina, jog, net ir tuo atveju, jei atsakovas regreso tvarka įgytų reikalavimo teisę pagal ieškovo ir atsakovo sudarytą sutartį į tretyjį asmenį, jam būtų privalomi visi iki to momento ieškovo atlikti teisiškai reikšmingi veiksmai, įskaitant pripažinimą ir patvirtinimą, jog tretysis asmuo paslaugas pagal ieškovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį atliko tinkamai.

37Ieškinys tenkintinas iš dalies.

38Ginčas byloje kilo dėl draudimo sutarties sąlygos sąžiningumo, draudiko pareigos įrodyti įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju pagrindą bei teisės bylą nagrinėjant teisme nurodyti naujus pagrindus, negu buvo nurodyti atsisakyme mokėti draudimo išmoką.

39Draudimo polisas Nr. / No. KD006592 patvirtina, jog ieškovas su atsakovu pagal Vežamų krovinių savanoriško draudimo taisykles Nr. 013.1 sudarė draudimo sutartį. Draudimo laikotarpis nuo 2015-08-24 iki 2015-09-10, draudžiamas objektas pirkimo-pardavimo dokumentuose išvardintos prekės. Draudiminė apsauga suteikta nuo visų rizikų dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo, vagystės ir / ar dingimo, draudimo suma 1 371 489,20 Eur, išskaita 800 Eur. Draudimo polise pažymėta, jog krovinio įpakavimo rūšis – palaidas.

40AS "Peak logistics" 2015-09-02 sudarytame Laiko apskaitos akte nurodyta, jog laivas uoste buvo iškrautas 2015-09-01, reiso metu nuo denio buvo nuplauti 2 rėmai RW2/3, 14 287,60 Eur, 1 rėmas RW2/2, 7 086,45 Eur ir 2 rėmai RW2/2 14 287,60 Eur. Krovinio vertė patvirtinta sąskaitomis Nr. NUF000062 ir Nr. NUF000052.

41Apie krovinio transportavimo metu kilusį įvykį atsakovui pranešta 2015-08-31 elektroniniu laišku, 2015-09-03 ir 2015-09-08 elektroniniais laiškais atsiųsti papildomai prašyti pateikti dokumentai žalos atlyginimo bylai. 2015-09-03 ieškovas pateikė Pranešimą apie įvykį, kuriame nurodė, kad 2015-08-28 dėl didelio bangavimo dalis krovinio pasislinko ir buvo nunešta nuo denio į jūrą, 5 konstrukcijos iš ant denio buvusių 12, paskendo jūroje.

42Atsakovas 2015-12-07 raštu Nr. TD1301169 pranešė, jog remiantis Taisyklių 5.1.1 punktu įvykis pripažintas nedraudžiamuoju, kadangi apdrausta krovinio dalis prarasta dėl netinkamo krovinio paruošimo (tvirtinimo) gabenimui, pažeidžiant įprastus krovinio paruošimo gabenimui standartus. Sprendimas priimtas remiantis krovos dokumentais, UAB „Klaipėdos krovos terminalas“ 2015-10-27 paaiškinimu, įvykį patvirtinančiais dokumentais, draudėjo paaiškinimu ir LCC „Russurvey“ išvadomis.

43Atsakovo 2015-12-07 raštu įvykis pripažintas nedraudžiamuoju, remiantis Taisyklių 5.1.1 punktu. Pagal Taisyklių 5.1.1 punktą nedraudžiamasis įvykis yra, kai gabenamo krovinio žuvimas, dingimas ar jo sugadinimas atsiranda dėl netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui, pažeidžiant standartus ir normas, numatytus gamintojo. Jeigu gamintojas nenumato transportavimo standartų ir / ar normų, atsižvelgiama į įprastus įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui reikalavimus.

44Įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju pagrindą atsakovas įrodinėjo pateikta Tyrimo ataskaita. Vertinant šią ataskaitą pažymėtina, jog prie dokumento nėra pateikti tyrimą atlikusio tyrėjo V. U. kvalifikacijos pažymėjimai ar licencijos užsiimti tokia veikla. Tyrimo ataskaita teisminiame procese vertintinas kaip lygios su kitais bylos dokumentais galios rašytinis įrodymas, pateikiantis informaciją apie buvusį įvykį. Tyrimo ataskaitoje padarytos išvados tikrintinos pagal kitus byloje surinktus įrodymus, o padarytos išvados bendra tvarka vertintinos pagal krovinių pervežimui jūroje taikomas taisykles.

45Visų pirma, pasisakant dėl draudimo išmokos nemokėjimo pagrindų, būtina įvertinti bendrą draudiko pareigų reglamentavimą tiriant draudžiamuosius įvykius bei priimant sprendimus atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

46Draudimo įstatymo 98 straipsnio 7 dalis nustato pareigą draudikui įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos mokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. To paties straipsnio 2 dalis pažymi, jog draudikas privalo tirti aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti, dėdamas reikiamas pastangas, o 3 dalis nustato, jog draudikas neturi teisės: 1) išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs, kad draudžiamasis įvykis buvo; 2) atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.

47Pateiktas teisinis reglamentavimas įtvirtina, jog draudikas ypač atidžiai ir rūpestingai turi ištirti įvykio aplinkybes ir išsamiai bei tinkamai įrodyti įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju pagrindus. Tinkamai įgyvendindamas šią pareigą pagal Draudimo įstatymo 98 straipsnio 4 dalį draudikas turi teisę iš fizinių ir juridinių asmenį reikalauti pateikti turimą informaciją apie draudžiamojo įvykio ir įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes ir pasekmes. Kai draudžiamojo įvykio ar įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes tiria valstybės institucijos, šios institucijos draudiko prašymu privalo nemokamai pateikti rašytinę informaciją apie tyrimo metu nustatytus faktus ir tyrimo rezultatus.

48Kaip matyti teisės aktai draudikui nustato išimtinai didelės galimybes surinkti visus reikalingus įrodymus, kad šiais duomenimis draudikas galėtų išsamiai pagrįsti dėl draudimo išmokos mokėjimo priimamą sprendimą.

49LCC „Russurvey“ Tyrimo ataskaitoje konstatuota, jog krovinio supakavimo būdas nepakankamas ir neužtikrina saugumo gabenant jūra, nes paveiktos inercinių jėgų (vėjo, bangavimo) nepritvirtintos apatinės eilės pajudėjo iš vietos ir rietuvė sugriuvo, dėl ko sutrūkinėjo pluoštinės juostos ir rėmai iškrito už borto. Pažymėta, kad pagal preliminarią sukrovimo schemą, pateiktą kapitonui, iš pradžių buvo ketinama krovinį paskirstyti krovinių triumo liuko dangčio galinėje dalyje, vėliau krovinio pakrovimo vieta pakeista ir 14 rėmų, sujungtų į 3 paketus, buvo sukrauti ant liuko dangčio. Krovinio pakrovimas ir patvirtinimas pripažintas netinkamu, nes rėmai nebuvo gerai sutvirtinti pakuotėje. Nurodyta, jog priimtinesni krovinio tvirtinimo būdai, kai krovinys papildomai supakuojamas sutvirtinant apskritais grandininiais tvirtinamaisiais lynais ir pritvirtinamas prie denio kilpiniais tvirtinamaisiais lynais. Tyrimo ataskaitoje pažymėta, kad oro sąlygos nebuvo kritinės: jos buvo įprastos ir numanomos šiam regionui ir metų laikui.

50Detaliai išanalizavus tyrimo ataskaitos turinį matyti, jog dokumentas, nors jo prieduose ir išvardinti krovinių gabenimą jūroje reglamentuojantys teisės aktai, nėra paremtas nei vienu iš jų. Taigi, teisės aktų išvardinimas Tyrimo ataskaitos priede vertinamas kaip deklaratyvus. Teismas neturi galimybės patikrinti Tyrimo ataskaitos išvadų pagrįstumo ir atitikimo teisės aktų reikalavimams, kadangi išvados padarytos remiantis tyrėjo nuomone, tačiau nėra duomenų dėl asmens kvalifikacijos ir negalima spręsti, jog ši nuomonė yra pagrįsta, o taip pat nėra išdėstyti teisės aktai ar metodiniai dokumentai, kurie tinkama jūrine praktika pripažintų kaip tik tokį krovinių tvirtinimo būdą.

51Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 20 straipsnis, reglamentuojantis krovinių įpakavimą, nustato, kad kroviniai, kuriems reikalingas įpakavimas, apsaugantis juos, vežėjui pateikiami tvarkingoje taroje ir įpakuoti pagal tarptautinius standartus, technines sąlygas ar sąlygas, kurios yra numatytos krovinių vežimo jūra sutartyje. To paties įstatymo 22 straipsnis, reglamentuojantis krovinių sukrovimą laive, nustato, jog kroviniai laive sukraunami laivo kapitono nuožiūra. Krovinių siuntėjas ir vežėjas gali susitarti dėl krovinių sukrovimo laivo denyje. Jeigu vežėjas savo nuožiūra pakrovė krovinius į denį, jis atsako už krovinių praradimą, sugadinimą ar pavėlavimą krovinius pristatyti į paskirties uostą, jei tai atsitiko dėl krovinių vežimo denyje.

52Krovinių gabenimas reglamentuojamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS 74) VI skyriuje. Šio skyriaus 2 taisyklė įpareigoja siuntėją laivo kapitonui iš anksto pateikti atitinkamą ir pakankamą 2 dalyje išvardintą informaciją, reikalingą tinkamam krovinio pakrovimui ir gabenimui. Šio skyriaus 5 taisyklės 1 dalis nurodo, kad ant denio ar denyje gabenamas krovinys turi būti pakrautas ir pritvirtintas tokiu būdu, kad kelionės metu būtų užkertamas kelias laivo, laive esančių asmenų sužalojimui ar pavojui, o taip pat krovinio iškritimui už borto. Pagal 5 taisyklės 6 dalį įpareigoja krovinius pakrauti ir pritvirtinti vadovaujantis Krovinių tvirtinimo vadovu, kurį tvirtina Administracija. Pagal konvencijoje vartojamų sąvokų apibrėžimus administracija reiškia valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, vyriausybę. Iš Tyrimo ataskaitos nėra aišku, su kokios valstybės vėliava plaukioja laivas "Bonacieux", o taip pat nenurodyta, kad buvo vadovautasi vėliavos valstybės dokumentu dėl krovinių tvirtinimo.

53Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) 1991 m. lapkritį rezoliucija Nr. A.714(17) yra patvirtinusi Gerosios krovinių sukrovimo ir tvirtinimo kodeksą (Code of safe practice for cargo stowage and securing). Šis kodeksas yra didelės apimties detalus teisės aktas (http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22526&filename=A714(17).pdf), kuriame pateikta įvairūs krovinių tvirtinimo būdai ir taisyklės, tame tarpe 7 priede pateikiamos sunkių metalo dirbinių tvirtinimo taisyklės. Taip pat krovinių tvirtinimo klausimais pateikiama detali metodinė medžiaga, pavyzdžiui kapitono Charles Bliault sudarytas vadovas Krovinių pakrovimas ir tvirtinimas (Cargo stowage and securing) (http://www.harbour-maritime.com/uploads/1/2/9/8/12987200/cargo_stowage_and_securing.pdf). Tyrimo ataskaitoje nėra daromos nuorodos į nei vieną panašų šaltinį.

54Nors Tyrimo ataskaitoje padaryta išvada, kad oro sąlygos buvo įprastos, tačiau ši aplinkybė taip pat jokiais duomenimis nepagrįsta, nenurodyta oro analizė ankstesniais metais bei laivo kapitonui reiso metu pateiktos oro prognozės. Oro sąlygos gali būti ir veiksniu pasirenkant krovinio tvirtinimo būdą, kadangi nuo to priklauso tvirtinimo stiprumas.

55Kadangi Tyrimo ataskaitoje nėra remiamasi jokiu šaltiniu, o ją sudariusios asmens kvalifikacija nežinoma, tai remiantis minėtomis Draudimo įstatymo 98 straipsnio nuostatomis, kuriomis reglamentuota draudiko pareiga prieš priimant sprendimą nemokėti draudimo išmokos atlikti ypatingai detalų tyrimą buvo įvykdyta akivaizdžiai netinkamai. Tyrimo ataskaitos procedūriniai trūkumai yra pernelyg dideli, todėl tinkamai vykdydamas įvykio tyrimo pareigą draudikas turėjo juos iš karto pastebėti ir įvertinti.

56Galiojant civilinio proceso rungtyniškumo principui, ieškovui atkreipus dėmesį į Tyrimo ataskaitoje pateikiamų duomenų nepakankamumą, atsakovas turėjo galimybę pateikti papildomus paaiškinimus, tačiau to nedarė. Teismas savo nuožiūra įvertinti krovinio pakrovimo aplinkybių pagal krovinių pakrovimą ir sutvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus bei metodinius nurodymus nustatyti neturi galimybių, kadangi reikalinga įvertinti ne tik krovinio sutvirtinimo ypatumus, bet ir krovinio išdėstymą laive, balanso išlaikymą, laivybos saugumą.

57Paminėtina, jog byloje yra ir kiti įrodymai dėl krovinio nuplovimo priežasčių. Laivo kapitono Jūriniame proteste nurodyta, kad krovinys buvo tinkamai sukrautas, paremtas, sutvirtintas ir pririštas pagal gerąją jūrininkų praktiką. Reiso metu 2015-08-25 laivas pateko į blogas oro sąlygas – 8 Bft stiprumo vakarų vėjas ir 5 m bangavimas, o 2015-08-28 – 8-9 Bft šiaurės vakarų vėjas ir bangavimas iki 6 m. Laivas smarkiai blaškomas, didelės bangos u-liedavo priekinį denį ir liukus. Komanda kasdien tikrino ir tvirtino tvirtinimo įrangą. Krovinys buvo prarastas 2015-08-28 20.05 val. (18.05 UTC) dėl blogų oro sąlygų. Pagal Boforto skalę 8 Bft stiprumo vėjas apibrėžiamas kaip audra, o 9 Bft - kaip stipri audra. Blogos oro sąlygos krovinio praradimo metu užfiksuotos ir Laivo žurnale.

58Šie dokumentai surašyti įvykio vietoje ir jo metu buvusio profesionalaus asmens – laivo kapitono. Abejonių dėl laivo kapitono kompetencijos ar jo suinteresuotumo nebuvo pateikta. Daryti išvadą, jog šie dokumentai gali būti nuginčyti atsakovo pateikta ataskaita, nepagrįsta dėl anksčiau išvardintų Tyrimo ataskaitos trūkumų.

59Ieškovas nurodė, jog atsakovo užsakytas tyrimas buvo atliktas praėjus trims mėnesiams po įvykio. Iš atsakovo atstovo 2015-10-12 elektroninio laiško matyti, jog krovinio ekspertai laivą apžiūrėjo Rygos uoste, kaip nurodyta, praėjusią savaitę. Tai patvirtina, jog laivo apžiūra atlikta praėjus apie pusantro mėnesio nuo įvykio. Laivo apžiūros data (2015-10-07) nurodyta ir 2015-12-07 Rašte. Pačioje tyrimo ataskaitoje nurodyta, jog užsakymas atlikti tyrimą gautas 2015-10-06, o tyrimas atliktas 2015-10-07. Atsakovo atstovo 2015-10-23 elektroninis laiškas patvirtina, jog darant tyrimą buvo naudotasi laivo kapitono pateiktomis nuotraukomis ir pažymi, jog apžvalgai visos nuotraukos nenaudotos. Šios aplinkybės patvirtina, kad Tyrimo ataskaita buvo sudaryta praėjus gana ilgam laikui po įvykio ir iš esmės remiantis tik laivo įgulos pateikta medžiaga. Atsižvelgiant į šaltinių pirmumą ir dalyvavimą įvykyje Jūriniame proteste nurodytos aplinkybės negali būti paneigiamos tyrimo ataskaita dėl šio dokumento trūkumų.

60Atkreiptinas dėmesys į Draudimo įstatymo 98 straipsnio 8 dalį, pagal kurią draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį.

61Vadinasi, byloje nurodytomis aplinkybėmis atsisakydamas byloje mokėti draudimo išmoką atsakovas turi įrodyti, jog krovinys nuo laivo buvo nuplautas dėl netinkamo ar nepakankamo krovinio įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui, pažeidžiant standartus ir normas, numatytus gamintojo, tokių normų nesant – įprastus įpakavimo ar krovinio paruošimo gabenimui reikalavimus, kuris kilo dėl draudėjo kaltės.

62Ieškovas krovinio tvirtinimo laivo denyje darbų neatliko. Bylos duomenys patvirtina, jog krovinį gabenimui jūra paruošė ne pats ieškovas, tačiau sutartinių santykių pagrindu veikęs trečiasis asmuo. Tarp ieškovo ir UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ 2015-02-23 buvo sudaryta Sutartis Nr. 15/199, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo teikti paslaugas, perkraunant ir sandėliuojant krovinius terminalo teritorijoje ir suteikiant kitas paslaugas pagal kliento paraiškas. Ieškovas su UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pasirašė priedą Nr. 7 prie 2015-02-23 sutarties Nr. 15/199 dėl krovinio pakrovimo. Trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu pripažino, kad rugpjūčio 22-23 dienomis pakrovė krovinį, vadovaudamiesi laivo kapitono nurodymais. UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ taip pat patvirtino, jog ieškovas 2015-08-11 elektroniniu paštu atsiuntė individualų laivo pakrovimo ir krovinio išdėstymo planą.

63Taisyklių 3.1 punktas reikalauja, jog prieš pasirašydamas draudimo sutartį draudėjas atskleistų draudikui teisingą bei išsamią informaciją, kurios prašo draudikas, ir kuri yra susijusi su draudimo objektu bei yra būtina, siekiant įvertinti draudimo riziką.

64Kaip matyti iš į bylą pateikto ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo, tarp šalių buvo susiklostę bendradrabiavimo santykiai, atsakovas ne pirmą kartą draudė ieškovo siunčiamus krovinius. 2015-08-12 elektroniniame laiške ieškovo atstovas atsakovui nurodo, jog vėl bus reikalingas draudimas jūra gabenamiems kroviniams. Prie to paties susirašinėjimo pridėtas draudimo atstovo 2015-04-10 atsakymas, kuriuo siųstas ankstesnis draudimo polisas ir sąskaita. Ieškovo atstovas 2015-08-18 laišku nurodo laivą, paskirties uostą, prisega sąskaitą su krovinio verte, klausia dėl papildomos informacijos reikalingumo.

65Tai patvirtina, jog ieškovas atsakovui buvo pateikęs visą reikiamą informaciją apie pervežamą krovinį, pats krovinio laive netvirtino, kaltų veiksmų neatliko, o kad sutarties pagrindu veikęs trečiasis asmuo būtų pažeidęs įprastą krovinių krovimo ir tvirtinimo laive tvarką šioje byloje neįrodyta.

66Įvertinus išdėstytą, daroma išvada, jog draudikas neįrodė, kad ieškovo patirtas įvykis turi būti laikomas nedraudžiamuoju Taisyklių 5.1.1 punkto pagrindu, todėl turi pagrindą išmokėti draudimo išmoką.

67Ieškinyje pasisakoma, jog Taisyklių 5.1.1 punkto sąlyga yra netikėta, siurprizinė ir nesąžininga, tačiau iš esmės Taisyklių sąlygos ginčijimas yra paremtas ne Taisyklių punkto teksto ginčijimu, bet to punkto aiškinimo ginčijimu. Nagrinėdamas bylą teismas turi teisę pats aiškinti teisės normas, tame tarpe ir Taisyklių 5.1.1 punkto sąlygas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2010 pabrėžta, kad nedraudžiamieji įvykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl jie draudimo taisyklėse turi būti apibrėžti aiškiai ir nedviprasmiškai, o kai abejojama, draudimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Draudiko teisė atsisakyti išmokėti draudimo išmoką (ją sumažinti) neturi paneigti draudimo esmės ir sutartimi siekiamų tikslų. Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškovas nesutinka tik su sąlygos aiškinimu, tai dėl Taisyklių 5.1.1 punkto atitikimo sąžiningumo reikalavimams nepasisakoma.

