Byla I-5610-281/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko, Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Jūros Marijos Strumskienės, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Dalum“ atstovui Giedriui Mikalauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Dalum“ skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims G. K. ir R. K. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Dalum“ 2014-11-03 teismui padavė skundą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2014-09-15 sprendimo Nr. BR6-2327108 dalį, kuria pareiškėjai pritaikytos sankcijos ir įpareigoti atsakovę išmokėti UAB „Dalum“ išmokas pagal pateiktą ir vėliau patikslintą paraišką, ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2014-11-11 sprendimą; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-3, 19-26).

4Pareiškėja nesutinka su NMA sprendimu, kuriuo bendrovei pritaikyta 17 978,46 Lt sankcija už žemės ūkio naudmenų plotų neteisingą deklaravimą. Paaiškino, kad nuo 2004-06-28 nuomojosi 9,43 ha plotą, esantį žemės sklype, kuris priklauso G. K. 2012 m., prieš baigiantis nuomos sutarčiai, su žemės sklypo savininke buvo sutarta nuomos sutartį pratęsti, bet ją pasirašyti vėliau, kadangi G. K. buvo silpnos sveikatos. Bendrovė, vadovaudamasi šiuo žodiniu susitarimu, dirbo žemės plotą ir 2013 m. pavasarį jį deklaravo. Pareiškėja nebuvo informuota, kad G. K. perleido sklypus kitam asmeniui, R. K., kuris irgi juos deklaravo paramai gauti. Pareiškėjos teigimu, teisinis reglamentavimas sankcijų taikymą sieja su kaltais pareiškėjų veiksmais, o šiuo atveju pareiškėja, sužinojusi apie sklypų perleidimo faktą, 2013-08-13 pateikė NMA prašymą ginčo sklypus iš paraiškos paramai gauti išbraukti. Pažymėjo, kad ginčo dėl to, kas dirbo žemės sklypus, nėra; G. K. dėl naudojimosi sklypais neprieštaravo, apie jų perleidimą tretiesiems asmenims pareiškėja nebuvo informuota, dėl to mano, kad jos kaltės šiuose veiksmuose nėra. Sprendžiant dėl sankcijos taikymo, nebuvo vertinamos nurodytos aplinkybės, neaišku, kokia kaltės forma veikė pareiškėja. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad NMA privalo nustatyti, ar yra pareiškėjo kaltė dėl neteisingo deklaravimo ir klaidingų duomenų pateikimo (2012-12-11 nutartis, priimta adm. byloje Nr. A-552-31114-12). Pareiškėja nesutinka su Komisijos teigimu, kad bendrovė, gavusi 2013-08-16 pranešimą, nepateikė paaiškinimų per nustatytą terminą. Paaiškino, kad, gavusi NMA 2013-07-27 pranešimą dėl neatitikimų, 2013-08-13 pateikė prašymą išbraukti atitinkamus laukus, todėl vėliau, gavus 2013-08-16 pranešimą, neatliko kitų veiksmų, nes manė, jog papildomų paaiškinimų jau nereikia. Be to, neaišku, kodėl pareiškėjai neišmokėta visa tiesioginių išmokų dalis, nes ginčo sklypų plotas siekia 9,43 ha, ir tai yra tik 18,57 proc. viso deklaruoto ploto.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

6Atsakovė NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 63-66).

7Nurodė, kad pareiškėja pirmuosius neatitikimus buvo informuota 2013-07-27 pranešimu, į ką pateikė 2013-08-13 prašymą dėl atitinkamų laukų atsisakymo, tačiau šiame pranešime nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė paaiškinimų, jog neatitikimai kilo dėl nuo pareiškėjos valios nepriklausančių aplinkybių. To ji nepadarė ir gavusi 2013-08-16 NMA pranešimą dėl dvigubo deklaravimo atvejo. NMA teigimu, pareiškėja dar 2012 m. lapkričio mėn. žinojo, kad nuomos sutartis su G. K. yra pasibaigusi ir bus pratęsta tada, kai pasveiks žemės sklypo savininkė. Taigi bendrovė, žinodama, kad sutartis yra pasibaigusi, vis tiek deklaravo atitinkamus laukus, neturėdama valdymo į juos teisės. Pažymėjo, kad pareiškėja KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) lauke Nr. 1 deklaravo 7,73 ha plotą, o dvigubo deklaravimo atvejis nustatytas 7,67 ha dalyje, bei KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) lauke Nr. 1 deklaravo 3,25 ha plotą, o dvigubo deklaravimo atvejis nustatytas 3,22 ha dalyje; valdymo dokumentų šiems laukams pareiškėja nepateikė, todėl laikoma, kad ji neįrodė valdymo teisės visam laukų plotui.

8Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo.

9Tretieji suinteresuoti asmenys G. K. ir R. K. atsiliepimų į skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

10Skundas atmestinas.

11Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja ir G. K. 2004-06-28 sudarė 9,43 ha ploto žemės sklypo nuomos sutartį, kurios galiojimo terminas nustatytas iki 2012-10-28. Šis žemės sklypas 2012-06-18 pirkimo-pardavimo sutartimi perleistas R. K. (Komisijos byla, b. l. 6-9).

122013-06-17 pareiškėja pateikė NMA Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraišką, kurioje deklaravo 50,78 ha plotą tiesioginėms išmokoms gauti (Komisijos byla, b. l. 10-16).

132013-07-27 pranešimu Nr. 2160740 NMA informavo pareiškėją, kad patikrinus duomenis nustatyti neteisingo deklaravo atvejai KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) (Komisijos byla, b. l. 18).

142013-08-13 pareiškėja kreipėsi į NMA, prašydama išbraukti iš paraiškos KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) deklaruotus laukus (Komisijos byla, b. l. 17).

152013-08-16 pranešimu Nr. 2162155 NMA informavo pareiškėją, kad buvo nustatyti neatitikimai – kito pareiškėjo paraiškoje deklaruotas analogiškas laukas; prašė per 20 dienų pateikti žemės valdymo teisę ir žemės ūkio veiklą įrodančius dokumentus laukui Nr. 1 (KŽS Nr. (duomenys neskelbtini)) ir laukui Nr. 1 (KŽS Nr. (duomenys neskelbtini)) (Komisijos byla, b. l. 19-20).

162014-02-11 pareiškėja kreipėsi į NMA, nurodydama aplinkybes dėl neteisingo deklaravimo (Komisijos byla, b. l. 62).

172014-02-25 NMA raštu Nr. BR6-(11.2.6)-1799 informavo pareiškėją negalinti atsižvelgti į 2014-02-11 prašymą, o šiai nepateikus dokumentų, kurių prašė NMA, bus taikomos atitinkamos sankcijos (Komisijos byla, b. l. 21-23).

182014-09-15 NMA raštu Nr. BR6-2327108 nurodė, kad pareiškėjai skiriama 5 203,60 Lt dydžio galutinė paramos suma (vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 31.1-31.5 p., 42.1.2 p., pritaikyta 17 978,46 Lt sankcija už neteisingą žemės ūkio naudmenų plotų deklaravimą) (b. l. 7-9).

192014-10-17 pareiškėja padavė skundą Komisijai, prašydama panaikinti NMA 2014-09-15 sprendimo Nr. BR6-2327108 dalį, kuria pritaikytos sankcijos, ir įpareigoti NMA išmokėti išmokas, bei pareiškėjos naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas (Komisijos byla, b. l. 1-5).

202014-11-11 Komisija sprendimu Nr. 3R-470(AG-384/04-2014) pareiškėjos skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti NMA 2014-09-15 sprendimo Nr. BR6-2327108 dalį, kuria pritaikytos sankcijos, ir įpareigoti ją išmokėti išmokas, atmetė, o dalyje dėl prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas nutraukė (b. l. 30-37).

21Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl NMA sprendimo, kuriuo UAB „Dalum“ skirta sankcija dėl neteisingo žemės ūkio naudmenų plotų deklaravimą, teisėtumo.

22Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 (toliau – Taisyklės, redakcija, galiojusi iki 2013-09-06), 63 p. nustatyta, kad Agentūra atsako už paraiškų administravimą, administracinę patikrą, patikrą vietoje ir nuotolinę patikrą, paramos dydžio apskaičiavimą ir išmokėjimą paramos gavėjams, lėšų apskaitą, ataskaitų teikimą.

23Pagal Taisyklių 31.1 p., Agentūra informuoja pareiškėjus apie paraiškose ar kituose dokumentuose nustatytas klaidas ar neatitikimus, kai nustatomi: neteisingais deklaravimas, deklaruotų plotų persidengimas, paraiškos duomenų neatitikimas (nesutampant bendriesiems duomenims ir pan.), neteisingų pareiškėjo banko sąskaitos duomenų pateikimas ir kitos deklaravimo klaidos. Nustačiusi deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės dirbimo (žemės ūkio veiklą) įrodymo dokumentus ir žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinančius dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)). Žemės ūkio veikla įrodoma pagal žemės ūkio produkcijos realizavimo seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas minėtos veiklos faktas. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, neišsprendžiamas neteisingas deklaravimas, Agentūra atlieka patikrą vietoje. Tuo atveju, jei nustatoma, kad deklaruotas plotas KŽS viršija paramai skirti tinkamą plotą, nustato pareiškėjus, kurių įbraižyti plotai kerta KŽS ribas ar apima mažesnius KŽS, ir pareikalauja pareiškėjų pateikti tų plotų žemės dirbimo (žemės ūkio veiklą) ir žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)) (Taisyklių 31.3-31.4 p.). Kaip savo praktikoje yra suformulavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, šiomis normomis siekiama išvengti fiktyvaus deklaravimo atvejų bei sudaryti sąlygas nustatyti subjektus, kurie siekia gauti jiems nepriklausančias išmokas (2012 m. vasario 13 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. A438-96-12).

