Byla Iv-4415-208/2011
Dėl sprendimų panaikinimo, padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. L. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. L. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir viešajai įstaigai „Ekoagros“, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo V. L. skundą dėl sprendimų panaikinimo atsakovams Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, viešajai įstaigai „Ekoargos“, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, konstatavęs, kad nagrinėjama byla yra nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

5Pareiškėjas V. L. 2011 m. gruodžio 5 d. (t. II, b. l. 196) pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo terminą. Prašyme nurodo, kad pareiškėjas, gavęs skundžiamą nutartį, kurioje buvo konstatuotas bylos nepriskirtinumas administracinių teismų kompetencijai, pagrįstai, kaip ne teisininkas, manė, jog turi kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Tačiau, pasikreipęs teisinės pagalbos į advokatus, sužinojo, jog byla nutraukta nepagrįstai. Pažymi, jog pareiškėją, kaip teisinio išsilavinimo neturintį asmenį, suklaidino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties turinys.

6II.

7Prašymas netenkintinas.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 149 straipsnio 3 dalimi, jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad V. L. nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo skelbiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis (t. II, b. l. 162). Nustatyta, kad skundžiamos nutarties nuorašas pareiškėjui įteiktas 2011 m. rugsėjo 27 d. (t. II, b. l. 176), todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo diena buvo 2011 m. spalio 4 d. Pareiškėjas atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismui padavė 2011 m. gruodžio 5 d. (t. II, b. l. 196), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

10ABTĮ 148 straipsnyje inter alia nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Pažymėtina, kad termino atnaujinimas yra teismo diskrecija (teisė), o ne pareiga. Teismas vertina, kokias priežastis pripažinti svarbiomis termino praleidimo priežastimis, o kokias – ne, pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.).

11Pareiškėjas teigia, kad terminą atskirajam skundui paduoti praleido, nes kaip teisinio išsilavinimo neturintis asmuo, buvo suklaidintas skundžiamos nutarties turinio ir tik pasikonsultavęs su advokatais sužinojo, jog vis dėlto yra pagrindas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartį skųsti, o skundo paruošimui buvo reikalingas nemažas laiko tarpas. Tačiau tokios priežastys apibūdina V. L. subjektyvų situacijos vertinimą, jo paties apsisprendimą elgtis tam tikru būdu ir negali būti laikomos objektyviomis aplinkybėmis. Tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip jo pasirinktas elgesio variantas, kuris negali turėti įtakos termino atnaujinimui. Įvertinus pareiškėjo prašymo argumentus, darytina išvada, jog pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių kitų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atskirojo skundo padavimo teismui terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Pažymėtina, kad teisminės gynybos teisė yra fundamentali asmens teisė, kurią garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos tvarkos. Konstatuotina, jog pareiškėjas atskirojo skundo padavimo terminą praleido, toks praleidimas sąlygotas nuo jo valios priklausiusių priežasčių, todėl nėra pagrindo jį atnaujinti.

12Išdėstytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad pagrindo pripažinti, jog V. L. terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties paduoti praleido dėl svarbios priežasties, nėra, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.), o atskirąjį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 148 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Pareiškėjo V. L. prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutarties padavimo terminą netenkinti.

15Atsisakyti priimti pareiškėjo V. L. atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai