Byla 2YT-11671-793/2016
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Overseas Baltic“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ ir OLA Overseas Liner Agencies AB skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Overseas Baltic“,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas antstolės Brigitos Tamkevičienės raštas Nr. S-16017913 dėl skundo persiuntimo, kuriuo teismui perduotas pareiškėjų UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ ir OLA Overseas Liner Agencies AB skundas dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų. Pareiškėjai prašo panaikinti antstolės 2016-06-21 patvarkymą Nr. S-16015992 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teigia, kad antstolė nepagrįstai atsisakė areštuoti OLA Švedija (OLA Lietuva) kilnojamąjį turtą – akcijas, vietoj jų areštuodama OLA Lietuva pinigines lėšas, dėl ko buvo suvaržyta OLA Lietuva ūkinė-komercinė veikla bei patirti didžiuliai nuostoliai. Pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-18 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nutarė areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, OLA Overseas Liner Agencies AB, Yang Ming Marine Transport Corp. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovėms ir esančias pas atsakoves ar trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 1551051,38 Eur sumos. Antstolė atsisakydama areštuoti OLA Lietuva akcijas, vadovaujantis vien ieškovo pageidavimu nepagrįstai suteikė ieškovui, kaip išieškotojui, prioritetą skolininkų atžvilgiu, kadangi jis tokiu būdu gali išvengti teismo nustatyto areštuotino turto eiliškumo. Minėtoje nutartyje aiškiai nurodyta, kad areštas turi būti taikomas visiems atsakovams ir nustatytas areštuotino turto eiliškumas, t. y., jog atsakovams priklausančios piniginės lėšos gali būti areštuojamos tik tuo atveju, jei nei vienas iš atsakovų neturi pakankamai kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Todėl, pareiškėjų teigimu, antstolei pateiktus OLA Lietuva akcijų vertinimą, ji neturėjo teisės atsisakyti jas areštuoti.

3Antstolė Brigita Tamkevičienė 2016-07-13 patvarkymu Nr. S-16017911 pareiškėjų skundo netenkino. Teigia, jog vykdomoji byla užvesta gavus išieškotojo prašymą dėl nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Prašymu UAB „Overseas Baltic“ aiškiai išreiškė norą laikinąsias apsaugos priemones taikyti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“. Pagal CK 6.6 straipsnio 4 dalį, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris skyrium. Vadinasi, išieškotojas laikinąsias apsaugos priemones prašydamas taikyti išimtinai tik UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ elgėsi teisėtai, neprieštaraujant jokioms imperatyvioms teisės normoms. VĮ „Registrų centras“ duomenimis nustatyta, kad 100 vnt. vardinių paprastųjų akcijų priklauso OLA Overseas Liner Agencies AB, todėl atsižvelgiant į tai, kad išieškotojas laikinąsias apsaugos priemones prašė taikyti būtent UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, todėl antstolė akcijų neareštavo.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Overseas Baltic“ atsiliepimu į skundą su juo nesutiko ir prašė atmesti. Nurodė, kad akcijų vertė gali labai greitai pasikeisti dėl įvairių aplinkybių. Areštavus tik UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ akcijas būtų visiškai atlaisvintos piniginės lėšos, kas leistų įmonei nevaržomai jas perleisti. Be to, areštavus tik akcijas, nėra jokio mechanizmo, kurio pagalbą būtų galima kontroliuoti, kad akcijų vertė nepasikeistų. Pateiktoje verslo vertinimo ataskaitoje, akcijų vertė apskaičiuota atsižvelgiant į būsimą pelną per keletą metų, todėl toks vertinimas šiuo atveju nėra tinkamas, kadangi nėra užtikrinta, kad toks pelnas bus gautas. Teigia, kad antstolė pagrįstai laikinąsias apsaugos priemones pritaikė tik UAB „OLA Overseas Liner Baltic“. Tai pagrindžia CK 6.6. straipsnio 4 dalis, kuri numato, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris skyrium.

5Skundas atmestinas.

6Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0005/16/00849 pagal Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-18 nutartį, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, OLA Overseas Liner Agencies AB, Yang Ming Marine Transport Corp. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 1551051,38 Eur sumos. 2016-05-19 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. S-16012959 antstolė UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ patvarkė per 5 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos pateikti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ turto sąrašą; pilną informaciją apie įmonės turimas pinigines lėšas ir vertybinius popierius; debitorių sąrašą ir kt. (v. b. l. 12). 2016-06-08 UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ pateikė antstolei prašymą pratęsti terminą informacijai apie įmonei priklausantį turtą pateikti. Pažymėjo, kad kreipėsi į turto vertintojus, prašant įvertinti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ priklausantį turtą (v. b. l. 36). 2016-06-17 UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ pateikė antstolei raštą dėl informacijos pateikimo, vykdant 2016-05-19 patvarkymą Nr. S-16012959. Kartu su prašymu buvo pateikta UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ 2016-06-16 verslo vertinimo ataskaitos 35906 VAT_2016 ADI VHAN nuorašas (v. b. l. 37). 2016-06-21 išieškotojas UAB „Overseas Baltic“ pateikė antstolei paaiškinimus dėl UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ verslo vertės, kuriuo prašė nesutikti su skolininko prašymu areštuoti vertybinius popierius dėl paaiškinimuose nurodytų motyvų (v. b. l. 81-85). Ginčijamu 2016-06-21 patvarkymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo N. S-16015992 antstolė patvarkė neareštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ vardines akcijas, kadangi jos priklauso asmeniui, kuris nėra vykdomosios bylos šalis (v. b. l. 162-166). Antstolė vykdydama Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-18 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2016-06-29 turto aprašu Nr. S-1117-459/2016 aprašė skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą – kopijuoklį Sharp Copier B/W ( - ) transporto priemonę HYUNDAI, i40, valst. Nr. ( - ) ir pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, t. y. banko sąskaitoje Nr. ( - ) UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ apribota teisė disponuoti 720860,87 Eur suma, banko sąskaitoje Nr. ( - ) – 263124,34 Eur suma, o banko sąskaitoje Nr. ( - ) – 550885,97 Eur suma. Viso aprašyto turto vertė – 1551051,38 Eur. Iš banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančių piniginių lėšų leista laisvai disponuoti 81814,80 Eur suma (v. b. l. 222-223). Pareiškėjai nesutinka su antstolės 2016-06-21 patvarkymu Nr. S-16015992, kuriuo antstolė nusprendė neareštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ vardines akcijas.

8Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar išieškotojas UAB „Overseas Baltic“ turėjo teisę pateikti antstolei prašymą vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtent, vieno iš solidariųjų skolininkų atžvilgiu – UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, ir, ar antstolė pagrįstai atsisakė areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ vardines akcijas, vietoj jų areštuodama įmonės pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose.

9Bylos duomenimis jau nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-18 nutartimi tenkino ieškovo UAB „Overseas Baltic“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir areštavo solidarių atsakovų UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, OLA Overseas Liner Agencies AB, Yang Ming Marine Transport Corp. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 1551051,38 Eur sumos. Ieškovas/išieškotojas UAB „Overseas Baltic“ 2016-05-19 antstolės Brigitos Tamkevičienės kontorai pateikė prašymą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, priėmimo vykdyti, prašydamas priimti vykdyti Klaipėdos apygardos teismo 2015-05-18 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-1117-459/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ atžvilgiu (v. b. l. 1). Antstolė 2016-05-19 patvarkymu Nr. S-16-5-8600 priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą (v. b. l. 3).

10Pažymėtina, jog ieškovas, įgyvendindamas dispozityvumo principą, turi teise pareikšti reikalavimą keliems asmenims kaip bendraskoliams. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Nurodyta materialiosios teises norma suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo (CPK 5 str., CK 6.6 str. 4 d.). Patenkinus ieškovo ieškinį keliems solidariąją pareigą turintiems skolininkams, jis įgytų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo išieškoti priteistą pinigų sumą. Todėl ieškovas, vadovaudamasis dispozityvumo principu, turi teisę pasirinkti, kurių solidarių atsakovų atžvilgiu prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-890/2010). Teismas sutinka su pareiškėjų argumentu, jog Klaipėdos apygardos teismas nutartimi laikinąsias apsaugos priemones pritaikė visų solidarių atsakovų atžvilgiu, tačiau CK 6.6 straipsnio 4 dalis neužkerta kelio ieškovui/išieškotojui pasirinkti, kurio iš solidarių bendraskolių atžvilgiu, pateikti antstoliui vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu galima konstatuoti, jog vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi išieškotojas, šiuo atveju UAB „Overseas Baltic“ turėjo teisę pasirinkti, kurio iš solidariųjų skolininkų atžvilgiu, jis pateiks antstoliui vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgiant į tai, atmestini kaip nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad UAB „Overseas Baltic“ negalėjo prašyti antstolės vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik vieno iš skolininko UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ atžvilgiu. Tuo tarpu, teismas sutinka su antstolės 2016-07-13 patvarkyme, kuriuo netenkintas pareiškėjų skundas, išdėstytais argumentais, jog išieškotojas vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi prašydamas laikinąsias apsaugos priemones taikyti išimtinai tik UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ elgėsi teisėtai, neprieštaraujant jokioms imperatyvioms teisės normoms.

11Pareiškėjai skunde dėl antstolės veiksmų taip pat nurodo, kad antstolė nepagrįstai atsisakė areštuoti OLA Švedija (OLA Lietuva) kilnojamąjį turtą – akcijas, vietoj jų areštuodama OLA Lietuva pinigines lėšas, dėl ko buvo suvaržyta OLA Lietuva ūkinė-komercinė veikla bei patirti didžiuliai nuostoliai.

12Nagrinėjamu atveju nustačius, kad išieškotojas UAB „Overseas Baltic“ pagrįstai antstolei pateikė prašymą vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik vieno iš solidariųjų skolininkų atžvilgiu – UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, būtina nustatyti, ar antstolė ginčijamu patvarkymu pagrįstai atsisakė areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ paprastąsias vardines akcijas. Pareiškėjai nesutinka su antstolės atsisakymu areštuoti įmonei priklausančias akcijas, kadangi, jų teigimu, tokiu būdu buvo pažeistas areštuotino turto eiliškumas bei suteikta išieškotojui papildomų teisių.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 662 straipsnio 1 dalyje numatyta išieškotojo teisė nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti pirmiausia. Jeigu tokios tvarkos išieškotojas nenurodė, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoti (CPK 662 str. 3 d.). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.). CPK 665 straipsnis reglamentuoja išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eiliškumą. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismas 2016-05-18 nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarė areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, OLA Overseas Liner Agencies AB, Yang Ming Marine Transport Corp. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 1551051,38 Eur sumos. Antstolė vykdydama minėtą nutartį nustatė, kad UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ nekilnojamojo turto neturi, tačiau jam nuosavybės teise priklauso dvi transporto priemonės Hyundai, valst. Nr. ( - ) ir Honda CR-V, valst. Nr. ( - ) VĮ „Registrų centras“ duomenimis skolininkas UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ turi 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurios nuosavybės teise priklauso ne UAB „OLA Overseas Liner Baltic“, t. y. kurio atžvilgiu išieškotojas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau kitam solidariajam skolininkui OLA Overseas Liner Agencies AB (v. b. l. 14-15). Vadinasi, antstolė atsisakydama areštuoti akcijas, kurios nuosavybės teise UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ nepriklauso, tačiau minėtu 2016-05-29 turto aprašo aktu aprašydama skolininkui UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ priklausantį kilnojamąjį turtą – kopijuoklį Sharp Copier B/W ( - ) transporto priemonę HYUNDAI, i40, valst. Nr. ( - ) ir pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, viso aprašyto turto vertė – 1551051,38 Eur, nepažeidė Klaipėdos apygardos teismo 2016-05-18 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nustatyto areštuotino turto eiliškumo.

14Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nenustačius antstolės veiksmuose neteisėtumo pagrindų, detaliau į kitus šalių argumentus, tame tarpe dėl paprastųjų vardinių akcijų vertės, nepasisakytina.

15Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolė, išieškotojo prašymu užvesdama vykdomąją bylą nutarties dėl laikinųjų apaugos priemonių tik vieno iš solidarių skolininkų atžvilgiu – UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ pagrindu, ir atsisakydama areštuoti UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ paprastąsias vardines akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso OLA Overseas Liner Agencies AB, nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų bei areštuotino turto eiliškumo, veikė, sąžiningai ir efektyviai, siekdama apsaugoti išieškotojo interesus bei užtikrindama tinkamą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-05-18 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdymą, todėl pareiškėjų UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ ir OLA Overseas Liner Agencies AB skundas dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str.,

Nutarė

17pareiškėjų UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ ir OLA Overseas Liner Agencies AB skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuotas asmuo UAB „Overseas Baltic“ atmesti.

18Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0005/16/00849 gražinti antstolei Brigitai Tamkevičienei.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai