Byla AS-822-107-11
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R. ir V. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties panaikinimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4UAB „Solotransa‘, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonė „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individuali įmonė, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individuali įmonė „Gerautus“, A. J., R. R., V. G. (toliau – ir pareiškėjai) teismui pateikė teismui skundą, kuriuo prašė:

51. pripažinti, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos bei jos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmai nederinant Žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano yra neteisėtas vilkinimas bei įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos suderinti šį detalųjį planą;

62. panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemė sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“;

73. panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-06/07 d. Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK174 dalį, kuria nutarta nederinti Žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją šį detalųjį planą suderinti;

84. pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-18 atsakymu Nr. 500-2-70 yra vilkinamas jos kompetencijai priskirto sprendimo priėmimas bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimus dėl 2007-10-25 išduoto Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-6489 bei 2007-10-25 išduotų Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R-6489 galiojimo termino pratęsimo.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjų skundą atsisakė priimti.

11Teismas nustatė, kad ginčas keliamas dėl atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos veiksmų detaliojo teritorijų planavimo procese. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos, jog teritorijų planavimo procese dalyvaujantys asmenys privalo kreiptis į ikiteismines ginčų nagrinėjimo institucijas dėl sprendimų, priimtų teritorijų planavimo proceso stadijose, t. y. nuo planavimo sąlygų išdavimo momento iki valstybinę teritorijų priežiūrą atliekančių institucijų išvados apie parengtą detalųjį planą teikimo momento. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo detaliojo plano derinimo stadijoje, kuri patenka į teritorijų planavimo proceso stadiją, numatančią privalomą ikiteisminį ginčų nagrinėjimą (LR Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 25 straipsnis). Kadangi šiems ginčams yra nustatytas privalomas išankstinis ginčo nagrinėjimas ne teismo tvarka, kuriuo pareiškėjai nėra pasinaudoję, todėl pareiškėjų skundą dalyje dėl 1-ojo (pripažinti, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos bei jos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus veiksmai nederinant Žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano yra neteisėtas vilkinimas bei įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie LR Žemės ūkio ministerijos suderinti šį detalųjį planą), 3-ojo (panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-06/07 d. Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo Nr. 40-12-SK174 dalį, kuria nutarta nederinti Žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją šį detalųjį planą suderinti) bei 4-ojo (pripažinti, kad atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-18 atsakymu Nr. 500-2-70 yra vilkinamas jo kompetencijai priskirto sprendimo priėmimas bei įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimus dėl 2007-10-25 išduoto Planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. S-6489 bei 2007-10-25 išduotų Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. R-6489 galiojimo termino pratęsimo) skundo reikalavimų teismas atsisakė priimti tuo pagrindu, kad pareiškėjai nėra pasinaudoję išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.). Be to, pažymėjo, kad pareiškėjai dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę paduoti skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nesutikdami su jos sprendimu gali kreiptis į teismą.

12Pareiškėjai, paduodami skundą tiesiogiai teismui remiasi ABTĮ 17 straipsnio 1 dalimi. ABTĮ straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Tačiau, kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ši ABTĮ nuostata turi būti aiškinama bei taikoma sistemiškai kartu su kitomis įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į jų turinį bei numatomus teisinio reguliavimo tikslus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis Administracinėje byloje Nr. AS-438-778/2009). Nagrinėjamu atveju įstatymai imperatyviai nustato, jog ginčams, kilusiems tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčams yra privaloma išankstinė ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojus šia tvarka administracinis teismas įgyja kompetenciją nagrinėti tokio pobūdžio ginčą.

13Dėl 2-ojo skundo reikalavimo – panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“ – teismas pažymėjo, kad apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms ABTĮ 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.). Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato, kad pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

14Iš skundo turinio teismas nustatė, jog UAB „Judex“ apskundė valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos detaliojo plano UAB „Geometra“ rengėjo atsakymą, kuriuo jis neatsižvelgė į UAB „Judex“ pateiktus pasiūlymus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išnagrinėjusi UAB „JUDEX“ skundą kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija pateikė 2010 m. kovo 23 d. atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060. Minėtą atsakymą ir ginčija pareiškėjai. Teismas nustatė, kad šiuo atveju pareiškėjams tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakymas. Kadangi pareiškėjų reikalavimas kildinamas iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, pareiškėjų skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos sprendimą – 2010-03-23 atsakymą Nr. (6.3)-2D-3060 „Dėl rengiamo žemės sklypų prie pastatų Europos pr. 122, Kaunas, detaliojo plano“ atsisakytina priimti kaip nepriskirtiną Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 34 str. 2 d. 2 p.).

15III.

16Pareiškėjai, nesutikdami su Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi, atskiruoju skundu prašo šią nutartį panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Atskirajame skunde dėsto šiuos argumentus:

171. Teismas, netaikydamas ABTĮ 17 straipsnio nuostatų, rėmėsi neaktualia šiai bylai administracinio teismo praktika (byla Nr. AS-438/2009), kadangi skiriasi minėtos ir šios bylos aplinkybės.

182. Teismas, netaikydamas ABTĮ 17 straipsnio nuostatų, netinkamai vertino teisinio reguliavimo tikslus – pareiškėjų įsitikinimu, šio straipsnio tikslas yra tai, kad tie patys ginčo klausimai nebūtų nagrinėjami vienu metu keliose institucijose. Be to, minėtą įstatymo nuostatą sukonkretina 17 straipsnio 2 dalis, kurioje pažymėta, kad abejonės ar įstatymų kolizijos atveju dėl ginčo priskirtinumo, ginčas nagrinėtinas teisme.

193. Mano, kad nagrinėjamu atveju visi skundo reikalavimai nagrinėtini teisme, nes jie yra susiję turiniu ir pagrindais.

204. Vertina, kad kreipimasis neteismine tvarka į teritorijų planavimą prižiūrinčią instituciją galimai būtų išnagrinėtas šališkai.

215. Nesutinka, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos 2010-03-23 sprendimas sukelia tiesiogines pasekmes, kadangi rašte reiškiama tik nuomonė, todėl skundas dėl šio reikalavimo nėra prikirtinas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Ginčų, kylančių teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimo tvarka reglamentuojama Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje bei 32 straipsnio 2-6 dalyje. Su šių ginčų nagrinėjimu taip pat susijusios atitinkamos Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio ir 35 straipsnio nuostatos. Teritorijų planavimo įstatymo penktame skirsnyje, reglamentuojančiame teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti bendrąją tvarką, nustatyta, kad ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos (Teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 7 d.).

26Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. sausio 1 d., LVAT buvo formuojama praktika, kad planavimo sąlygoms apskųsti yra taikoma privaloma ikiteisminė tvarka (LVAT 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-438/2008). Atsisakymas derinti detaliojo plano sprendinius pagal LVAT praktiką priskirtinas teritorijų planavimo derinimo procedūroms, todėl ginčai dėl tokio atsisakymo nagrinėjami ikiteismine tvarka. LVAT, atsižvelgęs, be kita ko, į Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį, pagal kurią ginčus, kylančius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos, administracinėje byloje Nr. A8-783/2007 yra išaiškinęs, kad ginčui dėl atsakovo atsisakymo derinti detaliojo plano sprendinius, teisės aktuose yra numatyta speciali ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka (LVAT 2007 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-783/2007). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad pareiškėjai dėl skundo 1, 3, ir 4 reikalavimų turėjo pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, ir nustatęs, kad pareiškėjai šia tvarka nepasinaudojo, pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą šioje dalyje.

27Kolegija pažymi, kad teisminės gynybos prioriteto principas, įtvirtintas ABTĮ 17 str. 1 d., taikomas tik tais atvejais, kai vienas iš teismui pareikštų reikalavimų yra apskritai nepriskirtas teismų kompetencijai, t. y. toks reikalavimas nenagrinėtinas nei teismine, nei ikiteismine tvarka. Pagal šią praktiką, jeigu teismui pareikšti du reikalavimai, iš kurių vienam taikoma privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka, ir ja nebuvo pasinaudota, o kitas skundo reikalavimas nagrinėtinas tiesiogiai teisme, teisminės gynybos prioritetas netaikomas, ir skundo dalį dėl pirmojo reikalavimo atsisakoma priimti (dėl ikiteisminės tvarkos neišnaudojimo) (byla Nr. AS-531/2006), todėl, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, spręsdamas dėl skundo priskirtinumo teismui, minėto įstatymo straipsnio nuostatos netaikė.

28Dėl skundo 3-ojo reikalavimo (panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos 2010-03-23 sprendimą) kolegija pažymi, kad skundžiamas aktas nėra pateiktas į bylą, kaip nurodyta ABTĮ 24 straipsnio 1 dalyje, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas dėl šio skundo reikalavimo, negavęs skundžiamo akto nuorašo, neturėjo pasisakyti, o turėjo pasiūlyti per teismo nustatytą terminą pašalinti trūkumus. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytą, skundžiamos nutarties dalis dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos 2010-03-23 sprendimą yra naikintina, ir skundas šioje dalyje grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Likusi nutartis dalis paliktina nepakeista.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu,

30teisėjų kolegija

Nutarė

31pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonės „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individualios įmonės, UAB „Landa“, UAB „Deilena“, J. S. individualios įmonės „Gerautus“, A. J., R. R. ir V. G. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį dėl skundo reikalavimo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos 2010-03-23 sprendimą panaikinti ir grąžinti tam pačiam teismui skundo priėmimo klausimui spręsti. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. UAB „Solotransa‘, UAB „Autoirvis“, A. R. įmonė... 5. 1. pripažinti, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie LR Žemės... 6. 2. panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 7. 3. panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-10-06/07... 8. 4. pripažinti, kad atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad ginčas keliamas dėl atsakovų Kauno miesto... 12. Pareiškėjai, paduodami skundą tiesiogiai teismui remiasi ABTĮ 17 straipsnio... 13. Dėl 2-ojo skundo reikalavimo – panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų... 14. Iš skundo turinio teismas nustatė, jog UAB „Judex“ apskundė valstybinei... 15. III.... 16. Pareiškėjai, nesutikdami su Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m.... 17. 1. Teismas, netaikydamas ABTĮ 17 straipsnio nuostatų, rėmėsi neaktualia... 18. 2. Teismas, netaikydamas ABTĮ 17 straipsnio nuostatų, netinkamai vertino... 19. 3. Mano, kad nagrinėjamu atveju visi skundo reikalavimai nagrinėtini teisme,... 20. 4. Vertina, kad kreipimasis neteismine tvarka į teritorijų planavimą... 21. 5. Nesutinka, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Ginčų, kylančių teritorijų planavimo srityje, nagrinėjimo tvarka... 26. Pagal teisinį reguliavimą, galiojusį iki 2010 m. sausio 1 d., LVAT buvo... 27. Kolegija pažymi, kad teisminės gynybos prioriteto principas, įtvirtintas... 28. Dėl skundo 3-ojo reikalavimo (panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 30. teisėjų kolegija... 31. pareiškėjų UAB „Solotransa“, UAB „Autoirvis“, A. R.... 32. Nutartis neskundžiama....