Byla I-5640-790/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Miliuvienės ir Ivetos Pelienės, dalyvaujant pareiškėjui J. Ž., atsakovo atstovui Andriui Petkevičiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Vaidai Lisauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. Ž. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas J. Ž. skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti: 1) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) 2015-10-28 sprendimą Nr. KP_10_87; 2) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) 2015-12-23 sprendimą Nr. 31N-Ž-2300-1681. Nurodo, kad NMA 2015-10-28 sprendimu Nr. KP1087 nutraukė paramą pagal 2011-04-29 pareiškėjo paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (reg. Nr. ( - )) (toliau – ir paraiška), o ankstesniais metais išmokėtą paramą už miško priežiūrą ir apsaugą nutarė susigrąžinti. ŽŪM 2015-12-23 sprendimu Nr. 31N-Ž-2300-1681 atmetė pareiškėjo skundą dėl NMA sprendimo. Skundžiamame NMA sprendime nurodoma, kad 2012-11-16 Valstybinės miškų tarnybos išduotoje pažymoje Nr. A-5K-04-87 apie miško želdinių, žėlinių apskaitą nurodyta, jog reikia atsodinti 1148 vnt. beržo sodinukų (sklypo kadastro Nr. ( - )), o pažymoje Nr. A-5K-04-89 apie miško želdinių, žėlinių apskaitą nurodyta, kad reikia atsodinti 84 vnt. beržo sodinukų (sklypo kadastro Nr. ( - )). Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 3D-59 (toliau – Taisyklės), 43.2 punktą, nuo 2012-11-16 pareiškėjui kilo pareiga per artimiausius tris miško želdinimo sezonus, t. y. iki 2014 metų pavasario sezono pabaigos atsodinti miško želdinius sodmenimis. Pareiškėjas visą reikiamą miško želdinių kiekį atsodino sodmenimis 2014 m. pavasario sezono metu. Taisyklių 43.2 punktas numato, kad atsodinęs miško želdinius paramos gavėjas NMA iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. privalo pateikti atsodintų miško sodmenų Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą ir įsigijimo dokumentus (jeigu pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo-priėmimo aktą). Kadangi pareiškėjas mišką atsodino 2014 m. pavasarį, termino pateikti minėtiems dokumentams pabaiga laikytina 2015-12-15, o ne 2014-12-15, kaip neteisingai sprendime nurodo atsakovas. Pareiškėjas mano, kad nepraleido minėtiems dokumentams pateikti nustatyto termino, o atsakovo sprendimas nutraukti paramą ir susigrąžinti ankstesniais metais išmokėtą paramą už miško priežiūrą ir apsaugą yra neteisėtas ir nepagrįstas. ŽŪM skundžiamą sprendimą grindė iš esmės tais pačiais argumentais, todėl šis sprendimas taip pat yra naikintinas. Pareiškėjas teigia laiku atsodinęs visus miško želdinius ir taip įvykdęs visus jam keltus reikalavimus bei pasiekęs visus teisės aktuose numatytus programos tikslus, todėl yra pagrindas tęsti paramos skyrimą pareiškėjui, o susigrąžinti jau išmokėtą paramą nėra teisinio pagrindo.

4Atsakovas NMA atsiliepimu į skundą (b. l. 16-19) nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Taisyklių 43.2 papunktyje nurodyta, kad, jeigu miško želdinių apskaitos metais Regiono aplinkos apsaugos agentūros departamento rajono agentūros (nuo 2012 m. sausio 1 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio) valstybiniai miškų pareigūnai nustato, kad želdinių tankis neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų, per artimiausius tris miško želdinimo sezonus nuo šio fakto nustatymo dienos miško želdiniai turi būti atsodinti sodmenimis, kad būtų įvykdyti su paraiška pateikto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sprendiniai nekeičiant paramos sumos ir nenukrypstant nuo miško želdinių sudėties kategorijos. Atsodinęs miško želdinius paramos gavėjas iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. NMA privalo pateikti atsodintų miško sodmenų Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą ir įsigijimo dokumentus (jeigu pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Pareiškėjas privalėjo atsodinti 2012 m. lapkričio 16 d. Valstybinės miškų tarnybos išduotose pažymose nurodytų sodinukų skaičių iki 2014 m. pavasario. Taisyklių 46 punkte nurodyta, kad rudens sezonas yra iki einamųjų metų gruodžio 15 d., pavasario sezonas – iki einamųjų metų liepos 1 d., todėl sodinukai turėjo būti įsigyti bei įsigijimo dokumentai išrašyti vėliausiai iki 2014 m. liepos 1 d. Pareiškėjas privalėjo iki 2014 m. gruodžio 15 d. pateikti NMA sodinukų kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus, nes pagal Taisyklių 43.2 punktą, tai privaloma padaryti iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas, gruodžio 15 d. Pareiškėjas, 2015 m. kovo 27 d. atsakydamas į NMA 2015 m. kovo 2 d. paklausimą nurodė, jog laiku nepateikė reikiamų dokumentų dėl to, kad buvo išvykęs į užsienį, o pareiškėjo pateikti įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros) yra išrašyti 2015 m. kovo 27 d., o tai patvirtina, kad jis iki nurodyto termino (2014 m. pavasario) nebuvo įsigijęs sodinukų bei neatliko trūkstamų sodinukų atsodinimo darbų. Kadangi pareiškėjas NMA nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių faktą, kad tinkamai atliko sodinukų atsodinimo darbus iki nurodyto termino, t. y. 2014 m. liepos 1 d., bei pavėluotai pateikė sodinukų įsigijimo dokumentus, NMA teisėtai ir pagrįstai priėmė skundžiamą sprendimą ir teisinio pagrindo jį naikinti nėra.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepimu į skundą (b. l. 79-82) su juo nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjo atveju paskutinis želdinimo sezonas nuo želdinių apskaitos atlikimo dienos, kai buvo nustatyta, kad reikia atsodinti žuvusius želdinius, yra 2014 pavasaris, o miško želdinių įsigijimo dokumentai buvo pateikti 2015 m. pavasarį, pareiškėjui buvo siųstas paklausimas. Kadangi pareiškėjas nesilaikė Taisyklių 43.1 ir 43.2 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų, vadovaujantis Taisyklių 69.6.3 papunkčiu, parama nutraukiama, o ankstesniais metais išmokėta parama už miško priežiūrą ir apsaugą susigrąžinama. Pareiškėjas 2015 m. balandžio 14 d. pateikė papildomą dokumentą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbingumą nuo 2014 m. liepos 14 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d., medicininių dokumentų nepateikė. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės neįrodo buvus nenugalimos jėgos (force majeure).

6Teismo posėdžio metu pareiškėjas skundą prašė tenkinti, paaiškino, kad mišką atsodino sodmenimis, atvežtais UAB „Medstata“ pagal krovinio važtaraštį. Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundą atmesti.

7Skundas atmestinas.

8Pareiškėjas 2011-04-29 padavė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (b. l. 21-34) ir NMA 2011-06-16 pranešimu (b. l. 48-49) buvo patvirtintas paramos gavėju. Pareiškėjui buvo išmokėta paramos suma už miško įveisimą bei 2013-2014 m. buvo mokama parama už įveisto miško priežiūrą ir apsaugą.

9NMA 2015-10-28 sprendimu (b. l. 76-78) nutarė neišmokėti pareiškėjui 2863,32 Eur įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos einamaisiais metais, nutraukti tolesnį paramos administravimą, o jau išmokėtą 5726,66 Eur paramos sumą susigrąžinti. Tokį sprendimą NMA priėmė vadovaudamasi Taisyklių 69.6.3 punktu, konstatavusi, kad pareiškėjas nesilaikė Taisyklių 43.1 ir 43.2 punktuose nustatytų įsipareigojimų.

10Taisyklių (redakcija nuo 2013-05-10) 41 punktas nustato, kad pareiškėjas, atitinkantis visus Priemonės tinkamumo kriterijus paramai gauti, pretenduoja gauti miško įveisimo, miško priežiūros ir apsaugos, taip pat prarastųjų pajamų kompensavimo išmokas. Pagal Taisyklių 43 punktą miško priežiūros ir apsaugos išmoka pirmus penkerius metus mokama tiems paramos gavėjams, kurie gavo miško įveisimo išmoką. Taisyklių 43.1 punktas nustato, kad tinkamumo kriterijus paramai gauti yra tai, kad miškas tinkamai pasodintas, apsaugotas ir atitinka kartu su Paramos paraiška pateiktą Miško želdinimo ir žėlimo projektą.

11Taisyklių 43.2 punktas detalizuoja, kad jeigu miško želdinių apskaitos metais Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybiniai miškų pareigūnai nustato, kad želdinių tankis neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų, per artimiausius tris miško želdinimo sezonus nuo šio fakto nustatymo dienos miško želdiniai turi būti atsodinti sodmenimis, kad būtų įvykdyti su Paramos paraiška pateikto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sprendiniai nekeičiant paramos sumos ir nenukrypstant nuo miško želdinių sudėties kategorijos. Atsodinęs miško želdinius paramos gavėjas NMA iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. privalo pateikti atsodintų miško sodmenų Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą ir įsigijimo dokumentus (jeigu pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

12Atitinkamai, Taisyklių 69 punktas nustato, kad paramos gavėjui pažeidžiant prisiimtus įsipareigojimus ar jų nesilaikant, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus, taikomos sankcijos. Pagal Taisyklių 69.6.3 punktą, jei paramos gavėjas per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo želdinių apskaitos atlikimo dienos, kai buvo nustatyta, kad reikia atsodinti žuvusius želdinius, neatsodino Pažymoje apie miško želdinių/žėlinių apskaitą nurodytų žuvusių medelių ir krūmų ir (arba) šiose Taisyklėse numatyta tvarka nepateikė Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikato ir sodmenų įsigijimo dokumentų (jei pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą), parama nutraukiama, o ankstesniais metais išmokėta parama už miško priežiūrą ir apsaugą susigrąžinama.

13Taigi pagrindas sprendimui nutraukti paramą ir susigrąžinti ankstesniais metais išmokėtą paramą už miško priežiūrą ir apsaugą yra 1) jei paramos gavėjas per tris artimiausius miško želdinimo sezonus nuo želdinių apskaitos atlikimo dienos, kai buvo nustatyta, kad reikia atsodinti žuvusius želdinius, neatsodino Pažymoje apie miško želdinių/žėlinių apskaitą nurodytų žuvusių medelių ir krūmų ir (arba) 2) Taisyklėse numatyta tvarka nepateikė Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikato ir sodmenų įsigijimo dokumentų (jei pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

14Nagrinėjamu atveju Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai 2012-11-16 atliko želdinių apskaitą ir pažymose Nr. A-5K-04-87 (b. l. 54-55), A-5K-04-89 (b. l. 56-57) nurodė, kad želdinių tankis neatitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų, t. y. ( - ) ploto žemės sklype, esančiame ( - ) (kad. Nr. ( - )) reikia atsodinti 1148 vnt. želdinių (rūšinė sudėtis 4B, beržo sodinukai), o ( - ) ploto žemės sklype, esančiame ( - ) (kad. Nr. ( - )) reikia atsodinti 84 vnt. želdinių (rūšinė sudėtis 3B, beržo sodinukai). Remiantis Taisyklių 43.2 punktu, pareiškėjui kilo pareiga per artimiausius tris miško želdinimo sezonus nuo šio fakto nustatymo dienos miško želdinius atsodinti sodmenimis, kad būtų įvykdyti su Paramos paraiška pateikto Miško želdinimo ir žėlimo projekto sprendiniai nekeičiant paramos sumos ir nenukrypstant nuo miško želdinių sudėties kategorijos. Taisyklių taikymo prasme rudens sezonas tęsiasi iki einamųjų metų lapkričio 1 d., o pavasario sezonas iki einamųjų metų liepos 1 d. (Taisyklių 47 punktas). Taigi, remiantis aptariamomis Taisyklių nuostatomis, pareiškėjui kilo pareiga atsodinti miško želdinius per artimiausius tris miško želdinimo sezonus, skaičiuojant nuo 2012-11-16, t. y. iki 2014 m. liepos 1 d. Be to, pareiškėjas Taisyklėse numatyta tvarka NMA privalėjo pateikti Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos (kuria atsodintas miškas) kilmės sertifikatą ir sodmenų įsigijimo dokumentus (jei pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą).

15Kaip minėta, Taisyklių 43.2 punkte nustatyta, kad atsodinęs miško želdinius paramos gavėjas NMA iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d. privalo pateikti atsodintų miško sodmenų Pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą ir įsigijimo dokumentus (jeigu pareiškėjas/paramos gavėjas miško sodmenų nepirko, jis privalo pateikti jų krovinio važtaraštį ar perdavimo–priėmimo aktą). Iš šios nuostatos lingvistinės formuluotės matyti, kad joje dokumentų pateikimo termino eigos pradžia yra siejama ne su momentu, kada nustatomas želdinių tankio trūkumas, bet momentu, kada faktiškai atsodinamas miškas („po miško atsodinimo“).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas NMA, ŽŪM, skunde teismui ir teismo posėdžio metu duodamas paaiškinimus teikė prieštaringus duomenis, kada jis atsodino mišką. Pirmiausia, pareiškėjas, atsiliepdamas į NMA 2015-03-02 paklausimą, pateikė 2015-03-27 VĮ Rokiškio miškų urėdijos PVM sąskaitas-faktūras ir kilmės sertifikatus (b. l. 69-72). Teisėjų kolegija vertina, kad NMA skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, jog šie dokumentai nėra tinkami, nes jie patvirtina sodinukų įsigijimą 2015 m. pavasario sezono metu, tačiau, minėta, pareiškėjas privalėjo būti atsodinęs sodinukus vėliausiai 2014 m. pavasario sezono metu. Pareiškėjas skunde Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai (b. l. 88) jau nurodė kitas aplinkybes, t. y. kad jis 2013-05-15 papildė miško plotą beržo želdiniais. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai pateikė UAB „Medstata“ 2013-05-15 krovinio važtaraštį (b. l. 89), sodinukų kilmės sertifikatą (b. l. 90) bei Valstybinės miškų tarnybos 2014-11-03 pažymą (b. l. 91). Tačiau tuo atveju, jeigu pareiškėjas atsodino mišką 2013 m. pavasario sezono metu, jis, remiantis aptarta Taisyklių 43.2 punkto nuostata, tai patvirtinančius dokumentus privalėjo NMA pateikti vėliausiai iki 2014 m. gruodžio 15 d. (iki metų, kuriais baigiasi trečiasis miško želdinimo sezonas po miško atsodinimo, gruodžio 15 d.), tačiau to nepadarė. Pareiškėjas skunde teismui vėlgi nurodo, kad jis visą reikiamą miško želdinių kiekį atsodino sodmenimis 2014 m. pavasario sezono metu, tačiau Taisyklėse numatytų tai patvirtinančių dokumentų (sodmenų įsigijimo dokumentų, kilmės sertifikatų) nepateikia. Galiausiai, teismo posėdžio metu pareiškėjas nurodė, kad jis mišką atsodino sodmenimis, atvežtais UAB „Medstata“ pagal krovinio važtaraštį, t. y. 2013 m. pavasario sezono metu. Taigi iš šių pareiškėjo paaiškinimų spręstina, kad pareiškėjas NMA, pateikdamas 2015-03-27 VĮ Rokiškio miškų urėdijos PVM sąskaitas-faktūras ir kilmės sertifikatus, teikė klaidingus miško atsodinimo dokumentus.

17Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas, konstatavus miško neatitiktį Miško želdinimo ir žėlimo projektui, Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais nepateikė NMA miško atsodinimą patvirtinančių dokumentų, t. y. Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato ir įsigijimo dokumentų, ir tuo netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, nors apie šią pareigą NMA pranešimais ne kartą buvo informuotas. Pareiškėjo NMA pateikti dokumentai, t. y. 2015-03-27 VĮ Rokiškio miškų urėdijos PVM sąskaitos-faktūros ir kilmės sertifikatai (b. l. 69-72) nepatvirtina miško atsodinimo iki 2014 m. pavasario sezono pabaigos. Aplinkybę, kad šiuose dokumentuose nurodytais sodmenimis miškas nebuvo atsodintas, patvirtina pareiškėjo paaiškinimai teismo posėdžio metu. Tuo tarpu UAB „Medstata“ 2013-05-15 krovinio važtaraštis (b. l. 89), sodinukų kilmės sertifikatas (b. l. 90), kurie, pareiškėjo paaiškinimais, įrodo miško atsodinimą, Taisyklėse nustatytu terminu (iki 2014-12-15) nebuvo pateikti NMA (jie pateikti tik kilusio ginčo metu 2015 m. pabaigoje ir tik ŽŪM). Miško atsodinimą patvirtinančių dokumentų nepateikimas NMA Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais pats savaime pakankamas pagrindas sprendimui nutraukti paramą ir susigrąžinti ankstesniais metais išmokėtą paramą už miško priežiūrą ir apsaugą priimti (Taisyklių 69.6.3 punktas). Pareiškėjas skundžiamo sprendimo tuo aspektu, kad NMA būtų neteisingai įvertinusi, jog prisiimti įsipareigojimai buvo pažeisti ne dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, neginčija.

18Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad NMA priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio panaikinti pagrindų nenustatyta (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnis). Atitinkamai, ŽŪM, remdamasi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (redakcija nuo 2012-02-10), 216 punktu, tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą, pagrįstai neatsižvelgė į kartu su skundu pateiktus dokumentus bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą netenkinti pareiškėjo skundo. Esant tokioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

20pareiškėjo J. Ž. skundą atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 3. pareiškėjas J. Ž. skundu (b. l. 1-3)... 4. Atsakovas NMA atsiliepimu į skundą (b. l. 16-19) nesutinka su pareiškėjo... 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo ŽŪM atsiliepimu į... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjas skundą prašė tenkinti, paaiškino, kad... 7. Skundas atmestinas. ... 8. Pareiškėjas 2011-04-29 padavė paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo... 9. NMA 2015-10-28 sprendimu (b. l. 76-78) nutarė neišmokėti pareiškėjui... 10. Taisyklių (redakcija nuo 2013-05-10) 41 punktas nustato, kad pareiškėjas,... 11. Taisyklių 43.2 punktas detalizuoja, kad jeigu miško želdinių apskaitos... 12. Atitinkamai, Taisyklių 69 punktas nustato, kad paramos gavėjui pažeidžiant... 13. Taigi pagrindas sprendimui nutraukti paramą ir susigrąžinti ankstesniais... 14. Nagrinėjamu atveju Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai 2012-11-16 atliko... 15. Kaip minėta, Taisyklių 43.2 punkte nustatyta, kad atsodinęs miško... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas NMA, ŽŪM, skunde teismui ir... 17. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas,... 18. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad NMA priėmė... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. pareiškėjo J. Ž. skundą atmesti.... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...