Byla A-438-946-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus dailės akademijai, ISM vadybos ir ekonomikos universitetui, Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Mykolo Romerio universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui ir Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB (toliau – ir pareiškėjas) su skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir ŠMM, Ministerija) Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą; panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais; įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina iki 6 650 000 Lt sumą.

5Nurodė, kad ŠMM, vadovaudamasi Bendrąja nacionaline kompleksine programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (toliau – ir Aprašas), paskelbė išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – ir Išankstinis kvietimas) pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“. Pareiškėjas pateikė valstybės projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinio mokslo ir studijų centro sukūrimas“ (toliau – ir Projektas) aprašymą. ŠMM 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. SR - 4133 „Dėl Valstybės projekto aprašymo, pateikto pagal išankstinį kvietimą teikti valstybės projektų aprašymus“ (toliau – ir Raštas) pareiškėjas buvo informuotas, kad jo Projektas, pateiktas pagal Išankstinį kvietimą, įvertintas 63 balais bei, kad 2012 m. rugpjūčio 8 d. Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetas priėmė sprendimą, neužtenkant finansavimo lėšų, finansuoti projektus, surinkusius 65 ir daugiau balų, o pareiškėjo pateiktą projektą įtraukti į rezervinį projektų sąrašą. Mano, kad ŠMM nepagrįstai neįtraukė pareiškėjo Projekto į valstybės projektų sąrašą. Vertinant 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokolo turinį, sprendimas dėl konkursinio balo padidinimo nuo 40 iki 65 nebuvo priimtas. ŠMM nesilaikė išankstiniame kvietime nustatytų projektų vertinimo sąlygų, Išankstinio kvietimo sąlygos ir jų pakeitimai turi būti viešai skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. kaip nustatyta Apraše. ŠMM, skelbdama išankstinį kvietimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo, šiame kvietime turi nurodyti visą būtiną informaciją, įskaitant ir atrankos kriterijus. Išankstinis kvietimas ir jo sąlygos, taip pat kvietimo sąlygų pakeitimas turi būti viešai paskelbti Taisyklių 131 ir 26 punktuose ir Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Ministerija, teikdama Išankstinį kvietimą, nurodė, jog projektas privalo surinkti ne mažiau kaip 40 balų. ŠMM 2012 m. rugpjūčio 23 d. rašte nurodyta, kad 2012 m. rugpjūčio 8 d. Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetas priėmė sprendimą, neužtenkant finansavimo lėšų, finansuoti projektus, surinkusius 65 ir daugiau balų. Minimalaus balo padidinimas neabejotinai yra esminė sąlyga Taisyklių 131 punkto prasme, kadangi turėjo įtakos paraiškų vertinimo rezultatams ir dėl pakeisto minimalaus balo pareiškėjo pateiktas Projektas nebuvo pasiūlytas įtraukti į valstybės projektų sąrašą. Protokole nėra įtvirtintas sprendimas, neužtenkant finansavimo lėšų, finansuoti projektus, surinkusius 65 ir daugiau balų. Komiteto sprendimu nebuvo nuspręsta keisti konkurso sąlygų, apie tai nepaskelbta viešai, todėl Komitetas, vertindamas pateiktas paraiškas ir priimdamas sprendimą, turėjo vadovautis Išankstiniame kvietime nustatytomis projektų vertinimo taisyklėmis. Net jei ir būtų nustatyta, jog Komitetas buvo priėmęs sprendimą padidinti balų skaičių, tai apie tokį paskelbimą turėjo būti paskelbta laikantis Taisyklių 131 ir 26 punktų, Aprašo 20 punkto reikalavimų, t. y. paskelbiant „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. ŠMM apie Išankstinio kvietimo sąlygų pakeitimą nepaskelbė nustatyta tvarka, todėl Išankstinio kvietimo esminės sąlygos pakeitimas, net jei ir būtų pripažintas, yra negaliojantis, nes nepaskelbtas ir šiuo pakeitimu nebuvo galima vadovautis vertinant pareiškėjų projektus. ŠMM pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytus viešojo administravimo veiklos principus, kadangi sprendimą grindė negaliojančiu ir nepaskelbtu teisės aktu. Pripažinus aplinkybę, kad Ministerijos Išankstinio kvietimo sąlygų pakeitimas yra negaliojantis, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis Išankstinio kvietimo sąlygomis, kurios nustatė, kad minimalus įvertinimas turi būti 40 balų. Kadangi pareiškėjo Projektas buvo įvertintas 63 balais, todėl atitiko visas Išankstinio kvietimo sąlygas ir turėjo būti įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. Pažymėjo, kad net keturių pretendentų į valstybės projektus įvertinimas skyrėsi labai nežymiai ir buvo nuo 63 iki 68 balų. Esant tokiems nežymiems skirtumams, nėra pagrįstas Ministerijos sprendimas pareiškėjo Projekto neįtraukti į valstybės finansuojamų projektų sąrašą remiantis tuo, kad visiems projektams nepakako finansavimo. Kaip matyti iš Protokolo turinio, visiems kitiems projektams, kuriuos nuspręsta įtraukti į valstybės projektų sąrašą, finansavimo suma buvo sumažinta ir nė vienas tiekėjas negavo maksimalios galimos (95 procentų) finansavimo sumos. Įvertinus labai nežymų balų skirtumą tarp 4 projektų, iš kurių 3 projektai buvo įtraukti į valstybės projektų sąrašą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principais, pareiškėjo prašymas turėjo būti įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. Ministerijos nurodyta aplinkybė, jog Projektas įtrauktas į rezervinį valstybės projektų sąrašą, neeliminuoja padaryto pažeidimo. Ministerija nurodė, jog visiems projektams trūksta finansavimo, todėl akivaizdu, kad Projekto įtraukimas į rezervinį valstybės projektų sąrašą tėra formalus veiksmas, kuris faktiškai nesudarys galimybės gauti finansavimą ir įgyvendinti projektą, juo labiau, kai pagal šią finansavimo programą finansavimo ir administravimo sutartys turi būti sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d. Atkreipė dėmesį, kad švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1394 (toliau – ir Įsakymas) 5 projektai buvo įtraukti į valstybės projektų sąrašą, tačiau šiame įsakyme nėra nurodyta, jog pareiškėjo projektas įrašomas į rezervinių projektų sąrašą. Ministras ar viceministras nėra priėmęs sprendimo dėl Projekto įtraukimo į rezervinį valstybės projektų sąrašą. Taigi administracinis sprendimas buvo priimtas Protokolu bei 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu. Ministerija kartu su Išankstiniu kvietimu taip pat paskelbė Projektų, skirtų Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklos „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ įgyvendinimui, svarbos vertinimo lentelę ir nurodymus vertintojams (Išankstinio kvietimo priedas Nr. 1, toliau – Vertinimo lentelė). Lentelės 1.1.1 punkte nurodyta, jog maksimalus 30 balų įvertinimas projektui skiriamas tada, kai bendro su užsienio universitetu struktūrinio akademinio padalinio valdyme dalyvaus užsienio universiteto atstovų ne mažiau kaip 20 procentų. Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, jog struktūrinio akademinio padalinio valdyme dalyvaus ne mažiau nei 20 procentų užsienio universiteto atstovų, todėl ši Projekto dalis turėjo būti įvertinta 30 balų. Lentelės 1.2.1 punkte nurodyta, jog maksimalus 20 balų įvertinimas projektui skiriamas tada, kai bendrame su užsienio universitetu struktūriniame akademiniame padalinyje užsienio universiteto pedagoginis ir mokslinis personalas sudarys ne mažiau kaip 30 procentų. Iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, kad iš 80 dėstytojų, net 36 dėstytojai bus paskirti iš užsienio universiteto, kas yra beveik 50 procentų, todėl akivaizdu, jog ši dalis taip pat turėjo būti įvertinta maksimaliu balu, skiriant 20 balų. Lentelės 1.3.1 punkte nurodyta, jog maksimalus 10 balų įvertinimas projektui skiriamas tada, kai bendrame struktūriniame akademiniame padalinyje numatomos vykdyti 4 ir daugiau studijų programų. Pareiškėjo pateiktame projekte numatyta, jog bus vykdomos 7 jungtinės studijų programos. Pagal lentelės 1.4.1 punktą pareiškėjo pasiūlymas vertintinas 0 balu, kadangi užsienio universitetas, su kuriuo kuriamas struktūrinis padalinys, nepatenka tarp 50 procentų geriausių Jungtinės Karalystė universitetų. Lentelės 2.1 punkte nurodyta, jog maksimalus 10 balų įvertinimas pagal šį kriterijų projektui skiriamas tada, kai pagrindžiamas projekto tikslingumas, aktualumas, aprašoma, koks numatomų veiklų ryšys su projektinės idėjos tikslu. Pareiškėjas Projekto aprašymo 3 punkte, dalyje „Pagrindinis Centro tikslas“, Projekto priede Nr. 2, II dalyje „Tikslai ir uždaviniai“, taip pat kituose punktuose ir dokumentuose išsamiai paaiškino ir aprašė Projekto tikslingumą, naujų studijų programų poreikį ir jų praktinę naudą, išdėstė, kaip numatytos Projekto veiklos yra susijusios su Projekto tikslais ir jų pasiekimu. Išankstinio kvietimo pagrindinis uždavinys – didinti Lietuvos universitetų infrastruktūrinį patrauklumą/konkurencingumą, skatinti bendrų padalinių su užsienio universitetais atsiradimą. Remiama veikla – studijų ir MTEP proceso vykdymui skirtos materialinės bazės kūrimas, atnaujinimas (naujų pastatų statyba, senų pastatų (patalpų) rekonstrukcija, pritaikymas laboratorijų reikalavimams) ir MTEP bei studijų procesui reikalingos įrangos įsigijimas ir įdiegimas. Pareiškėjo pateiktame valstybės projekto aprašyme yra nurodyta, jog projektu siekiama sukurti jungtinį Kingstono universiteto (Londonas, Didžioji Britanija) ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslo ir studijų centrą ir jo funkcionavimui reikalingą materialinę bazę (tikslas – išplėtoti Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinį mokslo ir studijų centrą bei padidinti konkurencingumą). Šis projekto tikslas tiesiogiai atitinka prieš tai minėtą kvietimo pagrindinį uždavinį, nes yra planuojamas įkurti bendras su užsienio universitetu padalinys bei siekiama didinti pareiškėjo infrastruktūrinį patrauklumą ir konkurencingumą. Projektu yra siekiama didinti pareiškėjo mokslo ir studijų efektyvumą bei konkurencingumą, perimti gerąją patirtį, kompetencijas ir panaudoti kompleksinei mokslo ir studijų plėtrai mokslui imliuose ūkio sektoriuose, vystant prioritetines socialinių ir humanitarinių mokslų kryptis ir įgyvendinant humanitarinių ir socialinių bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų nacionalinių kompleksinių programų tikslus ir uždavinius. Projekte numatomos įgyvendinti veiklos atitinka kvietime nurodytą remiamą veiklą ir aprašo reikalavimus: numatoma patalpų rekonstrukcija ir pritaikymas socialinių, kūrybinių ir kultūrinių industrijų mokslo ir studijų plėtrai bei mokslo ir studijų poreikiams reikalingos įrangos ir baldų įsigijimas. Šios veiklos tiesiogiai siejasi su projektinės idėjos tikslu – išplėtoti Kingstono universiteto ir pareiškėjo Jungtinį mokslo ir studijų centrą bei padidinti konkurencingumą. Planuojamo įkurti Jungtinio mokslo ir studijų centro tikslas – plėtoti socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir studijų sritis, siūlant naujas veikliojo mokymosi principu pagrįstas studijų programas bei įgyvendinant bendrus mokslinių tyrimų projektus. Kartu su valstybės projekto aprašymu pateiktame Jungtinio mokslo ir studijų centro perspektyviniame veiklos plane yra detaliai išvardinti artimiausių penkerių metų planai pradėti vykdyti konkrečiai įvardintas jungtines studijų programas, vykdyti mokslinių tyrimų projektus, parengti veiklai 2,3 tūkst. kv. m patalpas. Tai tiesiogiai atitinka kvietimo pagrindinį uždavinį didinti universiteto konkurencingumą. Todėl, pareiškėjo nuomone, ši projekto dalis taip pat turėjo būti vertinama didžiausiu balu – 10. Ministerija nenurodė, kodėl įvertinimui pagal 2.1 punktą buvo skirta 0 balų ir kas lėmė tokį įvertinimą. Lentelės 3.1 punkte nurodyta, jog maksimalus 10 balų įvertinimas pagal šį kriterijų projektui skiriamas tada, kai pagrindžiamas preliminarus projekto biudžetas, jo pagrindiniai skaičiavimo būdai. Pareiškėjas Projekto perspektyvinio veiklos (plėtros) plano priede Nr. 1, Projekto priede Nr. 3 „Preliminarus biudžetas ir skaičiavimo pagrindimas“ detalizavo, kam ir kokios pinigų sumos bus reikalingos (dėstytojų atlyginimai, baldų pirkimas, patalpų rekonstrukcija ir kt.), nurodė, jog biudžetas buvo paskaičiuotas, vadovaujantis trečiųjų asmenų teikiamais viešais komerciniais pasiūlymais, informacija prieinama internete, bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2012 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas ir kt. Taigi pareiškėjas pagrindė preliminarų biudžetą, jo dydį ir kainų paskaičiavimą, ir už šią dalį projektui turėjo būti paskirta 10 balų. Ministerija pagal šį vertinimo kriterijų Projektą įvertino 3 balais, tačiau taip pat nenurodė, kas lėmė tokį įvertinimą. Taigi pareiškėjo Projektas turėjo būti įvertintas bendra 80 balų suma, tačiau Ministerija Projektą įvertino tik 63 balais. Pažymėjo, kad kriterijai, nurodyti prieš tai minėtos lentelės 1.1.1–1.1.4 punktuose, yra objektyvūs, todėl akivaizdu, jog vien pagal šiuos kriterijus pareiškėjo pasiūlymas turėjo būti įvertintas 60 balų. Kriterijai nurodyti lentelės 2.1 ir 3.1 punktuose yra vertinamojo pobūdžio ir pasižymi subjektyvumu. Tačiau subjektyvus vertinimas negali būti grindžiamas visiška veiksmų laisve ir interpretacija, turi būti motyvuotas. Tačiau įvertinus pareiškėjo atitinkamas pasiūlymo dalis nėra pagrindo daryti išvadą, kad iš 20 balų pareiškėjo Projekto atitinkamos dalys galėjo būti įvertintos vos 3 balais, kadangi pateiktas aprašymas ir detalizavimas pagal šiuos kriterijus yra išsamus, pagrįstas, todėl galėjo ir turėjo būti skiriamas didžiausias balas. Netinkamas Projekto įvertinimas lėmė, jog šis nepateko į pagrindinį valstybės projektų sąrašą ir šiam Projektui faktiškai nebus suteiktas finansavimas. Taigi neteisėti Ministerijos veiksmai pažeidė pareiškėjo teises. Pareiškėjo projektą vertino darbo grupė, sudaryta iš Ministerijos specialistų, kurie savo įvertinimus perdavė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslų ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui, o pastarasis pritarė įvertinimui Protokolu. Ministerija nepateikė nei teismui, nei pareiškėjui 2012 m. liepos 11 d. ministro įsakymu Nr. V-1114 sudarytos darbo grupės kiekvieno nario arba visos darbo grupės surašytų vertinimo motyvų ir argumentacijos pagal kiekvieną kriterijų. Taigi darbo grupė neatliko išsamaus ir objektyvaus vertinimo, nemotyvavo, kodėl reikalavimams, išdėstytiems lentelės 2.1 ir 3.1 punktuose buvo atitinkamai paskirta 0 ir 3 balai, todėl toks įvertinimas naikintinas.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad tiek Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė, tiek Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetas yra sudaryti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais – atitinkamai 2012 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-1114 ir 2009 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-1229. Tačiau nė vienas iš šių subjektų nėra viešojo administravimo subjektas ir nėra įgaliotas atlikti viešojo administravimo veiksmus – nepriima nei administracinių aktų, nei sprendimų. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė buvo įsakymu įpareigota įvertinti projektų aprašymus ir pateikti išvadas Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui. Tai reiškia, kad jie neturėjo teisės ir nepriėmė atskiro administracinio akto ar sprendimo, kuriam galėtų būti taikomas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ir kuris galėtų būti skundžiamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą. Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetas pagal Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977, 11 punktą atlieka tik patariamąjį vaidmenį. Tai pabrėžiama ir 32 punkte. Taigi nėra priimamas nei sprendimas, nei administracinis aktas, nepaisant lingvistinės išraiškos posėdžio protokole - „nutarta finansuoti“, „nefinansuoti“, „įtraukti į rezervinių projektų sąrašą“. Nurodytieji veiksmai yra rekomendacija, tik išreikšti netinkamai, todėl šiuo atveju turėtų būti taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Sprendimas yra priimamas švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Pareiškėjo prašymas panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokolu Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą dėl finansuojamų projektų konkursinio balo padidinimo ir panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės atlikto projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto jungtinio mokslų ir studijų centro sukūrimas“ įvertinimą turėtų būti atmestas, nes pareikštas be pagrindo. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė atliko minėtu įsakymu – 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1114 – numatytus veiksmus, t. y. vertino projektų aprašymus ir pateikė išvadas Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui. Ministerijos veiksmai buvo teisėti – viskas buvo atlikta vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 8 punktu deleguota teise patvirtinto Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo III skyriuje numatytas procedūras. Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto veiksmai negali būti prilyginami Ministerijos veiksmams, tai tik išvados ir rekomendacijos, į kurias gali arba atsižvelgti, arba neatsižvelgti švietimo ir mokslo ministras, pasirašydamas įsakymą. Šiuo atveju buvo atsižvelgta ir buvo priimtas sprendimas įtraukti atrinktus projektus į Valstybės projektų sąrašą. Nebuvo sudaromas naujas sąrašas, bet papildomas jau egzistuojantis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2‑1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ (kartu su 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-418) – Valstybės projektų sąrašas, kuriame jau buvo 10 projektų. Todėl Valstybės projektų sąrašas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1394 buvo papildytas 5 naujais projektais, atrinktais iš jau minėto Išankstinio kvietimo, pasiūlytais Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir rekomenduotais Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto. Tiek Išankstiniame kvietime teikti valstybės projektų aprašymus pagal Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ buvo numatyta, kad „iš Išankstiniame kvietime pateiktų projektų idėjų atrinkta geriausia(-ios) idėja(-os), kuri(-ios) bus įtraukta(-os) į valstybės projektų sąrašą“, tiek ir jau minėto Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo 33.3 punkte nurodyta, kad „ir (arba) Valstybės projektai, kurie įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą, t. y. projektai kurie atitinka Aprašo nuostatas bei projektų vertinimo svarbos kriterijus, tačiau kuriems nepakanka išankstiniame kvietime numatytos sumos. Rezervinių projektų sąraše projektai išdėstomi prioritetine tvarka, nurodant preliminarią projektų vertę“. Tai leidžia manyti, kad remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bus atrinkta tiek geriausių projektų, kiek užteks turimų lėšų (t. y. 28 mln. Lt), o kiti bus įtraukti į rezervinių projektų sąrašą, kurio projektai bus finansuojami atsiradus papildomų lėšų ar jas sutaupius. Jokiu būdu tai nereiškia, kad, kaip nurodo pareiškėjas, šiam projektui faktiškai nebus suteiktas finansavimas. Nuolat vyksta veiksmų programų finansinis koregavimas, kai iš vienos priemonės lėšos perkeliamos į kitą priemonę ir šie veiksmai pagal galiojančius teisės aktus gali būti atliekami iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas netinkamai taiko Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymą. Išankstinio kvietimo dokumentai nėra teisės aktai ir pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles jie vadinami kvietimo teikti paraiškas dokumentais. Todėl jiems taikomas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punktas. „Informaciniuose pranešimuose“ Išankstinio kvietimo dokumentai skelbiami, nes to reikalauja Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo 20 punktas. Vykdant Išankstinį kvietimą, buvo gautos 7 paraiškos. Paraiškų vertinimo metu buvo vertinama, kaip pateiktos projektinės idėjos atitinka Išankstinio kvietimo svarbos kriterijus ir jų vertinimo aspektus. Vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Projektų, skirtų Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklos „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ įgyvendinimui, svarbos vertinimo lentele ir nurodymais vertintojams, kurie yra Išankstinio kvietimo pagal Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ 1 priedas, paskelbtas „Informaciniuose pranešimuose“. Todėl pareiškėjo skunde nurodytas prašymas įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą yra nepagrįstas. Be to, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-1114 „Dėl valstybės projektų aprašymų vertinimo grupės sudarymo“ patvirtinta Darbo grupė buvo iš skirtingų sričių specialistų sudaryta kompetentinga institucija, kuri turėjo įvertinti valstybės projektų aprašymus, gautus pagal Išankstinį kvietimą ir savo išvadas pateikti Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui (toliau – ir Komitetui). Šį darbą Darbo grupė atliko, jokių skundų ar pretenzijų niekas neturėjo, todėl Darbo grupės rekomendacijos perduotos Komitetui. Jei procedūros eigoje būtų kilę kokių nors klausimų apie Darbo grupės narių kompetenciją (ar jos nebuvimą), viešųjų ir privačių interesų susikirtimą, skaidrumo trūkumą ar pan., šie klausimai būtų buvę iškart ir išspręsti. Tačiau pareiškėjas tik praėjus kuriam laikui pateikė skundą, kad, jo subjektyviu manymu, paraiška nebuvo įvertinta tokiais balais, kurie galėtų užtikrinti, kad projektas būtų įtrauktas į valstybės projektų sąrašą ir būti finansuojamas. Pareiškėjas ignoruoja faktą, kad Išankstiniame kvietime buvo nurodyta, jog buvo atrinkta tik geriausia(-sios) idėja(-os), kuri(-ios) bus įtraukta(-os) į valstybės projektų sąrašą. Vien ši nuostata aiškiai nurodo, kad nebus finansuojami visi projektai, o sudaryta Darbo grupė atrinks tik geriausius iš jų. Pareiškėjo projektas nebuvo įvertintas kaip geriausias, todėl buvo pasiūlyta įtraukti jį į rezervinių projektų sąrašą (kuriame projektai laukia, kol atsiras papildomų lėšų juos finansuoti). Taigi pareiškėjo prašymas panaikinti jo įtraukimą į rezervinį sąrašą ir panaikinti įvertinimą turėtų būti atmestas, nes pareikštas be pagrindo. Dėl prašymo įpareigoti papildyti Ministeriją valstybės projektų sąrašą pareiškėjo projektu nurodo, kad buvo atrinkti 5 geriausi projektai, tačiau jie nesulaukė visos prašomos lėšų sumos, nes Išankstiniame kvietime numatytos 28 mln. Lt sumos neužteko. Todėl pareiškėjo prašymas įtraukti jo projektą į valstybės projektų sąrašą pilna apimtimi – t. y. 6 650 000,00 Lt – pažeistų kitų, jau atrinktų kaip geresnių projektų vykdytojų teises ir teisėtus interesus, nes jų projekto lėšų sumos buvo sumažintos ir patys projektų vykdytojai turės prisidėti daugiau savo įnašu, norėdami įvykdyti projektą taip, kaip numatyta paraiškoje. Toks pareiškėjo prašymas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų ir turėtų būti atmestas.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – ir CPVA) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė dėl jo spręsti teismo nuožiūra.

9Nurodė, kad ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sprendimų, priimtų vykdant Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, (toliau – ir Atsakomybės taisyklės) 7.2.7 punkte pavestas viešojo administravimo funkcijas sudaryti ir tvirtinti valstybės projektų sąrašus. Šios funkcijos yra aprašytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d nutarimu Nr. 1443, II skyriuje „Projektų planavimas“. CPVA pagal jai pavestas funkcijas valstybės projektų planavimo funkcijų nevykdo, o atlieka ministerijų ir kitų valstybės institucijų suplanuotų (pagal sudarytus ir patvirtintus valstybės projektų sąrašus) valstybės projektų vertinimą, bei patvirtina, kad suplanuoti valstybės projektai atitinka konkrečiai priemonei taikytinus Veiksmų programų stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus, taip pat nustatytas projektų finansavimo sąlygas, Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas (Atsakomybės taisyklių 10.2.4 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju nėra skundžiami CPVA veiksmai ar neveikimas, prašo sprendimą priimti savo nuožiūra.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė dėl jo spręsti teismo nuožiūra.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu bylos dalį dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtinto sprendimo įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais panaikinimo, nutraukė, o kitą pareiškėjo skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo teiginiai, jog Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės išvados ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto rekomendacijos nėra administracinis aktas, sukeliantis tam tikras pasekmes, todėl negali būti administracinės bylos ginčo dalyku, yra pagrįsti. Kaip matyti iš minėtų Taisyklių ir Aprašo nuostatų, sprendimų dėl projektų, įgyvendinamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740 ir iš dalies pakeistos Europos Komisijos 2010 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. K(2010)1047, finansavimo priėmimo procedūra yra suskaidyta į du etapus, t. y. į Valstybės projektų planavimą ir atranką, atliekamą pagal Ministerijos patvirtintą Aprašą, kurio nuostatos reglamentuoja Valstybės projektų įrašymą į Valstybės projektų sąrašą, ir į Valstybės projektų sąrašą įrašytų projektų finansavimo vertinimą, kuris iš esmės atliekamas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Ministerijos – šiuo atveju pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ISAK-927. Pagal Aprašo 12 punkto nuostatas Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės išvados ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto rekomendacijos nėra galutinės, t. y. sprendimą dėl projekto įrašymo į Valstybės projektų sąrašą, priimdamas įsakymą dėl Valstybės projektų sąrašo tvirtinimo, papildymo ir pakeitimo, priima švietimo ir mokslo ministras, kuriam nei rekomendacijos, nei juo labiau išvados nėra privalomos, atitinkamai – tokie Ministerijos Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės išvados ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto veiksmai negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia materialinių teisių ir pareigų. Be to, toks aiškinimas pateikiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje dėl procedūrinio pobūdžio dokumentų (veiksmų) nepriskyrimo administraciniam teismui skųstinų administracinių aktų (veiksmų) kategorijai. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniais veiksmais, pareiškėjas šio nesutikimo argumentus gali pareikšti, kaip numato Aprašo 41 punkte, paduodamas skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą, kuomet būtų įvertinami ir tokie veiksmai bei jų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui.

14Taip pat nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo dalies, kurioje jis prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą. Kaip jau minėta, bendras Išankstinio kvietimo biudžetas yra 28 mln. Lt, tokio dydžio paramą numatyta skirti 5 projektams, švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V‑1394 papildžiusių Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-137 (2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-418). Atsižvelgiant į tai, kad švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1394, kuris Aprašo prasme yra galutinis sprendimas dėl Išankstiniame kvietime atrinktų projektų, tame tarpe – ir pareiškėjo, įrašymo į Valstybės projektų sąrašą, yra galiojantis, nenuginčytas, o skundą dalyje dėl jo panaikinimo pareiškėjas atsisėmė, juo paskirstytas visas Išankstinio kvietimo biudžetas, įpareigoti Ministeriją įrašyti į Valstybės projektų sąrašą projektą, kuriam nepakanka finansavimo, nėra galima, atitinkamai – kiti pareiškėjo skundo motyvai, susiję su jos projekto vertinimo neteisingumu, nėra reikšmingi.

15Skundo teiginiai, kad Ministerija, pažeisdama Taisyklių ir Aprašo reikalavimus, pakeitė Išankstinio kvietimo sąlygas, kadangi sprendimu finansuoti tik projektus, surinkusius 65 ir daugiau balų, padidino minimalų balų, kurį projektas ar projektai privalo surinkti vertinimo metu, skaičių nurodytą Išankstiniame kvietime, yra nepagrįsti. Išankstiniame kvietime buvo numatyta, kad projektas ar projektai vertinimo metu privalo surinkti ne mažiau kaip 40 balų. Ši sąlyga, kaip matyti iš į bylą pateiktų įrodymų, nebuvo keičiama: nė vieno Išankstiniame kvietime pateikto projekto, tame tarpe – ir pareiškėjo, nebuvo atsisakyta įtraukti į Valstybės projektų sąrašą dėl to, kad jis surinko mažesnį nei minimalų balų, nurodytų kvietime, skaičių. Tuo tarpu sprendimas įtraukti į Valstybės projektų sąrašą tik projektus, kurie surinko 65 ir daugiau balų, nekeičia sąlygos dėl minimalaus balų skaičiaus. Išankstiniame kvietime nebuvo nurodyta, kad bus finansuojami visi projektai, vertinimo metu surinkę minimalų ir didesnį balų skaičių – priešingai, čia buvo nurodoma, kad iš pateiktų projektų idėjų atrinkta geriausia idėja ar idėjos, todėl sprendimas finansuoti projektus, surinkusius ne mažiau 65 balų, nepažeidžia pareiškėjo, surinkusio 63 balus, teisių.

16III.

17Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą; panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. protokole Nr. ESPKD7-6 įtvirtintą sprendimą įvertinti pareiškėjo projektą 63 balais; įpareigoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti pareiškėjo projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina iki 6 650 000 Lt sumą.

18Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, suformuluotais skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai nurodyta, kad Ministerija nėra priėmusi jokio administracinio akto dėl pareiškėjo pateikto projekto, kuris galėtų būti skundžiamas teismui, todėl jis skundžia Ministerijos neveikimą.

19Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Nurodo, kad pareiškėjo teiginys, jog švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-1394 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo paskirtas finansavimas visiems kitiems Išankstinio kvietimo teikti valstybės projekto aprašymus pagal Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“ metu atrinktiems projektams, nesukūrė pareiškėjui teisių ir pareigų, todėl pareiškėjas jo neskundė, yra neteisingas. Kaip matyti iš Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 100 punkte, ministro įsakymu yra patvirtinamas sprendimas dėl projekto finansavimo. Atsižvelgiant į tai, kad kitiems projektams nurodytuoju įsakymu buvo paskirtas finansavimas ir išnaudota visa išankstiniame kvietime numatyta 28 mln. Lt suma, tai pareiškėjui siekiant, kad jam būtų paskirtas finansavimas 6 650 000 Lt, manytina, kad šis įsakymas turėjo įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Tačiau pareiškėjas minėto įsakymo neskundė.

21Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė naują teiginį dėl Ministerijos neveikimo. Mano, kad šis teiginys peržengia apeliacinio skundo ribas. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas patvirtino, jog Ministerija veikė teisėtai ir pagrįstai.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą papildyti valstybės projektų sąrašą ir įtraukti jo projektą į valstybės projektų sąrašą su projekto įgyvendinimui skirtina 6 650 000 Lt suma pažeistų trečiųjų suinteresuotų asmenų, kurių projektai atrinkti kaip geresni, teises ir teisėtus interesus.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybės projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinio mokslo ir studijų centro sukūrimas“ (toliau – Projektas) aprašymo, įvertinimo bei atsisakymo šį Projektą įrašyti į Valstybės projektų sąrašą.

27Byloje nustatyta, kad atsakovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m. gegužės 15 d. paskelbė išankstinį kvietimą Lietuvos universitetams pateikti iki 2012 m. birželio 26 d. valstybės projekto aprašymus pagal Programos veiklą „Viešosios technologijos ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose).

28Pareiškėjas 2012 m. birželio 26 d. atsakovui pateikė Valstybės projekto „Kingstono universiteto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Jungtinio mokslo ir studijų centro sukūrimas“ aprašymą, kurį atsakovo sudarytos struktūrinės institucijos – Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetas (toliau- Komitetas), savo posėdžiuose, atitinkamai įvykusiuose 2012 m. liepos 13 d. ir 2012 m. rugpjūčio 8 d., nusprendė pareiškėjo pateiktą Projektą įvertinti 63 balais (iš 100 galimų) bei įtraukti šį Projektą į rezervinių projektų sąrašą.

29Atsakovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. SR-4133, informavo pareiškėją apie minėtus Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės ir Komiteto priimtus sprendimus bei 2012 m. rugsėjo 26 d. priėmė įsakymą Nr. V-1394, kuriuo į Valstybės projektų sąrašą įrašė trečiųjų suinteresuotųjų asmenų - Vilniaus dailės akademijos, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, pateiktus atitinkamus projektus, kuriuos Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Komitetas, minėtuose posėdžiuose, įvertino 65 ir daugiau balų.

30Pareiškėjas nesutinka su jo Projekto atliktu įvertinimu bei nurodo, kad šis jo Projektas pagal sąlygas, kurios buvo nurodytos išankstiniame kvietime, turėjo būti įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Taip pat teigia, kad atsakovas be teisėto pagrindo padidino konkursinį Projektų balą nuo 40 iki 65 balų, nes išankstinio kvietimo sąlygose buvo nurodytas konkursinis Projektų balas – 40, o Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė ir Komitetas Projektus vertino pagal konkursinį balą – 65. Prašo įpareigoti atsakovą įtraukti jo Projektą į Valstybės projektų sąrašą.

31Aptartus teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 patvirtintas Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas ((toliau - Aprašas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 8 p.).

32Pagal Aprašo nuostatas Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupei yra pavesta atlikti valstybės projekto aprašymų vertinimą, o Ministerijos programos valdymo komitetui (byloje nagrinėjamu atveju - Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komitetui -Komitetui), pavesta atlikti valstybės projekto aprašymų atranką, kurią jis turi atlikti remdamasis Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupės išvadomis (Aprašo 28; 32p.).

33Aprašo 33 punkte nustatyta, kad „Ministerijos programos valdymo komiteto sprendime dėl Valstybės projektų aprašymų atrankos nurodomi:

3433.1. Valstybės projektai, kuriuos rekomenduojama įtraukti į Valstybės projektų sąrašą, nurodant preliminarią projektų vertę;

3533.2. ir (arba) Valstybės projektai, kuriuos rekomenduojama netraukti į Valstybės projektų sąrašą, išdėstant rekomendacijų motyvus;

3633.3. ir (arba) Valstybės projektai, kurie įtraukiami į rezervinių projektų sąrašą, t. y. projektai, kurie atitinka Aprašo nuostatas bei projektų vertinimo svarbos kriterijus, tačiau kuriems nepakanka išankstiniame kvietime numatytos sumos. Rezervinių projektų sąraše projektai išdėstomi prioritetine tvarka, nurodant preliminarią projektų vertę.“

37Iš šių Aprašo 33 punkto nuostatų matyti, kad Komiteto sprendimai teisinių pasekmių prasme yra dvejopo pobūdžio: 1. rekomendaciniai dėl valstybės projekto aprašymų įtraukimo arba neįtraukimo į Valstybės projektų sąrašą; 2. galutiniai dėl valstybės projekto aprašymų įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą, t.y, šio pobūdžio sprendimais, yra užbaigiama aptariama administracinė procedūra, bei sukuriamos atitinkamos subjektinės teisės asmenims, kurių atžvilgiu yra priimti šie sprendimai.

38Šią išvadą patvirtina ir Aprašo 12 ir 36 punktų nuostatos iš kurių matyti, kad švietimo ir mokslo ministrui pavesta priimti galutinį sprendimą (įsakymą) tik dėl atitinkamo projekto įrašymo į Valstybės projektų sąrašą bei nepavesta spręsti klausimų, susijusių su valstybės projekto aprašymų įtraukimu į rezervinių projektų sąrašą,

39Aprašo 35 punkte taip pat nustatyta, kad „Visi pareiškėjai, dalyvavę išankstiniame kvietime ir pateikę Valstybės projektų aprašymus, Ministerijos raštu informuojami apie Ministerijos programos valdymo komiteto sprendimą įtraukti arba netraukti jų pateiktą Valstybės projektą į Valstybės projektų sąrašą ir (arba) apie Ministerijos programos valdymo komiteto sprendimą įtraukti pateiktą Valstybės projektą į rezervinių projektų sąrašą. Raštą parengia ESPVS darbuotojas, o pasirašo Ministerijos viceministras pagal priskirtą administravimo sritį.“

40Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad byloje duomenų, apie tai, jog dėl pareiškėjo pateikto Projekto įtraukimo į rezervinių projektų sąrašą, atitinkamą sprendimą (įsakymą) būtų priėmęs ir švietimo ir mokslo ministras ar kitas valstybinio administravimo subjektas, nėra. Tai, kad išskyrus ginčijamą Komiteto sprendimą, nėra priimta kito sprendimo pareiškėjo atžvilgiu, pripažįsta ir atsakovas.

41Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad byloje ginčijamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos ir Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos valdymo komiteto 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. ESPKD7-6 įtraukti pareiškėją į rezervinių projektų sąrašą, Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo aspektu, yra tas valstybinio administravimo subjekto priimtas teisės aktas, kuris pareiškėjui sukėlė atitinkamas teisines pasekmes.

42Savo ruožtu tai lemia, kad šis Komiteto sprendimas, kaip administracinis teisės aktas, gali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

43Dėl paminėto priešingos šiuo klausimu pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos ir neteisingos, nes neatitinka aptarto teisinio reguliavimo nuostatų.

44Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo taip pat matyti, kad teismas padaręs neteisingą išvadą dėl ginčijamo Komiteto sprendimo statuso, byloje kilusio ginčo iš esmės nesprendė, o priėmė procesinio pobūdžio sprendimą – bylą dėl ginčijamo Komiteto sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo nutraukti. Toks pirmosios instancijos teismo sprendimas yra kliūtis ir apeliacinės instancijos teismui bylą išnagrinėti iš esmės visa apimtimi, nes priešingu atveju būtų suvaržyta proceso dalyvių teisė į visavertę apeliaciją (ABTĮ 141 str. 3 p.; 142 str. 1 d.). Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, bylą perduodant iš naujo nagrinėti tam pačiam teismui.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

46Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB (toliau – ir... 5. Nurodė, kad ŠMM, vadovaudamasi Bendrąja nacionaline kompleksine programa,... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimu į... 7. Nurodė, kad tiek Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupė, tiek... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau... 9. Nurodė, kad ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. sprendimu bylos... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo teiginiai, jog Valstybės... 14. Taip pat nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo dalies, kurioje jis prašo... 15. Skundo teiginiai, kad Ministerija, pažeisdama Taisyklių ir Aprašo... 16. III.... 17. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013... 18. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, suformuluotais skunde... 19. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti... 20. Nurodo, kad pareiškėjo teiginys, jog švietimo ir mokslo ministro 2012 m.... 21. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodė... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vytauto Didžiojo universitetas atsiliepime į... 23. Nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą papildyti... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybės projekto „Kingstono universiteto... 27. Byloje nustatyta, kad atsakovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 28. Pareiškėjas 2012 m. birželio 26 d. atsakovui pateikė Valstybės projekto... 29. Atsakovas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 2012 m.... 30. Pareiškėjas nesutinka su jo Projekto atliktu įvertinimu bei nurodo, kad šis... 31. Aptartus teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir... 32. Pagal Aprašo nuostatas Valstybės projektų aprašymų vertinimo darbo grupei... 33. Aprašo 33 punkte nustatyta, kad „Ministerijos programos valdymo komiteto... 34. 33.1. Valstybės projektai, kuriuos rekomenduojama įtraukti į Valstybės... 35. 33.2. ir (arba) Valstybės projektai, kuriuos rekomenduojama netraukti į... 36. 33.3. ir (arba) Valstybės projektai, kurie įtraukiami į rezervinių... 37. Iš šių Aprašo 33 punkto nuostatų matyti, kad Komiteto sprendimai teisinių... 38. Šią išvadą patvirtina ir Aprašo 12 ir 36 punktų nuostatos iš kurių... 39. Aprašo 35 punkte taip pat nustatyta, kad „Visi pareiškėjai, dalyvavę... 40. Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad byloje duomenų, apie tai, jog dėl... 41. Visa tai apibendrinus darytina išvada, kad byloje ginčijamas Lietuvos... 42. Savo ruožtu tai lemia, kad šis Komiteto sprendimas, kaip administracinis... 43. Dėl paminėto priešingos šiuo klausimu pirmosios instancijos teismo išvados... 44. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo taip pat matyti, kad teismas... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 46. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d.... 47. Nutartis neskundžiama....