Byla A-525-1615-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romano Klišausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui Daliui Gintautui,

4atsakovo atstovui Ryčiui Polikauskui,

5trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dainiui Lipsevičiui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pastoliai“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pastoliai“ skundą atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui, Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas UAB „Pastoliai“ skundu (b.l. 9), kurį patikslino (b.l. 6) ir papildė (b.l. 24 – 27), kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo (toliau – ir Kauno filialas) atsisakymo vykdyti prašymą protokolą Nr. 3930167, kuriuo atsisakyta registruoti automobilį Fiat „Punto“ (identifikavimo numeris ZFA17600004599146) (toliau – ir Automobilis), įpareigoti įregistruoti Automobilį ir atlyginti 1608 Lt turtinės žalos, patirtos dėl pakaitinio automobilio nuomos, ir 1 Lt neturtinės žalos.

10Pareiškėjas nurodė, kad Kauno filialas protokolu Nr. 3930167 atsisakė įregistruoti Automobilį, turintį vairą dešinėje pusėje, nurodydamas, jog atsisakoma laikinai registruoti, kol nebus atitinkamai pakeistos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) ir Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) nuostatos, draudžiančios tokių automobilių eksploatavimą. Pareiškėjas pabrėžė, kad atsakovo darbuotojas, priimdamas sprendimą neregistruoti Automobilio, rėmėsi atsakovo generalinio direktoriaus raštu. Pareiškėjas pažymėjo, jog M1 klasės automobilių registraciją reglamentuojančių Kelių transporto priemonių registracijos taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1V-268 (toliau – ir Registracijos taisyklės), 14 straipsnis įtvirtina priežastis, dėl kurių automobilis negalėtų būti įregistruojamas, tačiau nenumato, kad automobiliai su dešinėje pusėje esančiu vairo mechanizmu, neregistruojami. Pabrėžė, jog nėra tokio norminio teisės akto, kuris draustų automobilių su dešinėje pusėje esančiu vairo mechanizmu, registraciją Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjas, remdamasis Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko prie Susisiekimo ministerijos 2006 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 2B-152 patvirtintų Motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmų tipo patvirtinimo taisyklių (toliau – ir Tipo patvirtinimo taisyklės) 20 straipsniu, tuo, jog nagrinėjamu atveju taikytinos Direktyvos 70/311/EEB ir ją papildančių Direktyvų 92/62/EB ir 1999/7/EB nuostatos, Automobilis buvo įvežtas iš Didžiosios Britanijos, kurioje jis registruotas ir turėjo atitikti šios šalies nacionalinių teisės aktų, įgyvendinančių minėtas direktyvas, reikalavimus, padarė išvadą, kad Automobilio registracijai Lietuvoje kliūčių nėra. Pareiškėjas pabrėžė, kad Įstatymo 4 skirsnio 16 straipsnio nuostatos prieštarauja Direktyvos 70/311/EEB 2 straipsniui, Direktyvos 92/62/EB 2 straipsnio 1 daliai, Direktyvos 1999/7/EB 2 straipsnio 1 daliai.

11Papildytame skunde pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nenurodo, kuo remiantis jis teigia, kad Automobilis pritaikytas eismui kairiąja puse, nors Įstatymas ir KET įtvirtina du reikalavimus – automobilis turi būti pritaikytas eismui kairiąja puse ir turėti vairą dešinėje pusėje – nurodo, jog atsakovas nesivadovauja Direktyvos 1999/37/EB (2 str.), Įstatymo (16 str. 3 d.) ir KET (276 str.) nuostatomis. Remdamasis KET 274 straipsnio normomis, teigia, jog niekur nėra įtvirtinamas draudimas automobiliams su dešinėje pusėje esančiu vairo mechanizmu dalyvauti eisme, o atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. N62 – 579/2007), pabrėžė, jog KET leidėjas transporto priemonių eksploatavimo neprilygina transporto priemonės dalyvavimui eisme. Pažymėjo, jog atsakovas registruoja kelių transporto priemones eksploatacijai ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir už jos ribų, t.y. kitose Europos Sąjungos šalyse, kur ribojimai dėl vairo padėties netaikomi. Vadovaudamasis Direktyvos 92/62/EEB 2 straipsnio ir Direktyvos 1997/7/EB 2 straipsnio nuostatomis, nurodė, jog Lietuvos Respublika yra įsipareigojusi registruoti transporto priemones, kurių vairavimo mechanizmai atitinka Direktyvos 70/311/EEB keliamus reikalavimus, o ne skirstyti mechanizmus į kairiavairius ir dešiniavairius bei kelti papildomus reikalavimus. Pažymėjo, jog teiginys, kad Direktyva 70/311EEB nereglamentuoja šalių įsipareigojimų registruoti ar ne transporto priemones priklausomai nuo vairo padėties, yra neteisingas. Pabrėžia, jog Direktyvos 70/311/EEB reikalavimai yra perkelti į nacionalinę teisę, patvirtinant Tipo patvirtinimo taisykles, kurių nuostatų atsakovai nesilaiko. Remdamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286) (toliau – ir Registro nuostatai) 12, 13 ir 14 straipsniais, pabrėžė, kad nei centriniam ar teritoriniams registratoriui, nei registro tvarkymo įstaigai nėra priskirtos kelių transporto priemonių tinkamumo įvertinimo techniniais klausimais funkcijos. Remdamasis Direktyvos 1999/37/EB 4 straipsniu ir 5 straipsnio 2 dalimi, padarė išvadą, jog transporto priemonės, registruotos vienoje šalyje narėje perregistravimo pagrindas kitoje šalyje narėje yra registracijos liudijimas. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.253 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, Registro nuostatų 2, 3, 4 ir 8 straipsniais, nurodė, kad registro objektai yra visos kelių transporto priemonės, nepriklausomai nuo jų konstrukcijos. Atsižvelgdamas į Registro nuostatų 9.2 ir 12.3 punktų nuostatas, pažymėjo, jog VĮ „Regitra“ įgaliota spręsti kelių transporto priemonių registracijos, o ne techninio pobūdžio klausimus. Nurodė, jog VĮ „Regitra“ 2006 m. spalio 26 d. jau buvo laikinai įregistravusi (6 mėnesiams) Lietuvos Respublikoje Automobilį, vadovaudamasi Registracijos taisyklių normomis. Pažymėjo, kad, siekiant pratęsti laikino įregistravimo terminą, buvo remiamasi nebe Registracijos taisyklių, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus raštu.

12Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas atsiliepimu į skundą (b.l. 13 – 14) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsakovas pabrėžė, jog nesuteikė leidimo transporto priemonei su dešinėje pusėje esančiu vairu dalyvauti eisme Lietuvos keliuose, remdamasis Europos Sąjungos Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. Direktyvos dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 1999/37/EB 2 straipsnio b) dalimi, Įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, KET 276 punktu. Nurodė, kad Įstatymo ir KET nuostatos neprieštarauja Direktyvai 70/311/EEB, nes pastaroji reglamentuoja motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmo tipo konstrukcinį patvirtinimą, o ne šalių įsipareigojimus registruoti ar ne transporto priemones priklausomai nuo vairo padėties, Direktyvos 70/311/EEB reikalavimai dėl vairo mechanizmų konstrukcijų sertifikavimo yra vykdomi ir jie perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę, o kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė nacionaliniais teisės aktais gali reglamentuoti tas nuostatas, kurios nėra aprašytos Europos Bendrijos teisės aktuose (Konsoliduotos Europos Sąjungos ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 249 straipsnis). Pabrėžė, kad, remiantis KET 144 punktu, eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse. Atsakovas pažymėjo, jog kiekvienos transporto priemonės gamintojas, gamindamas motorinę transporto priemonę, jos tipo atitikties sertifikate nurodo, kokiai eismo judėjimo krypčiai konkreti transporto priemonė yra skirta.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimu (b.l. 45–48) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas, atsižvelgdamas į Registracijos taisyklių nuostatas, Direktyvos 1999/37/EB 2 straipsnio b) dalį, Įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalis, padarė išvadą, jog Įstatymas nustato su transporto priemonių registravimu susijusius reikalavimus, valstybės institucijų pareigas įgyvendinant saugaus eismo politiką, pagrindines dalyvių teises, todėl atsakovas, atsisakydamas įregistruoti Automobilį, pagrįstai rėmėsi Įstatymo ir KET nuostatomis. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, nurodė, kad automobilio pritaikymas tam tikros kelio pusės eismui apima automobilio valdymo įrangos, priekinio stiklo valytuvų montavimą atitinkamoje pusėje, artimųjų šviesų žibintų atitinkamą reguliavimą, ir pabrėžė, jog Lietuvos Respublikoje eisme be apribojimų turėtų būti leidžiama dalyvauti tik tiems automobiliams, kurių visa įranga pritaikyta eismui dešiniąja kelio puse, o vairo buvimas dešinėje pusėje reiškia, kad toks automobilis pritaikytas eismui kairiąja kelio puse. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis teismas konstatavo, kad atsakovas pagrįstai atsisakė registruoti automobilį. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Tipo patvirtinimo taisyklės nustato M, N ir O kategorijų transporto priemonių vairavimo mechanizmų reikalavimus Europos Bendrijos tipo patvirtinimui gauti, konstatavo, kad Tipo patvirtinimo taisyklės netaikytinos sprendžiant su transporto priemonių registravimu susijusius klausimus, nes toks aktas nustato reikalavimus tik motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmų konstrukcijai ir nereglamentuoja eismo saugumo, transporto priemonių priskyrimo eismui dešine ar kaire puse. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, pabrėžė, jog nenustatyta, kad atsakovo atstovai veikė neteisėtai, nepateikta įrodymų, aptvirtinančių išlaidų turėjimą, todėl reikalavimą dėl žalos atlyginimo atmetė.

17III.

18Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 50–54) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą, panaikinti atsakovo atsisakymo vykdyti prašymą protokolą Nr. 3930167, įpareigoti atsakovą įregistruoti Automobilį, priteisti iš atsakovo 1608 Lt turtinės ir 1 Lt neturtinės žalos. Apeliacinis skunda grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, taip pat pateikiami tokie argumentai:

191. Nesutinka su teismo argumentu, kad automobilių, kurių vairavimo mechanizmas yra dešinėje transporto priemonės pusėje, neregistravimas yra pagrįstas. Nurodo, kad tokia išvada nėra pagrįsta materialinės teisės normomis. Remdamasis Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje ir KET 276 punkte įtvirtintomis normomis, nurodo, kad draudimas galioja tik tiems dešiniavairiams automobiliams, kurie yra pritaikyti eismui kairiąja kelio puse.

202. Nurodo, kad teismas nenustatė, kas lemia automobilio pritaikymą kairės pusės eismui, ir kad teismas neatsižvelgė į pareiškėjo įrodymus, jog automobilio pritaikymą vienos ar kitos pusės eismui apsprendžia artimųjų šviesų žibintai. Pabrėžia, jog teismo išvada, jog automobilio pritaikymas tam tikros kelio pusės eismui apima automobilio valdymo įrangos, priekinio stiklo valytuvų montavimą atitinkamoje pusėje bei artimųjų šviesų reguliavimą, yra prieštaraujanti nustatytiems techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės pritaikymo vienos ar kitos pusės eismui, Įstatymo 16 straipsnio 3 dalies ir KET 276 punkto nuostatoms. Pabrėžia, jog teismo išvada, kad dešinėje pusėje sumontuotas vairas yra pritaikymo eismo kaire kelio puse požymis, yra nemotyvuota.

