Byla T-86/2016
Dėl asociacijos Lietuvos krepšinio federacija vykdomojo komiteto 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 2016/02-01 pripažinimo negaliojančiu

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą pagal ieškovo VšĮ „Krepšinio rytas“ ieškinį atsakovui asociacijai Lietuvos krepšinio federacija, trečiasis asmuo asociacija Lietuvos krepšinio lyga (LKL), dėl asociacijos Lietuvos krepšinio federacija vykdomojo komiteto 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 2016/02-01 pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovą Asociaciją Lietuvos krepšinio federacija nutraukti neteisėtus veiksmus, ribojančius ieškovo Viešosios įstaigos „Krepšinio rytas“ konkuravimo galimybes, ir panaikinti 2016 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 2016/02-01 kaip negaliojantį nuo priėmimo dienos.

4Ieškovas ieškinį grindžia taip pat ir tuo, kad skundžiamas nutarimas riboja konkurenciją ir atitinka Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnyje numatytą draudimą sudaryti diskriminuojančius susitarimus.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, be to, prašė perduoti bylą nagrinėti administraciniam teismui. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog buvo pažeistos bylų teismingumo taisyklės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 36 straipsnis), kadangi tarp šalių susiklostę administracinio pobūdžio teisiniai santykiai lemia bylos teismingumą administraciniam teismui. Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto priimtas nutarimas turi būti laikomas bendro pobūdžio aktu, susijusiu su bendro pobūdžio Lietuvos krepšinio klubų, kaip visuomenės grupės, teisių apribojimais. Dėl to šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo priimto bendro pobūdžio akto teisėtumo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi yra išaiškinusi, kad bylos dėl sporto federacijų kaip nevyriausybinių organizacijų ir sportininkų dėl sprendimų, kuriuose yra patvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, yra teismingos administraciniam teismui (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta byloje L. Š. ir L. K. v. Lietuvos dziudo federacija, bylos Nr. T-82-2011). Ginčijamas nutarimas negali būti laikomas asociacijos sprendimu Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo prasme. Priimdamas ginčijamą nutarimą atsakovas įgyvendino jam valstybės priskirtą funkciją, todėl konkurencijos teisės normos veiklai, kuri yra susijusi su viešosios valdžios įgyvendinimu, netaikomos.

6Ieškovas 2016 m. liepos 28 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad atsakovo nurodyta Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis šiuo atveju netaikoma, nes nurodytoje byloje nebuvo sprendžiami klausimai dėl konkurencijos teisės pažeidimo. Taip pat ginčas buvo sprendžiamas tarp sportininko ir sporto federacijos, tuo tarpu šiuo atveju ginčas sprendžiamas tarp asociacijos ir jos nario. Visi ieškiniai, kurie grindžiami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio nuostatų pažeidimo, yra nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme.

7Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui kilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, todėl teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nutartyje nurodo, jog iš ieškinio matyti, kad ieškovas ginčija atsakovo 2016 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 2016/02-01, t.y. asociacijos – nevyriausybinės sporto organizacijos – bendro pobūdžio teisės akto teisėtumą. Tarp šalių susiklostė administracinio pobūdžio teisiniai santykiai. Dėl to, nežiūrint į tai, kad ieškovas ieškinį grindžia ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo nuomone, šiuo atveju byloje vyrauja administracinis teisinis santykis ir dėl to byla turėtų būti nagrinėjama administraciniame teisme. konstatuoja:

8Byla teisminga administraciniam teismui.

9Byloje ieškovas prašo įpareigoti atsakovą Lietuvos krepšinio federaciją nutraukti neteisėtus veiksmus, ribojančius ieškovo konkuravimo galimybes, ir panaikinti atsakovo valdymo organo 2016 m. balandžio 20 d. nutarimą Nr. 2016/02-01, kaip negaliojantį nuo priėmimo dienos.

10Lietuvos krepšinio federacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija (Lietuvos krepšinio federacijos įstatų 1.2. punktas). Lietuvos krepšinio federacijos kaip kūno kultūros ir sporto sistemos veiklos subjekto kompetenciją plėtojant kūno kultūrą ir sportą, varžybų sistemą, sporto varžybų ir renginių organizavimo principus nustato Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas. Remiantis šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, nacionalinė sporto (šakos) federacija organizuoja oficialų nacionalinį čempionatą, sudaro sporto šakų Lietuvos rinktines ir atstovauja Lietuvai tarptautinėse varžybose, užtikrina Lietuvos rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose ir atlieka kitas Lietuvos sporto (šakos) federacijos įstatuose nurodytas funkcijas. Pagal Lietuvos krepšinio federacijos įstatų 9.1. punktą vykdomasis komitetas yra kolegialus federacijos valdymo organas. Vykdomasis komitetas tvirtina organizuojamų krepšinio varžybų ar čempionatų nuostatus, priima sprendimus dėl nario pašalinimo ir sprendžia kitus klausimus, nustatytus teisės aktuose, federacijos įstatuose ir vykdomojo komiteto darbo reglamente (Lietuvos krepšinio federacijos įstatų 9.6.1., 9.6.16. ir 9.6.22. punktai). Tokiu būdu vykdomasis komitetas, realizuodamas savo kompetenciją, priima sprendimus, kurie gali būti ir bendro pobūdžio aktai.

11Byloje prašoma panaikinti Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto nutarimą, kuriuo buvo nutarta suspenduoti Lietuvos krepšinio klubus, kurie sudarys arba vykdys sutartis su Euroleague Commercial Assets ar su ja susijusiais asmenimis ir žais Eurolygos Europos taurės turnyre, iš Lietuvos oficialių krepšinio lygų. Toks asociacijos valdymo organo priimtas sprendimas yra bendro pobūdžio aktas, susijęs su Lietuvos krepšinio klubų teisių apribojimu. Remiantis Administracinių bylų teisenos 17 straipsnio 1 dalies 11 punktu, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo. Todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp Lietuvos krepšinio federacijos, kaip nevyriausybinės sporto organizacijos, ir ieškovo bei kitų Lietuvos krepšinio klubų, kurių atžvilgiu buvo priimtas ginčijamas sprendimas, susiklostė administracinio pobūdžio teisiniai santykiai. Šiuo sprendimu yra patvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, todėl keliamas ginčas patenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytą ginčų kategoriją ir nagrinėtinas administraciniame teisme (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį, priimtą byloje Dziudo klubas „Sfinksas“ v. Lietuvos dziudo federacija, bylos Nr. T-76-2011, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį, priimtą byloje L. Š. ir L. K. v. Lietuvos dziudo federacija, bylos Nr. T-79-2011). Ieškovo nurodoma aplinkybė, jog jo reikalavimas yra grindžiamas taip pat ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsniu, negali pakeisti viso ginčo teismingumo.

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga administraciniam teismui.

14Bylą pagal ieškovo VšĮ „Krepšinio rytas“ ieškinį atsakovui asociacijai Lietuvos krepšinio federacija, trečiasis asmuo asociacija Lietuvos krepšinio lyga (LKL), dėl asociacijos Lietuvos krepšinio federacija vykdomojo komiteto 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 2016/02-01 pripažinimo negaliojančiu grąžinti Vilniaus apygardos teismui.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai