Byla T-476-858/2015
Dėl sutarties vykdymo, nuostolių ir paramos lėšų priteisimo

1Laikinai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pareigas einantis Irmantas Jarukaitis, susipažinęs su Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko Rimanto Giedraičio 2015 m. spalio 21 d. teikimu administracinėje byloje Nr. I-4506-414/2015 pagal Lietuvos arklių augintojų asociacijos ieškinį Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl sutarties vykdymo, nuostolių ir paramos lėšų priteisimo,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gauta Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti perduota nagrinėti byla pagal ieškovės Lietuvos arklių augintojų asociacijos ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei dėl sutarties vykdymo, nuostolių ir paramos lėšų priteisimo. Pareiškėjas Lietuvos arklių augintojų asociacija atsakovu nurodo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus ir atsakovui adresuoja visus ieškinio reikalavimus.

3Kauno apygardos administracinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 19 straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis nuostatomis, reglamentuojančiomis papildomą (išimtinę) Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetenciją, nurodo, jog pagal ABTĮ 19 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) formuojamą praktiką, papildoma Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija yra siejama ne su atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine (ABTĮ 35 str.), o su šio subjekto veiklos teritorija. Nagrinėjamu atveju ir pareiškėjas, ir atsakovas yra centriniai administravimo subjektai (Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų statuto, priimto 2003 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų VII-jame suvažiavime, 1 str. 1 d.), t. y. valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorijos yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.), todėl nepriklausomai nuo jų buveinės adreso, bylos nagrinėjimas pirma instancija priskirtinas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (žr., pvz., LVAT 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS624-871/2014; 2014 m. lapkričio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-1005/2014; 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-327/2014). Be to, ieškinyje nurodyti tretieji suinteresuoti asmenys taip pat yra centriniai administravimo subjektai ir jų buveinės yra Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje. Todėl, Kauno apygardos administracinio teismo vertinimu, ši byla operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Be to, ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad teismas perduodą bylą nagrinėti kitam teismui, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą.

5ABTĮ 19 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog be kompetencijos, nustatytos šio įstatymo 18 straipsnyje, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 12 punkte. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu bei atsižvelgus į tai, kad byloje atsakovu patrauktas centrinio administravimo subjektas, darytina išvada, jog byla priskirtina Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

6Taip pat, įvertinus tai, jog visos kitos bylos šalys taip pat yra centriniai valstybinio administravimo subjektai ir daugumos jų buveinės yra Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje, darytina išvada, kad byla ekonomiškiau ir operatyviau būtų išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme (ABTĮ 70 str. 1 d. 4 p.).

7Įvertinus nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais, bei siekiant operatyvesnio bei ekonomiškesnio šios bylos išnagrinėjimo, yra tikslinga šią bylą, įskaitant ir skundo priėmimo klausimo išsprendimą, perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

9administracinę bylą Nr. I-4506-414/2015, įskaitant ir skundo priėmimo klausimo išsprendimą, perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Nutartis neskundžiama. Laikinai einantis teismo pirmininko pareigas

11Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai