Byla 2-534-278/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

2sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A.Šapolai,

4atsakovo atstovei D.Rudytei,

5trečiojo asmens atstovei I. V.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Vandens ženklai“ ieškinį atsakovui Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau Panevėžio apskrities VPK), trečiajam asmeniui individualiai įmonei (toliau IĮ) „Lividė“ dėl viešo konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

8ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovas Panevėžio apskrities VPK 2009-12-31 paskelbė supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausą areštuotų asmenų maitinimo paslaugų pirkimui Rokiškio rajono policijos komisariato areštinėje. Teigia, kad atsakovui UAB „Vandens ženklai“ pateikė pasiūlymą, tačiau pirkimą laimėjo IĮ „Lividė“. Ieškovė nurodė, kad atsakovui pasiūlymą su areštuotų asmenų maitinimo kainomis pateikė užklijuotame voke ir mano, kad konkuruojanti įmonė, sužinojo pateiktų paslaugų pardavimo kainas, todėl pateikė analogiškas kainas, sumažindama tik nepilnamečių areštuotų asmenų maitinimo kainą. Nurodo, kad vykdant pirkimą ir nustatant laimėtoją, nebuvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teigia, kad atsakovas nesiaiškino ar parduodanti paslaugas organizacija turi teisę tiekti pagamintą maistą bei kokia tiekėjo kvalifikacija. Mano, kad perkančioji organizacija nesiaiškino tiekėjų pajėgumų, nes įvertinant aplinkybę, jog atsakovas atsiskaito per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos kyla abejonių ar nepajėgus tiekėjas turės galimybę tiekti paslaugą. Nurodo, kad skelbiant konkursą nepareikalauta atsakomybės už sutartinio įsipareigojimo nevykdymą. Teigia, kad pirkimą laimėjusios IĮ „Lividė“ savininkės I. V. vyras Z. V. dirba Rokiškio policijos komisariate, todėl jis buvo suinteresuotas, kad jo sutuoktinė laimėtų šį konkursą. Nurodo, kad perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio nuostatų ir nevykdė įstatymo 31, 32 - 38 straipsniuose nustatytų reikalavimų. Skelbiant konkursą nebuvo laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 5 dalies reikalavimų. Prašė teismą pripažinti negaliojančiu Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausa areštuotų asmenų maitinimo paslaugų pirkimo Rokiškio rajono policijos komisariato areštinei, organizuotą konkursą.

9Atsakovo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad pagal Pirkimo Sąlygų 5.2 punktą, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turėjo teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Teigia, kad atsakovas gavo IĮ „Lividė“ ir UAB „Vandens ženklai“ pasiūlymus, kurių vokai buvo atidaryti 2010-01-06, 10 val, stebint visiems komisijos nariams ir vokų atplėšimo procedūroje dalyvavusiai IĮ „Lividė“ savininkei L. V.. Iki įteikiant vokus viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui, vokai buvo laikomi Panevėžio apskrities VPK kanceliarijoje, todėl atsakovas neturi jokio pagrindo įtarti, kad prieš komisijos posėdį apklausoje dalyvavusių asmenų vokai su pasiūlymais buvo atplėšti. Ieškovės teiginys, kad IĮ „Lividė“ savininkės sutuoktinis Z. V. dirba Rokiškio policijos komisariate ir dėl to IĮ „Lividė“ laimėjo konkursą, niekuo nepagrįstas, nes IĮ „Lividė“ savininkė yra L. V.. Nurodo, kad Z. V. eina Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus tyrėjo pareigas, kurios nėra susijusios su viešųjų pirkimų komisijos darbu, todėl jis negalėjo daryti įtakos komisijos narių nuomonei, prieš posėdį atplėšti konkurento voką ir sužinoti pasiūlymo kainas. Atsakovas nurodo, kad IĮ „Lividė“ pasiūlė mažiausią maitinimo paslaugų tiekimo kainą, todėl ji ir buvo pripažinta konkurso nugalėtoja, nes apklausos dalyvių pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Teigia, kad Panevėžio apskrities VPK Sąlygose nėra reikalavimo tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, atliekant supaprastintus mažos vertės pirkimus. Be to, nurodo, jog abiejų pretendentų atžvilgiu Panevėžio apskrities VPK taikė vienodus reikalavimus ir areštuotų asmenų maitinimo paslaugų pirkimo procedūros buvo atliekamos nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatytų principų.