213. Nesutinka su teismo teiginiu, kad Tipo patvirtinimo taisyklės nereglamentuoja eismo saugumo ar transporto priemonės priskyrimo kairės ar dešinės pusės eismui, nes minėtos taisyklės ir Direktyva 70/311/EEB bei ją papildančios direktyvos reglamentuoja, kaip minimi vairo mechanizmai patenka į eksploataciją Europos Bendrijoje. Pabrėžia, kad teismo argumentas dėl saugumo nėra niekaip susijęs su nagrinėjama byla.

224. Nurodo, jog teismas nepareiškė savo nuomonės dėl pareiškėjo nurodytų direktyvų Nr. 70/311/EB, 92/62/EB, 1999/7/EB; nepagrindė teiginio, kodėl minėti aktai vertintini kaip reglamentuojantys tipo konstrukcinį patvirtinimą; neatsižvelgė į Komisijos aiškinamojo komunikato dėl motorinių transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos nuostatas (3.3.1., 3.3.2., 3.5.2. p.) (2007/C 68/04).

235. Nesutinka su teismo teiginiu, kad pareiškėjas pertvarkė žibintų reguliavimą, kadangi jo nebuvo ir jo neįmanoma atlikti. Taip pat nesutinka su teiginiu, jog pareiškėjo atstovas nurodė, kad automobilio valytuvai sumontuoti eismui kaire kelio puse, nes pareiškėjo atstovas to nenurodė ir negalėjo nurodyti, kadangi nėra valytuvų kairei ar dešinei kelio pusei, jie tik gali būti pritaikyti prie vairuotojo vietos automobilyje, t.y. vairo kairėje arba dešinėje pusėje. Atsižvelgdamas į Direktyvos 70/311/EEB, jos vėlesnių papildymų nuostatas, daro išvadą, kad tik artimųjų šviesų žibintai lemia, kuria kelio puse važiuoti yra pritaikyta transporto priemonė.

246. Teismas nenurodė, kodėl 1995 m. spalio 16 d. sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir jų dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuo nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (Žin., 2001, Nr. 19-587, 596) 11 straipsnio dalyje įtvirtinti reikalavimai netaikomi transporto priemonėms, atvežtoms iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Maltos ir Kipro.

25Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 58–59) prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsakovas nurodo, kad Direktyva 70/311/EEB ir vėlesni jos pakeitimai nustato techninius reikalavimus transporto priemonėms, jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimui, t.y. srityse, kuriose valstybės politiką bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Pabrėžia, kad vairavimo mechanizmo įrengimo transporto priemonėje pusė yra konkrečios šalies narės reikalas. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. lapkričio 22 d. įstatymu Nr. X-1337 (Žin., 2007, Nr. 128-5213) pakeitė šiuo metu galiojantį Įstatymą ir išdėstė nauja redakcija, kurios 27 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad „motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, išskyrus antikvarines ir skirtas specialioms darbo funkcijoms atlikti motorines transporto priemones, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos“. Pabrėžia, jog minėta redakcija, kuri įsigalioja 2008 m. liepos 1 d., yra suderinta su Europos Sąjungos teisės aktais.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinis skundas netenkintinas.

30Pareiškėjas ginčija Kauno filialo atsisakymą registruoti pareiškėjui priklausantį Automobilį su dešinėje pusėje esančiu vairu.

31Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje automobilis apibrėžiamas kaip bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti keliu, vežti krovinius ir (ar) keleivius arba vilkti kitas transporto priemones. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis ir KET 105 punktas numato, jog eismas keliais Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse. Remiantis Įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi bei KET 238 punktu, dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, kitaip tariant, nustatoma privaloma motorinių transporto priemonių, t. y. ir automobilių, registracija.

32Pareiškėjas savo reikalavimus, susijusius su Automobilio registravimu, iš dalies grindžia Europos Sąjungos teisės aktais: Tarybos direktyva 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo; Komisijos direktyva 92/62/EEB derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/311/EEB; Komisijos direktyva 1999/7/EB derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 70/311/EEB; Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų.

33Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nurodytus teisės aktus, pažymi, jog Tarybos direktyva 70/311/EEB ir ją keičiančios Komisijos direktyvos 92/62/EEB bei 1999/7/EB iš esmės reglamentuoja valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių vairavimo mechanizmų techniniais reikalavimais, suderinimo klausimą. Minėtuose teisės aktuose vairavimo mechanizmo tipai skirstomi į tokius kaip rankinis vairavimo mechanizmas, vairavimo mechanizmas su papildomu energijos šaltiniu, vairavimo mechanizmas su stiprintuvu ir kitus. Šiuose teisės aktuose keliami reikalavimai minėtų vairavimo mechanizmų konstrukcijai, sumontavimui, atsparumui, tikrinimui ir pan., tačiau direktyvos nereglamentuoja klausimų, susijusių su vairo padėtimi transporto priemonėje (dešinėje ar kairėje pusėje) ir tokių transporto priemonių registravimu valstybėje narėje. Pabrėžtina, jog minėtų direktyvų įgyvendinimui priimtos Tipo patvirtinimo taisyklės, kuriose klausimai, susiję su vairo padėtimi transporto priemonėje ir atitinkamai transporto priemonės su vairu dešinėje pusėje registravimu, nėra aptarti kaip ir taisyklių įgyvendinamuose teisės aktuose. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, jog Tarybos direktyva 70/311/EB ir ją keičiančios Komisijos direktyvos su ginčo dalyku susijusių teisinių santykių nereglamentuoja, nenustato pareigos registruoti transporto priemones su vairu dešinėje arba kairėje pusėje, todėl nagrinėjamu atveju netaikytinos.

34Pažymėtina, jog Tarybos direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista Komisijos direktyva 2003/127/EB) yra taikoma dokumentams, kuriuos valstybė narė išduoda registruojant transporto priemones. Kitaip tariant minėta direktyva skirta suvienodinti reikalavimus registravimo dokumentų turiniui ir formai, tačiau ji nereglamentuoja kitų klausimų, susijusių su valstybės narės institucijų atliekama transporto priemonių registracija, įskaitant ir klausimų dėl atsisakymo registruoti pagrindų. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo nurodyti teisės aktai nereglamentuoja su ginčo dalyku susijusių aspektų, todėl nagrinėjant ginčą netaikytini.

35Kadangi paminėtos Tarybos direktyvos šioje byloje netaikytinos, kolegija neturi pagrindo kreiptis į Europos Teisingumo teismą dėl preliminaraus nutarimo.

36Ginčo santykių atsiradimo metu galiojusio Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje (2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043) buvo numatyta, jog draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, išskyrus tas, kurios buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d. arba kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti.

37Tarybos direktyvos 1999/37/EB 2 straipsnio „b“ punktas numato, kad transporto priemonės registracija – tai administracinis leidimas transporto priemonei patekti į kelių transporto eismą.

38Kadangi Įstatymu būtent atsakovas įpareigotas vykdyti motorinių transporto priemonių registraciją, darytina išvada, kad atsakovui tenka kompetencija leisti ar drausti dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, o tuo pačiu ir pareiga vykdyti Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje numatytą draudimą. Todėl pareiškėjo argumentas, kad automobilių, kurių vairavimo mechanizmas yra dešinėje transporto priemonės pusėje, neregistravimas yra nepagrįstas materialinės teisės normomis, atmestinas.

39Be to pažymėtina, kad šiuo metu galiojančio Įstatymo 27 straipsnio 2 dalis (2007 11 22 įstatymo Nr. X-1337 redakcija) nustato, kad motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, išskyrus antikvarines ir skirtas specialioms darbo funkcijoms atlikti motorines transporto priemones, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos.

40Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo naikinti Kauno filialo atsisakymo vykdyti prašymą protokolą Nr. 3930167 nėra, protokolas yra teisėtas ir pagrįstas.

41Sprendžiant reikalavimą dėl žalos atlyginio pažymėtina, kad žalos atlyginimui priteisti būtini nustatyti sekantys elementai – neteisėta veika, žala ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos (kaltė, sutinkamai su CK 6.272 straipsnio nuostatomis, nėra būtinas elementas). Nenustačius nors vieno iš būtinų elementų žalos atlyginio priteisimas negalimas.

42Kaip jau minėta, kolegija pripažįsta, jog Kauno filialo atsisakymo vykdyti prašymą protokolas Nr. 3930167 yra teisėtas ir pagrįstas, kas reiškia, jog atsakovas neteisėtos veikos neatliko. Nesant nustatytos neteisėtos veikos konstatuotina, kad nėra pagrindo priteisti žalos atlyginimą.

43Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas, esminių procesinės teisės normų pažeidimų, kurie būtų lėmę neteisėto ar nepagrįsto sprendimo priėmimą, nepadarė, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

44Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pastoliai“ apeliacinį skundą atmesti.

46Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui Daliui Gintautui,... 4. atsakovo atstovui Ryčiui Polikauskui,... 5. trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Dainiui Lipsevičiui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas UAB „Pastoliai“ skundu (b.l. 9), kurį patikslino (b.l. 6) ir... 10. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno filialas protokolu Nr. 3930167 atsisakė... 11. Papildytame skunde pareiškėjas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas... 12. Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas atsiliepimu į skundą (b.l. 13 –... 13. Atsakovas pabrėžė, jog nesuteikė leidimo transporto priemonei su dešinėje... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimu (b.l.... 16. Teismas, atsižvelgdamas į Registracijos taisyklių nuostatas, Direktyvos... 17. III.... 18. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b.l. 50–54) prašo panaikinti Kauno... 19. 1. Nesutinka su teismo argumentu, kad automobilių, kurių vairavimo... 20. 2. Nurodo, kad teismas nenustatė, kas lemia automobilio pritaikymą kairės... 21. 3. Nesutinka su teismo teiginiu, kad Tipo patvirtinimo taisyklės... 22. 4. Nurodo, jog teismas nepareiškė savo nuomonės dėl pareiškėjo nurodytų... 23. 5. Nesutinka su teismo teiginiu, kad pareiškėjas pertvarkė žibintų... 24. 6. Teismas nenurodė, kodėl 1995 m. spalio 16 d. sutarties dėl vienodų... 25. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 58–59) prašo Kauno... 26. Atsakovas nurodo, kad Direktyva 70/311/EEB ir vėlesni jos pakeitimai nustato... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 30. Pareiškėjas ginčija Kauno filialo atsisakymą registruoti pareiškėjui... 31. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau –... 32. Pareiškėjas savo reikalavimus, susijusius su Automobilio registravimu, iš... 33. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nurodytus teisės aktus, pažymi, jog... 34. Pažymėtina, jog Tarybos direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista Komisijos... 35. Kadangi paminėtos Tarybos direktyvos šioje byloje netaikytinos, kolegija... 36. Ginčo santykių atsiradimo metu galiojusio Įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje... 37. Tarybos direktyvos 1999/37/EB 2 straipsnio „b“ punktas numato, kad... 38. Kadangi Įstatymu būtent atsakovas įpareigotas vykdyti motorinių transporto... 39. Be to pažymėtina, kad šiuo metu galiojančio Įstatymo 27 straipsnio 2 dalis... 40. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo... 41. Sprendžiant reikalavimą dėl žalos atlyginio pažymėtina, kad žalos... 42. Kaip jau minėta, kolegija pripažįsta, jog Kauno filialo atsisakymo vykdyti... 43. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes,... 44. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 45. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pastoliai“ apeliacinį... 46. Kauno apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimą... 47. Nutartis neskundžiama....