Byla 2-1016-374/2017
Dėl 2016-07-12 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovui G. Š., ieškovo atstovui advokatui D. R., atsakovo Marijampolės savivaldybės tarybos ir trečiojo asmens Marijampolės savivaldybės administracijos atstovei I. Ž., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. Š. ieškinį atsakovui Marijampolės savivaldybės tarybai, trečiajam asmeniui Marijampolės savivaldybės administracijai dėl 2016-07-12 sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas

Nustatė

2Ieškovas G. Š. teismo prašo panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-07-12 sprendimą Nr. 1-219 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo pripažinimo netekusiu galios“.

3Atsakovas Marijampolės savivaldybės Taryba su ieškiniu nesutinka, laiko jį nepagrįstu ir prašo atmesti.

4Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka.

5Ieškinys atmestinas.

6Nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2016-05-02 sprendimu Nr. 1-159 nusprendė reorganizuoti Marijampolės muzikos mokyklą ir Marijampolės dailės mokyklą sujungimo būdu į Marijampolės meno mokyklą ir reorganizavimą baigti 2016-08-30. Tuo pačiu sprendimu Marijampolės savivaldybės taryba patvirtino Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo sujungimo būdu į meno mokyklą sąlygas; patvirtino Marijampolės meno mokyklos nuostatus; taip pat priėmė kitus sprendimus, susijusius su įstaigų reorganizavimo įgyvendinimu. Po Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo sujungimo veiksiančios Marijampolės meno mokyklos vadovo paskyrimo klausimą Marijampolės savivaldybės taryba svarstė 2016-05-30 ir sprendimu Nr. 1-179 nuo 2016-08-31 Marijampolės meno mokyklos direktoriumi paskyrė G. Š..

7Ieškovas nurodo, kad 2016-07-05 parašė pareiškimą, adresuotą Marijampolės savivaldybės merui ir Marijampolės savivaldybės tarybai. Ieškovo teigimu šiuo pareiškimu jis tikėjosi, kad savivaldybės Meras ir tarybos nariai atkreips dėmesį į ieškovo keliamas problemas dėl netinkamai atliekamų naujosios Meno mokyklos patalpų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų, o taip pat nesiskaitymo su ieškovu, kaip esamu Marijampolės muzikos mokyklos direktoriumi, tuo pačiu atsakingu už atliekamų statybos darbų eigą ir kontrolę, ir bei kaip paskirto į naujai po reorganizavimo veiksiančios Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigas asmeniu. Ieškovo įsitikinimu, šis pareiškimas jokiu būdu neturėjo ir neturi būti vertinamas, kaip ieškovo atsistatydinimas iš mokyklos direktoriaus pareigų, o tik kaip kreipimasis į savivaldybės Merą ir savivaldybės tarybos narius dėl atsakingo asmens, nevertinimo ir jo teikiamų pasiūlymų ignoravimo.

8Tačiau, kaip teigia ieškovas, 2016-07-12 sušauktame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje posėdžiui pirmininkavęs savivaldybės meras V. B. pasiūlė į darbotvarkę papildomai įtraukti klausimus: dėl Marijampolės savivaldybės, tarybos 2016-05-30 sprendimo Nr. 1-179, kuriuo ieškovas buvo paskirtas Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, pripažinimo netekusiu galios ir dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-02 sprendimo Nr. l-159 dėl Marijampolės muzikos mokyklos ir Marijampolės dailės mokyklos reorganizavimo ir Marijampolės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo 3.2 punkto pakeitimo. Šie klausimai buvo įtraukti į posėdžio darbotvarkę, patvirtinus visą posėdžio darbotvarkę. Buvo teigiama, kad G. Š. 2016-07-05 pareiškimu atsisako būti skiriamas Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, o atsižvelgiant į tai, kad su G. Š. darbo sutartis dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigų nesudaryta, atleidimas iš pareigų netaikytinas, o dėl jo atsisakymo būti Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, reikalinga pripažinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimą Nr. 1-179 Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo netekusiu galios. Po balsavimo priimtas sprendimas Nr. 1-219, kuriuo taryba nusprendė pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimą Nr. 1-179 Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo.

9.

10Ieškovas įsitikinęs, kad minėtas Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-07-12 sprendimas Nr. 1-219 yra priimtas nepagrįstai ir neteisėtai, todėl naikintinas.

11Ieškovas nurodo, kad 2016-07-05 pareiškimas neturėtų būti laikomas atsistatydinimo pareiškimu. Šį pareiškimą, kaip teigia ieškovas, parašė būdamas psichologiškai ir emociškai paveiktas statybos rangos, darbus atliekančio rangovo atsakingų darbuotojų ir kai kurių Marijampolės savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų neveikimo, nusistatymo prieš ieškovą bei jo teikiamų pasiūlymų ignoravimo. Pareiškime ieškovas nurodė, kad negalėtų dirbti su tokiais žmonėmis, kurie pažemino jo ir jo šeimos garbę ir orumą, ir psichologiškai traumavusius ieškovo žmoną ir nepilnametį sūnų. Toks pareiškimas buvo išprovokuotas neteisėtų savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės kontrolieriaus veiksmų, dėl kurių ieškovas, jo atžvilgiu naudojant psichologinį spaudimą, fizinę prievartą ir spec. priemones, buvo nugabentas į psichiatrijos klinikas. Šiuo pareiškimu ieškovas teigia tikėjęsis atkreipti mero ir tarybos narių dėmesį į problemas, susijusias su rekonstruojamomis patalpomis, jų įrengimu. Pateikdamas pareiškimą, kurį adresavo savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai, t.y. tarybos nariams, ieškovas tikėjosi, kad jis bus išplatintas visiems tarybos nariams, kurie įvertins pareiškime išdėstytus faktus ir imsis priemonių aiškintis problemoms, susijusioms su Marijampolės muzikos ir dailės mokyklų reorganizavimu. Tačiau, kaip teigia ieškovas, šis jo pareiškimas tarybos nariams nebuvo nei išplatintas, nei pagarsintas. Be to, ieškovo nuomone, klausimas dėl meno mokyklos direktoriaus pareigų į tarybos 2016-07-12 posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas skubotai, tik posėdžio metu. Iki posėdžio ir posėdžio metu tarybos nariai neturėjo galimybės susipažinti su 2016-07-05 pareiškimo tekstu. Toks skubotas ir neišsamus klausimo svarstymui pateikimas tarybos posėdžio metu akivaizdžiai leidžia daryti prielaidą, jog buvo suinteresuotumas šį klausimą priimti be gilesnių svarstymų ir analizės. Be to, ieškovas įsitikinęs, kad svarstant klausimą, tiesiogiai susijusį su jo asmeniu, ieškovas turėjo būti kviečiamas dalyvauti tarybos posėdyje ir paaiškinti aplinkybes, dėl kurių buvo pateiktas toks pareiškimas.

12Be to, ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalis numato, kad įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos, ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir ieškovo įgytą išsilavinimą bei turimą darbo stažą ir patirtį, Marijampolės meno mokyklos direktoriumi skirti buvo pasiūlytas G. Š.. Ieškovas pažymėjo, kad šios sąlygos ir aplinkybės nėra pasikeitusios, t.y. ieškovas užima Marijampolės muzikos mokyklos, kuri po reorganizavimo tęsia savo veiklą, direktoriaus pareigas; ieškovo išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis atitinka Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės mero 2016 m. gegužės 9 d. potvarkiu Nr. MV-50 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; darbo vieta - po reorganizavimo veiksiančios įstaigos vadovo - direktoriaus pareigybė nėra naikinama. Atsižvelgiant ir įvertinus šias aplinkybes, bei į tai, kad Marijampolės dailės mokyklos direktorė keliamų kvalifikacinių reikalavimų neatitinka, ieškovo įsitikinimu, po reorganizavimo veiklą tęsiančios įstaigos vadovo pareigas turėtų užimti ieškovas. Ieškovas teigia, kadangi po reorganizavimo ieškovo, kaip įstaigos vadovo darbo santykiai tęsiasi, todėl, įregistravus po reorganizavimo veiksiančią įstaigą su ieškovu neturi būti sudaroma nauja darbo sutartis, o tik keičiama esama darbo sutartis, išlaikant darbo santykių tęstinumą, kaip tai numato Darbo kodekso 138 straipsnio 1 dalis.

13Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Trečiojo asmens pozicija analogiška atsakovo išsakytai nuomonei ir motyvams, todėl atskirai neaptariama.

14Atsakovas nurodo, kad priėmus Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“, prasidėjo keistas Muzikos mokyklos direktoriaus elgesys. 2016 m. gegužės 30 d. tarybos posėdžio metu G. Š. neadekvačiai dėstė mintis, ką įrodo garso įrašas, pateiktas į bylą. Marijampolės savivaldybės administracija gavo eilę G. Š. kreipimųsi, prašymų, pareiškimų, atvirų laiškų : 2016-07-22 siūlymas „Dėl bendros taikos sutarties“ Marijampolės savivaldybės merui V. B., Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui, Marijampolės savivaldybės tarybai; 2016-06-27 laiškas marijampoliečiams, Lietuvos žmonėms; 2016-07-25 pareiškimas „Dėl žmogaus teisių pažeidimo ir, galimai, politinio susidorojimo“ Marijampolės savivaldybės merui V. B., Marijampolės savivaldybės tarybai; 2016-07-26 pareiškimas „Dėl S. V. ir V. P.“ Lietuvos Respublikos Seimo nariui A. M.; 2016-07-27 atviras laiškas Marijampolės savivaldybės tarybos nariui, Lietuvos Respublikos Seimo nario A. M. padėjėjui K. P.; 2016-07-26 elektroninio pašto laiškai K. P.; 2016-08-01 pranešimas „Dėl papildomų duomenų į Marijampolės muzikos mokyklos direktoriaus G. Š. asmens bylą“, kurį pagal pavedimą persiuntė Marijampolės muzikos mokykla. Marijampolės muzikos mokyklos direktoriaus raštai neaiškūs, neadekvataus turinio, juose reikalaujama taikos sutarčių sudarymo, piniginių kompensacijų mokėjimų. Pateikti raštai yra padriki, nurodomi faktai neatitinkantys tikrovės, kas, atsakovo nuomone, pagrįstai kelia abejonę dėl šio asmens galimumo dirbti švietimo įstaigoje.

15Atsakovas taip pat teigia, kad keistas ir agresyvus Marijampolės muzikos direktoriaus elgesys pasireiškė ir jo vadovaujamoje Marijampolės muzikos mokykloje. Marijampolės muzikos mokyklos darbuotojai, neapsikentę direktoriaus nuolatinių išpuolių bei grasinimų, 2016-08-17 raštu „Dėl psichologinės atmosferos ir saugumo užtikrinimo Marijampolės meno mokykloje“ kreipėsi į Marijampolės savivaldybės merą, Marijampolės savivaldybės tarybą bei Marijampolės savivaldybės administraciją dėl G. Š. elgesio. Minėtą raštą pasirašė 49 Marijampolės muzikos mokykloje dirbantys darbuotojai. Darbuotojai nurodo, kad G. Š. elgesys atrodo neprognozuojamas ir verčia juos jaustis nesaugiai. Marijampolės savivaldybės mero 2016 m. rugpjūčio 24 d. potvarkiu Nr. MV- 82 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė dėl Marijampolės muzikos mokyklos direktoriaus G. Š. galimai netinkamai atliktų direktoriaus pareigų. Kaip paaiškino atsakovas, kadangi šiuo metu G. Š. tęsiamas nedarbingumas, jam negalima įteikti pranešimo paaiškinimui pateikti dėl 2016-08-19 gauto mokytojų kreipimosi, todėl pradėtas tyrimas dar nebaigtas.

16Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas pareiškime teismui nurodo, kad jis pervargo ir sudėtinga situacija susidarė todėl, kad jis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus buvo paskirtas atsakingu už naujai projektuojamų Marijampolės meno mokyklos patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g. 47, projektų derinimą, statybos rangos darbų eigos priežiūrą ir kontrolę. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad statytojas turi organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą. Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“, 20.2 punktas numato, kad statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, techninę priežiūrą atlikti tvarkomuoju dokumentu gali pavesti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisę atlikti techninę priežiūrą darbuotojams. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą Marijampolės savivaldybės administracijos 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. DV-931 „Dėl techninės priežiūros vykdymo“ Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas V. S. paskirtas ypatingo statinio statybos (mokyklos pastatų, esančių Marijampolės m. Vytauto g. Nr. 45, Nr. 45A, Nr. 47, NR. 47a, Nr. 47K1 kapitalinis remontas, paprastasis remontas ir automobilių stovėjimo aikštelės su įvažiavimu rekonstravimas) techniniu prižiūrėtoju.

17Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei pateiktas faktines aplinkybes, atsakovas nurodo, jog akivaizdu, kad G. Š. nebuvo ir negalėjo būti paskirtas atsakingu už naujai projektuojamų Marijampolės meno mokyklos patalpų, esančių Marijampolėje, Vytauto g. 47, projektų derinimą, statybos rangos darbų eigos priežiūrą ir kontrolę, nes neturi tam reikiamo išsilavinimo, kvalifikacijos ir negalėtų tinkamai atlikti statybos darbų eigos priežiūros bei kontrolės. Priešingai nei nurodo ieškovas, jis nuolat trukdė vykdyti remonto darbus Marijampolės meno mokyklos patalpose, nuolat rašė nepagrįstus skundus Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitoms institucijoms. Atsakovas pažymėjo, kad Marijampolės meno mokykla po rekonstrukcijos remontų nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. sėkmingai pradėjo veiklą, visi teisės aktuose įtvirtinti leidimai tiek pastato funkcionavimui, tiek švietimo veiklai vykdyti patalpose, esančiose Marijampolėje, Vytauto g. 47, yra gauti.

18Atsakovas paaiškino, kokiomis aplinkybėmis ieškovui buvo suteiktos atostogos. Atsakovo teigimu, 2016 m. birželio 6 dienai G. Š., kaip Marijampolės muzikos mokyklos direktorius, turėjo 170 kalendorinių dienų atostogų. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pastebėtas neadekvatus ieškovo elgesys, jam buvo pasiūlyta pasinaudoti turimomis atostogomis ir pailsėti. Ieškovui 2016-06-06 pateikus prašymą, Marijampolės savivaldybės mero 2016 m. birželio 6 d. potvarkiu Nr. MA-57 „Dėl kasmetinių atostogų G. Š. suteikimo“ buvo suteiktos 54 kalendorinės dienos kasmetinių pailgintų atostogų (2 kalendorinės dienos už 2012-07- 23-2013-07-23 darbo laikotarpį ir 52 kalendorinės dienos už 2013-07-23-2014-07-23 darbo laikotarpį) nuo 2016 m. birželio 6 d. Į darbą nustatyta grįžti 2016 m. rugpjūčio 1 d. Kaip nurodė atsakovas, Marijampolės savivaldybės kontrolierius paaiškino, kad ieškovas pas jį kabinete pradėjo nusirenginėti, užlipęs ant kėdės kalbėti nerišlius pareiškimus, todėl jis pasiūlė G. Š. medikų pagalbą, jam sutikus, buvo iškviesta greitoji medicininė pagalba.

19Ieškovas G. Š. teigė, kad 2016-06-06 buvo patalpintas į Psichiatrijos klinikas, iš kurių išleistas 2016 m. birželio 16 d. bei grįžus iš stacionarinio gydymo įstaigos, jis kaip mokyklos vadovas ir atsakingas asmuo už statybos darbus ėmėsi mokyklos patalpų atliekamos rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų eigos priežiūros ir kontrolės. Atsakovas pažymėjo, kad Marijampolės muzikos mokyklos direktoriui nuo 2016-06-06 iki 2016-08-01 buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Nuo 2016-06-06 iki 2016-06-16 ieškovui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, pasibaigus nedarbingumui ieškovo atostogos atšauktos nebuvo, jos buvo perkeltos, todėl, atsakovo nuomone, po stacionarinio gydymo ieškovas buvo kasmetinėse atostogose, per kurias jis neturėjo teisės dirbti nei kaip Muzikos mokyklos vadovas, nei neturėjo teisės vykdyti Marijampolės meno mokyklos remonto darbų priežiūros ir kontrolės.

20Atsakovas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau - Reglamentas), patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 66 punkte nustatyta, kad ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), - mero pavaduotojas, einantis mero pareigas, arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, šio reglamento nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais. Reglamento 67 punkte nustatyta, kad meras, mero pavaduotojas, ar tarybos narys laikinai einantis mero pareigas, arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir šio reglamento nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbtų savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu, kurio adresą tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba tarybos sekretoriui. Atsižvelgdama į nurodytas teisės aktų nuostatas, Marijampolės savivaldybės administracija, parengusi Marijampolės savivaldybės tarybai sprendimo projektą, įregistravo jį teisės aktų informacinėje sistemoje ir 2016-07-07 elektroniniu paštu apie jį pranešė Marijampolės savivaldybės tarybos nariams. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, su kuriais visi asmenys, o taip pat ir Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, gali susipažinti prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos. Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. 1-219 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektas 2016 m. liepos 7 d. buvo paskelbtas Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje, teisės aktų paieškoje. Marijampolės savivaldybės tarybos nariams tinkamai, laiku, išnaudojus visas teisės aktuose numatytas priemones buvo pranešta apie užregistruotus papildomus projektus, todėl tarybos nariai turėjo pakankamai laiko susipažinti ir analizuoti parengto sprendimo projektą. Atsakovas pažymėjo, kad 2016-07-07 sprendimo projektą taip pat svarstė Marijampolės savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas ir nutarė pritarti skundžiamo sprendimo projektui, todėl šis sprendimo projektas buvo išanalizuotas ir apsvarstytas.

21Atsakovas taip pat nurodė, kad Reglamento 213 punkte numatyta, kad prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedama tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau - aiškinamasis raštas), kuris pateikiamas lentelės forma. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti: projekto rengimą paskatinusias priežastis; parengto projekto tikslus ir uždavinius; kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą; kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą; kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai; kitus reikalingus pagrindimus ir paaiškinimus. Reglamento 15.2 punktas numato, kad tarybos narys turi teisę iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus. Reglamentas aiškiai įtvirtina tarybos nario teisę susipažinti su visa taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusia informacija. Ieškovo 2016-07-05 pareiškimas nebuvo konfidenciali informacija ir buvo pateiktas visiems tarybos nariams, kurie su juo pageidavo susipažinti. Tarybos 2016-07-12 posėdžio metu tarybos nariai taip pat galėjo reikalauti pagarsinti pateiktą pareiškimą, tačiau su pateiktu pareiškimu visi norintys buvo susipažinę. Marijampolės savivaldybės tarybos 8-ojo šaukiamojo tarybos 17-ojo posėdžio metu 5 klausimu svarstyta Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios. Balsavimo rezultatai: „už“ - 21, „prieš“ - 0, „susilaikė“ – 0, t.y. visi tarybos nariai, dalyvavę posėdyje, pritarė sprendimui dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios.

