Byla N2-363-924/2014
Dėl įvaikinimo, suinteresuoti asmenys I. V., A. B. institucijos duodančios išvadą byloje Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko, dalyvaujant pareiškėjui R. V., suinteresuotiems asmenims I. V., A. B., vertėjai Violetai Dobrovolskienei, institucijos duodančios išvadą byloje Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. Ž., nedalyvaujant institucijos duodančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo R. V. pareiškimą dėl įvaikinimo, suinteresuoti asmenys I. V., A. B. institucijos duodančios išvadą byloje Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo leisti įvaikinti jam A. B. (A. B.), gimusią ( - ) sumažinti amžiaus skirtumą tarp įvaikintojo R. V. ir įvaikinamo vaiko iki 15 metų; pripažinti pareiškėją mergaitės tėvu, o mergaitę - pareiškėjo dukra; suteikti įvaikinamajai A. B. vardą – A., pavardę – B. –V..

3Pareiškėjas pareiškime nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad I. V. yra jo sutuoktinė, o A. B. - jos duktė. Pareiškėjas prašo leisti įvaikinti A. B. jos interesais, kad ji turėtų pilną ir visavertę šeimą, o pareiškėjas stengsis būti jos tėvu. Jis A. B. pažįsta nuo 2007 m., kuomet susipažino su I. V.. A. B. laiko pareiškėją tėčiu, o pareiškėjas ją – savo dukra, tarp jų palaipsniui susiformavo stiprus emocinis ryšys. Mergaitės biologinis tėvas O. B. E. (O. B. E.) yra sukūręs kitą šeimą. Jis 2004-06-19 davė notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo dukra būtų perduota įvaikinti. Murmansko miesto Oktiabrskij rajono teismas 2007-06-25 sprendimu atėmė tėvystės teises ir perdavė dukrą auklėti motinai I. V.. Pareiškėjas savo vaikų neturi, yra sveikas, dirba, materialinė padėtis yra gera, šeimoje nieko nestinga. Pareiškėjas neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Prašo pareiškimą tenkinti dėl A. B. ir pareiškėjo šeimos gerovės. Taip pat prašo leisti sprendimą vykdyti skubiai, nes mergaitė rugsėjo 6 d. taps pilnametė ir nebus galimybės tapti tėvu.

4Suinteresuotas asmuo I. V. pilnai palaikė savo sutuoktinio paaiškinimus. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas yra jos sutuoktinis ir ji sutinka, kad sutuoktinis įvaikintų jos dukrą A. B..

5Suinteresuotas asmuo A. B. paaiškino, kad pareiškėją laiko savo tėvu, sutinka būti įvaikinta.

6Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad R. V. tinkamas asmuo įvaikinti.

7Institucijos duodančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 128).

8Prašymas tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad A. B. gimė ( - ), ( - ), motina – I. V. (ikisantuokinė pavardė B.), biologinis tėvas – O. B. E. (O. B. E.) (b.l. 15). Vaiko gimimo liudijime pavardė įrašyta motinos ikisantuokinė pavardė – „B.“. Pareiškėjas R. V. ir I. V. susituokė 2009-07-10 (b.l. 7). CK 3.216 str. 1 d. nustato, jeigu vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių, būtinas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti. CPK 482 str. 1 d. 4 p. nustato, jeigu įvaikinti prašo vienas iš sutuoktinių, teismui turi būti pateiktas notaro patvirtintas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti. Teismui pateiktas I. V. notariškai patvirtintas rašytinis sutikimas, kad jos sutuoktinis R. V. įvaikintų jos dukrą A. B. (b.l. 55). Įstatymas taip pat numato, kad esant galimybei, pateikiama teismo nutartis, patvirtinanti vaiko biologinio tėvo (motinos) sutikimą įvaikinti (CPK 482 str. 1 d. 2 p.). Tėvų sutikimas nereikalaujamas, jeigu tėvai nežinomi ar mirę, jeigu jiems neterminuotai apribota tėvų valdžia arba jeigu tėvai pripažinti neveiksniais arba paskelbti mirusiais (CK 3.214 str.). Rusijos Federacijos Murmansko miesto Oktiabrskij rajono teismas 2007-06-22 neakivaizdiniu sprendimu atėmė iš O. B. E. (O. B. E.) tėvystės teises nepilnametės dukros A. B. (atžvilgiu (b.l. 28-32). Taip pat pažymėtina, kad A. B. biologinis tėvas O. B. E. (O. B. E.) davė notariškai patvirtintą sutikimą įvaikinti jo nepilnametę dukrą A. B. (b.l. 25-27). Pagal CK 3.215 str. įvaikinant 10 metų sulaukusį vaiką būtinas jo rašytinis sutikimas. Byloje yra pateiktas A. B. sutikimas, kad ją įvaikintų motinos sutuoktinis R. V. (b. l. 34), šias aplinkybes patvirtino ir pati A. B. teismo posėdžio metu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad A. B. yra Rusijos Federacijos pilietė, o pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos pilietis, taikytinos Lietuvos Respublikos bei Rusijos Federacijos sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ (Žin. 1995, Nr. 13-296) nuostatos, kurių 33 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad įvaikinant vaiką, kai vaikas yra vienos, o įtėvis – kitos Susitariančiosios Šalies pilietis, įvaikinimo ar jo panaikinimo atveju, reikalingas Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis jis yra, kompetentingos valstybinės įstaigos sutikimas“. Pareiškėjas pateikė Murmansko srities Švietimo ir mokslo ministerijos išankstinį leidimą R. V., Lietuvos Respublikos piliečiui, įvaikinti Rusijos Federacijos pilietę A. B. (b.l.131). VŠĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ įvertino R. V. kaip tinkamą asmenį įvaikinti savo sutuoktinės I. V. dukrą A. B. (b.l. 57-60). Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius įvaikinimui pritaria (b.l. 69-70). Valstybė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-08-01 galutinėje išvadoje Nr. S-2935 neprieštarauja, kad R. V. įvaikintų sutuoktinės dukrą A. B., nes įvaikinimas atitiktų mergaitės interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b.l. 120-124). Pareiškėjo sveikatos būklė leidžia jam įsivaikinti mergaitę (b.l. 10), pareiškėjas dirba ir gauna pastovias pajamas (b.l. 44). Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM duomenimis (b.l.54), R. V. neteistas. R. V. laikotarpiu nuo 2010 m. iki 2011 m. baustas administracine tvarka (b.l. 39-41).

10Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengęs įvaikinimui. CK 3.210 str. numatyti įvaikintojams keliami reikalavimai. CK 3.210 str. 4 d. nurodyti asmenys, kuriems draudžiama įvaikinti: įvaikintojais negali būti asmenys, teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, asmenys, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai (rūpintojai), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės. Asmens baustumas administracine tvarka, kaip ribojimas būti įvaikintoju, šiame straipsnyje nėra numatytas. Be to, pareiškėjo padaryti administracinės teisės pažeidimai nėra susiję su vaiko teisių pažeidimais, todėl teismo nuomone, negali būti pagrindas pareiškėjui riboti teisę būti įvaikintoju. Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos galutinėje išvadoje taip pat nurodė, kad įvaikinimas atitinka A. B. interesus - augti šeimoje ir turėti tokias gyvenimo sąlygas, kurios būtinos jos fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam, socialinam vystimuisi (b.l. 120-124). Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pritaria įvaikinimui.