10Trečiojo asmens atstovė ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai išduodant pažymėjimą, įmonei buvo nurodyta, kad laimėjus viešą pirkimą, bus išduotas leidimas verstis papildoma veikla, todėl mano, kad įmonė turėjo teisę dalyvauti Panevėžio apskrities VPK paskelbtame pirkime. Teigia, jog apie ieškovės pasiūlytas maitinimo kainas IĮ „Lividė“ nebuvo žinoma. Aplinkybė, jog dalis pasiūlytų kainų paslaugai pirkti sutapo, negali būti pagrindu teigti, jog įmonė neteisėtai sužinojo apie UAB „Vandens ženklai“ pateiktą pasiūlymą.

11Ieškinys atmestinas.

12Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 85 straipsnio 3 dalis nustato, kad mažos vertės pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, arba Komisija, kaip nustato perkančioji organizacija pasitvirtintose taisyklėse. Iš bylos dokumentų matyti, kad Rokiškio rajono policijos komisariato areštinėje laikomų asmenų maitinimo paslaugų pirkimui atsakovas organizavo supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausą, kuri buvo vykdoma pagal Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau VPK) 2009-12-31 patvirtintas sąlygas bei vadovaujantis Panevėžio apskrities VPK viršininko 2008-10-09 įsakymu patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau Taisyklės, b.l.39-65). VPĮ 24 straipsnio 7 dalis numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio Įstatymo nuostatomis. Nurodoma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.). Be to, Panevėžio apskrities VPK patvirtintų Taisyklių 38 p. numatė, kad tiekėjas gali paprašyti, jog perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Šiose Taisyklėse nurodoma, jog perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo gavimo, o išaiškinimą siunčia visiems tiekėjams. Ieškovė teigia, kad atsakovo mažos vertės pirkimo sąlygos neatitiko įstatymų reikalavimų, tačiau teismui nepateikė jokių duomenų, kad susipažinusi su pirkimo sąlygomis, UAB „Vandens ženklai“ būtų teikusi pretenzijas dėl šiose sąlygose nustatyto apmokėjimo už paslaugą termino ar kitų neatitikimų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, todėl darytina išvada, kad pateikdama savo pasiūlymą dėl maitinimo paslaugų pirkimo, ieškovė sutiko su visomis atsakovo siūlomomis pirkimo sąlygomis. Panevėžio apskrities VPK Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės pareigos atsakovui prašyti viešojo pirkimo dalyvių pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą nenumatė, todėl teigti, kad buvo pažeisti VPĮ 30 str. reikalavimai, nėra pagrindo.

13Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos suteikia teisę, bet nenumato pareigos perkančiosioms organizacijoms pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, apibudinančius tiekėjo ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumo. Be to, VPĮ 87 str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytose taisyklėse gali nustatyti atvejus, kuriais tiekėjų kvalifikacija netikrinama. Iš atsakovo patvirtintų Taisyklių 56 p. matyti, kad tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti mažos vertės pirkimų atveju (56.12 p.) ir ši taisyklių nuostata neprieštarauja VPĮ 87 str. 2 d. reikalavimams, todėl atmestini UAB „Vandens ženklai“ teiginiai, kad atsakovas privalėjo aiškintis ar tiekėjai yra kompetetingi, patikimi ir pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas ir reikalauti pateikti informaciją apie finansinį, ekonominį ir techninį pajėgumą tiekti siūlomą paslaugą.

