Byla Ik-2775-629/2011
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Blauzdžiaus, Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei, dalyvaujant atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovėms Veslavai Golnis ir Eglei Tamošiūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ „Master gym LT“ skundą atsakovei Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja VšĮ „Master gym LT“ su skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. RRPT-1 ir priimti naują sprendimą, t. y. uždrausti teikti paslaugą tik tokia apimtimi, kuri yra tiesiogiai susijusi su paslaugomis, kurioms teikti yra privalomas persirengimo patalpose esantis dušas, tiekiantis karštą vandenį.

3Skunde nurodė, kad Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba), remdamasi Kauno visuomenės sveikatos centro 2011 m. kovo 28 d. patikrinimo aktu Nr. 36-457 (12) nustatė, jog VšĮ „Master gym LT“ teikiama sporto klubo paslauga neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (toliau – ir Produktų saugos įstatymas) 10 str. 1 p. reikalavimo – sporto klubo paslaugų vartotojams teikiama nesaugi paslauga ir, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. RRPT-1 nusprendė laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti paslaugą, kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga (laikinai, kol bus nustatytos Legionella bakterijų buvimo vandens tiekimo sistemoje priežastys ir efektyvios priemonės šių bakterijų sunaikinimui uždrausti pareiškėjai teikti sporto klubo paslaugas).

4Pareiškėjos manymu, sprendimas turi būti panaikintas bei priimtas naujas sprendimas – uždrausti teikti ne apskritai visas sporto klubo teikiamas paslaugas, o uždrausti teikti paslaugą tik tokia apimtimi, kuri yra tiesiogiai susijusi su paslaugomis, kurioms teikti yra privalomas persirengimo patalpose esantis dušas, tiekiantis karštą vandenį. Pareiškėjos teigimu, neteisinga ir netikslinga uždrausti jai teikti apskritai visas sporto klubo teikiamas paslaugas, kadangi turi būti apribota tik ta sporto klubo veikla, kuri susijusi su naudojimosi dušu. Pasak pareiškėjos, Tarnyba priimdama sprendimą neatsižvelgė į tai, kad pareiškėja geranoriškai bendradarbiavo nustatyto pažeidimo tyrimo metu, ėmėsi visų būtinų ir reikiamų priemonių pažeidimams pašalinti, be to, Tarnybos komisija visapusiškai neištyrė ir neišsiaiškino aplinkybių, neįvertino fakto, kad nors VšĮ „Master gym LT“ yra ne pelno siekianti organizacija, tačiau savo kasdieninėje veikloje vykdo finansinius įsipareigojimus, moka mokesčius, atlyginimus darbuotojams, todėl skundžiamas sprendimas neigiamai veikia įmonės veiklą, trikdo atsiskaitymus.

5Nurodė, kad 2011 m. kovo 7 d. buvo atlikta operatyvioji VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolė bei atlikti legionelių kiekio į sporto klubo persirengimo patalpose esantį dušą tiekiamame karštame vandenyje nustatymo tyrimai; kontrolės metu paimti 2 į dušą tiekiamo karšto vandens mėginiai, kurių tyrimo metu abiejuose vandentiekio vandens mėginiuose rasta antros serologinės grupės Legionella pneumophila (L. pneumophila sg 2-14): karšto vandens mėginyje paimtame nenuleidus vandens nustatyta (8,6 ± 0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens, karštame vandenyje paimtame nuleidus vandenį nustatyta (9,5±0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. kovo 15 d. Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 1557 (MA 4363-MA 4364).

6Pasak pareiškėjos, 2011 m. kovo 28 d. Kauno visuomenės sveikatos centras surašė patikrinimo aktą, kuriuo siūlė pareiškėjai taikyti rinkos ribojimo priemones, o 2011 m. kovo 31 d. pareiškėjai atsiuntė raštą, kuriuo prašė nedelsiant pašalinti pažeidimus ir apie tai juos informuoti. Pareiškėjos teigimu, VšĮ „Master gym LT“ direktorius kartu su pastato savininkų atstove UAB „Achemos“ mokymo centro direktore 2011 m. balandžio 5 d. raštu atsakė Kauno visuomenės sveikatos centrui, kad atliko visus veiksmus būtinus pažeidimams pašalinti.

7Pareiškėja remiasi Produktų saugos įstatymo 17 str. 1-5 p. ir pažymėjo, jog juose nėra numatyta teisė uždrausti visos institucijos veiklą, nes kalbama tik apie pavojingo produkto tiekimo ribojimą, todėl, pasak pareiškėjos akivaizdu, kad nebuvo galima sprendimu uždrausti visos sporto klubo veiklos. Pažymėjo, jog Produktų saugos įstatymo 17 str. nurodoma apie produkto pateikimo į rinką ribojimą (pavojingo produkto sąvoka yra pateikta Produktų saugos įstatymo 3 str. 6 d.), o ne apie įstaigos veiklą, todėl pareiškėja daro išvadą, jog Tarnyba priėmė sprendimą pažeisdama Produktų saugos įstatymo 17 str. 1 d. nuostatas.

8Vadovaudamasi Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Produktų tiekimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo 3, 7-9 p., pareiškėja nurodė, kad teisės aktai nenumato tokios rinkos ribojimo priemonės kaip visos įstaigos, t. y. sporto klubo, veiklos uždraudimo, taigi, anot pareiškėjos, jai turėjo būti pritaikyta Produktų saugos įstatymo 17 str. 1 d. 3 p. Taigi, anot pareiškėjos, jai turėjo būti laikinai apribotas karšto vandens pateikimas vartotojams, t. y. dušų darbas, o ne visa sporto klubo veikla, kadangi treniruotės su įrengimais, prekyba maisto papildais ir net šaltas ir karštas vanduo nekelia jokio pavojaus vartotojams ir šios paslaugos laikinai gali būti teikiamos atskirai nuo naudojimosi dušais.

9Pareiškėja nurodė, jog sporto klubo įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“ patvirtinimo“, kuriame, pareiškėjo teigimu, nėra įsakmiai nurodoma, kad sporto klubas laikinai be dušų negali plėtoti savo veiklos, nesusijusios su nustatytu pažeidimu.

10Pasak pareiškėjos, Tarnyba, priimdama sprendimą, pažeidė Produktų saugos įstatymo 17 str. 3 d., kadangi jai prieš tai nebuvo pranešta apie sprendimo priėmimą ir prieš priimant sprendimą nebuvo sudarytos galimybės pateikti paaiškinimus, tokiu būdu jai buvo apribota teisė duoti paaiškinimus žodžiu, patikslinant informaciją, ką konkrečiai klubas veikia, kokios sporto rūšys propaguojamos klube, kokia apimtimi būtų pažeisti teisėti klubo interesai ir teisės, t. y. jai nebuvo suteikta galimybė nei prieš sprendimo priėmimą, nei po sprendimo priėmimo pareikšti nuomonę dėl jai taikomų rinkos ribojimų priemonių. Anot pareiškėjos, gavusi sprendimą ir paskambinusi į Tarnybą, ji telefonu buvo informuota, kad situacija buvo svarstoma skubos tvarka, tačiau, pareiškėjos manymu, tai nebuvo skubu, kadangi tarp pavojingo produkto nustatymo iki sprendimo dėl jo ribojimo priėmimo praėjo daugiau kaip 20 dienų, o priimtas sprendimas pareiškėjai buvo išsiųstas tik po 5 dienų po jo priėmimo.

11Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja neginčija fakto, kad pažeidimas buvo nustatytas remiantis visuomenės sveikatos saugos kontrolės paimtų tyrimų duomenimis, o ji ėmėsi nedelsiant visų priemonių joms pašalinti, todėl prašo sprendimą pakeisti sumažinant priimtame nutarime nurodytą klubo veiklos paslaugų apribojimo mąstą, t. y. leisti klubui dirbti ir toliau vykdyti veiklą su tam tikra veiklos apribojimo išimtimi.

12Pareiškėjos teigimu, sprendime numatyta, kad veikla ribojama laikinai, kol bus nustatytos priežastys ir panaikinti pažeidimai, tačiau nei Tarnyba, nei Kauno visuomenės sveikatos centras nepaaiškina, kas tas priežastis turi nustatyti ir prisiimti atsakomybę už pažeidimų pašalinimą ir tolesnį vandens kokybės užtikrinimą. Pažymėjo, jog pareiškėja naudoja centralizuotai teikiamą vandenį, už kurio kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, vadovaujantis nuomos sutartimi, sudaryta tarp pareiškėjos ir Achemos mokymo centro, atsako pastato savininkas, t. y. Achemos mokymo centras. Pasak pareiškėjos, Kauno visuomenės sveikatos centras nesikreipė dėl pažeidimų pašalinimo nei į savininkus, nei į centralizuoto vandens tiekėją – Jonavos šilumos tinklus. Pareiškėja nurodė, kad ji su Achemos mokymo centru susitarė dėl karšto vandens temperatūros pakėlimo iki 64° C, o legionelėms sunaikinti reikia 66° C, tačiau, anot pareiškėjos, ji tiek vandens temperatūros pakelti negali, nes iš šilumos tinklų ateina tik 64° C. Pareiškėja atkreipė dėmesį, jog kartu su Achemos mokymo centru atliko visus įmanomus veiksmus, reikalingus bakterijų sunaikinimui, bei kreipėsi į Kauno visuomenės sveikatos centrą dėl pakartotinio tyrimo.

13Atsakovė Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) atsiliepime (b. l. 23-27) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Nurodė, kad Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. kovo 7 d. atliko operatyviąją VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kurios metu buvo atlikti legionelių kiekio į sporto klubo persirengimo patalpose esantį dušą tiekiamame karštame vandenyje nustatymo tyrimai, ir paimti 2 į dušą tiekiamo karšto vandens mėginiai. Vandens mėginių tyrimo metu abiejuose vandentiekio vandens mėginiuose rasta antros serologinės grupės Legionella pneumophila (L. pneumophila sg 2-14): karšto vandens mėginyje paimtame nenuleidus vandens nustatyta (8,6 ± 0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens, karštame vandenyje, paimtame nuleidus vandenį nustatyta (9,5±0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. kovo 15 d. Mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 1557 (MA 4363-MA 4364).

15Pažymėjo, jog, vadovaujantis Europos legioneliozės, susijusios su kelionėmis, epidemiologinės priežiūros schemos (EWGLINET) ir Europos legioneliozės darbo grupės (EWGLI) narių parengtų ir Bendrijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės komiteto pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB patvirtintų Europos legioneliozės, susijusios su kelionėmis, profilaktikos ir kontrolės rekomendacijomis (European Guidelines for control and prevention of Travel Associated Legionnaires disease: http://www.ewgli.org/data/european_guidelines/european_guidelines) (toliau – ir Rekomendacijos) rizika žmogui užsikrėsti ir susirgti legionelioze egzistuoja, jei įkvepiama Legionella bakterijomis užteršto vandens aerozolio, Legionella pneumophila yra pagrindinė susirgimus sukelianti legionelių rūšis. Atsakovės teigimu, Rekomendacijų 4 d. 39 p. nurodyta, kad iš čiaupo nenuleidus vandens paimtas pirmas karšto vandens mėginys parodo čiaupo užterštumą, o antras mėginys, paimtas nuleidus vandenį (mažiausiai vieną minutę), parodo vandens sistemos užterštumą. Rekomendacijose taip pat nurodyta, kad nustačius daugiau nei 10 000 legionelių litre vandens tiekimo sistemą reikia iš naujo patikrinti ir nedelsiant peržiūrėti kontrolės priemones ir rizikos įvertinimą, siekiant nustatyti korekcinius veiksmus, įskaitant galimą sistemos dezinfekciją (Rekomendacijų 1 priedo A dalies 2 lentelė). Pasak atsakovės, atsižvelgiant į tai, operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu VšĮ „Master gym LT“ sporto klube į dušą tiekiamame karštame vandenyje nustatytas legionelių kiekis ((8,6 ± 0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens; (9,5±0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens) buvo įvertintinas kaip keliantis riziką sporto klubo paslaugų vartotojų sveikatai, o VšĮ „Master gym LT“ teikiamos sporto klubo paslaugos – kaip nesaugios ir pavojingos paslaugų vartotojų sveikatai.

16Paaiškino, jog Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-l, nustatyta tvarka 2011 m. kovo 31 d. raštu Nr. 2-123-12(15.24) pateikė Tarnybai 2011 m. kovo 28 d. patikrinimo aktą Nr. 36-457(12) su siūlymu taikyti VšĮ „Master gym LT“ rinkos ribojimo priemones. Pasak atsakovės, VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. su patikrinimo aktu buvo supažindintas 2011 m. kovo 28 d. Tad, anot atsakovės, ji, remdamasi Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus pateikta informacija ir vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. nuostatomis 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo Nr. RRPT-1 nusprendė taikyti VšĮ „Master gym LT“ produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonę – laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti paslaugą, kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga (laikinai, kol bus nustatytos Legionella bakterijų buvimo vandens tiekimo sistemoje priežastys ir efektyvios priemonės šių bakterijų sunaikinimui, uždrausti VšĮ „Master gym LT“ teikti sporto klubo paslaugas).

17Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad karšto vandens tyrimų metu buvo nustatyta tiek vandens tiekimo sistemos, tiek čiaupo tarša (kuri tiesiogiai priklauso nuo vandens tiekimo įrenginių: čiaupų, dušų galvučių priežiūros ir galėjo būti įtakojama sporto klubo paslaugas teikiančio asmens) legionelėmis ir remdamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 5 str. 3 d. nuostatomis, kad už vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai (tai yra vidaus vandentiekį eksploatuojantys asmenys) bei Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. nuostata, kad paslaugos teikėjas privalo teikti vartotojui tik saugią paslaugą, daro išvadą, kad už teikiamą nesaugią sporto klubo paslaugą atsakinga VšĮ „Master gym LT“.

18Atsakovės teigimu, VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. 2011 m. kovo 28 d. raštu informavo Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrių apie tai, kad atsižvelgdama į 2011 m. kovo 7 d. operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų tyrimų rezultatus, įmonė nutraukė lankytojų galimybę naudotis dušu; sporto klubo lankytojams galimybė naudotis dušu bus atnaujinta visuomenės sveikatos centrui atlikus pakartotinį vandens kokybės patikrinimą.

19Pažymėjo, jog pagrindinius uždarų sporto statinių, skirtų kūno kultūrai ir sportui įrengimo ir eksploatavimo visuomenės sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. įsakymu Nr. V-737 (toliau – ir HN 123:2003), kuri privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems uždarus sporto statinius bei vykdantiems jų kontrolę. Pasak atsakovės, sporto klubo patalpų įrengimo reikalavimai nustatyti HN 123:2003 V skyriuje, kuriame nurodyta, kad kūno kultūrai ir sportui skirtos patalpos yra sporto salės, administracinės, buities, pagalbinės ir kitos patalpos bei nurodyti jų įrengimo reikalavimai, tarp jų ir tai, kad persirengimo kambariai turi tiesiogiai jungtis su dušų ir tualetų patalpomis, privalomas įrengti dušų kabinų skaičius, bei nurodyta, kad į sporto statinių buities (HN 123:2003 19 p. įvardijamas kaip: drabužinės, persirengimo kambariai, dušai, tualetai, poilsio ir personalo kambariai) patalpas turi būt tiekiamas ir karštas geriamasis vanduo ūkio buities poreikiams, o šalto ir karšto vandens kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Atkreipė dėmesį, jog atsižvelgiant į HN 123:2003 nuostatas, dušų įrengimas ir galimybė jais naudotis sporto klubo lankytojams yra būtina sąlyga sporto klubo veiklai vykdyti, tad, anot atsakovės, sporto klubo veikla negali būti vykdoma nesant galimybės sporto klubo lankytojams naudotis dušu, dėl to VšĮ „Master gym LT“ 2011 m. kovo 28 d. rašte nurodytos priemonės („nutraukta lankytojų galimybė naudotis dušu“) nebuvo vertinamos kaip paslaugų teikėjo tinkami veiksmai, galimai rizikai vartotojo sveikatai pašalinti ir vartotojo saugą užtikrinančios priemonės. Atsakovės teigimu, priežastys, dėl kurių nebuvo atsižvelgta į 2011 m. kovo 28 d. VšĮ „Master gym LT“ paaiškinimą, išdėstytos 2011 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. RRPT-1, apie kurį VšĮ „Master gym LT“ buvo informuota 2011 m. balandžio 7 d. raštu Nr. S-797 (AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešimo duomenimis, sprendimas VšĮ „Master gym LT“ įteiktas 2011 m. balandžio 12 d.). Atsakovės manymu, VšĮ „Master gym LT“ turėjo galimybę pateikti paaiškinimus dėl numatomų taikyti rinkos ribojimo priemonių bei ja pasinaudojo, o kitų paaiškinimų po sprendimo priėmimo Tarnybai pareiškėja nėra pateikusi, tad, anot atsakovės, tai patvirtina, kad Tarnyba skundžiamą sprendimą priėmė nepažeidžiant Produktų saugos įstatymo 17 str. 3 d. nuostatų.

20Atsakovė remdamasi Produktų saugos įstatymo 3 str. l d., 2 d. ir 4 d. nurodė, jog produktu VšĮ „Master gym LT“ atveju laikoma sporto klubo paslauga. Produktų saugos įstatyme numatytos produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonės taikomos, jei į rinką pateikiamas nesaugus gaminys ar paslauga. Šiuo atveju, pasak atsakovės, VšĮ „Master gym LT“ neteikia į rinką dušo (čiaupo) kaip gaminio ar įrenginio, be to, dušas (čiaupas) pats savaime (dėl savo konstrukcijos, sudėties) nėra keliantis riziką vartojo sveikatai ir nebūdamas sporto klubo paslaugos dalimi neturi poveikio vartotojo sveikatai, kadangi tarša Legionella bakterijomis susijusi su vandens tiekimo sistemos ir jos įrenginių (dušo čiaupo) eksploatacija ir priežiūra, tad, atsakovės teigimu, nagrinėjamu atveju rinkos ribojimo priemonės dušui kaip gaminiui negali būti taikomos. Pasak atsakovės, VšĮ „Master gym LT“ teikia sporto klubo paslaugą, kurios sudėtinė ir privaloma dalis yra dušas, o ne dušo paslauga, todėl rinkos ribojimo priemonė buvo taikoma sporto klube paslaugai, bet ne „dušo darbui“ (dušo paslaugai). Atsakovė atkreipė dėmesį, kad ji rinkos ribojimo priemonę taikė ne visai VšĮ „Master gym LT“ vykdomai veiklai, bet vykdomai sporto klubo veiklai, ir neribojo kitų įmonės veiklų, pvz., VšĮ „Master gym LT“ vykdomos prekybos maisto papildais veiklos.

21Atsakovė remiasi Produktų saugos įstatymo 3 str. 7 d., 4 str., 10 str. Pažymėjo, jog rinkos ribojimo priemonių tikslas – užtikrinti, kad paslauga, kuri padarė, daro ar gali daryti žalą (kelią riziką) vartotojų sveikatai, nebūtų tiekiama į rinką (nebūtų teikiama), tad, pasak atsakovės, remiantis išdėstytomis Produktų saugos įstatymo nuostatomis, pašalinti riziką vartotojo sveikatai keliančius veiksnius ir užtikrinti paslaugos saugą yra paslaugos teikėjo, t. y. VšĮ „Master gym LT“ pareiga.

22Be kita ko, atsakovė atkreipė dėmesį, kad laikinai uždraudusi teikti paslaugą į rinką, kai paslauga yra pavojinga ir neatitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tačiau nustatytus neatitikimus galima pašalinti, jeigu paslaugos teikėjas suinteresuotas toliau teikti paslaugą, Tarnyba turi teisę leisti padaryti paslaugą saugią. Paslaugos teikėjas, padaręs paslaugą saugią ir pašalinęs visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų neatitikimus, raštu informuoja apie tai Tarnybą, kuri, vadovaudamasi pakartotinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatais, patvirtinančiais, kad paslauga saugi ir atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, gali leisti toliau teikti paslaugą, kurią laikinai uždrausta teikti. Tarnybos teigimu, ji negavo iš VšĮ „Master gym LT“ informacijos apie tai, kad 2011 m. kovo 28 d. patikrinimo akte Nr. 36-457(12) nurodyti pažeidimai yra pašalinti, teikiamos sporto klubo paslaugos yra saugios ir VšĮ „Master gym LT“ yra suinteresuota toliau teikti saugias sporto klubo paslaugas.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno visuomenės sveikatos centras atsiliepime (b. l. 83-84) į pareiškėjos skundą prašė skundą atmesti.

24Nurodė, kad Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. kovo 7 d. atliko operatyviąją VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolę pagal Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vasario 2 d. pavedimą Nr. S-283. Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus specialistai vadovaudamiesi gautais rezultatais ir Europos legioneliozės darbo grupės (EWGLI) narių parengtomis ir Bendrijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės komiteto, pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB patvirtintomis Europos legioneliozės, susijusios su kelionėmis, profilaktikos ir kontrolės rekomendacijomis bei Produktų teikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo aprašu, patvirtintu 2007 m. sausio 8 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-1, visą rinkos ribojimo priemonių taikymui motyvuoti būtiną medžiagą, susijusią su VšĮ „Master gym LT“ pateikė Tarnybai dėl rinkos ribojimo sprendimui priimti.

25Anot Kauno visuomenės sveikatos centro, Tarnyba atsižvelgdama į tai, kad VšĮ „Master gym LT“ sporto klube karštame vandenyje buvo nustatyta tiek vandens teikimo sistemos, tiek čiaupo tarša legionelėmis ir tai gali kelti pavojų sporto klubo lankytojų sveikatai bei remdamasi Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. nuostata, kad paslaugos teikėjas privalo teikti vartotojui tik saugias paslaugas, teisėtai priėmė sprendimą dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo uždraudžiant VšĮ „Master gym LT“ teikti sporto klubo paslaugas.

26Remiasi Lietuvos higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. įsakymu Nr. V-737, Produktų saugos įstatymo 3 str. 4 d. Kauno visuomenės sveikatos centro manymu, VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo teikiama paslauga ir yra „produktas“ bei nesutinka su VšĮ „Master gym LT“ teigimu, kad rinkos ribojimas sporto klubui buvo skirtas neteisingai ribojant viso sporto klubo veiklą, kadangi, anot Kauno visuomenės sveikatos centro, sporto klubo teikiamos paslaugos, kurių metu nėra galimybės nusiprausti po dušu, negali būti teikiamos.

27Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Veslava Golnis prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais argumentais (b. l. 115-117). Papildomai pažymėjo, jog nebėra skundo dalyko, todėl byla nutrauktina.

28Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Eglė Tamošiūnienė prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais argumentais (b. l. 115-117). Papildomai pažymėjo, jog nebėra skundo dalyko, todėl byla nutrauktina.

29Teismo posėdyje pareiškėjos VšĮ „Master gym LT“ ir trečiojo suinteresuoto asmens Kauno visuomenės sveikatos centro atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 103).

30Skundas atmetamas.

31Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. RRPT-1 teisėtumo ir pagrįstumo.

32Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo 28 d. Kauno visuomenės sveikatos centras surašė patikrinimo aktą Nr. 36-457 (12), kuriame nustatė, jog 2011 m. kovo 7 d. operatyviosios VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atlikti mikrobiologiniai tyrimai į dušus (prausyklas), siekiant įvertinti teikiamo karšto vandens atitiktį HN 24:2003 26.2 p. reikalavimams ir nustatyta, kad legionelių skaičius viršija Europos legioneliozės darbo grupės (EWGLI) narių parengtas ir Bendrijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės komiteto pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB patvirtintas Europos legioneliozės, susijusios su kelionėmis, profilaktikos ir kontrolės, rekomendacijas (b. l. 10-11, 29-30). Todėl padarė išvadą, jog VšĮ „Master gym LT“ paslaugos teikiamos pažeidžiant Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. reikalavimus bei pasiūlė taikyti rinkos ribojimo priemones, kadangi, jų manymu, paslauga yra pavojinga vartotojų sveikatai ir saugai. VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. su 2011 m. kovo 28 d. Kauno visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktu Nr. 36-457 (12) buvo supažindintas 2011 m. kovo 28 d.

33VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. 2011 m. kovo 28 d. pateikė paaiškinimą Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriui apie tai, kad atsižvelgdama į 2011 m. kovo 7 d. operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu atliktų tyrimų rezultatus, įmonė nutraukė lankytojų galimybę naudotis dušu; sporto klubo lankytojams galimybė naudotis dušu bus atnaujinta tik užtikrinus tinkamą karšto vandens temperatūrą ir Visuomenės sveikatos centrui atlikus pakartotinį vandens kokybės patikrinimą (b. l. 32).

342011 m. kovo 31 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius pareiškėjai išsiuntė raštą Nr. 2-117-12(15.18), kuriuo prašė nedelsiant pašalinti HN 24:2003 26.2 p. reikalavimų pažeidimus ir apie tai juos informuoti (b. l. 16). Taip pat 2011 m. kovo 31 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius raštu Nr. 2-123-12(15.24) visą medžiagą, susijusią su VšĮ „Master gym LT“, išsiuntė Tarnybai (b. l. 28).

35VšĮ „Master gym LT“ direktorius kartu su UAB „Achemos“ mokymo centro direktore 2011 m. balandžio 5 d. raštu informavo Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrių, kad pašalino nustatytus trūkumus ir užtikrino karšto vandens palaikymo temperatūrą 50-600 C ribose, remiantis legioneliozės profilaktikos ir kontrolės darbų legioneliozės rizikos vietose atlikimo rekomendacijomis, t. y. visoje karšto vandens sistemoje buvo pakelta temperatūra iki 660 C ir laikoma nemažiau kaip 25-30 min., po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai; dušų galvutės nuplautos plovimo priemonėmis ir vandeniu, dezinfekuotos (2 tipo biocidu) mirkymo būdu 1 val. TORAS DX 100 1.25-1.5 % dezinfektanto tirpalu (b. l. 17).

36Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, remdamasi Kauno visuomenės sveikatos centro 2011 m. kovo 28 d. patikrinimo aktu Nr. 36-457 (12) nustatė, jog 2011 m. kovo 7 d. buvo atlikta operatyvioji VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolė bei atlikti legionelių kiekio į sporto klubo persirengimo patalpose esantį dušą tiekiamame karštame vandenyje nustatymo tyrimai; kontrolės metu paimti 2 į dušą tiekiamo karšto vandens mėginiai, kurių tyrimo metu abiejuose vandentiekio vandens mėginiuose rasta antros serologinės grupės Legionella pneumophila (L. pneumophila sg 2-14): karšto vandens mėginyje, paimtame nenuleidus vandens nustatyta (8,6 ± 0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens, karštame vandenyje, paimtame nuleidus vandenį nustatyta (9,5±0,9) x 104 L. pneumophila sg 2-14 1 litre vandens (remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. kovo 15 d. Mikrobiologinio tyrimo protokolu Nr. MA 1557 (MA 4363-MA 4364, b. l. 14-15), todėl padarė išvadą, jog VšĮ „Master gym LT“ teikiama sporto klubo paslauga neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. reikalavimo – sporto klubo paslaugų vartotojams teikiama nesaugi paslauga ir, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., 2011 m. balandžio 7 d. priėmė sprendimą Nr. RRPT-1, kuriuo nusprendė laikinai, kol bus atlikti įvairūs saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, uždrausti teikti paslaugą, kuri pagrįstai įtariama, kad gali būti pavojinga (laikinai, kol bus nustatytos Legionella bakterijų buvimo vandens tiekimo sistemoje priežastys ir efektyvios priemonės šių bakterijų sunaikinimui uždrausti pareiškėjai teikti sporto klubo paslaugas) (b. l. 12-13, 34-35). Apie šį 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. RRPT-1 VšĮ „Master gym LT“ buvo informuota 2011 m. balandžio 7 d. raštu Nr. S-797 (b. l. 33), kuris pareiškėjai įteiktas 2011 m. balandžio 14 d. (AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešimas, b. l. 36).

37Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, remdamasi Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyriaus 2011 m. balandžio 27 d. patikrinimo aktu Nr. 36-659(12), Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. balandžio 21 d. mikrobiologinio tyrimo protokolo Nr. MA 2622 (MA6/17) ir 2011 m. balandžio 19 d. mikrobiologinio tyrimo protokolo Nr. MA 2622 (MA 6718) duomenimis nustatė, jog Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 2-192-12(15.24) informavo Tarnybą, kad 2011 m. balandžio 5 d. buvo gautas VšĮ „Master gym LT“ direktoriaus A. G. ir UAB „Achemos“ mokymo centro direktorės A. M. pasirašytas raštas, kuriame nurodyta, kad atsižvelgdami į 2011 m. kovo 28 d. patikrinimo akte Nr. 36-457(12) nurodytus pažeidimus buvo imtasi legioneliozės profilaktikos priemonių; tad Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. balandžio 14 d. atliko grįžtamąją Všl „Master gym LT“ sporto klubo visuomenės sveikatos saugos kontrolę (2011 m. balandžio 27 d. patikrinimo aktas Nr. 36-659(12), kurios metu buvo atlikti legionelių kiekio į sporto klubo persirengimo patalpose esantį dušą tiekiamame karštame vandenyje nustatymo tyrimai, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija paėmė 2 į dušą tiekiamo karšto vandens mėginius Legionella bakterijoms nustatyti (1 nenuleisto karšto vandens mėginys ir 1 nuleisto karšto vandens mėginys); vandens mėginių tyrimų metu karšto vandens mėginyje, paimtame nuleidus vandenį rasta (2,7±1,7) x 103 L. pneumophila sg. 2-14 1 litre vandens (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. balandžio 19 d. mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 2622 (MA 6718); karšto vandens mėginyje, paimtame nenuleidus vandens rasta (7,5±7,5) x 102 L. pneumophila sg. 2-14 1 litre vandens (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus 2011 m. balandžio 21 d. mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA 2622 (MA 6717), o vadovaujantis Rekomendacijomis, kuriose numatyta, jog vandens tarša mažesniu nei 10 000 legionelių kiekiu 1 litre vandens vertintina kaip vandens sistemos ir / ar krano tarša nedideliu legionelių kiekiu, bei vadovaujantis Produktų saugos įstatymo nuostatomis, Tarnyba VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo paslaugą, teikiamą laikantis numatytų sąlygų ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų, vertina kaip keliančią priimtiną riziką vartotojų saugos požiūriu; Tarnyba, atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439, 13.1 p., Produktų tiekimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-l, 8, 9 p. nuostatomis, nustatė, kad ši paslauga atitinka Produktų saugos įstatymo 10 str. 1 p. reikalavimą – sporto klubo paslaugų vartotojams teikiama saugi paslauga, tad 2011 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą leisti teikti paslaugą Nr. ( - ), kuriuo nusprendė leisti teikti VšĮ „Master gym LT“ sporto klubo paslaugą, kurią 2011 m. balandžio 7 d. Tarnybos sprendimu dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo Nr. RRPT-1 buvo nuspręsta laikinai (kol bus nustatytos Legionella bakterijų buvimo vandens tiekimo sistemoje priežastys ir efektyvios priemonės šių bakterijų sunaikinimui) uždrausti teikti (b. l. 96-98). Apie šį Tarnybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. LTP-1 pareiškėja buvo informuota 2011 m. gegužės 19 d. (b. l. 99).

38Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų nustatytų aplinkybių, pareiškėjų reikalavimas buvo patenkintas priėmus atsakovei 2011 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. LTP-1, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

40Atmesti pareiškėjos VšĮ „Master gym LT“ skundą kaip nepagrįstą.

41Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja VšĮ „Master gym LT“ su skundu (b. l. 1-6) kreipėsi į... 3. Skunde nurodė, kad Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie... 4. Pareiškėjos manymu, sprendimas turi būti panaikintas bei priimtas naujas... 5. Nurodė, kad 2011 m. kovo 7 d. buvo atlikta operatyvioji VšĮ „Master gym... 6. Pasak pareiškėjos, 2011 m. kovo 28 d. Kauno visuomenės sveikatos centras... 7. Pareiškėja remiasi Produktų saugos įstatymo 17 str. 1-5 p. ir pažymėjo,... 8. Vadovaudamasi Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie... 9. Pareiškėja nurodė, jog sporto klubo įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos... 10. Pasak pareiškėjos, Tarnyba, priimdama sprendimą, pažeidė Produktų saugos... 11. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja neginčija fakto, kad pažeidimas buvo... 12. Pareiškėjos teigimu, sprendime numatyta, kad veikla ribojama laikinai, kol... 13. Atsakovė Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos... 14. Nurodė, kad Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. kovo 7... 15. Pažymėjo, jog, vadovaujantis Europos legioneliozės, susijusios su... 16. Paaiškino, jog Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius Produktų... 17. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad karšto vandens tyrimų metu buvo... 18. Atsakovės teigimu, VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. 2011 m. kovo 28... 19. Pažymėjo, jog pagrindinius uždarų sporto statinių, skirtų kūno kultūrai... 20. Atsakovė remdamasi Produktų saugos įstatymo 3 str. l d., 2 d. ir 4 d.... 21. Atsakovė remiasi Produktų saugos įstatymo 3 str. 7 d., 4 str., 10 str.... 22. Be kita ko, atsakovė atkreipė dėmesį, kad laikinai uždraudusi teikti... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno visuomenės sveikatos centras atsiliepime... 24. Nurodė, kad Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius 2011 m. kovo 7... 25. Anot Kauno visuomenės sveikatos centro, Tarnyba atsižvelgdama į tai, kad... 26. Remiasi Lietuvos higienos norma HN 123:2003 „Patalpų ir įrangos, skirtų... 27. Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos... 28. Teismo posėdžio metu atsakovės Valstybinės visuomenės sveikatos... 29. Teismo posėdyje pareiškėjos VšĮ „Master gym LT“ ir trečiojo... 30. Skundas atmetamas.... 31. Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros... 32. Byloje nustatyta, kad 2011 m. kovo 28 d. Kauno visuomenės sveikatos centras... 33. VšĮ „Master gym LT“ direktorius A. G. 2011 m. kovo 28 d. pateikė... 34. 2011 m. kovo 31 d. Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius... 35. VšĮ „Master gym LT“ direktorius kartu su UAB „Achemos“ mokymo centro... 36. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 37. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos... 38. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų nustatytų aplinkybių, pareiškėjų... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 40. Atmesti pareiškėjos VšĮ „Master gym LT“ skundą kaip nepagrįstą.... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...