Byla A-502-1370-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui G. K.,

4atsakovo atstovui A. B.,

5vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. (G. K.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, dėl sprendimų panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I

9Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas:

101)

11panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2009 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. 2009/04-4R-112 (toliau – ir Sprendimas) toje dalyje, kurioje bylos nagrinėjimas dėl reikalavimo panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorės (toliau – ir Sekretorė) 2009 m. vasario 5 d. pavedimą Nr. 17-288 (toliau – ir pavedimas Nr. 17-288) buvo nutrauktas, o reikalavimas panaikinti Sekretorės 2009 m. balandžio 16 d. Nr. 17-801 pavedimą (toliau – ir pavedimas Nr. 17-801) neišnagrinėtas.

122)

13panaikinti Sekretorės pavedimą Nr. 17-288 ir pavedimą Nr. 17-801;

143)

15panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Ministerija, atsakovas) 2009 m. birželio 1 d. sprendimą Nr. 4-(4.8-141)-1397 „Dėl teismo sprendimo įvykdymo ir prašymo pateikti informaciją“ (toliau – ir 2009 m. birželio 1 d. sprendimas).

16Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Sekretorės pavedimas Nr. 17-288 ir pavedimas Nr. 17-801 yra administraciniai aktai, dėl kurių teisėtumo kilusį ginčą Komisija turėjo nagrinėti. Be to, šie pavedimai nėra susieti su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008 vykdymu.

17Teigė, kad 2009 m. birželio 1 d. sprendimas akivaizdžiai rodo, jog Ministerija sąmoningai nevykdo pirmiau minėto teismo sprendimo. Vertino, kad buvo pažeista ir administracinė procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1172 patvirtintų Valstybinio medicininio audito nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 7.5 punkte, nes atsakovas atsakė ne į visus pareiškėjo 2007 m. liepos 20 d. skunde keliamus klausimus, todėl darytina išvada, kad jis neatliko išsamios analizės, ar valstybinis medicininis auditas buvo atliktas tinkamai. Tai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme administracinei procedūrai taikomų reikalavimų.

18Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008 įpareigojo vertinti atliktą valstybinį medicininį auditą, o ne atsisakymą vertinti 1995 m. pareiškėjui teiktą gydymą, kaip savo skunde nurodo pareiškėjas. Atsižvelgęs į tokį teismo įpareigojimą, atsakovas manė turintis teisinį pagrindą pavesti atlikti valstybinį medicininį auditą dėl tų paslaugų, kurių teikimo metu Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) dar nebuvo. Todėl Sekretorė pavedimu Nr. 17-288 pavedė Ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriui bei Inspekcijai įvykdyti minėtą teismo įpareigojimą ir informuoti pareiškėją.

20Nurodė, kad ministerijos valstybės sekretoriaus teisę duoti pavedimus ministerijos padaliniams bei įstaigų prie ministerijos vadovams nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento (toliau – ir Reglamentas) 43.3 punktas, ir pažymėjo, jog dėl to buvo nuspręsta, kad Inspekcijai atlikus valstybinį medicininį auditą ir pateikus išvadas, Ministerija pagal kompetenciją galės įvertinti jo tinkamumą. Dėl šios priežasties pareiškėjas Ministerijos 2009 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 4-(4.8-141)-821 buvo informuotas, kad pirmiau minėtą teismo sprendimą buvo pavesta įvykdyti Inspekcijai, o Sekretorė pavedimu Nr. 17-801 patikslino pavedimą Inspekcijai ir nurodė, kad idant teismo sprendimas būtų tinkamai įvykdytas, Inspekcija turi įvertinti ir pareiškėjui 1995 m. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

21Pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad valstybinis medicininis auditas dėl 1998 m. ir vėlesniais laikotarpiais pareiškėjui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų buvo atliktas ir, kaip pažymėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008, „pareiškėjas neskundė VMAI sprendimų, priimtų atlikus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę“, laikytina, kad jis buvo atliktas tinkamai, ką atsakovas ir nurodė 2009 m. birželio 1 d. sprendime. Atsižvelgė į tai, jog pareiškėjas ginčijo ir šiuo metu ginčija Sekretorės pavedimus, ir padarė išvadą, kad pareiškėjas nesutinka, idant būtų atliktas valstybinis medicininis auditas dėl 1995 m. jam teiktų sveikatos priežiūros paslaugų. Akcentavo, jog Ministerija negali įvertinti 1995 m. pareiškėjui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų valstybinio medicininio audito tinkamumo, ką ir nurodė savo 2009 m. birželio 1 d. sprendime.

22II.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

24Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008 panaikino Ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 4-(10.10-22-1)-1796 ta apimtimi, kuria buvo nuspręsta, jog 1995 m. pareiškėjui teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Inspekcija neturi įgaliojimų vertinti, ir įpareigojo Ministeriją iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar valstybinis medicininis auditas buvo atliktas tinkamai. Sekretorė pavedimu Nr. 17-288 pavedė Ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriui bei Inspekcijai įvykdyti minėtą teismo įpareigojimą ir informuoti pareiškėją. Pareiškėjas Ministerijos 2009 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 4-(4.8-141)-821 buvo informuotas, kad teismo sprendimą buvo pavesta įvykdyti Inspekcijai, o Sekretorė pavedimu Nr. 17-801 patikslino pavedimą jai ir nurodė, jog ji įvertintų pareiškėjui 1995 m. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir savo išvadas pateiktų Ministerijos Asmens sveikatos departamentui ir Teisės ir personalo departamentui. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo sprendimu pavesti atlikti valstybinį medicininį auditą ir jį apskundė Komisijai, kuri Sprendimu bylos nagrinėjimą nutraukė.

25Pažymėjo, kad pareiškėjas, kreipdamasis į Komisiją, prašė panaikinti Sekretorės pavedimą Nr. 17-288 ir Ministerijos 2009 m. balandžio 3 d. raštą Nr. 4-(4.8-141)-821 bei įpareigoti Ministeriją vykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008, ir vertino, kad prašyti panaikinti pavedimas ir raštas, atsižvelgiant į jų turinį, tikslą ir prasmę, yra skundžiamos institucijos išleisti aktai (atlikti veiksmai), tiesiogiai susiję su pirmiau minėto teismo sprendimo vykdymu, kuris, pareiškėjo nuomone, ir yra tokiais veiksmais netinkamai atliekamas, t. y. pareiškėjas savo teisių pažeidimą šiuo atveju kildina iš administracinėje byloje priimto teismo sprendimo nevykdymo/netinkamo vykdymo. Rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju kilusio ginčo dalykas yra ne Ministerijos atliekami ar vengiami atlikti viešojo administravimo veiksmai, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo vykdymas. Konstatavo, kad panaikinti Sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo.

26Akcentavo, kad institucija, atliekanti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą, yra Inspekcija, ir kad jai yra priskirtina vertinti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nepriklausomai nuo to, kada tos paslaugos buvo suteiktos. Padarė išvadą, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu įpareigojo atsakovą vertinti atliktą valstybinį medicininį auditą, o ne atsisakymą vertinti 1995 m. pareiškėjui teiktą gydymą.

27Nurodė, jog kaip matyti iš administracinės bylos Nr. I-29-789/2008 medžiagos, valstybinio medicininio audito dėl 1995 m. pareiškėjui teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas nebuvo atliktas, nes buvo nuspręsta, kad prieš vertinant valstybinio medicinio audito tinkamumą yra būtina atlikti patį valstybinį medicininį auditą. Rėmėsi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 53 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo vykdyti valstybinį medicininį auditą Ministerija yra įgaliojusi Inspekciją. Nukreipė į Reglamento 43.3 punktą ir konstatavo, jog dėl tinkamo teismo sprendimo įvykdymo Ministerijoje vykdomi vidiniai patvarkymai nepažeidžia nei pareiškėjo teisių ir interesų, nei teismo sprendimo privalomumo principo. Pažymėjo, kad už teismo sprendimo įvykdymą atsakingas asmuo pats turi teisę pasirinkti jo įvykdymo schemą. Pažymėjo, jog tuo atveju, jei teismo sprendimo įvykdymo galutinis rezultatas (ne teismo sprendimo vykdymo eiga) pareiškėjo netenkintų, jis turi teisę su juo nesutikti ir ginčyti teisės aktų nustatyta tvarka. Vertino, kad Ministerija, siekdama įvykdyti teismo sprendimą, deda maksimalias pastangas, kad jis būtų įvykdytas tinkamai. Padarė išvadą, jog Sekretorė, duodama pavedimus Inspekcijai, teisės aktų nepažeidė.

28Pažymėjo, kad Ministerija 2009 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 4-(4.8-141)-1397 pareiškėjui atsakė, jog negali įvertinti valstybinio medicininio audito tinkamumo dėl 1995 m. jam teiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kadangi ji pati neatlieka valstybinio medicininio audito. Nurodė, jog valstybinis medicininis auditas dėl 1995 m. ir vėlesniais laikotarpiais pareiškėjui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų buvo atliktas, atitinkamų Inspekcijos sprendimų pareiškėjas neskundė, ir padarė išvadą, kad jis buvo atliktas tinkamai. Konstatavo, jog pareiškėjas nesutinka, kad būtų atliktas valstybinis medicininis auditas dėl 1995 m. jam teiktų sveikatos priežiūros paslaugų. Nustatė, kad minėtas Ministerijos sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį.

29III.

30Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 23 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

321.

33Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir jomis rėmėsi tik mechaniškai.

342.

35Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė pareiškėjo skundo pagrindą, t. y. kad pareiškėjas nesutiko su atsakovo sprendimu pavesti atlikti valstybinį medicininį auditą, nes iš tiesų pareiškėjas nesutiko su atsakovo sprendimu pavesti atlikti valstybinį medicininį auditą tik ta apimtimi, kaip ir kokiais motyvais atsakovas tai padarė.

363.

37Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad pareiškėjas siekė, idant atsakovas iš pradžių įvykdytų Nuostatų 7.5 punkte nustatytą pareigą ir išnagrinėtų pareiškėjo 2007 m. liepos 20 d. skundą.

384.

39Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė Nuostatais, taip pat – Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatais.

405.

41Akcentuoja, kad Sekretorės Reglamente numatyta kompetencija duoti pavedimus nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nagrinėjo šį klausimą.

426.

43Pirmosios instancijos teismas ignoravo tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-29-789/2008 nagrinėjamu atveju turi prejudicinę galią.

44Kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo pirmosios instancijos teismui argumentams.

45Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašo jį atmesti.

46Atsiliepime atsakovas laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

47Teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliacinis skundas atmestinas.

50Administracinis ginčas kilo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorės pavedimų Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriui bei Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rašto pareiškėjui.

51Byloje nustatyta, kad visi paminėti aktai priimti vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą, kuriuo panaikintas Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas ta apimtimi, kuria nuspręsta, kad 1995 m. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos neturi įgaliojimų vertinti, ir Sveikatos apsaugos ministerija įpareigota iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar valstybinis medicininis auditas buvo atliktas tinkamai.

52Administracinio teismo įsiteisėjusio sprendimo vykdmas reglamentuotas ABTĮ 97 straipsnyje, nukreipiančiame į vykdymo procesą reguliuojančias Civilinio proceso kodekso normas (VI dalis). Todėl veiksmai ar aktai, priimti teismo sprendimo vykdymo procese negali būti savarankiško administracinio ginčo dalyku, kadangi jiems tirti ir vertinti įstatymu numatyta speciali civilinio proceso tvarka, kurioje buvusio materialinio teisinio ginčo šalys išlieka proceso šalimis su atitinkamomis teisėmis ir pareigomis (CPK 639, 640 straipsniai). Priešingu atveju būtų suardyta įstatymų leidėjo teisinė logika, kuria pagrįstas administracinių bylų teisenos sistemiškumas ir nuoseklumas, ir paneigtas savarankiškų proceso stadijų egzistavimas. Dėl tos pačios priežasties pareiškėjo materialinis teisinis suinteresuotumas nagrinėjamo ginčo atveju vertintinas atsižvelgiant į aptarto Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo vykdymo faktą. Tai duoda pagrindą konstatuoti, kad dėl ginčijamų atsakovo aktų pareikėjas savarankiško (nesusijusio su jau išnagrinėtu administraciniu ginču) materialinio teisinio suinteresuotumo neturi (dėl Sekretorės pavedimų dar ir todėl, kad šie pavedimai nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmų) ir pareikšti reikalavimai negali būti tenkinami atskiro administracinio ginčo nagrinėjimo metu.

53Dėl paminėtų argumentų tiek Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos, tiek pirmosios instancijos teismo sprendimai paliekami nepakeisti, o apeliacinis skundas atmetamas.

54Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55Pareiškėjo G. K. apeliacinį skundą atmesti.

56Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui G. K.,... 4. atsakovo atstovui A. B.,... 5. vertėjai Gitanai Aleliūnaitei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I... 9. Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas, apeliantas) skundu kreipėsi... 10. 1)... 11. panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 12. 2)... 13. panaikinti Sekretorės pavedimą Nr. 17-288 ir pavedimą Nr. 17-801;... 14. 3)... 15. panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir... 16. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad Sekretorės pavedimas Nr. 17-288 ir... 17. Teigė, kad 2009 m. birželio 1 d. sprendimas akivaizdžiai rodo, jog... 18. Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su... 19. Atsiliepime atsakovas paaiškino, kad Vilniaus apygardos administracinis... 20. Nurodė, kad ministerijos valstybės sekretoriaus teisę duoti pavedimus... 21. Pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad valstybinis medicininis auditas dėl... 22. II.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 23 d. sprendimu... 24. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis... 25. Pažymėjo, kad pareiškėjas, kreipdamasis į Komisiją, prašė panaikinti... 26. Akcentavo, kad institucija, atliekanti sveikatos priežiūros paslaugų... 27. Nurodė, jog kaip matyti iš administracinės bylos Nr. I-29-789/2008... 28. Pažymėjo, kad Ministerija 2009 m. birželio 1 d. sprendimu Nr.... 29. III.... 30. Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:... 32. 1.... 33. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, kadangi... 34. 2.... 35. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė pareiškėjo skundo pagrindą,... 36. 3.... 37. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad pareiškėjas siekė,... 38. 4.... 39. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė Nuostatais, taip pat –... 40. 5.... 41. Akcentuoja, kad Sekretorės Reglamente numatyta kompetencija duoti pavedimus... 42. 6.... 43. Pirmosios instancijos teismas ignoravo tai, kad Vilniaus apygardos... 44. Kiti pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo skundo... 45. Atsakovas Ministerija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą nurodo,... 46. Atsiliepime atsakovas laikosi pozicijos, kad pirmosios instancijos teismo... 47. Teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliacinis skundas atmestinas.... 50. Administracinis ginčas kilo dėl Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės... 51. Byloje nustatyta, kad visi paminėti aktai priimti vykdant Vilniaus apygardos... 52. Administracinio teismo įsiteisėjusio sprendimo vykdmas reglamentuotas ABTĮ... 53. Dėl paminėtų argumentų tiek Vyriausiosios administracinių ginčų... 54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. Pareiškėjo G. K. apeliacinį skundą atmesti.... 56. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 23 d. sprendimą... 57. Nutartis neskundžiama....