11LR CK. 3.211 str. 1 ir 2 d. nurodyta, jog amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko turi būti ne mažesnis kaip 18 metų. Įvaikinant savo sutuoktinio vaikus arba įvaikius, amžiaus skirtumas, nustatytas 1 d., teismo gali būti sumažintas iki 15 m. Tarp pareiškėjo ir įvaikinamosios A.s yra šiek tiek mažesnis amžiaus skirtumas (14,5 m.) nei LR CK numato teismui galimybę jį sumažinti, tačiau atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju įvaikinimu siekiama tik juridiškai įtvirtinti tarp pareiškėjo ir A. B. jau susiklosčiusius tėvystės santykius (mergaitė pareiškėją vadina tėčiu, pareiškėjas rūpinasi mergaite kaip savo dukra nuo 13 metų, ją išlaiko bei nori, kad mergaitė užaugtų pilnavertėje šėmoje ir turėtų jo pavardę), pritariant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, amžiaus skirtumas sumažintinas iki 14,5 metų.

12Įvertinus išdėstytus motyvus, byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus bei institucijų duodančių išvadas byloje išvadas, pareiškėjo R. V. pareiškimas įvaikinti A. B. tenkintinas. Patenkinus pareiškimą, pareiškėjas R. V. pripažintinas įvaikintosios A. B. tėvu, o įvaikintoji A. B. - jo vaiku (CPK 487 str. 2 d.).

13Įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę (CK 3.227 str. 1 d.). Pareiškėjas laikytinas mergaitės tėvu pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 str. 2 d.). Įvaikinamajai A. B. suteikiama pavardė – B. –V., vardas – A. (CK 3.228 str.)

14Atsižvelgus į tai, kad A. B. 2014 m. rugsėjo 6 d. sueis 18 metų ir ji taps pilnamete, o pagal LR įstatymus įvaikinti galima tik vaikus, t. y. asmenis iki 18 metų amžiaus, todėl teismo sprendimas vykdytinas skubiai (CPK 281 str.).

15Teismas šioje byloje turėjo 31,69 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios priteistinos iš pareiškėjo (88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270 str., 487 str. teismas,

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti.

18Sumažinti amžiaus skirtumą tarp įvaikintojo R. V., a.k. ( - ) ir įvaikinamo vaiko A. B. (A. B.), gim. ( - ), iki 14,5 metų.

19Įvaikinti A. B. (A. B.), gim. ( - ), ( - ), ir pripažinti R. V., a.k. ( - ) įvaikintosios A. B. tėvu, o A. B. - R. V. vaiku. Suteikti įvaikinamajai A. B., pavardę – B. –V., vardą – A..

20Teismo sprendimą vykdyti skubiai.

21Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) valstybei 31,69 Lt (trisdešimt vieną litą, 69 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Eglei... 2. Pareiškėjas prašo leisti įvaikinti jam A. B. (A. B.), gimusią ( - )... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodė bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad I.... 4. Suinteresuotas asmuo I. V. pilnai palaikė savo sutuoktinio paaiškinimus.... 5. Suinteresuotas asmuo A. B. paaiškino, kad pareiškėją laiko savo tėvu,... 6. Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Institucijos duodančios išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 8. Prašymas tenkintinas. ... 9. Byloje nustatyta, kad A. B. gimė ( - ), ( - ), motina – I. V.... 10. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas turi tinkamas sąlygas ir yra... 11. LR CK. 3.211 str. 1 ir 2 d. nurodyta, jog amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo... 12. Įvertinus išdėstytus motyvus, byloje esančius įrodymus, šalių... 13. Įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę... 14. Atsižvelgus į tai, kad A. B. 2014 m. rugsėjo 6 d. sueis 18 metų ir ji taps... 15. Teismas šioje byloje turėjo 31,69 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., 263-265 str., 268 str. 270... 17. Pareiškimą patenkinti.... 18. Sumažinti amžiaus skirtumą tarp įvaikintojo R. V., a.k. ( - ) ir... 19. Įvaikinti A. B. (A. B.), gim. ( - ), ( - ), ir pripažinti R. V., a.k. ( - )... 20. Teismo sprendimą vykdyti skubiai.... 21. Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) valstybei 31,69 Lt (trisdešimt vieną litą,... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...