24Taisyklių 31.5 p. nustatyta, kad Agentūra už neteisingai deklaruotą plotą sumažina pareiškėjams mokėtiną paramą. Vadovaujantis Taisyklių 42.1.2 p., tuo atveju, kai deklaruotas plotas viršija faktinį daugiau kaip 20 proc., bet ne daugiau kaip 50 proc., pagrindinė išmoka už naudmenų plotą einamaisiais metais nemokama.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjai skirta sankcija nustačius neteisingą žemės ūkio naudmenų plotų deklaravimą. Neteisingu deklaravimu, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, laikomas didesnio naudmenų ar kito ploto, negu pareiškėjas valdo, ir (arba) didesnio ploto, negu jame užsiima žemės ūkio veikla, deklaravimas. Bylos medžiaga patvirtina ir nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos deklaruotame lauke Nr. 1 KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) buvo nustatytas dvigubai deklaruotas 7,67 ha plotas, o lauke Nr. 1 KŽS Nr. (duomenys neskelbtini) – dvigubai deklaruotas 3,22 ha plotas. Nustatyta, kad žemės sklypas, kuriame nustatytas dvigubo deklaravimo atvejis, nuosavybės teise pagal 2012-06-18 pirkimo-pardavimo sutartį priklauso R. K., o nuomos sutartis, kurios pagrindu pareiškėja nuomojosi anksčiau nurodytus žemės plotus, pasibaigė 2012-10-28. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuomos sutartis Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruota.

26Pareiškėja šių aplinkybių neginčija, o nesutikimą su jai paskirta sankcija motyvuoja tuo, kad jai nebuvo pranešta apie nuosavybės teisės perleidimą R. K., pareiškėja vadovavosi žodiniu susitarimu su buvusia žemės sklypo savininke, todėl pareiškėjos veiksmuose nebuvo kaltės. Vadovaujantis Taisyklių 44 p., Taisyklių 42.1 ir 42.3 punktuose nustatytos sankcijos netaikomos, jeigu pareiškėjas iki už einamuosius deklaravimo metus mokamų išmokų termino pabaigos pateikia įrodymus, kad klaidingi duomenys pateikti ne dėl jo kaltės. Minėtuose punktuose nustatytos sankcijos netaikomos toms paramos paraiškos dalims, kurioms apie jose esančias klaidas pareiškėjas raštu pranešė Agentūrai, jeigu pastaroji pareiškėjo nebuvo informavusi apie ketinimą atlikti patikrą vietoje ar dar nebuvo pranešusi pareiškėjui apie paraiškoje aptiktas klaidas arba jei informacija apie paraiškoje esančias klaidas dar nebuvo paskelbta, kaip tai numatyta šių taisyklių 28 punkte. Gavus iš pareiškėjo minėtą informaciją, paraiškos duomenys tikslinami atsižvelgiant į esamą padėtį.

27Kaip minėta, pareiškėja 2013-06-17 NMA pateiktoje paraiškoje deklaravo atitinkamus laukus, nors žemės plotų nuomos sutartis, sudaryta su G. K., baigėsi 2012-10-28. Pagal Taisyklių 60 p., už paraiškos bei kitus duomenis atsako juos pateikę pareiškėjai. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad pareiškėja, prieš teikdama paraišką, turėjo įsitikinti turinti žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais). Nuosavybės teisės perleidimo R. K. aplinkybės ir pareiškėjos ilgalaikiai nuomos santykiai su buvusia žemės sklypo savininke nėra teisiškai reikšminga šioje byloje ir nevertinama. Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo, pareiškėjai sankcija skirta dėl neteisingo deklaravimo pagal Taisyklių 42.1.2 p., o ne dėl tyčinio neteisingo deklaravimo, už ką sankcijos taikytinos pagal Taisyklių 42.1.4-42.1.5 p., todėl pareiškėjos argumentai, jog NMA nevertino pareiškėjos kaltės formos, atmetami kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad Taisyklių 44 p. nuostatos taikomos tik tuo atveju, kai pareiškėjas raštu praneša NMA apie paraiškoje esančias klaidas anksčiau, nei apie tai informuoja NMA. Nagrinėjamu atveju NMA 2013-07-27 raštu informavo pareiškėją apie nustatytus neatitikimus, o 2013-08-16 raštu nurodė pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius ginčo žemės plotų valdymo teisę; pareiškėja tik po to kreipėsi į NMA su prašymu išbraukti iš paraiškos nurodytus laukus bei teikė paaiškinimus, dėl to nebuvo pagrindo atleisti pareiškėją nuo Taisyklėse numatytų sankcijų taikymo.

28Pareiškėja taip pat nurodo, kad NMA nepagrįstai taikė Taisyklių 42.1.2 p., nes esą ginčo žemės plotas sudaro ne 20 proc., bet 18,57 proc. viso paraiškoje deklaruoto ploto. Nustatyta, kad paraiškoje deklaruotas plotas yra 50,78 ha, o dvigubo deklaravimo plotas siekia 7,67 ha (7,73 ha ploto lauke Nr. 1 KŽS Nr. (duomenys neskelbtini)) ir 3,22 ha (3,25 ha ploto lauke Nr. 1 KŽS Nr. (duomenys neskelbtini)). Pareiškėja paraiškos teikimo metu neturėjo nurodytų laukų valdymo teisės, todėl NMA pagrįstai visą laukų plotą (10,98 ha) vertino kaip faktinį. 10,98 ha nuo viso 50,78 ha sudaro 27,59 proc. Atsižvelgiant į tai, nustačius didesnį nei 20 proc. skirtumą tarp deklaruoto ir faktinio plotų, konstatuotina, kad pareiškėjai sankcija pagal Taisyklių 42.1.2 p. taikyta pagrįstai.

29Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad NMA, priimdama ginčijamą sprendimą, faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, minėtas sprendimas pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. yra pagrįstas ir teisėtas, todėl skundo reikalavimas jį panaikinti atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 p.). Komisija tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos skundą ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

31pareiškėjos UAB „Dalum“ skundą atmesti.

32Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Dalum“ 2014-11-03 teismui padavė skundą, prašydama: 1)... 4. Pareiškėja nesutinka su NMA sprendimu, kuriuo bendrovei pritaikyta 17 978,46... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 6. Atsakovė NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.... 7. Nurodė, kad pareiškėja pirmuosius neatitikimus buvo informuota 2013-07-27... 8. Teismo posėdyje atsakovė nedalyvavo.... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys G. K. ir 10. Skundas atmestinas.... 11. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja ir G. K.... 12. 2013-06-17 pareiškėja pateikė NMA Paramos už žemės ūkio naudmenų ir... 13. 2013-07-27 pranešimu Nr. 2160740 NMA informavo pareiškėją, kad patikrinus... 14. 2013-08-13 pareiškėja kreipėsi į NMA, prašydama išbraukti iš paraiškos... 15. 2013-08-16 pranešimu Nr. 2162155 NMA informavo pareiškėją, kad buvo... 16. 2014-02-11 pareiškėja kreipėsi į NMA, nurodydama aplinkybes dėl neteisingo... 17. 2014-02-25 NMA raštu Nr. BR6-(11.2.6)-1799 informavo pareiškėją negalinti... 18. 2014-09-15 NMA raštu Nr. BR6-2327108 nurodė, kad pareiškėjai skiriama 5... 19. 2014-10-17 pareiškėja padavė skundą Komisijai, prašydama panaikinti NMA... 20. 2014-11-11 Komisija sprendimu Nr. 3R-470(AG-384/04-2014) pareiškėjos skundo... 21. Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl NMA sprendimo, kuriuo UAB „Dalum“... 22. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių... 23. Pagal Taisyklių 31.1 p., Agentūra informuoja pareiškėjus apie paraiškose... 24. Taisyklių 31.5 p. nustatyta, kad Agentūra už neteisingai deklaruotą plotą... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai skirta sankcija nustačius neteisingą... 26. Pareiškėja šių aplinkybių neginčija, o nesutikimą su jai paskirta... 27. Kaip minėta, pareiškėja 2013-06-17 NMA pateiktoje paraiškoje deklaravo... 28. Pareiškėja taip pat nurodo, kad NMA nepagrįstai taikė Taisyklių 42.1.2 p.,... 29. Išnagrinėjus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. pareiškėjos UAB „Dalum“ skundą atmesti.... 32. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...