14Iš nagrinėjamo mažos vertės pirkimo sąlygų matyti, kad paskelbęs apie numatomą pirkti maitinimo paslaugą, atsakovas nurodė, jog paslauga turi būti teikiama visomis kalendorinėmis dienomis tris kartus per dieną Rokiškio rajono policijos komisariato areštinėje, tiekiant maitinimą areštuotiems vyrams, moterims, ir nepilnamečiams pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003-03-28 įsakymu Nr. V-100 patvirtintas maisto produktų vidutines paros normas. Šiose sąlygose nurodoma, kad tiekėjas maisto produktus privalo pristatyti į areštinę savo transportu. Be to, tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime, nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai – tiekėjas turi būti įregistruotas ir turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti bei turėti teisę gaminti maistą (sąlygų 3.1 p.). Minėtose sąlygose buvo reikalaujama pasiūlyme nurodyti kainą, į kurią turi būti įskaityti visi mokesčiai (tame tarpe PVM) ir visos tiekėjo išlaidos (4.6 p.) bei nustatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (6.1 p., b.l. 63-65). Nustatyta, kad UAB „Vandens ženklai“ ir IĮ „Lividė“ savalaikiai atsakovui Panevėžio apskrities VPK pateikė pasiūlymus su nurodytomis maitinimo kainomis areštuotiems asmenims bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Rokiškio rajono išduotus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus (b.l.66-73). Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Viešųjų pirkimų komisija 2010-01-06 nustatė pasiūlymų eilę, konstatuodama, kad mažesnę paslaugos kainą pasiūlė IĮ „Lividė“ (b.l. 74). Nesutikdama su priimtu sprendimu ieškovė teigia, kad tretysis asmuo neturi teisės tiekti maisto į areštinę, nes neturi įmonei suteiktos teisės išvežti pagaminto maisto į kitą objektą, todėl mano, jog IĮ „Lividė“ pateiktas pasiūlymas negalėjo būti svarstomas. Iš teismui pateiktos LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacijos matyti, kad maisto tvarkymo subjektas, kurio maisto tvarkymo sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus, turi teisę vykdyti papildomą veiklą, tame tarpe pagaminto maisto tiekimą, ir šios veiklos turi būti nurodytos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių maisto tiekimo (išvežimo) veiklos kodas – 56.2). Iš byloje esančių Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimų matyti, kad ieškovei UAB „Vandens ženklai“ yra išduotas pažymėjimas suteikiantis teisę tiekti pagamintą valgį, o IĮ „Lividė“ 2010-01-05 išduotame pažymėjime teisė vykdyti papildomą veiklą nenurodoma (b.l. 68, 72). Iš Rokiškio rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašto matyti, kad IĮ „Lividė“, kaip viešo maitinimo įmonė, gali gaminti ir /ar realizuoti maisto patiekalus, skirtus viešajam maitinimui, todėl maitinimo paslaugos tiekimas asmenims, esantiems areštinėje yra teisėtas, tačiau į papildomų veiklų sąrašą tikslinga įtraukti veiklą 56.29.T (maisto tiekėjų pagal sutartį veikla, b.l. 103). LR Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodo, kad IĮ „Lividė“ turi papildomai prašyti išduoti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą dėl papildomos veiklos (b.l. 117). Įvertinus aplinkybę, jog atsakovas, nustatydamas kvalifikacijos reikalavimus nenustatė tiekėjui pareigos turėti pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti papildomą veiklą (maisto tiekimo (išvežimo), veiklos kodas 56.2 bei maisto tiekimas pagal sutartį -56.29.T), o šiuos dokumentus tiekėjas gali pateikti ir sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį, darytina išvada, kad tretysis asmuo turėjo teisę dalyvauti mažos vertės pirkimo apklausoje. Kadangi perkančioji organizacija pasirenka jos manymu svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibudinančius kriterijus, nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai vykdyti, taip pat pasirenka pasiūlymo vertinimo kriterijus, todėl atsakovui Panevėžio apskrities VPK pasirinkus pasiūlymus vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų, atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2010-01-06 nustatyta pasiūlymų eilė neprieštaravo atsakovės patvirtintų Taisyklių bei mažos vertės pirkimo sąlygų bei Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.

15Nors UAB „Vandens ženklai“ nurodo, kad trečiojo asmens pateikto pasiūlymo kainos leidžia jam abejoti sąžiningai vykdytu pirkimu, nes mano, kad apie įmonės pasiūlytas maitinimo kainas areštuotiems vyrams ir moterims galėjo tapti žinoma atplėšus jo siūstą voką atsakovui, tačiau teismas šiuos teiginius vertina kritiškai. Iš bylos dokumentų matyti, kad vokai su pasiūlymais buvo atidaryti (atkirpti) dalyvaujant 7 komisijos nariams bei IĮ „Lividė“ atstovei L. V.. Vokai buvo apžiūrėti, o jų pažeidimų nenustatyta (b.l. 74-75). Be to, ieškovė šiems teiginiams pagrįsti jokių įrodymų nepateikė, o prašymo skirti ekspertizę voko atplėšimui patvirtinti ar paneigti, teismo posėdžio metu atsisakė. Nors ieškovė ekspertizės atsisakė, tačiau net ir atlikus šią ekspertizę ir ekspertams atsakius teigiamai į užduotą klausimą ar vokas buvo atidarytas (atklijuotas ir vėl užklijuotas), konstatuoti, kad šis veiksmas buvo atliktas voką gavus Panevėžio apskrities VPK, nebūtų pagrindo, nes vokas taip pat galėjo būti užklijuotas ir atplėštas jo dar neišsiuntus atsakovui. Ta aplinkybė, kad mažos vertės pirkime dalyvavo Rokiškio rajono policijos komisariato darbuotojo artimųjų įsteigta įmonė, neduoda pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas pirkimą vykdė pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

16Dėl paminėtų motyvų, tenkinti ieškinį nėra pagrindo.

17Išlaidos valstybės naudai, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš ieškovės (CPK 88 str. 1 d. 3 p., b.l.1).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str., Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 str. str. teismas

Nutarė

19uždarosios akcinės bendrovės „Vandens ženklai“ ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vandens ženklai“ (į.k. 1731 10363) 27,20 Lt (dvidešimt septynis Lt 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai