Byla eAS-659-556/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. gegužės 2 d. gautas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“) skundas, kuriame jis teismo prašė: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2016 m. sausio 28 d. įspėjimą apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo; 2) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. (27)-A4-3103 pripažinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“ 3 punkte nurodytus reikalavimus neįvykdytais; 3) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 21 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. (27)-A4-3103 palikti nepakeistą. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti 2016 m. sausio 28 d. įspėjimą apie galimą išbraukimą iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo bei uždrausti atsakovui išbraukti pareiškėją iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo; priteisti pareiškėjo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi nustatė UAB „Atliekų tvarkymo tarnybai“ terminą skundo trūkumams šalinti iki 2016 m. gegužės 19 d., t. y. patikslinti reikalavimą, nurodant konkrečiai ginčijamo akto datą ir numerį (jei nepateiktas toks aktas, pridėti prie skundo) ir pateiki skundžiamą aktą – Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. (27)-A4-3103.

8Teisme 2016 m. gegužės 19 d. gautas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ patikslintas skundas, kuriame jis teismo prašė: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“ (toliau ir – 2016 m. sausio 28 sprendimas); 2) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“, kuriuo nuspręsta pripažinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“ 3 punkte nurodytus reikalavimus neįvykdytais; 3) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 21 d. sprendimą Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“, kuriuo nuspręsta Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ palikti nepakeistą. Pareiškėjas taip pat prašė pareiškėjo reikalavimui užtikrinti byloje taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo“ bei uždrausti atsakovui išbraukti pareiškėją iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo; priteisti pareiškėjo naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ skundą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus grąžinti sumokėtą 28 Eur žyminį mokestį.

11Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą, administracinio teismo teisėjas atsisako priimti skundą, jeigu skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka. Ginčijamu įspėjimu Agentūra nurodė pareiškėjui, kad išbrauks ją iš Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo (toliau – ir Tvarkytojų sąrašas) jei jis: 1) iki 2016 m. kovo 1 d. neinformuos VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žalias taškas“ apie sprendimu pripažintus neteisėtai išrašytus įrodančius dokumentus ir nepateiks Agentūrai informavimą įrodančių dokumentų; 2) nesiims priemonių teisės pažeidimo priežastims, sąlygoms pašalinti ir iki 2016 m. kovo 1 d. nepateiks Agentūrai raštu informacijos apie priemones, kurių buvo imtasi pažeidimo priežastims ir sąlygoms pašalinti; 3) iki 2017 m. sausio 28 d. Agentūrai nepateiks pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančių dokumentų. Pareiškėjas, be kita ko, prašė teismo panaikinti šį įspėjimą, nurodydamas, kad pareiškėjas iš Tvarkytojų sąrašo bus išbrauktas nepagrįstai. Įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, vienas iš reikalavimų yra besikreipiančio asmens suinteresuotumas. Teismas nurodė, kad reikalavimas dėl suinteresuotumo yra įtvirtintas ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje, numatančioje, jog įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą (dėl pažeistos ar ginčijamos teisės apgynimo) turi teisę kiekvienas suinteresuotas subjektas. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktikos matyti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl viešojo administravimo srityje priimtų individualių teisės aktų sukeliančių jam teisines pasekmes, t. y. darančių įtaką asmens teisėms ir įstatymų saugomiems interesams (LVAT 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009). Taigi teisinių pasekmių nesukeliantis aktas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, nes nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių nesukeliančių aktų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (LVAT 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010; 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011). Remiantis LVAT praktika, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. LVAT, nagrinėdamas, ar gali būti ginčo objektu raštas, įspėjantis apie ketinimą panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, vertindamas skundžiamo rašto pobūdį, pabrėžė, kad šiuo raštu asmuo buvo tik informuojamas apie ketinimą ateityje panaikinti leidimą, todėl LVAT sprendė, jog toks raštas yra informacinio pobūdžio ir pats savaime jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Atsižvelgdamas į tai, LVAT konstatavo, kad tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011). Be to, LVAT 2016 m. sausio 6 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-18-146/2016 yra išaiškinęs, kad „Aplinkos apsaugos agentūra, atliekanti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir priežiūrą, be kita ko, kontroliuodama, kaip atliekų tvarkytojai, kurie išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, laikosi Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje nustatytų reikalavimų, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę ir pareigą kreiptis į pažeidimą padariusį subjektą, pranešdama apie nustatytą pažeidimą bei siūlydama jį pašalinti per nustatytą terminą. Taigi pagal savo pobūdį ir paskirtį įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo nėra sankcija, o pranešimas atliekų tvarkytojui apie konkrečius nustatytus nukrypimus nuo privalomų įstatymų reikalavimų, kuriuos atliekų tvarkytojas turi ištaisyti per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą. Minėtos priemonės tikslas – informuoti ūkio subjektą apie jo padarytus (daromus) teisės aktų pažeidimus, suteikiant jam galimybę pašalinti pažeidimus per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą, įspėti apie pasekmes, kurios atliekų tvarkytojui kils, jei jis nepašalins pažeidimų per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą. Įspėjime nurodytų pažeidimų nepašalinimas per nustatytą terminą Agentūrai yra pagrindas priimti sprendimą dėl atliekų tvarkytojo išbraukimo iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, taip sukuriant jam materialines teisines pasekmes. Taigi materialines teisines pasekmes atliekų tvarkytojui sukelia ne Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio reglamentuojamos procedūros metu Agentūros priimamas tarpinis aktas – t. y. įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, bet šią procedūrą užbaigiantis galutinis Agentūros sprendimas dėl atliekų tvarkytojo išbraukimo / neišbraukimo iš Atliekų tvarkytojų sąrašo. Jei atliekų tvarkytojas, pašalina pažeidimą, neigiamos materialinės pasekmės nekyla, nes kontroliuojanti institucija panaikina įspėjimą“. Atsižvelgdamas į LVAT praktiką, teismas nusprendė, kad ginčijamas Agentūros įspėjimas pats savaime pareiškėjui materialinių teisinių pasekmių nesukelia ir negali būti ginčo dalyku administraciniame teisme. Teismas atkreipė dėmesį, jog iš Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 15 d. rašto „Dėl pateiktos informacijos“ Nr. (27)-A4-2541 matyti, kad Agentūra įvertinusi pareiškėjo pateiktą informaciją, nustatė, jog Agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime 1 ir 2 punktuose nurodyti reikalavimai yra įvykdyti. Tačiau iš Agentūros 2016 m. kovo 29 d. rašto Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ turinio matyti, kad Agentūra informavo pareiškėją, jog jo pateikti dokumentai neįrodo, jog pareiškėjas įvykdė Agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime nurodytą 3 reikalavimą. Agentūra šiuo raštu pareiškėjui priminė, kad jis vis dar gali būti neišbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, jei jis iki 2017 m. sausio 28 d. pašalins pažeidimo pasekmes kaip tai buvo nurodyta Agentūros sprendime. Pareiškėjas 2016 m. balandžio 6 d. raštu kreipėsi į Agentūrą ir prašė pakartotinai peržiūrėti Agentūros 2016 m. kovo 29 d. atsakymą Nr. (27)-A4-3103. Agentūra 2016 m. balandžio 21 d. raštu „Dėl prašymo“ Nr. (27)-A4-4159 pakartotinai peržiūrėjo 2016 m. kovo 29 d. raštą Nr. (27)-A4-3103 ir nurodė, kad nėra pagrindo jo keisti. Papildomai priminė, kad pareiškėjas iki 2017 m. sausio 28 d. turi pateikti pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančius dokumentus. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas teismo taip pat prašė panaikinti Agentūros 2016 m. kovo 29 d. raštą Nr. (27)-A4-36103 „Dėl pateiktos informacijos“ bei 2016 m. balandžio 21 d. raštą Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“. Tačiau Agentūra šiais raštais Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio prasme nepriėmė jokio pareiškėjui materialines teisines pasekmes sukeliančio sprendimo, primindama pareiškėjui apie jam įteiktą įspėjimą ir jo turinį. Agentūros 2016 m. kovo 29 d. raštas Nr. (27)-A4-3103 bei 2016 m. balandžio 21 d. raštas Nr. (27)-A4-4159 yra tarpiniai (procedūriniai) dokumentai, kurie pareiškėjui taip pat nesukelia materialinių teisinių pasekmių. Administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali vertinti ir tarpinius (procedūrinius) aktus (sprendimus), kurių pagrindu priimtas galutinis sprendimas. Taigi jei pareiškėjo atžvilgiu Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio prasme priimtas galutinis sprendimas būtų nepalankus pareiškėjui, nesutikdamas su tokiu sprendimu pareiškėjas savo skunde teismui galėtų išdėstyti savo nesutikimo su tarpiniais procedūriniais aktais argumentus. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą atsisakyta priimti. Atsižvelgiant į tai, kad skundą priimti atsisakyta, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nenagrinėtas.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ skundą bei patikslintą skundą.

14Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad dėl skundžiamų sprendimų (aktų) pareiškėjas negali išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų (toliau – ir Įrodantys dokumentai), taip pat naudotis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatytomis mokestinėmis lengvatomis. Pareiškėjas skunde nurodė ir pagrindė, kad dar 2016 m. kovo 15 d. įvykdė visus Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo“ nurodytus įpareigojimus, įskaitant ir pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančių dokumentų pateikimą (įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo 3 punktas). Pareiškėjo atžvilgiu priimti sprendimai (aktai) nėra procedūriniai – 2016 m. sausio 28 d. sprendimo ir atitinkamai 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ bei 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“ galiojimo neigiami padariniai nėra sietini tik su pareiškėjo išbraukimu iš Tvarkytojų sąrašo. Įspėjimo galiojimas visų pirma reiškia draudimą pareiškėjui išrašyti Įrodančius dokumentus. Viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai. Pareiškėjas 2016 m. sausio 28 d. įspėtas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo dėl visų rūšių pakuočių atliekų (toks pat įrašas atliktas ir Aplinkos apsaugos agentūros viešai skelbiamame Tvarkytojų sąraše). Tuo metu tiek 2015 m. lapkričio 27 d. patikrinimo akte Nr. VR-17.7-182, tiek 2016 m. sausio 4 sprendime, kuriuo patvirtintas minėtas patikrinimo aktas, nurodyti uždarosios akcinės bendrovės „METRAIL“ pažeidimai tik dėl metalinės pakuotės atliekų. 2016 m. sausio 28 d. spendimą atsakovas motyvuoja tomis pačiomis aplinkybėmis, tačiau užkerta kelią išrašyti Įrodančius dokumentus dėl visų rūšių pakuočių atliekų ir įspėja apie visišką išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo. Nepanaikintas įspėjimas apie galimą išbraukimą sukelia neigiamas teisines pasekmes dėl visų rūšių pakuočių atliekų sutvarkymą Įrodančių dokumentų išrašymo. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatyta ekonominio pobūdžio teisė į mokesčio lengvatą, todėl pareiškėjo, turinčio teisę išduoti dokumentus, Įrodančių dokumentų panaikinimas sukelia įstatyme nustatytų teisių ribojimus ir neigiamus ekonominius padarinius mokesčių mokėtojui, pažymas išdavusiam subjektui ir kt. Kol nepanaikinti skundžiami sprendimai (aktai), pareiškėjas negali išrašyti Įrodančių dokumentų, taigi ir vykdyti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatytas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis. Negalėdamas išrašyti Įrodančių dokumentų, pareiškėjas negauna mokesčio lengvatos, dėl ko privalo mokėti visą mokestį už aplinkos teršimą. Pareiškėjas pateikė visus reikalingus dokumentus, kuriais remiantis įspėjime nurodyti reikalavimai turėjo būti laikomi įvykdytais, o įspėjimas panaikintas. Vien ta aplinkybė, kad 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. (27)-A4-882 3 punkte yra numatytas dar nesuėjęs terminas, t. y. 2017 m. sausio 28 d., iki kurio pareiškėjas nebus išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo, nereiškia, jog įspėjimas ir 2016 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ bei 2016 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“, kuriais nuspręsta įspėjimo 3 punkte nurodytus ir pareiškėjo įvykdytus įpareigojimus laikyti neįvykdytais, nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Pareiškėjas nurodytam įpareigojimui įvykdyti pateikė susitarimų, sudarytų su pakuočių tvarkymo organizacijomis, nuorašus. Kitaip įvykdyti nurodytų įpareigojimų nėra galima. Tai reiškia, jog pareiškėjo atžvilgiu priimtas 2016 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. (27)-A4-3103 yra neteisėtas, kadangi įvykdęs įspėjimo 3 punkte nurodytus įpareigojimus pakartotinai jų vykdyti pareiškėjas neturi teisinės pareigos. 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ Agentūra informavo pareiškėją apie priimtą sprendimą, jog atsakovo 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“ 3 punkte nurodytas reikalavimas yra neįvykdytas. Priėmus minėtą sprendimą, įspėjimas nebuvo panaikintas, o tai pareiškėjui sukelia neigiamas teisines pasekmes. Pats atsakovas minėtame sprendime nurodė, jog jis gali būti skundžiamas, t. y. atsakovas pats pripažįsta, jog sprendimas sukelia materialines teisines pasekmes pareiškėjui. Kadangi 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“ 2016 m. kovo 29 d. sprendimą buvo atsisakyta keisti, šis sprendimas pareiškėjui taip pat sukelia neigiamas teisines pasekmes, nes įspėjimas apie galimą išbraukimą nėra naikinamas. Nors skundžiami atsakovo sprendimai (aktai) nėra tiesiogiai susijęs su galutiniu sprendimu – pareiškėjo išbraukimu iš Tvarkytojų sąrašo, bet sukelia savarankiškas materialias teisines pasekmes pareiškėjui. Išbraukimas iš Tvarkytojų sąrašo sukeltų jau kitas neigiamas materialines teisines pasekmes pareiškėjui.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

18Tikrinamoje byloje pareiškėjas ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą.

19Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti, remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, t. y. dėl to, kad skundžiami aktai yra tik tarpiniai (procedūriniai) dokumentai, kurie pareiškėjui nesukelia materialinių teisinių pasekmių.

20ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

21Taigi, apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė minėtąją ABTĮ nuostatą, nepadarant procesinės teisės pažeidimų.

22Tikrinamu atveju svarstytinas klausimas, ar Aplinkos apsaugos agentūros pateiktas įspėjimas remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 13 dalies 1 punktu apie pareiškėjo galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo ir Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“, kuriuo nuspręsta pripažinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime 3 punkte nurodytus reikalavimus neįvykdytais, bei Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 21 d. sprendimas Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“, kuriuo nuspręsta Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, gali būti savarankiškais skundo administraciniam teismui objektais.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinamas administraciniuose teismuose. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą konstatavo, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, jog į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (pvz., LVAT 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009). Kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme dalyku, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (LVAT 2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.) (LVAT 2013 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-887/2013).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad savarankišku skundo administraciniam teismui dalyku negali būti viešojo administravimo subjekto vientisos (vienos) administracinės procedūros metu priimami tarpiniai (procedūriniai) dokumentai, kurie atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje bei kuriais tik siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, tačiau kurie tiesiogiai nėra susiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl minėtų priežasčių šie dokumentai paprastai suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia, todėl negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (žr. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011). Šiame kontekste pažymėtina, kad minėta taisyklė pagal LVAT praktiką negali būti vertinama kaip ribojanti ar paneigianti asmens teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos principą, kadangi argumentai dėl tarpinių (procedūrinių) dokumentų, kurių pagrindu priimtas galutinis sprendimas, jų galimo neteisėtumo ir nepagrįstumo, gali būti reiškiami ir vertinami nagrinėjant ginčą dėl galutinio sprendimo (galutinių sprendimų) (LVAT 2016 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-18-146/2016).

25Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį, teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. <...> Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 4 d.).

26Šiuo atveju reikšminga LVAT 2016 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-18-146/2016, kurioje taip pat buvo svarstytas klausimas, ar Aplinkos apsaugos agentūros remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 13 dalies 1 punktu pateiktas įspėjimas apie pareiškėjo (atliekų tvarkytojo) galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo gali būti savarankiškas skundo administraciniam teismui objektas. Paminėtoje LVAT nutartyje konstatuota, kad „<...> pagal savo pobūdį ir paskirtį įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo nėra sankcija, o pranešimas atliekų tvarkytojui apie konkrečius nustatytus nukrypimus nuo privalomų įstatymų reikalavimų, kuriuos atliekų tvarkytojas turi ištaisyti per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą. Minėtos priemonės tikslas – informuoti ūkio subjektą apie jo padarytus (daromus) teisės aktų pažeidimus, suteikiant jam galimybę pašalinti pažeidimus per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą, įspėti apie pasekmes, kurios atliekų tvarkytojui kils, jei jis nepašalins pažeidimų per kontroliuojančios institucijos nustatytą terminą. Įspėjime nurodytų pažeidimų nepašalinimas per nustatytą terminą Agentūrai yra pagrindas priimti sprendimą dėl atliekų tvarkytojo išbraukimo iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, taip sukuriant jam materialines teisines pasekmes. Taigi materialines teisines pasekmes atliekų tvarkytojui sukelia ne Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio reglamentuojamos procedūros metu Agentūros priimamas tarpinis aktas – t. y. įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Atliekų tvarkytojų sąrašo, bet šią procedūrą užbaigiantis galutinis Agentūros sprendimas dėl atliekų tvarkytojo išbraukimo / neišbraukimo iš Atliekų tvarkytojų sąrašo. Jei atliekų tvarkytojas pašalina pažeidimą, neigiamos materialinės pasekmės nekyla, nes kontroliuojanti institucija panaikina įspėjimą.“. Tokia pat išvada padaryta ir LVAT 2016 m. kovo 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-238-556/2016, kurioje buvo ginčijamas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo.

27Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje neturi pagrindo kitaip vertinti skundžiamo Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendimo (rašto) Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“, kuris iš esmės realių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia, apskundimo galimybės, nei, kad nurodyta aptartoje LVAT praktikoje.

28Iš Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. rašto Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ turinio nustatyta, kad Agentūra šiuo raštu informavo pareiškėją, jog jo pateikti dokumentai neįrodo, kad pareiškėjas įvykdė Agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendime nurodytą 3 reikalavimą. Agentūra raštu taip pat pareiškėjui priminė, kad jis vis dar gali būti neišbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, jei jis iki 2017 m. sausio 28 d. pašalins pažeidimo pasekmes kaip tai buvo nurodyta Agentūros sprendime. Agentūra šiuo raštu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio prasme nepriėmė jokio pareiškėjui materialines teisines pasekmes sukeliančio sprendimo.

29Iš Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 21 d. rašto „Dėl prašymo“ Nr. (27)-A4-4159 turinio nustatyta, kad Agentūra šiuo raštu pakartotinai peržiūrėjo 2016 m. kovo 29 d. raštą Nr. (27)-A4-3103 ir informavo pareiškėją, jog nėra pagrindo jo keisti. Agentūra papildomai priminė, kad pareiškėjas iki 2017 m. sausio 28 d. turi pateikti pažeidimo pasekmių pašalinimą įrodančius dokumentus. Agentūra šiuo raštu taip pat Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio prasme nepriėmė jokio pareiškėjui materialines teisines pasekmes sukeliančio sprendimo.

30Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad pareiškėjo skundžiami Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 28 d. sprendimas (raštas) Nr. (27)-A4-882 „Dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo“, 2016 m. kovo 29 d. sprendimas (raštas) Nr. (27)-A4-3103 „Dėl pateiktos informacijos“ bei 2016 m. balandžio 21 d. sprendimas (raštas) Nr. (27)-A4-4159 „Dėl prašymo“ yra tarpiniai (procedūriniai) dokumentai, kurie pareiškėjui nesukelia materialinių teisinių pasekmių, todėl 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

31Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali vertinti ir tarpinius (procedūrinius) aktus (sprendimus), kurių pagrindu priimtas galutinis sprendimas. Taigi, jei pareiškėjo atžvilgiu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio prasme priimtas galutinis sprendimas būtų nepalankus pareiškėjui, nesutikdamas su tokiu sprendimu pareiškėjas savo skunde teismui galėtų išdėstyti savo nesutikimo su tarpiniais procedūriniais aktais argumentus.

32Dėl įvardytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė pareiškėjo skundo priėmimo klausimą. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti nėra pagrindo pareiškėjo atskirajame skunde nurodytais argumentais.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atskirąjį skundą atmesti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. gegužės 2 d. gautas... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi... 8. Teisme 2016 m. gegužės 19 d. gautas UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi... 11. Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą,... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad dėl skundžiamų... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Lietuvos... 18. Tikrinamoje byloje pareiškėjas ginčija Vilniaus apygardos administracinio... 19. Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas... 20. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina, jog administracinio teismo... 21. Taigi, apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios... 22. Tikrinamu atveju svarstytinas klausimas, ar Aplinkos apsaugos agentūros... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo administravimo srityje priimami... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra suformuluota... 25. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį, teismai,... 26. Šiuo atveju reikšminga LVAT 2016 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje... 27. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nagrinėjamoje... 28. Iš Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. kovo 29 d. rašto Nr. (27)-A4-3103... 29. Iš Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. balandžio 21 d. rašto „Dėl... 30. Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad pareiškėjo skundžiami... 31. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog administracinis teismas, nagrinėdamas... 32. Dėl įvardytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas tinkamai išsprendė... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....