68Atsakovas nurodė, jog pasirašydamas konosamentą ieškovas atsisakė galimybės kelti pretenzijas vežėjui dėl krovinio praradimo, tuo paneigė draudiko regreso teisę. Atsakovas remiasi CK 6.1015 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodoma, kad, jeigu draudikas (naudos gavėjas) atsisakė savo reikalavimo teisės, tai draudikas atleidžiamas visiškai ar iš dalies nuo draudimo išmokos mokėjimo. Iš laivo kapitono pasirašyto konosamento matyti, jog jame įrašyta pastaba, kad 14 vnt. denyje siuntėjo rizika, vežėjas nėra atsakingas už praradimą ar sugadinimą, kylančius dėl bet kokios priežasties. Kartu pažymėta, jog konosamentas turi būti naudojamas kartu su frachto sutartimi. Išvadą dėl atsakomybės panaikinimo dėl subrogacijos negalimumo atsakovas padarė neišanalizavęs teisinio santykio ir nepadaręs išvadų, kuriam asmeniui jis galėtų nekreipti reikalavimą. Jeigu tokiu asmeniu būtų pasirinkta laivą eksploatuojanti įmonė, tai turi būti išanalizuotos ne tik konosamento aplinkybės, bet ir pačios sutartys bei teisės aktai, kurių pagrindu buvo atliekamas vežimas. Atsakovas jokių reikalavimų niekam nepareiškė ir neigiamo atsakymo negavo. Vadovaujantis Draudimo įstatymo 98 straipsnio 7 dalimi konstatuotina, jog atsakovas CK 6.1015 4 dalies taikymo galimumo neįrodė.

69Skaičiuojant draudimo išmokos dydį sutiktina su atsakovo pozicija, kad Sutartimi jis įsipareigojo atlyginti tik krovinio vertę, o ne visas ieškovo išlaidas. Vežamų krovinių draudimo polise aiškiai nurodyta, jog draudžiamas objektas yra prekės, išvardintos pirkimo-pardavimo dokumentuose. UAB "Baltkonta" PVM sąskaita faktūra Nr. ERA 000000316 patvirtina, jog krovinio transportavimas su policijos palyda kainavo 8 000 Eur. Šią sumą ieškovas sumokėjo 2015-11-10 pervedimu. Tarp šalių nėra ginčo, kad nagrinėjamu atveju ieškovo patirti nuostoliai dėl krovinio dalies praradimo vertintini 35 661,65 Eur, todėl pagal Taisyklių 7.1.5 punktą išskaičiavus besąlyginės išskaitos sumą – 800 Eur, ieškovui priteistina 34 861,65 Eur. Taisyklių 6.1 punkte nurodyta, kad draudimo suma nustatoma pagal faktinę draudžiamojo objekto vertę draudimo sutarties sudarymo dieną. Faktinę draudžiamo objekto vertę nurodo draudėjas. Jei draudžiamo objekto gabenimui taikomos tarptautinės pristatymo sąlygos INCOTERMS 2010 CIF ir CIP, draudėjui pageidaujant, draudimo suma gali viršyti draudžiamo objekto vertę, atsižvelgiant į transportavimo kaštus. Transportavimo kaštai gali būti atlyginami iki 10 proc. nuo faktinės draudžiamo objekto vertės. Ieškovas INCOTERMS 2010 CIF ir CIP sąlygų neįrodinėjo. Reiso metu nuo denio nuplauti 2 rėmai RW2/3 pagal 2015-08-06 sąskaitą Nr. NUF000062 kainavo 14 287,60 Eur, 1 rėmas RW2/2 ir 2 rėmai RW2/2 pagal 2015-08-03 sąskaitą Nr. NUF000052 kainavo 7 086,45 Eur ir 14 287,60 Eur. Kadangi transporto išlaidos nedraustos, tai už jas draudimo išmoka nemokama.

70Neįvykdęs prievolės atsakovas turi mokėti palūkanas (CK 6.37, 6.210 straipsnio 2 dalis). Pagal Draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 dalį draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį. Tokia diena yra Tyrimo ataskaitos gavimo diena (2015-11-30). 6 proc. palūkanos skaičiuojamos nuo 2015-12-30 iki bylos iškėlimo (2016-01-13), viso 14 d. (34 861,65x6 proc.:365x14), viso 80,22 Eur. Nuo bylos iškėlimo skaičiuojamos procesinės palūkanos.

71Ieškovas sumokėjo 887 Eur žyminio mokesčio, turėjo 1 280 Eur išlaidų advokato pagalbai, atsakovas turėjo 1 500 Eur išlaidų advokato pagalbai. Ieškinio tenkinimo procentas – 80. Taikoma CPK 93 straipsnio 2 dalis.

72Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu teismas

Nutarė

73Ieškinį tenkinti iš dalies.

74UAB „Hugaas construction“ naudai iš AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje priteisti 34 861,65 Eur draudimo išmokos ir 80,22 Eur palūkanų, viso 34 941,87 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 87 euro centus) ir 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą (34 941,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-01-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

75Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

76UAB „Hugaas construction“ naudai iš AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje priteisti 1 733,60 Eur (tūkstantį septynis šimtus trisdešimt tris eurus 60 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

77AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje naudai iš UAB „Hugaas construction“ priteisti 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

78Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Hugaas construction“ atstovams advokatei Julijai... 4. atsakovo AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje atstovui... 5. trečiojo asmens „Klaipėdos konteinerių terminalas“ atstovams direktoriui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 8. Ieškovas UAB „Hugaas construction“ prašė pripažinti 2015-08-28 įvykį... 9. Ieškovas nurodė, kad 2015-08-18 ieškovas su atsakovu sudarė vežamų... 10. Atsakovas atsisakymą grindžia Vežamų krovinių savanoriško draudimo... 11. Ieškovo nuomone, atsakovas formaliai ir nesąžiningai aiškino Taisyklių... 12. Atsakovas savo poziciją grindžia tariamai nepriklausomų LLC „Russurvey“... 13. LLC „Russurvey“ tyrimą atliko galimai 2015 m. lapkričio mėnesį (išvada... 14. Taisyklių 5.1.1 punktas taip, kaip jį aiškina atsakovas, yra netikėtas... 15. Krovos ir krovinio tvirtinimo darbus atliko trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos... 16. Ieškovo tikslas draudžiant krovinį buvo turtinių interesų apsauga, tame... 17. Teisės aktai nurodo, kad draudikas turi teisę neišmokėti draudimo išmokos... 18. Ieškovas teismui pateikė sąskaitas NUF00052 ir NUF000062, patvirtinančias... 19. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo keičia poziciją, 2015-12-07 raštu nurodė... 20. Laivo atsakomybės neapriboja konosamente esantis įrašas, kad vežėjas nėra... 21. Pagal Hagos-Visbiu taisyklių 4 straipsnio 2 dalies q punktą vežėjas... 22. Atsakovas AAS „BTA Baltic insurance company“ filialas Lietuvoje prašė... 23. Nurodė, kad krovinių draudime nuostoliai, būdingi civilinei atsakomybei ar... 24. Ieškovas reikalauja ir 8 000 Eur transportavimo išlaidų, tačiau šių... 25. Krovinio dalies praradimo aplinkybėms ir nuostolių dydžiui nustatyti buvo... 26. Krovinio paruošimas gabenimui apima visus veiksmus nuo krovinio įpakavimo iki... 27. Ieškovas, priėmęs konosamentą bei akceptavęs jame įtvirtintą sąlygą,... 28. Hagos-Visbiu taisyklės krovinių gabenimui ant denio (open deck) nėra... 29. Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ bylą prašė... 30. 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybes apsaugos jūroje (SOLAS... 31. Bet koks bendrovės atsisakymas vykdyti laivo kapitono nurodymus, būtų... 32. Ieškovas 2015-08-11 suderinimui su laivo kapitonu atsiuntė individualų laivo... 33. Šalių sudaryta sutartimi ieškovas garantavo, kad visos į uostą pristatomos... 34. Atkreipė dėmesį į Prekybinės laivybos įstatymo 22 straipsnio 2 dalį,... 35. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad pagal Hagos-Visbiu taisykles, Prekybinės... 36. Žalą padaręs asmuo moka arba draudėjui (žalą patyrusiam asmeniui), arba... 37. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 38. Ginčas byloje kilo dėl draudimo sutarties sąlygos sąžiningumo, draudiko... 39. Draudimo polisas Nr. / No. KD006592 patvirtina, jog ieškovas su atsakovu pagal... 40. AS "Peak logistics" 2015-09-02 sudarytame Laiko apskaitos akte nurodyta, jog... 41. Apie krovinio transportavimo metu kilusį įvykį atsakovui pranešta... 42. Atsakovas 2015-12-07 raštu Nr. TD1301169 pranešė, jog remiantis Taisyklių... 43. Atsakovo 2015-12-07 raštu įvykis pripažintas nedraudžiamuoju, remiantis... 44. Įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju pagrindą atsakovas įrodinėjo pateikta... 45. Visų pirma, pasisakant dėl draudimo išmokos nemokėjimo pagrindų, būtina... 46. Draudimo įstatymo 98 straipsnio 7 dalis nustato pareigą draudikui įrodyti... 47. Pateiktas teisinis reglamentavimas įtvirtina, jog draudikas ypač atidžiai ir... 48. Kaip matyti teisės aktai draudikui nustato išimtinai didelės galimybes... 49. LCC „Russurvey“ Tyrimo ataskaitoje konstatuota, jog krovinio supakavimo... 50. Detaliai išanalizavus tyrimo ataskaitos turinį matyti, jog dokumentas, nors... 51. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 20 straipsnis,... 52. Krovinių gabenimas reglamentuojamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl... 53. Tarptautinė jūrų organizacija (IMO) 1991 m. lapkritį rezoliucija Nr.... 54. Nors Tyrimo ataskaitoje padaryta išvada, kad oro sąlygos buvo įprastos,... 55. Kadangi Tyrimo ataskaitoje nėra remiamasi jokiu šaltiniu, o ją sudariusios... 56. Galiojant civilinio proceso rungtyniškumo principui, ieškovui atkreipus... 57. Paminėtina, jog byloje yra ir kiti įrodymai dėl krovinio nuplovimo... 58. Šie dokumentai surašyti įvykio vietoje ir jo metu buvusio profesionalaus... 59. Ieškovas nurodė, jog atsakovo užsakytas tyrimas buvo atliktas praėjus trims... 60. Atkreiptinas dėmesys į Draudimo įstatymo 98 straipsnio 8 dalį, pagal kurią... 61. Vadinasi, byloje nurodytomis aplinkybėmis atsisakydamas byloje mokėti... 62. Ieškovas krovinio tvirtinimo laivo denyje darbų neatliko. Bylos duomenys... 63. Taisyklių 3.1 punktas reikalauja, jog prieš pasirašydamas draudimo sutartį... 64. Kaip matyti iš į bylą pateikto ieškovo ir atsakovo susirašinėjimo, tarp... 65. Tai patvirtina, jog ieškovas atsakovui buvo pateikęs visą reikiamą... 66. Įvertinus išdėstytą, daroma išvada, jog draudikas neįrodė, kad ieškovo... 67. Ieškinyje pasisakoma, jog Taisyklių 5.1.1 punkto sąlyga yra netikėta,... 68. Atsakovas nurodė, jog pasirašydamas konosamentą ieškovas atsisakė... 69. Skaičiuojant draudimo išmokos dydį sutiktina su atsakovo pozicija, kad... 70. Neįvykdęs prievolės atsakovas turi mokėti palūkanas (CK 6.37, 6.210... 71. Ieškovas sumokėjo 887 Eur žyminio mokesčio, turėjo 1 280 Eur išlaidų... 72. Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu teismas... 73. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 74. UAB „Hugaas construction“ naudai iš AAS „BTA Baltic insurance company“... 75. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 76. UAB „Hugaas construction“ naudai iš AAS „BTA Baltic insurance company“... 77. AAS „BTA Baltic insurance company“ filialo Lietuvoje naudai iš UAB... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...