Byla 2YT-27266-717/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant Andriui Pūkiui,

2dalyvaujant pareiškėjui V. A. S., a.k. ( - ) jo atstovui, advokatui Valteriui Aleknai,

3nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

5Pareiškėjas tremtinio teisinio statuso suteikimo tikslu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis negalėjo legaliai gyventi ir dirbti savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ) laikotarpiu nuo 1944 m. iki 1953 m.

6Pareiškėjas paaiškino, kad jis gimė ( - ). Jo mama dirbo prekyboje, o tėtis buvo kariškis – ulonas. Neužilgo po jo gimimo tėvai persikėlė gyventi į Vilnių. Tėtis pradėjo studijuoti Vilniaus universitete istoriją. Apie 1945 metus rusų okupacinės valdžios atstovai tėtį suėmė ir įkalino. Jam buvo pateiktas kaltinimas pagal RSFSR BK 58-1 straipsnio „a“ punktą, 58-11 straipsnį, kaltinant tarnavimu vokiečių armijos priešlėktuvinės gynybos dalinyje, dalyvavimu antisovietinės organizacijos veikloje. Tėtis 1945-10-23 buvo išvežtas į Vorkutlagą tolimesniam ikiteisminiam tyrimui. 1946-07-05 buvo nutarta tėtį paleisti iš įkalinimo. Jis grįžo į Lietuvą, mokėsi veterinarinėje mokykloje. Po to buvo ištremtas antrą kartą.

7Dar iki pirmą kartą suimant tėtį, mūsų šeima pajuto, kad tėtis yra sekamas, todėl tėvai stengėsi gyventi atskirai, slapstėsi. Jam teko gyventi pas tėvo ir mamos tėvus. Seneliai viešumoje stengėsi nepripažinti jo kaip anūko tam, kad nepaaiškėtų jo tikroji kilmė. Iš senelių jis su mama persikėlė į Klaipėdą. Ten mama ištekėjo, tačiau jie vis vien stengėsi likti nepastebėti. Kadangi jo patėvis buvo blogas, mama atvyko gyventi į Kauną, kurį laiką apsistojo D. šeimoje, o vėliau susirado atskirą būstą, Jie pastoviai gyvenamąsias vietas keitė dėl to, kad nebūtų susekti ir ištremti, nes mama žinojo, kad ji yra įtraukta į tremtinų asmenų sąrašą. Slapstėsi ir legaliai negalėjo gyventi vienoje vietoje iki 1955 metų.

8Dėl tremtinio teisinio statuso gavimo pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą, tačiau ten jam paaiškino, jog trūksta dokumentų, įrodančių apie jo slapstymąsi ir negalėjimo pastoviai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, patarė kreiptis į teismą, ką jis ir padarė.

9Suinteresuoto asmens Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Savo atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo tėvas B. S. buvo neteisėtai represuotas ir išbuvo laisvės atėmimo vietose nuo 1945-07-06 iki 1946-11-01 įrodo LR generalinės prokuratūros 2000-07-11 pažymėjimas Nr. 12-25-362. Pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs.

10Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovas į teismo posėdį taip pat neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Savo atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas pateikė įrodymą, kad jo tėvas buvo politinis kalinys, tikslu pareiškėjui suteikti tremtinio statusą, jam buvo pasiūlyta kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėjo tėvai yra: V. B. S. ir S. L. (b.l. 6). Mirties liudijime (b.l. 7) ir LR generalinės prokuratūros pažymėjime Nr. 12-25-362 (b.l. 8) nurodoma, kad B. S., gim. ( - ) buvo neteisėtai represuotas ir buvo laisvės atėmimo vietoje Komi respublikoje nuo 1945-07-06 iki 1946-11-01 [...] jis yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir atkuriamos visos jo teisės. Nors pareiškėjo tėvo vardai nesutampa su gimimo metrikų išraše nurodytu tėvo vardais „V.“ „B.“, laikytina, kad vardas „B.“ yra „B.“ vardo trumpinys. Kad gimimo metrikų išraše ir mirties bei Generalinės prokuratūros pažymėjime nurodytas asmuo yra tas pats asmuo liudija jo gimimo laikas - ( - ). Analogiški gimimo datos ir vietos duomenys yra nurodyti ir Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjime Nr. 1737-S (b.l. 14). Šiame pažymėjime įvardintas sulaikymo momentas tremties vieta sutampa su Generalinės prokuratūros pažymoje nurodytais faktais. Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjime taip pat nurodyta, kad S. B., M., gim. ( - ) antrą kartą buvo suimtas 1949-05-27, 1950-06-10 SSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nutarimu kaltintas antisovietine agitacija, už tai nubaustas 5 metams pataisos darbų lagerio, 1950-09-16 išvežtas į Kizellagą. B. S. mirė ( - ) (b.l. 7).

13Liudytojas A. D. paliudijo, kad pareiškėją jis pažįsta nuo 1945 metų, t.y. nuo to momento, kai pareiškėjas atsikėlė gyventi į Klaipėdą, Jo mama dirbo parduotuvėje. Klaipėdoje jie gyveno maždaug iki 1950 metų. Liudytojas žinojo pareiškėjo vardą, pavardę, tai kad jis neturi tėvo. Jie vaikai apie tai nekalbėjo, bet jo mama sakė, kad pareiškėjo tėvas slapstosi. Vėliau jis persikėlė gyventi į Kauną. Pareiškėjas su mama taip pat persikėlė gyventi į Kauną. Iki to laiko, kol jie susirado kur gyventi, pas juos buvo apsistoję apie 2-3 savaites laiko.

14Kad pareiškėjo tėvas B. (B.) S. negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje rodo nevienkartiniai jo suėmimai, tremtys, įkalinimai. Visuotinai žinoma aplinkybe galima laikyti aplinkybes, kai suimtųjų arba įkalintųjų asmenų šeimos nariai turėjo slapstytis, kad nebūtų ištremti. Šias aplinkybes patvirtina savo parodymais liudytojas A. D., kuris nurodė, kad pareiškėjas per palyginti neilgą laiko tarpą pakeitė kelias gyvenamąsias vietas, kad jo mama sakė apie slapstymąsi. Jis, būdamas vaikas, šių faktų gerai nesuvokė ir neįvertino. Tik vėliau sužinojo, kad pareiškėjas buvo priverstas keisti gyvenamąsias vietas dėl tėvo antisovietinio nusistatymo.

15Pareiškėjui 2000-08-28 LGGRT centro generalinės direktorės įsakymu Nr. 64 pripažintas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas kaip politinio kalinio šeimos nariui (b.l. 10).

16Pagal LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą tremtiniams prilygintais asmenimis pripažįstami bent vieno iš tėvų įkalinimo metu buvę nepilnamečiai politinių kalinių vaikai [...], jeigu šeima tuo metu negalėjo legaliai gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Pagal įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą tremtiniams prilygintais asmenimis pripažįstami asmenys, įrašyti į tremiamųjų sąrašus ir trėmimo metu pabėgę, pasislėpę arba kitaip išvengę trėmimo, jeigu jie trėmimo metu buvo nepilnamečiai arba pilnamečiai, tačiau toliau negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

17Pareiškėjas tėvo tremties metu buvo nepilnametis. Siekiant išvengti jo tremties jis buvo priverstas gyventi pas savo senelius, kitose vietose, mama vengė pripažinti jį sūnumi. Šie faktai rodo, kad pareiškėjas atitinka nurodytose įstatymo nuostatose apibrėžtą tremtinio statusą.

18Vadovaudamasis CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu teismas nustato faktus, turinčius juridinę reikšmę. Tokiu faktu gali būti pripažįstamas slapstymasis, siekiant išvengti tremties.

19Pareiškėjas kitokiu būdu negali gauti dokumentų, įrodančių aplinkybes, kad jis būdamas nepilnamečiu buvo priverstas slapstytis, kad išvengtų tremties, dėl to jo reikalavimas atitinka CPK 445 straipsnio nuostatas.

20Bylinėjimosi išlaidos, jų paskirstymas.

21Pareiškėjui buvo teikiama 100 procentų antrinė teisinė pagalba, todėl jis buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir nuo išlaidų už suteiktą teisinę pagalbą (b.l. 13).

22Iš pareiškėjo taip pat nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes jos neviršija CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, 448 straipsniais,

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti. Tremtinio teisinio statuso suteikimo tikslu pareiškėjui V. A. S., a.k. ( - ) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis negalėjo legaliai gyventi ir dirbti savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ) laikotarpiu nuo 1944 m. iki 1953 m.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjui V. A. S., a.k. ( - ) jo atstovui, advokatui Valteriui... 3. nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims: Lietuvos gyventojų genocido ir... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Pareiškėjas tremtinio teisinio statuso suteikimo tikslu prašė nustatyti... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad jis gimė ( - ). Jo mama dirbo prekyboje, o... 7. Dar iki pirmą kartą suimant tėtį, mūsų šeima pajuto, kad tėtis yra... 8. Dėl tremtinio teisinio statuso gavimo pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos... 9. Suinteresuoto asmens Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo... 10. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo tėvai yra: V. B. S. ir S. L. (b.l. 6).... 13. Liudytojas A. D. paliudijo, kad pareiškėją jis pažįsta nuo 1945 metų,... 14. Kad pareiškėjo tėvas B. (B.) S. negalėjo legaliai gyventi savo nuolatinėje... 15. Pareiškėjui 2000-08-28 LGGRT centro generalinės direktorės įsakymu Nr. 64... 16. Pagal LR asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio... 17. Pareiškėjas tėvo tremties metu buvo nepilnametis. Siekiant išvengti jo... 18. Vadovaudamasis CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktu teismas nustato faktus,... 19. Pareiškėjas kitokiu būdu negali gauti dokumentų, įrodančių aplinkybes,... 20. Bylinėjimosi išlaidos, jų paskirstymas.... 21. Pareiškėjui buvo teikiama 100 procentų antrinė teisinė pagalba, todėl jis... 22. Iš pareiškėjo taip pat nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, 448 straipsniais,... 24. Pareiškimą patenkinti. Tremtinio teisinio statuso suteikimo tikslu... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...