Byla e2VP-1173-420/2020
Dėl ŽŪB „Fintera“ vadovo nubaudimo

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Vladimiras Kurasovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Sigito Osvaldo Grašio pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkei žemės ūkio bendrovei (toliau – ŽŪB) „Fintera“ ir ŽŪB „Fintera“ vadovei – direktorei A. S. dėl ŽŪB „Fintera“ vadovo nubaudimo.

2Teismas,

Nustatė

3Antstolis pareiškime nurodė, kad antstolio Sigito Osvaldo Grašio kontoroje vykdomi vykdomieji dokumentai, t. y.: Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio darbo ginčų komisijos 2019-10-30 Sprendimas Nr. DGKS-6787 dėl 3 433,37 Eur skolos (išmokos, susijusios su darbo teisiniais santykiais) išieškojimo 2-os eilės išieškotojui R. U., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio darbo ginčų komisijos 2019-10-30 Sprendimas Nr. DGKS-6726 dėl 7 275,11 Eur skolos (išmokos, susijusios su darbo teisiniais santykiais) išieškojimo 2-os eilės išieškotojui R. A., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio darbo ginčų komisijos 2019-10-30 Sprendimas Nr. DGKS-6790 dėl 3 955,13 Eur skolos (išmokos, susijusios su darbo teisiniais santykiais) išieškojimo 2-os eilės išieškotojui A. V., a. k. ( - ) ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio darbo ginčų komisijos 2019-10-30 Sprendimas Nr. DGKS-6788 dėl 4 300,28 Eur skolos (išmokos, susijusios su darbo teisiniais santykiais) išieškojimo 2-os eilės išieškotojui D. Š., a.k. ( - ) išieškojimo iš skolininko ŽŪB „Fintera“, juridinio asmens kodas 300928614. Vykdant skolų išieškojimą, antstolio 2019 m. gruodžio 30 d. turto arešto aktu Nr. S-19-168-55178, areštuotas skolininkui ŽŪB “Fintera“, priklausantis turtas – piniginės lėšos 14 876,12 Eur sumai, esančios (būsiančios) ŽŪB „Fintera“, kasoje. Antstolio 2019 m. gruodžio 30 d. turto arešto aktu Nr. S-19-168-55177 taip pat areštuotas ir kitas skolininkui ŽŪB “Fintera“, priklausantis turtas – žemės ūkio technika, t. y.: ratinis traktorius New Holland M160DT, valst. Nr. ( - ); ratinis traktorius MTZ Belarus-952, valst. Nr. ( - ), ir traktoriaus priekaba Taskento TG 2PTS-4-793, valst. Nr. ( - ). 2019 m. gruodžio 30 d., skolininkui ŽŪB “Fintera“, išsiųsti antstolio dokumentai, t. y.: 2019 m. gruodžio 30 d. antstolio patvarkymas – reikalavimas Nr. S-19-168-55180 „dėl piniginių lėšų arešto vykdymo tvarkos, duomenų apie turtą/lėšas pateikimo“, kuriame nurodyta ŽŪB “Fintera“ kasoje esančias (būsiančias) areštuotas pinigines lėšas pervesti į antstolio Sigito Osvaldo Grašio depozitinę sąskaitą ne vėliau kaip sekančią dieną po to, kai lėšos įnešamos į ŽŪB “Fintera“, kasą, ir 2019- m. gruodžio 30 d. reikalavimas dėl duomenų apie areštuotą turtą, turto buvimo vietą, pateikimo Nr. S-19-168-55182. Skolininkui ŽŪB “Fintera“, nepavykus įteikti antstolio siųstų dokumentų, dokumentai skolininkui ŽŪB “Fintera“ buvo išsiųsti pakartotinai, 2020 m. sausio 13 d. antstolio raštu Nr. S-20-168-1168 „dėl turto arešto (pakartotinas) ir kitų neįteiktų antstolio dokumentų“ (persiųsti dokumentai 2020 m. sausio 16 d. įteikti ŽŪB “Fintera“ darbuotojui (traktorininkui) O. R.) 2020 m. gruodžio 30 d. antstolio patvarkyme Nr. S-19-168-55180 buvo reikalaujama antstolio Sigito Osvaldo Grašio kontorai pateikti: ŽŪB “Fintera“, kasos knygą arba tinkamai patvirtintą kasos knygos kopiją; duomenis apie visą ŽŪB “Fintera“, priklausantį bei bendrą su kitais asmenimis ilgalaikį materialųjį turtą (nekilnojamąjį ir kilnojamąjį), vertybinius popierius ir pinigines lėšas; duomenis apie ŽŪB “Fintera“, priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą (nekilnojamąjį ir kilnojamąjį), vertybinius popierius ir pinigines lėšas, esančius pas trečiuosius asmenis; duomenis apie ŽŪB “Fintera“, sąskaitas kredito įstaigose bei piniginių lėšų likučius kredito įstaigose ir įmonės kasoje; duomenis apie ŽŪB “Fintera“, priklausančias pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis, taip pat pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausantį ŽŪB “Fintera“, iš kitų asmenų; duomenis apie visas ŽŪB “Fintera“, išrašytas ir neapmokėtas sąskaitas faktūras už vieno mėnesio laikotarpį, nurodant sąskaitos faktūros numerį, datą ir pirkėjo pavadinimą; duomenis apie ŽŪB “Fintera“, piniginėms lėšoms ir turtui taikytus apribojimus. 2020 m. gruodžio 30 d. reikalavime Nr. S-20-168-1168 buvo reikalaujama antstolio Sigito Osvaldo Grašio kontorai pateikti areštuoto turto – žemės ūkio technikos, t. y.: ratinio traktoriaus New Holland M160DT, valst. Nr. ( - ); ratinio traktoriaus MTZ Belarus-952, valst. Nr. ( - ), ir traktoriaus priekabos Taskento TG 2PTS-4-793, valst. Nr. ( - ), dokumentus ir pateikti duomenis apie konkrečią areštuotos žemės ūkio technikos buvimo vietą, nurodyti galimybes areštuotą turtą – žemės ūkio techniką apžiūrėti antstoliui. Nuo 2019 m. gruodžio 30 d. patvarkymo – reikalavimo Nr. S-19-168-55180 ir 2019 m. gruodžio 30 d. reikalavimo Nr. S-20-168-1168 įteikimo skolininkui dienos 2020 m. sausio 16 d., areštuotų lėšų iš ŽŪB “Fintera“, kasos negauta, kasos knyga (knygos kopija), duomenys apie turtą, antstoliui nepateikti. Dėl to, yra pagrindas teigti, kad skolininkas ŽŪB “Fintera“, neįvykdė antstolio 2019 m. gruodžio 30 d. patvarkymo - reikalavimo Nr. S-19-168-55180 ir 2019 m. gruodžio 30 d. reikalavimo Nr. S-20-168-1168 dėl duomenų pateikimo, todėl antstolis prašė už antstolio reikalavimų nevykdymą nubausti ŽŪB “Fintera“ vadovę – direktorę A. S. bauda arba areštu.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už šių nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 500 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Skolininkės ŽŪB “Fintera“ vadovė – direktorė A. S., antstolio reikalavimo neįvykdė, t. y. kasos knygos (knygos kopijos) ir duomenų apie ŽŪB “Fintera“ turtą per nustatytą laiką nepateikė, taip pat nepateikė duomenų apie konkrečią areštuotos žemės ūkio technikos buvimo vietą, kas matyti iš reikalavimo dėl duomenų pateikimo ir įteikimo pranešimo. Šiais veiksmais (neveikimu) ŽŪB “Fintera“ vadovė – direktorė A. S. trukdė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą.

6Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu tokius veiksmus atlieka juridinis asmuo, bauda skiriama juridinio asmens vadovui arba kitam už įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

7Už juridiniam asmeniui pateiktų reikalavimų nevykdymą yra atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolio patvarkymo-reikalavimo įvykdymas pavestas kitam atsakingam asmeniui. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ŽŪB “Fintera“ vadovė be pateisinamų priežasčių nevykdo antstolio reikalavimų. Nagrinėjamu atveju yra įžvelgiamas piktybiškumas, nebendradarbiavimas su antstoliu vilkina vykdymo procesą, daro žalą vykdymo procesui, todėl ŽŪB “Fintera“ vadovei – direktorei A. S. už patvarkymo-reikalavimo nevykdymą skirtina bauda.

8Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio pasekmes, todėl šią priemonę taikydamas, teismas įvertino jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtas teismo nuožiūrai. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ŽŪB “Fintera“ vadovei – direktorei A. S. anksčiau būtų taikyta CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatyta sankcija už antstolio reikalavimų nevykdymą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ŽŪB “Fintera“ vadovei – direktorei A. S. skirtina 3 Eur dydžio bauda už kiekvieną nevykdymo dieną. Antstolio reikalavimą ŽŪB “Fintera“ gavo 2020 m. sausio 16 d., jį įvykdyti turėjo per 3-5 dienas, t. y. vėliausiai iki 2020 m. sausio 21 d. imtinai, todėl bauda skirtina nuo 2020 m. sausio 22 d. (CPK 585 straipsnio 2, 3 dalys).

9ŽŪB “Fintera“ vadovei – direktorei A. S. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsniu,

Nutarė

11Antstolio Sigito Osvaldo Grašio pareiškimą patenkinti.

12Žemės ūkio bendrovės „Fintera“, juridinio asmens kodas300928614, esančios Vilniaus m., Pažagiškių g. 26, vadovei – direktorei A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), skirti 3 Eur (trijų eurų) baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolio reikalavimo dieną, skaičiuojant nuo 2020 m. sausio 22 d. iki antstolio reikalavimo įvykdymo.

13Baudą mokėti banke Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT247300010112394300, esanti „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800 ir mokėjimo kvitą pateikti Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmams.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai