Byla e2-6177-450/2016
Dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjos A. K. pareiškimo suinteresuotam asmeniui UAB „Lesnora“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja A. K. prašo pradėti UAB „Lesnora“ juridinio asmens veiklos tyrimą.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti, nes suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

4Pagal CK 2.126 straipsnio 2 dalį pareiškimas teismui gali būti paduotas tik tuo atveju, jei prieš tai pareiškėjas kreipėsi į juridinį asmenį (juridinio asmens valdymo organą, jo narį) reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą ir suteikė protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį (terminą) aplinkybėms pašalinti. CK 2.126 straipsnyje reglamentuota privaloma išankstinio ginčo dėl juridinio asmens veiklos tyrimo sprendimo tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas), kurios paskirtis yra suteikti galimybę juridiniam asmeniui (juridinio asmens valdymo organui, jo nariui) savanoriškai pašalinti nurodytus veiklos trūkumus ir taip išvengti bylos nagrinėjimo teisme. Iš CK 2.126 straipsnio 2 dalies išplaukia, kad pareiškime, paduotame ikiteismine tvarka, turi būti konkrečiai įvardyta netinkama veikla ar nesąžiningas pareigų vykdymas ir nurodyti motyvai, kodėl veikla yra netinkama. Nors įstatyme aiškiai nenurodoma, tačiau iš sisteminio teisės aiškinimo išplaukia, kad tokiame pareiškime taip pat turi būti nurodyta, kokiu būdu, pareiškėjo nuomone, reikėtų šalinti nurodytus trūkumus tam, kad juridinis asmuo (jo valdymo organai ar jo nariai) realiai galėtų įvykdyti pareikštą reikalavimą.

5Teismas pažymi, kad tokia išankstinė ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka yra svarbi vėlesniame etape, pateikiant pareiškimą teismui, kadangi pareiškimas, paduodamas teismui, neturi iš esmės išplėsti nurodomų netinkamos veiklos aplinkybių ar reikalauti iš esmės naujų trūkumų šalinimo būdų, nes priešingu atveju tai reikštų naujo ginčo inicijavimą ir ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymą.

6Iš pateiktų ieškinio priedų matyti, kad pareiškėja 2016 m. balandžio 7 d. pareiškimu reikalavo bendrovės vadovo neatlikti jokių finansinių operacijų, bei reikalavo iš bendrovės vadovo suteikti jai kaip bendrovės akcininkei informaciją bei dokumentus. 2016 m. birželio 17 d. „Pretenzija dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo ir atsakymas į 2016 m. birželio 13 pranešimą dėl susitarimo vystyti nekilnojamojo turto projektą vykdymo“ reikalavo iš vadovo per 5 dienas nuo rašto gavimo dienos atlyginti visą žalą, bei neatlikti jokių veiksmų bendrovės vardu, kurie sąlygotų kokių tai sąnaudų atsiradimą. 2016 m. birželio 29 d. „Reikalavimu grąžinti paskolą ir pateikti informaciją bei dokumentus“ pareiškėjos atstovė reikalavo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti išvardintų dokumentų kopijas. 2016 m. liepos 29 d. raštu „Dėl 2016-03-01 žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo“ pareiškėja pakartotinai reikalavo nutraukti neteisėtus veiksmus, priešingus bendrovės interesams, atlyginti žalą, pateikti prašomą informaciją. 2016 m. rugsėjo 28 d. raštu „Dėl 2016-09-27 pateikto pranešimo“ pareiškėja pareikalavo ne vėliau kaip iki šios dienos (2016-09-29) darbo pabaigos kreiptis į Danske Bank bendrovės vardu su prašymu pratęsti Sutarties kainos mokėjimo terminą. 2016 m. rugsėjo 28 d. „Atsakyme į 2016-09-27 pateiktą pranešimą“ (kuriuo vadovas reikalavo iš akcininkės suteikti paskolą) pareiškėja pasisakė dėl sutarties su banku vykdymo, pratęsimo, bei bankroto procedūrų iniciavimo.

7Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad pareiškėjos pateikti visi išvardinti raštai, neatitinka CK 2.126 str. 2 d. reikalavimo – prieš kreipiantis į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo pradėjimo kreiptis su pareiškimu į juridinio asmens valdymo organą, reikalaujant nutraukti netinkamą veiklą suteikiant jam protingą laikotarpį aplinkybėms pašalinti. Minėtuose raštuose pareiškėja konkrečiai neįvardijo netinkamos veiklos, nenurodė aiškių motyvų, kodėl minėta veikla yra netinkama bei nesuteikė protingo termino minėtoms aplinkybėms pašalinti.

8Teismo vertinimu, išvardinti pareiškėjos raštai susiję su jos, kaip akcininkės teise gauti informaciją ir/ar jos kaip akcininkės įsipareigojimais suteikti paskolą, pasisakyti kitais klausimais ir kt., tačiau išvardinti raštai negali būti vertinami tinkamais paduodant CK 2.126 str. numatytą pareiškimą laikantis išankstinės neteisminės nagrinėjimo tvarkos prieš kreipiantis į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo pradėjimo.

9Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas atsisako priimti pareiškimą.

10Teismas pažymi, kad teismo atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo vėl kreiptis į teismą su pareiškimu, jeigu bus pašalintos ar išnyks aplinkybės, kliudžiusios priimti pareiškimą (CPK 137 str. 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 137 str. 2 d. 3 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

12Pareiškėjos A. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Lesnora“ dėl juridinio asmens veiklos tyrimo atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

13Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai