Byla 2-50-446/2015
Dėl tėvystės nuginčijimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovui advokatui Petrui Simėnui, atsakovei J. M., jos atstovui advokatui Vidmantui Lazickui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei J. M., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvystės nuginčijimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo pripažinti negaliojančius duomenis (įrašus) Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje ir jų pagrindu išduotame gimimo liudijime apie jį, kad jis (R. M.) yra vaiko R. M., gimusio 2005 m. rugsėjo 5 d., tėvas, o šis vaikas yra jo (ieškovo) sūnus.

4Patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais duomenis (įrašus) Kelmės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje ir jų pagrindu išduotuose gimimo liudijimuose apie jį, kad jis (R. M.) yra vaikų J. M., gimusio 2012 m. birželio 24 d., ir D. M., gimusio 2010 m. gruodžio 26 d., tėvas, o šie vaikai yra jo (ieškovo) sūnūs. Teisme reikalavimo dėl įrašų apie tėvą vaikų Jono ir Danieliaus gimimo įrašuose ir gimimo liudijimuose pripažinimo negaliojančiais atsisakė, nes atliktas DNR tyrimas patvirtino, kad jis yra biologinis šių vaikų tėvas.

5Ieškovas paaiškino, kad su atsakove gyveno kartu, vedė bendrą ūkį nuo 2005 m. lapkričio 16 d. 2006 m. gegužės mėnesį pripažino atsakovės sūnui Ruslanui tėvystę. Pripažindamas tėvystę jis žinojo, kad vaikas ne jo, tačiau norėjo gyventi su atsakove, kurti šeimą, ruošėsi tuoktis, todėl jos sūnų pripažino kaip savą. 2008 m. spalio 11 d. jis susituokė su atsakove, 2010 m. gruodžio 26 d. jiems gimė sūnus Danielius, 2012 m. birželio 24 d. – sūnus Jonas. Iki 2013 m. jie gyveno santaikoje, šeimoje, Ruslanas, kaip ir kiti vaikai jį vadino tėčiu, jis rūpinosi juo kaip ir kitais savo vaikais. Konfliktai šeimoje prasidėjo dėl atsakovės neištikimybės, nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio jis nebegyvena su atsakove, kuri su vaikais iš namų išsikraustė, gyvena su kitu vyriškiu. Kadangi žmona jam buvo neištikima, todėl jis suabejojo, ar yra vaikų Danieliaus ir Jono tėvas, tačiau atliktas DNR tyrimas abejones išsklaidė. Jis ruošiasi santuoką su atsakove nutraukti, nenori mokėti išlaikymo ne savo vaikui, todėl prašo pripažinti įrašą Ruslano gimimo liudijime, kad jis yra šio vaiko tėvas, negaliojančiu.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad sūnus Ruslanas buvo pradėtas ir gimė, kai ji su ieškovu dar negyveno, su ieškovu pradėjus gyventi sūnus Ruslanas jau buvo gimęs. Ieškovas pripažino jos vaiką savo sūnumi savo noru, laisva valia, niekieno neverčiamas. Ruslanas R. M. vadina tėvu. Ieškovas jį augino ir auklėjo kaip ir kitus savo vaikus. Ji nesutinka, kad būtų panaikintas įrašas apie tėvą sūnaus Ruslano gimimo liudijime, prašo taikyti ieškinio senatį, neprieštarauja, kad byla dalyje dėl tėvystės nuginčijimo vaikų Danieliaus ir Jono būtų nutraukta ieškovui atsisakius nuo ieškinio.

7Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas prašė ieškinio netenkinti, nes tėvystės nuginčijimas prieštarauja mažamečio vaiko interesams.

8Ieškinys atmestinas.

9Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus gimimo įrašo (32 b. l.), civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo įrašo (31 b. l.), prašymo pripažinti tėvystę (30 b. l.) matyti, kad atsakovės sūnus R. J. gimė 2005 m. rugsėjo 5 d., vaiko pavardė į M. pavardę pakeista, duomenys apie vaiko tėvą R. M. įrašyti 2006 m. gegužės 5 d. bendru vaiko tėvo ir motinos pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, patvirtintu notariškai ir pateiktu civilinės metrikacijos įstaigai.

10Lietuvos Respublikos CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra leidžiama nuginčyti vaiko gimimo įraše nurodytus tėvo duomenis, jeigu manoma, kad toks vaiko kilmės nustatymas neatitinka tikrosios (biologinės) vaiko kilmės iš tėvo. Tokiu atveju ieškinyje ieškovas turi išdėstyti aplinkybes ir jas pagrįsti nurodytais įrodymais, jog gimimo akto įraše įrašytas asmuo nėra vaiko tėvas, taip pat nurodyti bei pagrįsti tokių aplinkybių sužinojimo laiką (CK 3.150 str. 1 d., 3.152 str. 1 d.). Atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo statuso apibrėžtumą, įstatyme nustatyta trumpa ieškinio dėl tėvystės nuginčijimo senatis. CK 3.152 str. 1 d. nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Pažymėtina, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo yra nustatytas specialus sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, kurio pradžia gali būti apibrėžiama dviem alternatyviais momentais: 1) kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše; 2) kada paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Pirmuoju atveju vienerių metų termino eiga prasideda nuo sužinojimo apie subjektinės tėvystės teisės pažeidimą (subjektinė tėvystės teisė pažeidžiama įrašu, bet apie teisės pažeidimą ir apie įrašą ne visada sužinoma tuo pačiu metu). Antruoju atveju senaties termino eigos pradžia yra diena, kai asmeniui, kuris kreipiasi į teismą, paaiškėjo aplinkybių, leidžiančių teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Tokių teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, aiškinimo ir taikymo nuostatų laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-02-19 nutartis Nr. 3K-3-246/2003, 2007-01-31 nutartis Nr. 3K-3-9/2007 ir kt.). Vienerių metų terminas gali būti atnaujinamas ir pažeistoji teisė ginama, jeigu terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK1.131 straipsnio 2 dalis).

11Byloje nėra ginčo, kad ieškovas duomenis apie vaiko tėvą, įrašytus R. M. gimimo įraše ir liudijime žinojo nuo įrašo padarymo dienos, nes tokie įrašai, esant šalims nesusituokus, buvo įrašyti bendru ieškovo ir atsakovės pareiškimu. Teisme ieškovas pripažino, kad jis pateikdamas prašymą pripažinti teįvystę žinojo, kad Ruslanas yra ne jo vaikas. Ieškovas nuo 2006 m. gegužės 6 d. niekieno neverčiamas, savo apsisprendimu tapo vaiko tėvu, žinodamas, kad jis nėra biologinis vaiko tėvas, bendravo su juo kaip su sūnumi, kuris ieškovą visą laiką laikė savo tėvu. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovas per aštuonerių metų laikotarpį nesiėmė jokių priemonių savo subjektinėms teisėms ginti ir neginčijo faktinės tėvystės. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad senaties terminas ieškiniui dėl tėvystės nuginčijimo prasidėjo dar 2006 m. gegužės 5 d. ir šiuo atveju jis yra praleistas. Ieškovas šios aplinkybės nepaneigė jokiais įstatymo leistinais įrodymais. Taigi, būtent nuo tos datos prasidėjo ieškovo sužinojimo apie subjektinės tėvystės teisės pažeidimą vienerių metų termino eiga. Į teismą su ieškiniu dėl tėvystės nuginčijimo ieškovas kreipėsi tik 2014 m. spalio 15 d., t. y. jis praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą (CK 3.152 str. 1 d.). Ieškovas atnaujinti praleistą terminą neprašė, svarbių priežasčių, kurių pagrindu ieškinio senaties terminas galėtų būti atnaujintas, nenurodė.

12Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1,131 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 1.132 straipsnio 1 dalyje numatytas toks pagrindas ieškiniui dėl tėvystės nuginčijimo atmesti. Kadangi ieškovas aštuonerius metus žinojo, jog jis yra įrašytas vaiko tėvu, ir šio įrašymo neginčijo nustatytu ieškinio senaties terminu, todėl jo ieškinys atmestinas.

13Be to, pažymėtina ir tai, kad tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse yra ne kartą pažymėjęs, kad bylose dėl tėvystės nuginčijimo būtina vadovautis tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str., LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Taigi, kaip ir kiekvienas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis ir interesais, senaties termino kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo klausimas turi būti sprendžiamas prioritetiškai atsižvelgiant į vaiko interesus – būtina įvertinti, ar galimas tėvystės nuginčijimas konkrečiu atveju nepažeis vaiko interesų.

14Iš šalių paaiškinimų darytina išvada, kad beveik nuo Ruslano gimimo yra susiformavę ieškovo ir Ruslano kaip tėvo ir sūnaus santykiai, nes, kaip nurodė šalys, ieškovas su atsakove ir jos sūnumi kartu gyvena nuo 2005 m. lapkričio mėnesio. Vaikas pripažįsta ir laiko ieškovą savo tėvu, kuris augino jį ir auklėjo, išlaikė jį. Ieškovui ir atsakovei gyvenant santuokoje yra gimę dar du vaikai, Ruslano broliai, su kuriais Ruslanas kartu gyvena ir auga. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tėvystės nuginčijimas neatitiktų vaiko interesų, nuginčijus ieškovo tėvystę, R. M. liktų be tėvo, pasikeistų jo žinoma objektyvi tikrovė, susiformavusi per aštuonerius metus, kad R. M. yra jo tėvas. Tokiu būdu būtų pažeisti vaiko interesai, padaryta žala vaikui dėl atsakovo negarbingo elgesio vaiko atžvilgiu, nes jis, žinodamas, kad nėra vaiko biologinis tėvas, sutiko būti jo tėvu, pašlijus santykiams su vaiko motina, tokį savo sutikimą siekia paneigti vieninteliu tikslu – išvengti vaiko išlaikymo.

15Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos ekspertizės akto (51 b. l.) matyti, kad ieškovas R. M. yra vaikų D. M., gimusio 2010 m. gruodžio 26 d., ir J. M., gimusio 2012 m. birželio 24 d., tėvas. Ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje dėl įrašų apie jį vaikų D. M. ir J. M. gimimo įrašuose ir gimimo liudijimuose priimtinas, nes jis neprieštarauja šalių, jų vaikų teisėms ir teisėtiems interesams, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

16Kadangi ieškovas ir atsakovė yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei (13-14, 62-63 b. l.), todėl šios išlaidos iš jų nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 14 p., 96 str. 4 d.)

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.131 straipsnio 1 dalimi, 3.152 straipsnio 1 dalimi, CPK 263-270 straipsniais, 293 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

18R. M. ieškinį dalyje dėl pripažinimo negaliojančiais duomenis (įrašus) Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje ir jų pagrindu išduotame gimimo liudijime apie tai, kad jis, R. M., yra vaiko R. M., gimusio 2005 m. rugsėjo 5 d., tėvas, o šis vaikas yra jo sūnus, atmesti

19Bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiais duomenis (įrašus) Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje ir jų pagrindu išduotuose gimimo liudijimuose, kad jis, R. M., yra vaikų J. M., gimusio 2012 m. birželio 24 d., ir D. M., gimusio 2010 m. gruodžio 26 d., tėvas, o šie vaikai yra jo sūnūs, nutraukti.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. M.... 3. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančius duomenis (įrašus) Kelmės rajono... 4. Patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais duomenis (įrašus)... 5. Ieškovas paaiškino, kad su atsakove gyveno kartu, vedė bendrą ūkį nuo... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad sūnus Ruslanas buvo... 7. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas prašė ieškinio... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos... 10. Lietuvos Respublikos CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra... 11. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas duomenis apie vaiko tėvą, įrašytus R. M.... 12. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 13. Be to, pažymėtina ir tai, kad tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai... 14. Iš šalių paaiškinimų darytina išvada, kad beveik nuo Ruslano gimimo yra... 15. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos serologijos ir DNR laboratorijos... 16. Kadangi ieškovas ir atsakovė yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.131 straipsnio 1 dalimi, 3.152... 18. R. M. ieškinį dalyje dėl pripažinimo negaliojančiais duomenis (įrašus)... 19. Bylą dalyje dėl pripažinimo negaliojančiais duomenis (įrašus) Kelmės... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...