22Atsakovas paaiškino, kad Reglamento 70 punktas numato, kad į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnai, seniūnaitis, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys. Atsakovo teigimu, ieškovo pateiktas 2016-07-05 pareiškimas buvo aiškus ir nedviprasmiškas, tarybos nariams papildomų klausimų dėl priimamo sprendimo nekilo, be to G. Š. 2016- 07-12 tarybos posėdžio metu atostogavo, todėl į posėdį kviečiamas nebuvo.

23Atsakovo teigimu, pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktą išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskiriama sprendimų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių (toliau savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau - švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Atitinkamai Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis suteikia teisę savivaldybės tarybai sustabdyti, pakeisti ar panaikinti jos pačios priimtus teisės aktus. Vadinasi, savivaldybės tarybai suteikta teisė spręsti dėl švietimo įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo, bei teisė panaikinti šiuo klausimu jos pačios priimtus teisės aktus. Priimtame administraciniame teisės akte aiškiai nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimtas administracinis aktas. Šiuo konkrečiu atveju, atsakovo nuomone, Marijampolės savivaldybės taryba savo veikla nepažeidė teisės aktų reikalavimų, priimtas sprendimas yra pagrįstas, o sprendimo turinys atitinka teisės normų reikalavimus. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos, pirmiausia, individualaus administracinio akto turiniui. Ieškovas, atsakovo nuomone, nepateikia nei vieno teisinio argumento, nenurodo nei vieno teisės akto, kurį pažeidė Marijampolės savivaldybės taryba, priimdama 2016-07-12 sprendimą.

24Atsakovas be kita ko nurodo, kad Reglamento 210 punkte nustatyta, kad Tarybos posėdžiams klausimus rengia tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, atskiri tarybos nariai, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Reglamento 212 punkte įtvirtinta, kad įstaigos, įmonės, nevyriausybinės organizacijos, gyventojai ar jų įgalioti atstovai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo rengimo gali raštu kreiptis į reglamento 210 punkte nurodytus projektų rengėjus. Pareiškėjas nurodo, kad 2016-07-05 pareiškimas, adresuotas savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai, neturėtų būti laikomas atsistatydinimo pareiškimu. Pabrėžiame, kad pareiškėjas dėl parengto sprendimo projekto turėjo teisę kreiptis į Reglamento 210 punkte nurodytus projektų rengėjus (šiuo atveju atskirus tarybos narius, savivaldybės merą, savivaldybės administracijos direktorių) tačiau šia teise nepasinaudojo. Šis pareiškimas, atsakovo nuomone, negali būti traktuojamas kaip kreipimasis į atskirus savivaldybės tarybos narius. Marijampolės savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo G. Š. pareiškimą ir objektyviai įvertinusi jo turinį, kuriame aiškiai nurodoma, kad atsisakoma būti direktoriumi, inicijavo skundžiamo sprendimo projekto rengimą. Pareiškime G. Š. nenurodo konkretaus sprendimo projekto, dėl kurio galimai kreipiasi į Marijampolės savivaldybės tarybos narius. Pareiškimas buvo adresuotas Marijampolės savivaldybės tarybai ir Marijampolės savivaldybės merui ir įvardijamas kaip „pareiškimas“, todėl vertinant 2016-07-05 pareiškimo turinį, atsakovo įsitikinimu, matyti, kad toks pareiškimas visiškai neatitinka kreipimosi į Marijampolės savivaldybės tarybos narius tvarkos. Ir pats ieškovas visame patikslinto skundo tekste nurodo, kad 2016-07-05 pateikė pareiškimą, bet toliau prašo jį laikyti kreipimusi. Ieškovas taip pat pabrėžia, kad „Pareiškime aš nurodau, kad negalėčiau dirbti su tokiais žmonėmis“, tačiau iš pateikto 2016-07-05 Pareiškimo viskas yra konkretu ir aišku „aš atsisakau“, „dirbti negaliu“.

25Kaip nurodo atsakovas, Marijampolės savivaldybės taryba, atsižvelgdama į G. Š. 2016-07-05 pareiškimą, Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. 1-219 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažino 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ netekusiu galios. Su G. Š. darbo sutartis, kaip su Marijampolės meno mokyklos direktoriumi nebuvo sudaryta. G. Š. nebuvo pradėjęs eiti Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigų. Darbo sutartis dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigų galėjo būti sudaryta tik nuo 2016-08-31, kai buvo įregistruota Marijampolės meno mokykla, kadangi Marijampolės muzikos mokyklos direktorius 2016-07-05 pareiškimu atsisakė Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigų, Marijampolės savivaldybės taryba savo 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažino netekusiu galios. Atsakovo teigimu, ieškovas G. Š. šiuo metu gali tinkamai įgyvendinti savo teises ir teikti dokumentus dalyvauti konkurse Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti. Grįžus ieškovui iš atostogų, jam bus įteiktas įspėjimas apie atleidimą iš muzikos mokyklos direktoriaus pareigų ir pasiūlymas užimti tuo metu laisvą Meno mokykloje darbuotojo vietą.

26Ieškovas ieškinį grindžia LR DK 138 str., kur nustatyta, kad įstaigos sujungimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Nagrinėjamu atveju buvo sujungtos dvi mokyklos – muzikos mokykla ir dailės mokykla, po reorganizacijos paliekant Marijampolės meno mokyklos statusą (b.l. ). Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivienijimas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Šios aplinkybės negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Nors tai nereiškia, kad po darbovietės reorganizavimo apskritai draudžiama nutraukti darbo sutartis. Darbuotojai gali būti atleidžiami iš darbo, jeigu yra DK numatytas pagrindas – technologinės, organizacinės, ekonominės ir pan. priežastys.

27Ieškovas neginčija Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimo Nr. I-179, kuriuo ieškovas buvo paskirtas Marijampolės meno mokyklos direktoriumi nuo 2016-08-31 (1 t. b.l. ). Po šio sprendimo priėmimo darbo sutartis su ieškovu iki šiol nenutraukta ar nepakeista, nes nuo 2016-06-06 ieškovui buvo suteiktos kasmetinės mokamos atostogos, o vėliau, ieškovui pradėjus elgtis neadekvačiai, buvo iškviesta policija, medikai ir ieškovas išvežtas į Marijampolės ligoninę, vėliau į Marių ligoninę.

28Nagrinėjamu atveju susiklostė dviprasmiška situacija: darbo santykiai su ieškovu nenutraukti iki šiol, jis dirba jau nebeegzistuojančios Marijampolės muzikos mokyklos direktoriumi, šiuo metu ieškovas naudojasi atostogomis, jam išmokėti atostoginiai. Ieškovas ginčija atsakovo administracinį aktą, kuris panaikina jo paskyrimą į kitas, reorganizuotos įstaigos direktoriaus pareigas, į kurias jo priėmimas neįformintas, t.y. darbo sutartis nepakeista. Ginčijamas aktas užkerta kelią ieškovui tęsti darbo santykius naujoje po reorganizacijos įkurtoje Marijampolės meno mokykloje direktoriaus pareigose. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas, panaikindamas sprendimą dėl ieškovo paskyrimo Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, pažeidė LR DK 138 str.

29Atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytais motyvais. Atsakovas nurodo, kad ginčijamas tarybos sprendimas priimtas gavus ieškovo pareiškimą, kuriuo ieškovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad atsisako būti Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, nes negali dirbti su žmonėmis, pažeminusiais jo ir jo šeimos garbę ir orumą ir kt. (1 t. b.l. 56). Atsakovas nurodo, kad sutinkamai su LR DK 127 str. 4 d., ieškovas nepasinaudojo teise per 3 dienas atšauti pareiškimą, jokių pretenzijų iki tarybos posėdžio daugiau nereiškė. Ieškovas neneigia fakto, kad tokį pareiškimą pateikė. Tačiau jis nurodo, kad tai nėra atsisakymas nuo pareigų, o tik ketinimas ir viltis būti išklausytam. Ieškovas patvirtino, kad šio pareiškimo neatšaukė ir nepakeitė.

30Kaip minėta, ieškovo darbo santykiai iki šiol nenutraukti, nors mokykla, kurioje dirba ieškovas jau nuo 2016-08-31 neegzistuoja. Šiuo aspektu ieškovas reikalavimų jokių nereiškia, todėl teismas detaliau šio klausimo nenagrinėja.

31Ieškovo nuomone, niekas po jo 2016-07-05 pareiškimo padavimo nepasikeitė: ieškovo, kaip įstaigos vadovo santykiai turi tęstis, ieškovas atitinka visus tokiai pareigybei keliamus kvalifikacinius reikalavimus, o pareiškimas, kurio pagrindu buvo panaikintas sprendimas paskirti ieškovą Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, negali būti laikomas atsisakymu nuo pareigų.

32Ieškovas ir atsakovas skirtingai vertina ieškovo 2016-07-05 pareiškimą. Sutinkamai su LR DK 127 str. 1 d., darbuotojo teisė savo valia nutraukti darbo sutartį. Tai yra svarbi darbo laisvės principo, įtvirtinto Konstitucijos 48 str. ir DK 2 str. 1 d. 2 p. garantija. Vertinant 2016-07-05 ieškovo rašyto pareiškimo turinį, akivaizdu, kad pačiu pirmu sakiniu ieškovas teigia, kad „aš atsisakau būti Marijampolės meno mokyklos direktoriumi, nes su žmonėmis, <....>, dirbti negaliu“ (1 t. b.l. 56). Ieškovo aiškinimas, kad šis pareiškimas – tai mėginimas prašyti tarybos narių jį išklausyti, vertintinas kritiškai. Ieškovas, kaip ir pats teigia, yra išsilavinęs, turintis vadovo darbo patirties asmuo, turėtų sugebėti aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, ko siekia. Aptariamo pareiškimo turinyje nei vienu žodžiu neužsimenama apie kokius nors ketinimus būti išklausytam ar kitaip prašoma atkreipti dėmesį į ieškovo keliamas problemas. Todėl sutiktina su atsakovo nuomone, jog minėtas pareiškimas priimtas ir svarstytas kaip atsisakymas nuo pareigų.

33DK 127 str. 4 d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą` nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo padavimo dienos; po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu. Toks prašymo atšaukimas galimas tik pateikus jį raštu. Kadangi šis terminas yra naikinamasis, todėl be darbdavio sutikimo negali būti pratęsiamas. Ieškovas neneigia, kad 2016-07-05 pareiškimo iki šiol neatšaukė, į atsakovą dėl sutikimo atšaukti šį pareiškimą nesikreipė.

34Todėl teismas sprendžia, kad ginčijamas Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimas Nr. 1-219 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažino 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ netekusiu galios priimtas pagrįstai ir nepažeidžiant DK nuostatų.

35Ieškovas nurodo, kad jo pareiškimas tarybos nariams nebuvo nei išplatintas, nei pagarsintas. Be to, klausimas dėl meno mokyklos direktoriaus pareigų į tarybos 2016-07-12 posėdžio darbotvarkę buvo įtrauktas skubotai, tik posėdžio metu. Iki posėdžio ir posėdžio metu tarybos nariai neturėjo galimybės susipažinti su 2016-07-05 pareiškimo tekstu. Toks skubotas ir neišsamus klausimo svarstymui pateikimas tarybos posėdžio metu akivaizdžiai leidžia daryti prielaidą, jog buvo suinteresuotumas šį klausimą priimti be gilesnių svarstymų ir analizės. Be to, ieškovas įsitikinęs, kad svarstant klausimą, tiesiogiai susijusį su jo asmeniu, ieškovas turėjo būti kviečiamas dalyvauti tarybos posėdyje ir paaiškinti aplinkybes, dėl kurių buvo pateiktas toks pareiškimas.

36Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens nuomone dėl ginčijamo sprendimo priėmimo aplinkybių. Atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose į ieškinį labai aiškiai ir išsamiai išdėstytos aplinkybės, kurioms esant buvo svarstomas ir priimtas ginčijamas sprendimas (1 t. b.l. 84-90, 91-98). Atsakovas savo veikloje vadovaujasi Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ nuostatomis (2 t. b.l. 38). Reglamente nustatyta tarybos posėdžių organizavimo tvarka, darbotvarkės ir joje numatytų klausimų rengimas, pareiga sprendimų projektus viešai paskelbti internetinėje svetainėje. Reglamentas aiškiai įtvirtina tarybos nario teisę susipažinti su visa taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusia informacija. Ieškovo 2016-07-05 pareiškimas nebuvo konfidenciali informacija ir buvo pateiktas visiems tarybos nariams, kurie su juo pageidavo susipažinti. Tarybos 2016-07-12 posėdžio metu tarybos nariai taip pat galėjo reikalauti pagarsinti pateiktą pareiškimą, tačiau, kaip teigia atsakovas, su pateiktu pareiškimu visi norintys buvo susipažinę. Marijampolės savivaldybės tarybos 8-ojo šaukiamojo tarybos 17-ojo posėdžio metu 5 klausimu svarstyta Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės meno mokyklos direktoriaus skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios. Balsavo visi tarybos nariai, dalyvavę posėdyje, pritarė dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios. Pretenzijų iš tarybos narių dėl ginčijamo sprendimo priėmimo tvarkos pažeidimų, kitų su svarstomu pareiškimu susijusių aplinkybių ar jo pagrįstumo taryba negavo.

37Reglamento 70 punktas numato, kad į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnai, seniūnaitis, jei svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys. Reglamentas nenumato tarybai pareigos į tarybos posėdžius kviesti asmenis, kurių pareiškimai yra svarstomi tarybos posėdžiuose. Ieškovo pateiktas 2016-07-05 pareiškimas, kaip aukščiau teismo konstatuota, buvo aiškus ir nedviprasmiškas, tarybos nariams papildomų klausimų dėl priimamo sprendimo nekilo, be to, ieškovas 2016- 07-12 tarybos posėdžio metu atostogavo, pageidavimo dalyvauti tarybos posėdyje ieškovas neišreiškė, todėl į posėdį kviečiamas nebuvo.

38Atsakovo ir trečiojo asmens argumentai patvirtinami pateiktais rašytiniais įrodymais: 2016-05-30 sprendimas Nr. 1-1079 (1 t. b.l. 107), 2016-07-12 sprendimas Nr. 1-219 (1 t. b.l. 108), Mero 2016-08-24 potvarkis Nr. MV-82 (1 t. b.l. 109), 2016-06-13 įsakymas Nr. DV-931 (1 t. b.l. 110), Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkymo darbus (1 t. b.l. 112-115), 2016-06-06 potvarkis Nr. MA-57 Dėl kasmetinių atostogų G. Š. suteikimo (1 t. b.l. 116), G. Š. nedarbingumo laikotarpiai (1 t. b.l. 121-124, 127-128), 2016-07-12 tarybos posėdžio protokolas (1 t. b.l. 129-130), išrašas iš internetinės svetainės (1 t. b.l. 131), pranešimo apie papildomus klausimus išsiuntimo el.paštu lydraštis (1 t. b.l. 132), Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžio protokolas (1 t. b.l. 149) ir kt.

39Ieškovas nepateikė nei vieno teisinio argumento, nenurodė nei vieno teisės akto, kurį pažeidė Marijampolės savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą 2016-07-12 sprendimą Nr. 1-219. Ieškovo teiginiai grindžiami prielaidomis, spėjimais ir įtarimais apie jo atžvilgiu tariamai rengtą susidorojimą, remiamasi neva ieškovui pavestų darbų sąžiningu atlikimu – patalpų rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų priežiūra ir kontrolė, kultūrinio paveldo išsaugojimo įgyvendinimas ir pan. Visi šie ieškovo argumentai paneigti atsakovo pateiktais rašytiniais įrodymais, kurie patvirtina, kad šie darbai pavesti kitam specialistui, turinčiam atitinkamą išsilavinimą ir kvalifikaciją (1 t. b.l. 110-115).

40Tokiu būdu, įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus bei teismo posėdžio metu nustatytas aplinkybes, spręstina, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas (CPK 178 str.).

41Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

42Sutinkamai su LR teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, teismo pašto išlaidos nepriteistinos.

43Vadovaudamasis CPK42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

44Ieškinį atmesti.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Ieškovas G. Š. teismo prašo panaikinti Marijampolės... 3. Atsakovas Marijampolės savivaldybės Taryba su ieškiniu nesutinka, laiko jį... 4. Trečiasis asmuo Marijampolės savivaldybės administracija su ieškiniu... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės taryba 2016-05-02 sprendimu Nr.... 7. Ieškovas nurodo, kad 2016-07-05 parašė pareiškimą, adresuotą... 8. Tačiau, kaip teigia ieškovas, 2016-07-12 sušauktame Marijampolės... 9. .... 10. Ieškovas įsitikinęs, kad minėtas Marijampolės savivaldybės tarybos... 11. Ieškovas nurodo, kad 2016-07-05 pareiškimas neturėtų būti laikomas... 12. Be to, ieškovas nurodo, kad Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 138 straipsnio... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Trečiojo asmens pozicija analogiška... 14. Atsakovas nurodo, kad priėmus Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m.... 15. Atsakovas taip pat teigia, kad keistas ir agresyvus Marijampolės muzikos... 16. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas pareiškime teismui nurodo, kad jis... 17. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei pateiktas faktines... 18. Atsakovas paaiškino, kokiomis aplinkybėmis ieškovui buvo suteiktos... 19. Ieškovas G. Š. teigė, kad 2016-06-06 buvo patalpintas... 20. Atsakovas nurodė, kad Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento... 21. Atsakovas taip pat nurodė, kad Reglamento 213 punkte numatyta, kad prie... 22. Atsakovas paaiškino, kad Reglamento 70 punktas numato, kad į tarybos... 23. Atsakovo teigimu, pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16... 24. Atsakovas be kita ko nurodo, kad Reglamento 210 punkte nustatyta, kad Tarybos... 25. Kaip nurodo atsakovas, Marijampolės savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 26. Ieškovas ieškinį grindžia LR DK 138 str., kur nustatyta, kad įstaigos... 27. Ieškovas neginčija Marijampolės savivaldybės tarybos 2016-05-30 sprendimo... 28. Nagrinėjamu atveju susiklostė dviprasmiška situacija: darbo santykiai su... 29. Atsakovas nesutinka su ieškovo nurodytais motyvais. Atsakovas nurodo, kad... 30. Kaip minėta, ieškovo darbo santykiai iki šiol nenutraukti, nors mokykla,... 31. Ieškovo nuomone, niekas po jo 2016-07-05 pareiškimo padavimo nepasikeitė:... 32. Ieškovas ir atsakovas skirtingai vertina ieškovo 2016-07-05 pareiškimą.... 33. DK 127 str. 4 d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą`... 34. Todėl teismas sprendžia, kad ginčijamas Marijampolės savivaldybės tarybos... 35. Ieškovas nurodo, kad jo pareiškimas tarybos nariams nebuvo nei išplatintas,... 36. Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens nuomone dėl ginčijamo... 37. Reglamento 70 punktas numato, kad į tarybos posėdžius kviečiami... 38. Atsakovo ir trečiojo asmens argumentai patvirtinami pateiktais rašytiniais... 39. Ieškovas nepateikė nei vieno teisinio argumento, nenurodė nei vieno teisės... 40. Tokiu būdu, įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus bei teismo posėdžio... 41. Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip... 42. Sutinkamai su LR teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07... 43. Vadovaudamasis CPK42, 178, 270 str., teismas... 44. Ieškinį atmesti.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...