Byla B2-1676-555/2011
Dėl 2010 m. gruodžio 8 d. bankrutavusios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ kreditorių komitete susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus UAB „Transta“ atstovui L. K., administratoriaus įgaliotiems asmenims R. J., advokatui Povilui Viščiniui, kreditoriaus AB SEB banko atstovei J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Transta“ skundą dėl 2010 m. gruodžio 8 d. bankrutavusios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ kreditorių komitete susirinkimo nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėjas bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius UAB „Transta“ pateikė skundą dėl 2010 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo, kuriuo prašo: panaikinti 2010-12-08 B AB „Alytaus tekstilė" kreditorių komiteto nutarimą priimtą trečiu klausimu dėl įkeistu turtu užtikrintų kreditorinių reikalavimų tenkinimo, kaip prieštaraujantį teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijams pagal CK 1.5 str. bei neatitinkantį ĮBĮ 33 str.5 d. bei 34 str. reikalavimų; įpareigoti bankroto administratorių perduoti UAB „Transta" įkeistą turtą, nelaukiant įkeisto turto administravimo išlaidų sumokėjimo, kaip kad tai nustato ir ĮBĮ 33 str.5 d.

3Nurodo, kad 2010-12-17 iš BAB „Alytaus tekstilė" administruojančios UAB „Baklis" registruotu laišku gavo 2010-12-08 BAB „Alytaus tekstilė" kreditorių komiteto posėdžio protokolą. Posėdyje buvo priimti neteisėti ir pažeidžiantys UAB „Transta" interesus nutarimai. Trečiu klausimu svarstyta dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos, kuriuo nutarta: nustatyti išlaidas už perduodamą nekilnojamojo įkeisto turto administravimą proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto metu turėtoms išlaidoms, remiantis perdavimo metu patvirtintoms pardavimo kainoms, Nurodo, kad kreditorių komitetas priėmė nutarimą prieštaraujanti ĮBĮ 33 str.5 d., nes patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nebuvo ir tebėra nenustatytas perduodamam administruojamam turtui turėtos administravimo išlaidos; nėra nustatytos kiekvienam nekilnojamam turtui (tiek įkeistam, tiek neįkeistam) patirtos administravimo išlaidos, nes tokių išlaidų net ir nebuvo nei tvirtinama, nei skaičiuojama, o kreditorių komitete tvirtinamos būdavo tik bendrosios administravimo išlaidos, nurodant ir jų paskirtį (juridinėms paslaugoms, darbuotojų atlyginimams, bankroto administratoriaus atlyginimui, kanceliarinėms, transporto išlaidos ir pan.), tačiau nei vienoje kreditorių komiteto patvirtintoje išlaidų sąmatoje nėra numatytos išlaidos turtui administruoti, todėl kreditorių komiteto nutarime naudojami terminai „bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo išlaidos" ir terminas „bankroto metu turėtos išlaidos" yra skirtingi, nes pirmasis reiškia ĮBĮ 33 str.5 d. minimas išlaidas, o antrasis - ĮBĮ 36 str.3 d. įvardinamas išlaidas; ĮBĮ 33 str. 5 d. įpareigoja atlyginti konkrečiam perduodamam įkeistam turtui patirtas administravimo išlaidas, tačiau ne sieti tas išlaidas lyginant ar imant proporcingai su kitais, ĮBĮ 33 str. 5d. nereglamentuojamais rodikliais. Skunde taip pat nurodoma, kad nutarimas trečiu klausimu prieštarauja sąžiningumo principams, nes „b" papunkčiu nutarta: „Nustatyti išlaidas už parduodamo nekilnojamojo įkeisto turto administravimą proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto proceso metu turėtoms išlaidoms, remiantis gautomis pajamomis už parduotą turtą". Be to, toks nutarimas prieštarauja ĮBĮ 33 str. 5 d., nes turto kaina varžytinėse atspindi turto vertę, paklausą, reikalingumą pirkėjui, bet nesisieja su patirtomis tam turtui administruoti išlaidomis; taip pat siejant įkeisto turto administravimo išlaidas su to turto pardavimo verte, nukenčia kiti kreditoriai, jeigu už įkeistą parduotą turtą gaunama mažiau lėšų, nei patirta išlaidų administruojant tą turtą; praktiškai kreditorių komitetas, nustatydamas administracinių išlaidų dengimą proporcingai parduodamo įkeisto turto kainai - sumažina parduodamo įkeisto turto administravimo išlaidas 5-6 kartus, o perduodamam įkeistam turtui - tiek pat kartų padidina. Nurodo, kad UAB „Transta" pareiškė pageidavimą perimti jai įkeistą turtą dar 2009m. rugsėjo mėnesį, vadovaudamasi nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina. Nutarimas perduoti UAB „Transta" įkeistą turtą buvo priimtas 2009-11-03 kreditorių komiteto posėdyje, tačiau kreditorių komitetui ilgą laiką nesutariant dėl įkeistam turtui patirtų administravimo išlaidų, o vėliau bankroto administratoriui užginčijus 2010-02-02 kreditorių komiteto nutarimą dėl perduodamo įkeisto turto administravimo išlaidų dydžio, tas bendrovei įkeistas turtas neperduotas iki šiol. Todėl daugiau nei metus UAB „Transta" ne tik negali naudotis jai įkeistu ir perduotinu turtu (bei pati dengti tam turtui administruoti reikalingas išlaidas), bet jai įkeisto ir perduotino turto administravimo išlaidas ydingai nustato bankroto administratorius ir kiti kreditorių komiteto nariai.

4Atsakovo bankrutavusios AB “Alytaus tekstilė” administratorius su skundu nesutinka ir prašo: taikyti senatį ir skundą atmesti, teismui nusprendus, jog pareiškėjas UAB "Transta" termino nepraleido ar praleido jį dėl svarbių priežasčių, skundą atmesti kaip nepagrįstą, skundo dalį, kuria pareiškėjas UAB "Transta" prašo įpareigoti bankroto administratorių perduoti UAB "Transta" įkeistą turtą, nelaukiant įkeisto turto administravimo išlaidų sumokėjimo, palikti nenagrinėtą, nes pareiškėjas nesilaikė ĮBĮ numatytos išankstinės ginčų sprendimo tvarkos. Nurodo, kad pareiškėjo UAB "Transta" direktoriaus pavaduotojas L. K. dalyvavo 2010-12-08 vykusiame kreditorių komiteto posėdyje kaip UAB "Transta" atstovas, todėl laikytina, jog šią dieną kreditorius UAB "Transta" sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą, todėl 14 dienų terminas skundui paduoti skaičiuojamas nuo 2010-12-08 ir baigėsi 2010-12-22, o skundas paduotas 2010-12-29. ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas nustato, kad kreditorių komitetas nagrinėja kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų, t. y. šis įstatymas įtvirtina išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką. Kadangi pareiškėjas UAB "Transta" administratoriaus veiksmų neskundė, todėl nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio klausimo sprendimo ne teisme tvarkos, kuria pareiškėjas gali pasinaudoti, todėl UAB "Transta" reikalavimas įpareigoti administratorių perduoti UAB "Transta" įkeistą turtą yra neteismingas Kauno apygardos teismui, nes nebuvo laikytasi ĮBĮ numatytos išankstinės ginčų sprendimo tvarkos. Administratorius teigia, kad kreditorių komiteto posėdyje trečiu klausimu nustatyta dėl administravimo išlaidų dengimo tvarka visiškai atitinka teismų formuojamą praktiką dėl administravimo išlaidų atlyginimo, be to, įstatymas nenumato santykio, kuriuo turėtų būti dengiamos administravimo išlaidos, o suteikia teisę kreditorių susirinkimui (šiuo atveju - komitetui) spręsti, kokiom proporcijom, iš kokio turto bus atlyginamos įmonės administravimo išlaidos. Atsižvelgiant į tai, nepagrįstas yra pareiškėjo UAB "Transta" skundas dėl kreditorių komiteto posėdžio nutarimo trečiuoju klausimu panaikinimo, kadangi skundžiamas nutarimas yra priimtas teisėtai, laikantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis). Taip pat nurodo, kad kad įkaito turėtojas (hipotekos kreditorius) visais atvejais privalo dalyvauti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administravimo išlaidų atlyginime, o tai, kad kreditorių komitetas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, atskirai nenumatė turto administravimo išlaidų, neatleidžia pareiškėjo perimsiančio įkeistą nekilnojamąjį turtą, nuo šių išlaidų atlyginimo. Atsakovo nuomone, ginčijamas nutarimas trečiu klausimu atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, todėl yra teisėtas ir pagrįstas.

5Tretysis asmuo AB Turto bankas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas įtvirtina teismų akcentuotą proporcingumo principą, juo labiau, jog AB “Alytaus tekstilė” bankroto byloje Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad atsižvelgiant į ĮBĮ 33 str. 5 dalies nuostatas, įkeisto turto administravimo išlaidos turėtų būti nustatomos įvertinant jas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto metu turėtoms išlaidoms.

6Tretysis asmuo VSDFV Alytaus skyrius nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2010-12-08 kreditorių komiteto posėdžio metu trečiuoju klausimu buvo tvirtinamas ne pats administravimo išlaidų apskaičiavimas nurodant konkrečius skaičius, bet administravimo išlaidų dengimo principinė tvarka, laikantis proporcingumo kriterijaus. Mano, jog pareiškėjas, pateikdamas šį skundą ir kitus skundus vienu ir tuo pačiu klausimu, tai yra dėl kreditorių komiteto posėdžiuose priimtų nutarimų dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos, siekia užtęsti bankroto proceso trukmę, dėl to didėja administravimo išlaidos, kurios per mėnesį vidutiniškai sudaro 108,6 tūkst. Lt (2010 m. 3 ketvirčio duomenimis). Tokiu būdu pažeidžiamos visų kreditorių teisės ir interesai, nes didėjant administravimo išlaidoms, mažėja tikimybė gauti kreditorinį įsiskolinimą.

7Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodo, jog balsavo už administratoriaus pasiūlytą administravimo išlaidų dengimo tvarką, nes tokią poziciją lėmė teismų sprendimai nagrinėjamoje byloje. Mano, kad skundžiamas nutarimas įtvirtina teismų akcentuotą proporcingumo principą, todėl pareiškėjo skundas yra nepagrįstas ir atmestinas.

8Pareiškimas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo netenkintinas, reikalavimas įpareigoti bankroto administratorių perduoti įkeistą turtą paliktinas nenagrinėtu.

9Dėl termino ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus

10Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Paminėto įstatymo normos suteikia teisę kreditoriams kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtų nutarimų ir apskųsti juos įstatymo nustatyta tvarka (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 24 straipsnio 5 dalis). Įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato tam tikros trukmės procesinius terminus ir CPK 75 straipsnyje numatyta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Minimo ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje kreditorių (komiteto) susirinkimo nutarimui apskųsti nustatytas 14 dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditoriai privalo būti aktyvūs ir domėtis bankroto procesu. Įvertinus byloje surinktą medžiagą darytina išvada, kad pareiškėjas apie skundžiamą kreditorių komiteto nutarimą, kuriame buvo nustatyta administravimo išlaidų už perduodamą nekilnojamąjį įkeistą turtą tvarka, turėjo sužinoti 2010 m. gruodžio 8 d., t.y. tuomet kai buvo priimtas skundžiamas nutarimas. Pareiškėjas, teismo vertinimu, nepagrįstai teigia, kad apie skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo tik 2010 m. gruodžio 17 d. gavęs nutarimą paštu, kadangi kaip matyti iš skundžiamo kreditorių susirinkimo protokolo (b.l. 27-38.), pareiškėjui buvo žinoma apie kreditorių susirinkime svarstomus klausimus, pareiškėjas dalyvavo kreditorių susirinkime, ginčytiname kreditorių susirinkime svarstomais klausimais išsakė savo nuomonę, balsavo prieš skundžiamo nutarimo priėmimą. Teismų nutartyse, priimtose bankroto bylose yra ne kartą nurodyta, kad šiame procese yra itin svarbus proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų taikymas (ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis, CPK 7 straipsnis). Pareiškėjas, būdamas bankrutavusios įmonės kreditoriumi, dalyvaudamas kreditorių komiteto posėdyje, išsakydamas savo nuomonę, realizavo teisę dalyvauti kreditorių susirinkime, todėl suvokdamas apie svarstomus klausimus ir šiais klausimais priimtus sprendimus, turėjo pareigą domėtis posėdyje priimtais nutarimais, susipažinti su protokolu, dėl ko šios pareigos jam neįvykdžius ir ĮBĮ nustatytu terminu nepareiškus reikalavimo ginti, jo nuomone, pažeistą teisę, yra pagrindas atmesti pareikštą reikalavimą. Byloje nėra duomenų, kad kreditoriaus atstovui būtų trukdoma susipažinti su kreditorių komiteto posėdžio protokolu, be to ir pats pareiškėjo atstovas pripažino, kad suprato, kokie klausimai susirinkime buvo svarstomi. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas reikalavimo atnaujinti įstatymo praleistą terminą nepareiškė, tuo tarpu atsakovo atstovai prašo šiuo pagrindu atmesti skundą. Termino procesiniam veiksmui atlikti praleidimas, nesant pagrindo jį atnaujinti, yra savarankiškas pagrindas atmesti reikalavimą.

11 Dėl kreditorių komiteto priimto nutarimo teisėtumo

12Teismų nutartyse, priimtose bankroto bylose yra nurodyta, kad Bankroto procedūrų vykdymo metu atsirandančios išlaidos, kurios laikytinos bankroto administravimo išlaidomis, nustatytos ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 straipsnio 1, 2 dalys). Bankroto bylų nagrinėjimo teisminėje praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kompetencijai. Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami ĮBĮ 34 ir 35 straipsniuose nustatyta tvarka. ĮBĮ 33 straipsnio 3 dalis reglamentuoja įkeisto turto administravimo išlaidų apmokėjimą tuo atveju, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui. Ši įstatymo nuostata rodo, kad įkaito turėtojas privalo dalyvauti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų atlyginime visais atvejais ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas perduodamas neparduotas įkaito turėtojui. Nagrinėjamu atveju ginčo, jog įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius privalo dalyvauti bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administravimo išlaidų atlyginime visais atvejais - ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas perduodamas neparduotas įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, nekyla, tačiau pareiškėjo nuomone, minėtas kreditorių nutarimas pažeidžia jo, kai kreditoriaus, kurio reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu/hipoteka, perėmusio įkeistą turtą, teises bei turtinius interesus bei prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi perduodamo turto administravimo atlyginimo dydis yra nepagrįstai didelis, apskaičiuotas ne nuo realiai turėtų perduodamo pareiškėjui turto administravimo išlaidų, o perduodamo turto vertės, todėl kreditorius, perėmęs didžiausios vertės turtą, nepagrįstai privalės sumokėti ir didžiausias turto administravimo išlaidas.

13Kaip matyti iš skundžiamame kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo, kreditorių komitetas priėmė sprendimą, kuriuo nustatydamas administravimo išlaidų dengimo tvarką, jų dydį nustatė proporcingai tiek perduodamo, tiek parduodamo turto vertei. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas administratoriui perdavus įkeistą turtą įkaito turėtojui, šis sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Kaip nurodyta aukščiau, nagrinėjamu atveju BAB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komitetas, priimdamas skundžiamą nutarimą, neišskyrė perduodamo ar parduodamo, įkeisto ar neįkeisto turto administravimo išlaidų į atskirą administravimo išlaidų sąmatą, todėl atsižvelgiant į ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas, teismo vertinimu, įkeisto turto administravimo išlaidos pagrįstai nustatytos įvertinant jas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto proceso metu turėtoms išlaidoms. Pažymėtina, jog tai, kad kreditorių komitetas skundžiamu nutarimu taip pat nenustatinėjo konkrečių turto administravimo išlaidų, todėl administravimo išlaidų paskirstymo principas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto metu turėtoms išlaidoms, remiantis perdavimo metu patvirtintoms pardavimo kainoms, yra pagrįstas, juo siekiama vienodai ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. Ginčijamas nutarimas trečiu klausimu atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus, todėl yra teisėtas ir pagrįstas

14 Dėl įpareigojimo administratoriui perduoti įkeistą turtą

15Pareiškėjas UAB "Transta" skunde teismo prašo įpareigoti bankroto administratorių perduoti UAB "Transta " įkeistą turtą nelaukiant įkeisto turto administravimo išlaidų sumokėjimo. Nurodo, jog toks įkeisto turto perdavimas privalėjo būti atlikus prieš daugiau nei metus ir būtų sumažinąs tiek BAB "Alytaus tekstilė" galimai patiriamas neperduoto turto administravimo išlaidas, tiek ir pačio administratoriaus darbo apimtį.

16ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas nustato, kad kreditorių komitetas nagrinėja kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų, t. y. šis įstatymas įtvirtina išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką. Kadangi pareiškėjas UAB "Transta" kreditorių komitetui administratoriaus veiksmų neskundė, todėl spręstina, jog pareiškėjas nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio klausimo sprendimo ne teisme tvarkos, kuria pareiškėjas gali pasinaudoti. CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, jog teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Taigi, UAB "Transta" reikalavimas įpareigoti administratorių perduoti UAB "Transta" įkeistą turtą yra nenagrinėtinas teisme, nes nebuvo laikytasi ĮBĮ numatytos išankstinės ginčų sprendimo tvarkos.

17Vadovaujantis CPK 75 straipsniu, 290 straipsniu, 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ĮBĮ 23 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

18Pareiškėjo UAB „Transta“ skundą dalyje dėl bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ 2010 m. gruodžio 8 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo trečiuoju klausimu „Dėl administravimo išlaidų dengimo tvarkos“ panaikinimo netenkinti.

19Pareiškėjo UAB „Transta“ skundą dalyje dėl įpareigojimo bankroto administratorių perduoti UAB „Transta" įkeistą turtą, nelaukiant įkeisto turto administravimo išlaidų sumokėjimo, palikti nenegrinėtą.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Vilijai... 2. pareiškėjas bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ kreditorius UAB... 3. Nurodo, kad 2010-12-17 iš BAB „Alytaus tekstilė" administruojančios UAB... 4. Atsakovo bankrutavusios AB “Alytaus tekstilė” administratorius su skundu... 5. Tretysis asmuo AB Turto bankas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 6. Tretysis asmuo VSDFV Alytaus skyrius nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo... 7. Tretysis asmuo AB SEB bankas nurodo, jog balsavo už administratoriaus... 8. Pareiškimas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo netenkintinas,... 9. Dėl termino ginčyti kreditorių susirinkimo nutarimus... 10. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal... 11. Dėl kreditorių komiteto priimto nutarimo teisėtumo... 12. Teismų nutartyse, priimtose bankroto bylose yra nurodyta, kad Bankroto... 13. Kaip matyti iš skundžiamame kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo,... 14. Dėl įpareigojimo administratoriui perduoti įkeistą turtą... 15. Pareiškėjas UAB "Transta" skunde teismo prašo įpareigoti bankroto... 16. ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktas nustato, kad kreditorių komitetas nagrinėja... 17. Vadovaujantis CPK 75 straipsniu, 290 straipsniu, 296 straipsnio 1 dalies 1... 18. Pareiškėjo UAB „Transta“ skundą dalyje dėl bankrutavusios AB „Alytaus... 19. Pareiškėjo UAB „Transta“ skundą dalyje dėl įpareigojimo bankroto... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...