Byla T-373-1060/2019
Dėl J. A. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių ambulatorinio gydymo ir stebėjimo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, asmeniui, kuriam prašoma nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, J. A. ir jo gynėjai advokatei Rasai Malinauskienei,

2Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos atstovei I. S. .,

3uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro teikimą dėl J. A. taikytų priverčiamųjų medicinos priemonių ambulatorinio gydymo ir stebėjimo panaikinimo.

4Teismas

Nustatė

5Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. gegužės 7 d. gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2019 m. gegužės 6 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl J. A. taikomo priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo. Akte nurodoma, kad J. A. reguliariai lankosi Prienų Psichikos sveikatos centre, noriai bendrauja, pasakoja, kad tarpasmeniniai santykiai namuose tapo geri. Per paskutinius 6 mėnesius stacionarinis gydymas nebuvo taikomas. Kontaktas yra pakankamas, dėmesį sutelkia ir išlaiko pakankamai, šiuo metu vaistų nevartoja. Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą neigia. Pabendravus su paciento broliu ir seserimi, nustatyta, kad jie labai rūpinasi pacientu, jie nurodė, kad brolis susitaikė su žmona, alkoholio nebevartoja, elgesys yra pakankamai adekvatus, tarpasmeniniai santykiai šeimoje normalizavosi. Atsižvelgiant į tai, kad J. A. psichinė būklė yra pakankamai stabili, kritika savo būklei pakankama, todėl prašo nutraukti privertini ambulatorinį gydymą bei stebėjimą.

6Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja – psichiatrė I. S. S. teismo posėdyje patvirtino priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto dėl J. A. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo išvadas. Paaiškino, kad gydymo įstaigoje J. A. lankosi reguliariai, vaistų bei alkoholio nevartoja, tarpasmeniniai santykiai namuose tapo geri, elgesys tapo pakankamai adekvatus, savo būklę vertina pakankamai kritiškai, psichinė būklė yra pakankamai stabili. J. A. socialiai nepavojingas, ambulatorinis stebėjimas nereikalingas.

7Asmuo, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, J. A. teismo posėdyje paaiškino, kad jaučiasi gerai, šeimoje palaiko darnius santykius, gydymas nereikalingas, nes susitvarko su savimi, yra prižiūrimas ir palaikomas šeimos narių.

8Asmens, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, J. A. gynėja advokatė Rasa Malinauskienė siūlo priverčiamąją medicinos priemonę ambulatorinį gydymą ir stebėjimą panaikinti, gydytojų išvadų pagrindu.

9Prokurorė siūlė tenkinti prašymą, kadangi yra pagrindas panaikinti J. A. taikytas priverčiamąsias medicinos priemones.

10Teikimas tenkinamas.

11Alytaus apylinkės teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartimi, pakeista Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 8 d. nutartimi, J. A., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje, taikyta priverčiamojo medicininio poveikio priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre. Nuo minėtos teismo nutarties priėmimo J. A. taikyta priverčiamoji medicinos priemonė periodiškai pratęsiama kas šešis mėnesius, paskutinį kartą – 2018 m. lapkričio 27 d. nutartimi. 2019 m. gegužės 7 d. VšĮ Prienų rajono PSPC psichikos sveikatos centras kreipėsi į teismą teikimu, prašydamas J. A. taikomą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį gydymą ir stebėjimą nutraukti.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

13Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos pavojingumo ir jo psichikos sutrikimo nereikia stebėti ir gydyti stacionare arba kuris gali toliau ambulatoriškai gydytis, kai po stacionarinio gydymo jo psichikos būklė pagerėja. Stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare (BK 98 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas, išnagrinėjęs priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, priima vieną iš šių nutarčių: pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė; pakeisti pirmiau taikytos priverčiamosios medicinos priemonės rūšį, – jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė; panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę, – jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 3 dalis).

14Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad asmenys, sergantys psichikos ligomis, yra itin pažeidžiami, taigi bet koks jų teisių apribojimas turi būti griežtai tikrinamas, ir tik labai svarios priežastys (motyvai) gali pateisinti tokį apribojimą (Mifobova v. Russia). Pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio 1 dalies e punktą laisvė gali būti apribota, atimta tik įvykdžius tris minimalias sąlygas: turi būti patikimai įrodyta, kad asmuo yra psichiškai nesveikas; psichikos sutrikimas turi būti tokios rūšies ar laipsnio, kad dėl to būtų būtinas priverstinis gydymas; besitęsiančio laisvės atėmimo pagrįstumas priklauso nuo to, ar toks psichikos sutrikimas asmeniui išlieka ir toliau (Liuiza v. Lithuania, no. 13472/06, judgment of 31 July 2012). Dėl antrosios nurodytos sąlygos pažymėtina, kad psichiškai nesveiko asmens laisvės atėmimas gali būti būtinas ne tik tuo atveju, kai jam reikia gydymo, vaistų ar kitos klinikinės priežiūros siekiant jį išgydyti arba pagerinti jo būklę, bet ir tuo atveju, kai asmeniui reikia kontrolės bei priežiūros siekiant neleisti jam, pavyzdžiui, padaryti žalos sau ar kitiems.

15Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį įstatymo uždraustą pavojingą veiką, jį prižiūrint ar izoliuojant gydymo metu nuo visuomenės, taip siekiant apsaugoti tiek visuomenę nuo tokio asmens galimų pavojingų veikų, tiek patį uždraustą veiką padariusį asmenį nuo jam gresiančių pavojų. Šių priemonių taikymas priklauso išimtinai teismo kompetencijai, kuris parinkdamas medicinos priemonės rūšį, atsižvelgia į pagrindinius kriterijus, kuriuos nustato baudžiamasis įstatymas (BK 98 straipsnis), bei į sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, kuri yra rekomendacinio pobūdžio. Sprendžiant priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, teismas turi įvertinti du kriterijus: asmens psichinę sveikatą ir su ja susijusį jo socialinį pavojingumą. Sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą ir nustatant reikšmingas bylai aplinkybes, vadovaujamasi BPK 20 straipsnyje įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

16Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2019 m. balandžio 16 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto matyti, jog paciento būklė yra pakankamai stabili, jis reguliariai lankosi Prienų psichikos sveikatos centre, jo tarpasmeniniai santykiai šeimoje stabilizavosi, jis nebevartoja alkoholio, elgesys pakankamai adekvatus, kritika savo būklei yra pakankama, todėl prašoma panaikinti J. A. paskirtą priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą.

172019 m. gegužės 3 d. Psichologo tyrimo išvadoje nustatyta, kad J. A. yra motyvuotas, kontaktas su juo geras, užduotis atlieka be jokios gynybos, pagal savo turimus intelektinius resursus, nusiskundimų neišsako. Kritika sau, savo elgesiui, aplinkos atžvilgiu ženkliai gerėjanti stebėjimo laikotarpiu. Alkoholio vartojimą tiek pats pacientas, tiek artimieji neigia. Konfliktinių situacijų nekyla, adaptacija socialinėje aplinkoje yra pozityvi. Vertinant paciento psichinį stovį dinamikoje, emocijų, nerimo sutrikimų, depresinės simptomatikos, suicidinių tendencijų nėra. Emocinės reakcijos adekvačios. Kognityvinėje sferoje vyrauja konkretus mąstymas, asmenybei būdingas primityvumas. Kasdieninėje veikloje yra savarankiškas, darbštus, iniciatyvas, įgūdžių ir įpročių sfera nepakitusi.

18Iš akte ir psichologinio tyrimo išvadoje pateiktų duomenų, gydymo įstaigos atstovės paaiškinimų matyti, kad po paskirto ambulatorinio gydymo ir stebėjimo J. A. psichikos būklė pagerėjo, yra vertinama stabiliai, jis reguliariai lankosi Prienų psichikos sveikatos centre, nevartoja alkoholio, jo elgesys yra pakankamai adekvatus, kasdieninėje veikloje yra savarankiškas, yra nepavojingas visuomenei. Per paskutinius 6 mėnesius nebuvo stacionariai gydytas dėl psichinės sveikatos būklės. Bylos duomenimis, J. A. bei jo giminaičiai neigia, kad jis vartoja alkoholį, jis gyvena normalų gyvenimą, jo elgesys yra adekvatus, nusiskundimų neturi, tarpasmeniniai santykiai šeimoje yra geri. Šios aplinkybės rodo, kad J. A. nėra pavojingas sau ir aplinkiniams. Taip pat nėra pagrindo manyti, kad savo veiksmais jis gali padaryti realios žalos savo sveikatai ar gyvybei arba aplinkinių sveikatai ar gyvybei. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko, jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas, todėl tęsti priverstinį gydymą pagal pateiktą medikų rekomendaciją, kuria abejoti teismas pagrindo neturi, J. A. yra netikslinga, nes tai sąlygotų neproporcingą jos teisių ribojimą. Tai atitinka ir teismų praktiką (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartis byloje Nr. 1S-56-383/11, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 23 d. nutartis, bylos Nr. T-7-369/2016, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartis, bylos Nr. Nr. T-261-576/2017 ir kt.).

19Esant šioms aplinkybėms, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nutraukimo J. A. tenkinamas (BK 98 straipsnio 6 dalis, BPK 405 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 253, 405 straipsniais,

Nutarė

21VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro prašymą tenkinti.

22Nutraukti J. A. priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė... 2. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos... 3. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo Prienų rajono pirminės sveikatos... 4. Teismas... 5. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. gegužės 7 d. gautas VšĮ... 6. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos... 7. Asmuo, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir... 8. Asmens, kuriam prašoma panaikinti priverstinį ambulatorinį gydymą ir... 9. Prokurorė siūlė tenkinti prašymą, kadangi yra pagrindas panaikinti J. A.... 10. Teikimas tenkinamas.... 11. Alytaus apylinkės teismo 2018 m. kovo 21 d. nutartimi, pakeista Kauno... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6... 13. Ambulatorinį stebėjimą teismas taiko asmeniui, kurio dėl padarytos veikos... 14. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad asmenys,... 15. Priverčiamųjų medicinos priemonių tikslas yra išgydyti asmenį, padariusį... 16. Iš teismui pateikto VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros... 17. 2019 m. gegužės 3 d. Psichologo tyrimo išvadoje nustatyta, kad J. A. yra... 18. Iš akte ir psichologinio tyrimo išvadoje pateiktų duomenų, gydymo įstaigos... 19. Esant šioms aplinkybėms, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 21. VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro... 22. Nutraukti J. A. priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...