Byla eAS-82-556/2018
Dėl sprendimų panaikino ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikino ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir Sąjunga) padavė skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2017 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. 3R-211(AG-209/01-2015); 2) panaikinti Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir CPVA) projekto paraiškos Nr. NOR-LT10-VRM-01-006 naudos ir kokybės vertinimą kaip nepagrįstą; 3) įpareigoti atsakovą atlikti naują vertinimą, dalyvaujant kompetentingam kultūros paveldo vertybių restauravimo specialistui; 4) įpareigoti atsakovą skirti 150 000 Eur finansavimą pareiškėjo projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006; 5) pratęsti (atnaujinti) projekto pradžios vykdymo ir užbaigimo terminus, projekto įgyvendinimui suteikiant 7 mėnesių laikotarpį, nes dėl skundo nagrinėjimo finansavimas gali būti skirtas vėliau, nepaliekant laiko vykdyti projektą; 6) jei paaiškėtų, kad projekto įvertinimas iš naujo ir finansavimo skyrimas pagal Europos ekonominės erdvės gebėjimų stiprinimo programą LT-10 yra nebeįmanomas dėl pasibaigusios minėtos programos, iš atsakovo priteisti 150 000 Eur žalos atlyginimą. Pareiškėjas prašė taikyti ir reikalavimo užtikrinimo priemonę – areštuoti atsakovo lėšas (150 000 Eur). Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundą teismui paduoti.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. nutartimi pareiškėjo prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą netenkino ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Taip pat nutarė, minėtai nutarčiai įsitesėjus, grąžinti pareiškėjui jo sumokėtą 22,50 Eur žyminį mokestį.

8Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą tenkino, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. nutartį ir atnaujino pareiškėjui terminą skundui paduoti, o skundo priėmimo klausimą perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2017 m. gruodžio 19 d. skundo trūkumams pašalinti.

11Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas teismo prašo įpareigoti atsakovą skirti 150 000 Eur finansavimą jo projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006, t. y. reiškia reikalavimą, kurio nereiškė VAGK. Teismo vertinimu, pareiškėjas prašo, kad teismas tiesiogiai vykdytų viešojo administravimo funkcijas, kurias vykdo CPVA ar kitos institucijos, kurios nustato tokių projektų vykdymo ir finansavimo sąlygas ir kurios teisės aktais įpareigotos priimti sprendimus dėl projektų finansavimo. Teismas konstatavo, kad toks reikalavimas negali būti administracinės bylos dalyku, kadangi teismas negali teismo sprendimo rezoliucine dalimi kategoriškai įpareigoti viešojo administravimo instituciją (šiuo atveju – CPVA) atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti konkretų sprendimą. Teismas išaiškino, kad pareiškėjas patikslintame skunde neturėtų reikšti šio reikalavimo.

12Teismas taip pat pastebėjo, kad pareiškėjo reikalavimas iš atsakovo priteisti 150 000 Eur žalos atlyginimą tuo atveju, jei paaiškėtų, kad projekto įvertinimas iš naujo ir finansavimo skyrimas pagal Europos ekonominės erdvės gebėjimų stiprinimo programą LT-10 yra nebeįmanomas dėl pasibaigusios minėtos programos, nėra konkretus ir aiškus, kadangi yra sąlyginis. Todėl teismas pabrėžė, kad pareiškėjas, formuluodamas skundo dalyką, turėtų atsižvelgti į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir patikslintame skunde konkrečiai suformuluoti skundo dalyką.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą laikė nepaduotu. Taip pat nutarė, minėtai nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui jo sumokėtą 22,5 Eur žyminį mokestį.

14Teismas konstatavo, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų nustatytu terminu nepašalino, nors pareiškėjui buvo išaiškintos skundo trūkumų nepašalinimo pasekmės. Todėl teismas pripažino, kad yra pagrindas pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu.

15III.

16Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Pareiškėjas nurodo, kad iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nutarties matyti, jog teismas neprašė patikslinti ketvirtąjį skundo reikalavimą (t. y. įpareigoti atsakovą skirti 150 000 Eur finansavimą projektui Nr. NOR-LT10-VRM-01-006), o šeštąjį skundo reikalavimą (t. y., jei paaiškėtų, kad projekto įvertinimas iš naujo ir finansavimo skyrimas pagal Europos ekonominės erdvės gebėjimų stiprinimo programą LT-10 yra nebeįmanomas dėl pasibaigusios minėtos programos, iš atsakovo priteisti 150 000 Eur žalos atlyginimą) laikė sąlyginiu, tačiau nekonstatavo, kad reikalavimas yra neaiškus. Tai reiškia, kad teismui pateikti ketvirtas ir šeštasis reikalavimai buvo visiškai aiškūs ir konkretūs, todėl pareiškėjas nesutinka, kad reikia konkretizuoti skundo dalį dėl minėtų reikalavimų. Pareiškėjo nuomone, teismas dėl abiejų minėtų reikalavimų gali priimti vieną iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų sprendimų. Pareiškėjas pabrėžia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas neįvertino, jog skundo reikalavimus jau išnagrinėjo VAGK (išskyrus ketvirtąjį reikalavimą), todėl nėra pagrindo keisti reikalavimus, kurie jau buvo išnagrinėti išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka.

18Pareiškėjas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio 2017 m. gruodžio 22 d. nutartimi nepagrįstai visas skundas buvo laikytas nepaduotu, nors teismas jokių trūkumų dėl skundo pirmojo, antrojo, trečiojo ir penktojo reikalavimų nenustatė. Be to, pareiškėjo nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog Sąjunga negali prašyti įpareigoti skirti finansavimą (ketvirtasis skundo reikalavimas), kadangi tokio reikalavimo nereiškė VAGK. Pareiškėjas pabrėžia, kad minėtam reikalavimui nėra nustatyta jokia privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo tvarka, terminas dėl reikalavimo nėra praleistas, o Sąjunga turi teisę viename skunde apjungti kelis reikalavimas, įskaitant alternatyvius, nes visi reikalavimai yra nagrinėtini vienoje byloje, vadovaujantis teisminio nagrinėjimo prioriteto principu.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 9 straipsnio 2 dalies, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutartyje neįvardyta, kurio iš ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nurodyto teisinio reguliavimo pareiškėjas nesilaikė, todėl įpareigojimas pašalinti skundo trūkumus laikytinas teisiškai nepagrįstu.

24Teisminės gynybos besikreipiantis asmuo pats apsisprendžia, kokius reikalavimus turi reikšti, o teismo pareiga – juos išnagrinėti bei priimti vieną iš sprendimų, numatytų ABTĮ 88 straipsnyje.

25Ginčo reikalavimai (kurių atžvilgiu nustatytas trūkumų šalinimas) pakankamai aiškūs bei konkretūs ir atitinka nuostatas, įtvirtintas ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 8 punktuose, todėl, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, nebuvo pagrindo sprendimui dėl trūkumų šalinimo, kas suponuoja nutarties naikinimą ir skundo priėmimo klausimo nagrinėjimą iš naujo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą patenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė atskirąjį... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. lapkričio 21 d.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nutartimi... 11. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas teismo prašo įpareigoti atsakovą... 12. Teismas taip pat pastebėjo, kad pareiškėjo reikalavimas iš atsakovo... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 22 d. nutartimi... 14. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo... 15. III.... 16. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga padavė atskirąjį... 17. Pareiškėjas nurodo, kad iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 18. Pareiškėjas pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio 2017 m. gruodžio... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 22. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ 9... 23. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutartyje... 24. Teisminės gynybos besikreipiantis asmuo pats apsisprendžia, kokius... 25. Ginčo reikalavimai (kurių atžvilgiu nustatytas trūkumų šalinimas)... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą patenkinti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....