Byla ATP-389-366/2015
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015-05-22 nutarimo I. V., a. k. (duomenys neskelbtini) administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas S. B., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios institucijos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Institucija), apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2015-05-22 nutarimo I. V., a. k. ( - ) administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2I. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5114 str. 1 d. nubausta 300 (trijų šimtų) Eur bauda už tai, kad ji, būdama ( - ) direktore, neįvykdė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės R. S. 2015-02-06 Privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-5, kuriuo buvo įpareigota iki 2015-02-25 užtikrinti ir imtis priemonių, kad įmonės atliekų tvarkymo aikštelėje, esančioje ( - ), visos sukauptos pavojingos atliekos būtų išvežtos ir perduotos atliekų tvarkytojams, turintiems teises jas priimti.

3I. V. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir už tai, kad ji būdama ( - ) direktore, neįvykdė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyr. specialisto R. M. 2014-11-27 duoto pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-71, kuris buvo surašytas, kad iki 2015-01-27 (Privalomojo nurodymo įvykdymo terminas pratęstas iki 2015-02-17) užtikrintų, jog įmonės vykdoma veikla nepažeistų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. TU(2)-65 sąlygų, numatytų 26 punkte, t.y., kad visas pavojingas ir nepavojingas atliekas laikyti tik uždaroje patalpoje bei neįvykdžius Utenos rajono agentūros valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės R. S. 2015-02-06 duoto privalomojo nurodymo Nr. (11-KE)-6 reikalavimo iki 2015-02-17 pakartotinai pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui laidavimo draudimo sutartį arba banko garantą, užtikrinantį atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė privalo nutraukti atliekų saugojimo, naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam reikalingų lėšų.

4Utenos rajono apylinkės teismas skundžiamu nutarimu, konstatavęs, kad administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dieną galiojo draudimas atlikti privalomajame nurodyme nurodytus veiksmus, I. V. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal ATPK 5114 str. 2 d. nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

5Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų aplinkybių dėl laidavimo sutarties ar banko garanto pateikimo teismas nenagrinėjo, nes privalomajame nurodyme dėl kurio nevykdymo buvo pradėta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena toks reikalavimas nurodytas nebuvo.

6Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti skundžiamą nutarimą dalyje dėl teisenos pagal ATPK 5114 str. 2 d. nutraukimo, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties ir priimti naują sprendimą. Skunde nurodoma, kad teismas, priimdamas sprendimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal ATPK 5114 str. 2 d., neatsižvelgė ir neįvertino to, kad ( - ) galėjo vykdyti privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-71 net ir esant panaikintai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai.

7Reikalavimas turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją taikomas įmonėms, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas (Atliekų tvarkymo įstatymo 12 str. 1 d.). Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" (toliau - Taisyklių), 5 p. nurodyta, kad neturint licencijos teikti pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, šalinimo ir naudojimo paslaugas yra draudžiama. Taisyklių 8 p. nurodyta, kad pavojingų atliekų tvarkymo licencijos išduodamos pavojingų atliekų surinkimui, laikymui, šalinimui ir naudojimui.

8Šiuo atveju įmonei duotas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-71 - visas pavojingas atliekas laikyti tik uždarose patalpose. Kadangi įmonė laiko dalį pavojingų ir nepavojingų atliekų lauke, kas pažeidžia TIPK leidimo 26 p., todėl tinkamas privalomojo nurodymo įvykdymas - pavojingų ir nepavojingų atliekų išvežimas. Sistemiškai aiškinant Atliekų įstatymo ir Taisyklių normas, akivaizdu, kad pavojingų atliekų vežimui pavojingų atliekų tvarkymo licencijos nereikia, tą patvirtino ir Aplinkos apsaugos agentūra 2015-02-19 rašte Nr. (15.11)-A4-1619, kuris Utenos rajono apylinkes teismui buvo pateiktas.

9Atliekų tvarkymo įstatyme nurodoma, kad atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias - ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (4 str. 10 p.; Taisyklių 57 p.). Kadangi UAB ( - ) yra Atliekų tvarkytojų valstybės registre užregistravusi atliekų vežimo veiklą, ji todėl turėjo teisę vežti pavojingąsias atliekas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti pavojingąsias atliekas ir neturėdama licencijos.

10Skunde nurodoma, kad Utenos rajono apylinkės teismas nepagrįstai nurodė paskirtą I. V. baudą sumokėti į VMI prie Lietuvos Respublikos FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir prašo šioje dalyje nutarimą pakeisti, nurodant I. V. paskirtą 300 EUR baudą sumokėti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT85 7044 0600 0254 6370, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą I. V. prašo atmesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros apeliacinį skundą ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2015-05-22 nutarimą, šiais argumentais:

121. Dėl baudos sumokėjimo į Utenos RAAD atsiskaitomąją sąskaitą.

13Utenos RAAD apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai baudos, paskirtos už ATPK 5114 str. 1 d. pažeidimą, sumokėjimą paskyrė į VMI surenkamąją sąskaitą. Pasak Utenos RAAD baudos sumokėjimas turi būti vykdomas į jų atsiskaitomąją sąskaitą ir prašo šioje dalyje skundžiamą nutarimą pakeisti bei nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta į Utenos RAAD atsiskaitomąją sąskaitą. Apeliantas remiasi Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymu, kuris numato, kad programos lėšas sudaro „lėšos iš sumokėtų Administracinių teisės pažeidimų bei Baudžiamajame kodeksuose už aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus" (3 str. 1 d. 2 p.). Tačiau šis įstatymas tiesiogiai nesuteikia teisės Utenos RAAD tiesiogiai rinkti baudas iš pažeidimus padariusių asmenų, o Utenos RAAD kito teisės akto, kuriuo grindžia šiuos savo apeliacinio skundo argumentus, nepateikia. Todėl manytina, kad tokie Apelianto reikalavimai yra visiškai nepagrįsti.

14VMI surenka tiek VMI administruojamas, tiek ir VMI neadministruojamas įmokas. Kiekvienai tokiai įmokai pagal jos tikslinę paskirtį yra nustatomas įmokos kodas, kurį, atliekant pavedimą, privalomai turi nurodyti mokėjimą atliekantis asmuo. Taigi, nors įmoka ar mokestis nėra administruojami VMI, jie vis tiek yra surenkami į VMI surenkamąją sąskaitą ir vėliau atitinkamai paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad pagal VMI interneto svetainėje pateiktą informaciją Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos yra priskiriamos prie VMI neadministruojamų įmokų, tačiau šios lėšos bet kuriuo atveju yra renkamos VMI.

152. Dėl ATPK 51 14 str. 2 d. taikymo

16I. V. mano, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylos medžiagą ir įvertino ne tik sąlygas, ar buvo padarytas pažeidimas, bet ir ar dėl šio pažeidimo padarymo yra kalta I. V.. Vertinant, ar yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis, privalu nustatyti ir įvertinti priešingą teisei veikimą ar neveikimą, kuris sudaro atitinkamo administracinės teisės pažeidimo sudėtį, asmens kaltę, pasekmes ir priežastinį ryšį tarp veikos ir pasekmių. Teismas, nustatinėdamas tariamai padarytą administracinės teisės pažeidimo sudėtį, pagrįstai vertino, ar Utenos RAAD pateiktas privalomasis nurodymas galėjo būti objektyviai įvykdytas ir ar gali būti konstatuota jos, t.y. I. V. kaltės dėl šio Utenos RAAD privalomojo nurodymo neįvykdymo.

17Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 2003 m. gruodžio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 684 Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo 5 punkte yra nustatyta, kad neturint licencijos teikti pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, šalinimo ir naudojimo paslaugas yra draudžiama. Apeliantas teisingai pažymi, kad UAB ( - ) turėjo teisę vežti pavojingas atliekas, tačiau nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės apelianto teiginiai, kad UAB ( - ) vykdydamas apelianto privalomąjį nurodymą dėl atliekų išvežimo, neturėjo atlikti jokių kitų papildomų veiksmų, susijusių su atliekų tvarkymu, kuriems yra privaloma turėti galiojančią licenciją, nes prieš išvežant atliekas šie veiksmai turėjo būti atlikti. Į šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas atsižvelgė ir jas įvertino. Teismas teisingai nurodė, kad vykdydama Utenos RAAD privalomąjį nurodymą ir atlikdama atliekų tvarkymo veiksmus, siekiant jas išvežti, neturint galiojančios pavojingų atliekų tvarkymo licencijos, UAB ( - ) būtų pažeidusi kitų teisės aktų reikalavimus ir padariusi kitą pažeidimą.

18I. V. manymu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, visapusiškai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes ir įrodymus, išnagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutarimą, kurio nėra pagrindo naikinti.

19Apeliacinis skundas atmetamas.

20Skunde Institucija nurodo, kad, teismas, priimdamas sprendimą nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal ATPK 5114 str. 2 d., neatsižvelgė ir neįvertino to, kad UAB „Ūrus" ir Ko Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2014-11-27 privalomąjį nurodymą Nr. (11-KE)-71, pagal kurį UAB ( - ) buvo įpareigota visas pavojingas ir nepavojingas atliekas laikyti tik uždarose patalpose (b.l. 5), galėjo vykdyti net ir esant panaikintai pavojingų atliekų tvarkymo licencijai, nes tinkamas privalomojo nurodymo įvykdymas - pavojingų ir nepavojingų atliekų išvežimas, kuriam licenzija nereikalinga. Su tokiu argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Vadovaujantis apeliaciniame skunde minimais teisės aktais – tai Atliekų tvarkymo įstatymu bei Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo" - pritartina, kad atliekų išvežimui licenzija nereikalinga. Tačiau, kaip ir nurodoma atsiliepime į apeliacinį skundą, įmonė prieš išvežant atliekas privalo atlikti papildomus veiksmus, susijusius su atliekų tvarkymu, kad būtu patogu gabenti į šias atliekas perdirbančias įmones, o atliekų tvarkymui yra privaloma turėti galiojančią licenciją. Kaip ir nurodoma skundžiamame nutarime, reikalavimo terminas baigėsi 2015-02-17, o 2015-02-03 įmonei panaikinta licencija ir atimta galimybė bet kokiu būdu tvarkyti, laikyti, saugoti ir pan., pavojingas atliekas. Tuo tarpu aptariamame privalomajame nurodyme yra reikalavimas atlikti tokius veiksmus, kuriuos galima atlikti tik turint licenciją. Todėl, apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo padarytai išvadai, kad patraukti įmonės vadovą administracinėn atsakomybėn už tai, kad jis nevykdė privalomojo nurodymo reikalavimų ir neatliko norminiais aktais draudžiamų veiksmų, nėra pagrindo. I. V. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pagal ATPK 5114 str. 2 d. pagrįstai nutraukta kaip nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties (ATPK 250 str. 1 p.), tenkinti apeliacinio skundo nėra pagrindo.

21Skunde nurodoma, kad Utenos rajono apylinkės teismas nepagrįstai nurodė paskirtą I. V. baudą sumokėti į VMI prie Lietuvos Respublikos FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir prašo šioje dalyje nutarimą pakeisti, nurodant I. V. paskirtą 300 EUR baudą sumokėti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT85 7044 0600 0254 6370, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Prašymas negali būti tenkinamas. VMI surenka tiek VMI administruojamas, tiek VMI neadministruojamas įmokas, kurioms pagal tikslinę paskirtį nustatomas kodas (https://www.vmi.lt/cms/imoku-kodai). Šios lėšos vėliau paskirstomos teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. 24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, nurodydamas įmokos kodą 6460, kuris skirtas administracinėms nuobaudoms, paskirtoms pagal kitų institucijų pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Utenos rajono apylinkės teismo 2015-05-22 nutarimą palikti nepakeistą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinio skundo netenkinti.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas S. B., teismo posėdyje rašytinio... 2. I. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso... 3. I. V. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir už tai,... 4. Utenos rajono apylinkės teismas skundžiamu nutarimu, konstatavęs, kad... 5. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų aplinkybių dėl... 6. Apeliaciniu skundu Institucija prašo panaikinti skundžiamą nutarimą dalyje... 7. Reikalavimas turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją taikomas... 8. Šiuo atveju įmonei duotas privalomasis nurodymas Nr. (11-KE)-71 - visas... 9. Atliekų tvarkymo įstatyme nurodoma, kad atliekas surenkančios, vežančios... 10. Skunde nurodoma, kad Utenos rajono apylinkės teismas nepagrįstai nurodė... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą I. V. prašo atmesti Lietuvos Respublikos... 12. 1. Dėl baudos sumokėjimo į Utenos RAAD atsiskaitomąją sąskaitą.... 13. Utenos RAAD apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmos instancijos teismas... 14. VMI surenka tiek VMI administruojamas, tiek ir VMI neadministruojamas įmokas.... 15. 2. Dėl ATPK 51 14 str. 2 d. taikymo... 16. I. V. mano, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylos... 17. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, 2003 m. gruodžio 19... 18. I. V. manymu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas administracinio... 19. Apeliacinis skundas atmetamas.... 20. Skunde Institucija nurodo, kad, teismas, priimdamas sprendimą nutraukti... 21. Skunde nurodoma, kad Utenos rajono apylinkės teismas nepagrįstai nurodė... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 23. Utenos rajono apylinkės teismo 2015-05-22 nutarimą palikti nepakeistą,...