Byla A-143-2389-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, vertėjaujant Jurgai Marcinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams V. Č. ir advokatei Razminai Adrijai Rudminaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. Č. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V. Č. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (T 1, b. l. 1–3), kurį patikslino (T 1, b. l. 43–46), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – atsakovas, VĮ Registrų centro Vilniaus filialas) 2010 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. IN(12.5.1.15.)-13771;

52) panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų centro (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, VĮ Registrų centras) 2010 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. (1.1.38)s-2538; 3) įpareigoti atsakovą atkurti Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) įrašus dėl kiemo rūsio ir tvoros, esančių namų valdoje ( - ).

6Pareiškėja nurodė, kad 2008 m. spalio 17 d. pateikė prašymą VĮ Registrų centro Vilniaus filialui patikslinti registro duomenis, sujungiant žemės sklypo ir pastatų įrašus. Gavus patikslintą Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) duomenų išrašą, paaiškėjo, kad be pakankamo faktinio ir teisinio pagrindo Nekilnojamojo turto registre buvo panaikinti duomenys apie esamus kiemo statinius bei įrenginius – kiemo rūsį ir tvorą. 2009 m. rugsėjo 3 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją, kokiu pagrindu buvo panaikinti registro įrašai apie faktiškai esamus statinius. Gavusi VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009 m. rugsėjo 17 d. atsakymą Nr. IN(5.1.15.)-30660 ir atsižvelgdama į rašte pateiktą informaciją, 2009 m. lapkričio 10 d. raštu paprašė patikrinti faktinius duomenis ir atkurti nepagrįstai pakeistus registro įrašus. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas 2009 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. IN(5.1.15.)-38482 atsisakė atkurti įrašus, dėl to 2009 m. gruodžio 22 d. pateikė skundą Centriniam registratoriui, kuris 2010 m. sausio 12 d. atsiuntė raštą Nr. (1.1.38.)s-141, kuriame, vertinant susidariusią situaciją, akivaizdžiai nebuvo atsižvelgta į daugelį reikšmingų aplinkybių, apie tai ji informavo Centrinį registratorių 2010 m. vasario 11 d. raštu. VĮ Registrų centras 2010 m. vasario 25 d. rašte

7Nr. (1.1.38.)s-881 nurodė tokius pačius motyvus kaip ir teritorinis registratorius. Dėl to 2010 m. balandžio 1 d. raštu kreipėsi į VĮ Registrų centro direktorių, kad jos skundas būtų išnagrinėtas iš esmės. VĮ Registrų centro direktorius 2010 m. balandžio 1 d. skundą persiuntė nagrinėti atsakovui, kuris 2010 m. balandžio 26 d. raštu Nr. IN(12.5.1.15.)-13771 atsisakė atkurti įrašus. Teritorinio registratoriaus sprendimą 2010 m. gegužės 25 d. apskundė VĮ Registrų centrui, kuris 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (1.1.38.)s-2538 atsisakė patikslinti bei atkurti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašus dėl visų nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų, esančių ( - ). Pareiškėja pažymėjo, jog nesutinka su atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens sprendimais. Namų valdos statinius ir kiemo įrenginius lygiomis dalimis įgijo 1991 m. iš savo motinos V. B. ir 1993 m. iš savo dėdės M. N. (M. N.). Namų valdos žemės sklypas 1993 m. buvo geodeziškai pamatuotas, o 1995 m. privatizuotas. Visi duomenys apie namų valdą ir joje esančius statinius bei kiemo įrenginius buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Vadovaudamasi Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.40 straipsnio 1 dalimi, 2008 m. spalio 17 d. pateikė prašymą VĮ Registrų centro Vilniaus filialui patikslinti registro duomenis, sujungiant žemės sklypo ir pastatų įrašus. 2008 m. spalio 31 d. buvo sudaryta Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutartis Nr. SK-4238, kurioje numatyta, kad atsakovas įsipareigojo atlikti kadastro darbus, įskaitant nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenų tikslinimą ir kadastro duomenų bylos atnaujinimą, dėl nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ). Matininkė A. P. buvo atvykusi į vietą, susipažino su faktine situacija ir, atnaujindama kadastro duomenų bylą bei žymėdama savo parengtame plane statinių išdėstymą, vadovavosi esama situacija ir uždarosios akcinės bendrovės „Tolimatis“ (toliau – UAB „Tolimatis“) 1993 m. parengto plano duomenimis. Tačiau į atnaujintus registro duomenis nebuvo įtraukti realiai egzistavę ir tebeegzistuojantys objektai – kiemo rūsys ir namų valdą juosianti tvora. Atsakovo teiginys, kad VĮ Registrų centro Vilniaus filialo specialistai, vykdydami VĮ Registrų centro direktoriaus pavaduotojo 2009 m. gruodžio 29 d. įpareigojimą, tikrino vietoje specialistės A. P. 2008 m. spalio 9 d. atliktų kadastrinių matavimų pagrindu suformuotos nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), kadastro duomenų bylos kokybę ir skunde minimo rūsio nerado, neatitinka tikrovės, kadangi mamos V. B. 1991 m. padovanotas rūsys kaip buvo pastatytas daugiau nei prieš pusę amžiaus, taip ir yra iki šiol. Tvora taip pat nebuvo užfiksuota, nors, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 17–20 punktus, kadastrinius matavimus atliekantis matininkas pats privalo nustatyti visų faktiškai esančių objektų duomenis (išskyrus tik laikinus statinius) ir visa tai pažymėti duomenų byloje. Tai nebuvo padaryta, todėl susidarė situacija, kad dalis jai nuosavybės teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų, esančių namų valdoje ( - ), po nepagrįstų ir neteisėtų atsakovo veiksmų teisiškai išnyko, nors faktiškai tebeegzistuoja. Atsakovas jai siūlė samdytis kitą matininką, kuris pakartotinai atliktų nekilnojamojo turto objektų kadastro darbus, ir tuomet šių duomenų pagrindu būtų patikslinti Nekilnojamojo turto registro duomenys, nors pagal 2008 m. spalio 31 d. sutartį tai privalėjo atlikti pats atsakovas arba jo paskirtas atstovas – VĮ Registrų centro Vilniaus filialo Kadastrinių matavimų skyriaus V kadastrinių matavimų grupės matavimų specialistė A. P., nes sutartis sudaryta dėl konkretaus objekto – gyvenamojo namo ir jo priklausinių (CK 4.19 str. 1 d.), esančių ( - ), kadastro duomenų tikslinimo, ir sutartyje nėra aptarta jokių išimčių dėl nematuojamų statinių. Tiek ginčo rūsys, tiek sklypą juosianti tvora jau buvo teisiškai įregistruoti, nustatyta tvarka įregistravus dovanojimo sutartis, ir nebuvo jokių kliūčių šiuos duomenis tikslinti. Taip pat, atsakovo teigimu, Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutartyje Nr. SK-4238 nebuvo numatyta atlikti nesudėtingų

8I grupės statinių (tvoros) kadastrinių matavimų darbų. Tačiau net ir darant tokią prielaidą, nesuprantama, kodėl tokiu atveju dalies nesudėtingų I grupės statinių (įskaitant lauko tualetus, vidines tvoras ir kt.) atžvilgiu darbai buvo atliekami ir kadastro duomenys tikslinami, o dėl aplinkinės tvoros – neatliekami. Kadastrinių duomenų bylą tikrina ir darbus priima atsakovas, todėl jis yra atsakingas už atsiradusias pasekmes. Taip pat nėra aišku, dėl ko Nekilnojamojo turto registre Nr. ( - ) buvo visiškai panaikintas įrašas apie esamas tvoras, nors prašymas panaikinti šį įrašą nebuvo pateiktas. Atsakovas netinkamai kontroliavo savo darbuotojų atliekamus veiksmus ir akivaizdžiai pažeidė Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų reikalavimus dėl duomenų keitimo pagrįstumo. Neteisėtas ir nepagrįstas Nekilnojamojo turto registro Nr. ( - ) įrašų pakeitimas pažeidžia jos teises ir įstatymo saugomus interesus, kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, remdamiesi atsakovo pakeistais Nekilnojamojo turto registro įrašais, kaltina savavališka iš registro išbrauktų statinių statyba (nes jie realiai egzistuoja) ir reikalauja juos nugriauti. O visų šių dėl atsakovo kaltės kilusių ginčų sprendimas daro jai didelę moralinę ir materialinę žalą.

9Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 1–3) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

10Atsakovas nurodė, kad, pareiškėjai prašant, VĮ Registrų centro Vilniaus filialo matininkė A. P. 2008 m. spalio 9 d. atliko statinių, esančių ( - ), kadastrinius matavimus, kurių metu buvo nustatyta ir užfiksuota, kad ūkiniai pastatai (unikalūs Nr.: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )), kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )– du lauko tualetai, tvora ir rūkykla) yra sunaikinti. Vėliau, 2008 m. spalio 17 d., pareiškėja teritoriniam registratoriui pateikė prašymą sujungti statinius su žemės sklypu, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro įrašuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Registro nuostatai) 35 punktu, Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės ar ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva (išnyksta) pats nekilnojamasis daiktas. Pareiškėja teritoriniam registratoriui 2008 m. lapkričio 15 d. pateikė prašymą išregistruoti nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ), ir daiktines teises į juos Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. akto/pažymos Nr. (101)-11.10-1246 apie statinio nugriovimą pagrindu bei įregistruoti gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), lauko tualetą (unikalus Nr. ( - )), ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) pakeitimus bei patikslinti ūkinių pastatų (unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir registre Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-2585 pagrindu. Su prašymu buvo pateikta ir 2008 m. spalio 9 d. atnaujinta paminėtų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų byla Nr. 13/11139. Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, tenkindamas pareiškėjos prašymą, pateiktos pažymos ir kadastro duomenų bylos pagrindu teritorinis registratorius išregistravo ūkinius pastatus (unikalūs Nr.: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), kiemo rūsį (unikalus

11Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - ) – du lauko tualetus, tvorą ir rūkyklą) bei pareiškėjos nuosavybės teisę į juos ir įregistravo pripažinimo tinkamu naudoti akte nurodytus statinius, jų pakeitimus ir patikslintus duomenis. Pareiškėjos teigimu, atnaujinus aukščiau paminėtus kadastro ir registro duomenis, nebuvo įtraukti (kadastrinių matavimų metu neužfiksuoti) realiai egzistavę ir tebeegzistuojantys objektai – kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )) ir namų valdą juosianti tvora (vienas iš Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir unikaliu Nr. ( - ) pažymėtų statinių). Siekiant patikrinti šią aplinkybę, teritorinis registratorius 2010 m. sausio 6 d. atliko aukščiau paminėtų statinių kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikrinimą vietovėje ir patvirtino, kad du lauko tualetai ir medinė tvora, kurie buvo pastatyti 1959 m. ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, yra nugriauti, rūsio nėra. Be to, šią aplinkybę patvirtina ir pažyma, kurioje užfiksuota, jog, patikrinus buvusio statinio vietą, kiemo rūsys, byloje Nr. 13/11139 pažymėtas ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ir tvora, pažymėta ( - ) (unikalus Nr. ( - )), nugriauti. Pareiškėja jokių šį savo teiginį patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, todėl šis teiginys neatitinka tikrovės. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėja 2010 m. vasario 11 d. skunde VĮ Registrų centrui nurodė, jog tuo metu, kada vyko jos žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ir jame esančių statinių kadastrinių matavimų darbai, kuriuos vykdė A. P., būtent toje vietoje, kur stovėjo medinė tvora, dėl kurios vyksta ginčas, vyko vietos parengimas pirties statybai. Pagal projektą pirtis yra labai arti su paminėta tvora, kaip tik kiemo rūsio vietoje. A. P. buvo paaiškinta, taip pat ir komisijai, atvykusiai 2010 m. sausio 6 d., kad dėl vykdomų statybos darbų medinė tvora pašalinta laikinai. Taigi pati pareiškėja pripažįsta, kad tiek paminėtų statinių kadastrinių matavimų atlikimo metu (2008 m. spalio 9 d.), tiek kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikrinimo vietovėje metu (2010 m. sausio 6 d.) įregistruotos Nekilnojamojo turto registre tvoros ir rūsio nebuvo, o kadastrinių matavimų metu fiksuojami būtent faktiniai ir objektyvūs statinius apibūdinantys duomenys (šiuo atveju tvoros ilgis, aukštis, iš kokių medžiagų ji pastatyta ir kt.). Kito, faktiškai buvusio, nesudėtingo statinio – lauko tualeto, pastatyto 2008 m., kadastriniai matavimai tuo pat metu (2008 m. spalio 9 d.) buvo atlikti, šis statinys pripažintas tinkamu naudoti ir, pareiškėjai prašant, 2008 m. gruodžio 1 d. įregistruota jos nuosavybės teisė į šį statinį Nekilnojamojo turto registre (įrašo Nr. ( - ) 2.13 p.). Ši aplinkybė patvirtina, kad teritorinio registratoriaus matininkė A. P. atliko ir nesudėtingo, tačiau faktiškai buvusio, statinio kadastrinius matavimus, dėl kurių atlikimo buvo išreikšta pareiškėjos valia. Dėl pareiškėjos argumento, jog teritorinio registratoriaus matininkė A. P. aukščiau paminėtų statinių kadastrinių matavimų metu neužfiksavo tvoros, atsakovas nurodė, kad nei pareiškėjos 2008 m. spalio 9 d. prašyme Nr. 3231508 atlikti statinių kadastrinius matavimus, nei statinių kadastrinių matavimų atlikimo metu, nei 2008 m. spalio 31 d. Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutarties Nr. SK-4238 pasirašymo metu prašymo (reikalavimo) atlikti namų valdą juosiančios tvoros kadastrinius matavimus pareiškėja nereiškė. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (toliau – STR 1.01.07:2002) 1 priedo 2 lentele, iki 1,8 metro aukščio tvoros priskiriamos 1 grupės nesudėtingiems statiniams, kurių kadastrinius matavimus atlikti, pripažinimą tinkamais naudoti ir registruoti Nekilnojamojo turto registre neprivaloma (STR 1.01.07:2002 12.3.6 p.), todėl tokio objekto kadastriniams matavimams atlikti būtina užsakovo iniciatyva ir aiškiai išreikšta valia. Dėl pareiškėjos argumento, kad tiek ginčo rūsys, tiek sklypą juosianti tvora jau buvo teisiškai įregistruoti, nustatyta tvarka įregistravus dovanojimo sutartis, todėl nebuvo jokių kliūčių šiuos duomenis tikslinti, atsakovas nurodė, kad teritorinio registratoriaus matininkė A. P. šiuos duomenis ir patikslino, užfiksuodama rūsio išnykimo faktą, o pareiškėjos skunde nurodyta sklypą juosianti tvora visiškai neatitinka tvoros, kurią ji buvo įgijusi dovanojimo sutarčių pagrindu, duomenų, t. y. nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), kadastro duomenų bylos formos 2-TI dalyje „Pastatų ir statinių charakteristika“ pirmą kartą 1988 m. vasario 17 d. užfiksuotų duomenų: medinė tvora, statybos metai – 1959, statinių išsidėstymo plane nubraižyta šalia gyvenamojo namo priestato ( - ) priestato ( - ), kurios ilgis tuo metu buvo 15,41 metro.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu

14(T 2, b. l. 62–69) atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.

15Teismas nurodė, kad šioje administracinėje byloje yra priimtas ir nagrinėjamas pareiškėjos skundas dėl VĮ Registrų centro Vilniaus filialo ir VĮ Registrų centro atliktų veiksmų, susijusių su Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkymu, pagrįstumo ir teisėtumo, t. y. ar pagrįstai nepatenkinti jos 2010 m. balandžio 1 d. skunde, išnagrinėtame VĮ Registrų centro Vilniaus filialo, ir 2010 m. gegužės 25 d. skunde, išnagrinėtame VĮ Registrų centro, nurodytas prašymas dėl Nekilnojamojo turto registro duomenų atkūrimo. Aplinkybės, susijusios su netinkamu darbų atlikimu pagal pareiškėjos ir atsakovo 2008 m. spalio 31 d. sudarytą Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutartį Nr. SK-4238, nėra šio ginčo dalykas. Ginčai, kylantys iš tokių sutarčių, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (Taisyklių 6 p., Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str.). Teismo nuomone, teigti, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė patenkinti prašymą atkurti Nekilnojamojo turto registro duomenis, nėra pagrindo. Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsniu, 9 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 9 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 1, 4 dalimis, 22 straipsnio 1–10 punktais, 23–29 straipsniais, 31–33 straipsniais, Registro nuostatų 19, 35, 36 punktais, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1, 2 dalimis, 13 straipsnio 1–3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 629 redakcija, galiojusi nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2008 m. gruodžio 7 d.) patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Kadastro nuostatai) IV skyriaus normomis (84, 88–88.6, 89–91 p.). Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas nepagrįstai išregistravo jos patikslintame skunde nurodytus nekilnojamojo turto objektus ir nuosavybės teisę į juos, t. y. tvorą ir kiemo rūsį. Duomenys apie tai, kad kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas ( - ), ir tvora, plane pažymėta ( - ), yra sunaikinti, užfiksuoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. akte/pažymoje

16Nr. (101)-11.10-1246 apie statinio nugriovimą ir pačios pareiškėjos prašymu atnaujintoje Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų byloje Nr. 13/11139. Jokie leistini įrodymai, kurie paneigtų šias aplinkybes, t. y. šių daiktų sunaikinimą – teismo sprendimas, kuriuo būtų konstatuotas netinkamas įsipareigojimų įvykdymas pagal 2008 m. spalio 31 d. Nekilnojamojo turto objektų kadastro darbų atlikimo sutartį Nr. SK-4238, ir atitinkamai pataisyti kadastriniai matavimai, nepateikti, todėl nėra jokio pagrindo panaikinti ginčijamus sprendimus ir įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, susijusius su Nekilnojamojo turto registro duomenų tikslinimu.

17III.

18Pareiškėja apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 74–76) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir patenkinti skundą.

19Pareiškėja nurodo, kad tiek atsakovui nagrinėjant ginčą ikiteismine tvarka, tiek ir administracinėje byloje buvo pateikti įrodymai, jog ginčo statiniai yra ne tik faktiškai,

20bet jau buvo ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl nepagrįstai panaikintų Nekilnojamojo turto registro įrašų atkūrimui nėra kliūčių (gyvenamojo namo techniniame pase inventorinis Nr. ( - )/rejestro Nr. ( - ) esančios 1991 m. spalio 31 d. bei 1993 m. liepos 19 d. pastatų ir statinių charakteristikos, 1993 m. namų valdos žemės sklypo ribų planas, 2008 m. spalio mėn. nuotraukos). Be to, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai buvo atvykę į vietą ir patys įsitikino, kad ginčo statiniai realiai tebeegzistuoja. Teismas neatsižvelgė į byloje esančias 1991 m. gruodžio 10 d. bei 1993 m. liepos 29 d. dovanojimo sutartis. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. pažymoje nedetalizuota, kokia dalimi ar apimtimi ginčo statiniai buvo nugriauti, todėl nebuvo pagrindo jos ginčyti.

21Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 81–82) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai įvertino visus pateiktus dokumentus (įrodymus) ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo veiksmus. Tinkamai įvertinęs šios bylos aplinkybes ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ginčijami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre duomenis apie statinius pareiškėjai nuosavybės teise priklausančioje namų valdoje, esančioje ( - ). Šio ginčo teisminio nagrinėjimo ribas nulemia pareiškėjos teismui 2010 m. liepos 13 d. paduotas patikslintas skundas, iš kurio matyti, kad pareiškėja siekia įregistruoti (atkurti) Nekilnojamojo turto registre duomenis apie kiemo rūsį (unikalus

27Nr. ( - )) ir namų valdą juosiančią tvorą (T 1, b. l. 43-46). Todėl nagrinėjamai bylai yra aktualu (ABTĮ 86 str. 2 d. taikymo požiūriu reikšminga) išaiškinti šių pareiškėjos nurodytų nekilnojamojo turto objektų registravimo Nekilnojamojo turto registre aplinkybes. Aiškinant šias bylai reikšmingas aplinkybes, yra būtina nustatyti (konkretizuoti) kadastrinius šių objektų duomenis, t. y. nustatyti, ar tokie duomenys, kaip teigia pareiškėja, jau buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, ar tokia registracija anksčiau nebuvo atlikta.

28Pagal pareiškėjos poziciją, nurodytų objektų kadastro duomenys buvo užfiksuoti jau nuo 1993 m., tačiau nebuvo užfiksuoti (atkartoti) atsakovo matininkės A. P. 2008 m. spalio 9 d. atlikto statinių, esančių ( - ), kadastrinio matavimo metu. Tai reiškia, kad savo tariamos teisės pažeidimą laike pareiškėja sieja su šių matavimų atlikimu. Iš byloje esančios nurodytos matininkės sudarytos Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (pažymėtina, kad šie matavimai buvo atlikti pagal atitinkamą pareiškėjos 2008-10-09 prašymą) matyti, kad pareiškėjos nurodytas pastatas – kiemo rūsys (unikalus Nr. ( - )) – yra sunaikintas (T 2, b. l. 30). Šio statinio nugriovimo faktas yra konstatuotas ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. akte/pažymoje apie statinio nugriovimą (T 2, b. l. 36). Pažymėtina, kad ši pažyma buvo išduota pateikti Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 1 dalies bei Registro nuostatų 35 punkto (2007-02-27 nutarimo Nr. 240 redakcija) taikymo požiūriu yra tinkamas ir pakankamas pagrindas registro tvarkytojui panaikinti šio statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre. Taigi pareiškėjos skundo dalis dėl šio statinio registracijos Nekilnojamojo turto registre atnaujinimo nurodytų teisės aktų taikymo prasme negali būti pripažinta pagrįsta.

29Pasisakydama dėl pareiškėjos nurodytos namų valdą juosiančios tvoros įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, kolegija pirmiausia pažymi, kad ši (pareiškėjos nurodyta) vielos tinklo tvora ir 15,41 m ilgio medinė tvora (plane pažymėta indeksu ( - )), kurios statybos metai 1959 m. ir kuri pagal paminėtą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. lapkričio 17 d. aktą/pažymą taip pat buvo nugriauta, yra du skirtingi nekilnojamojo turto objektai. Tai matyti iš paminėtos Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos (T 2, b. l. 32). Tai patvirtina ir atsakovo specialistų atliktas 2010 m. sausio 6 d. faktinės situacijos patikrinimas vietoje (T 1, b. l. 61-62). Todėl pareiškėjos reikalavimas atlikti namų valdą juosiančios tvoros teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre buvusio įrašo atnaujinimo būdu negali būti pripažintas pagrįstu. Kolegija pažymi, kad toks reikalavimas (dėl namų valdą juosiančios tvoros teisinės registracijos) negali būti pripažintas pagrįstu ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio taikymo požiūriu, nes tokiam reikalavimui (prašymui) tenkinti ir naujo nekilnojamojo turto objekto įregistravimui Nekilnojamojo turto kadastre ir registre yra būtina pateikti šios teisės normos 1 dalyje numatytus dokumentus, kurie, pagal bylos duomenis, kadastro ir registro tvarkytojui pateikti nebuvo.

30Pasisakydama dėl kolegijai pateiktos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

312011 m. sausio 21 d. nutarties reikšmės nagrinėjamai bylai, kolegija pirmiausia pažymi, kad administracinėje byloje Nr. N62-2554/2011, kurioje buvo priimta ši nutartis, buvo nagrinėjama faktinė ežero pakrantės apsaugos juostos naudojimosi (jos prieinamumo) situacija. Antra vertus, ši situacija buvo analizuojama Administracinių teisės pažeidimų kodekso 55 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu, t. y. tuo aspektu, ar buvo laikomasi atitinkamo pakrančių apsaugos juostų apsaugos ir naudojimo režimo. Nei šioje administracinėje byloje (Nr. N62-2554/2011) aptarta faktinė situacija, nei šioje byloje nagrinėto administracinio teisės pažeidimo aplinkybės nėra reikšmingi nagrinėjamai bylai, nes nėra siejami su Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų nuostatų taikymu. Todėl nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 21 d. nutartis pripažintina nereikšminga nagrinėjamai bylai.

32Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta byloje esančių įrodymų įvertinimo išvada ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas. Taigi tenkinti pareiškėjos apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja V. Č. (toliau – pareiškėja, apeliantė) skundu (T 1, b. l.... 5. 2) panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės Registrų... 6. Pareiškėja nurodė, kad 2008 m. spalio 17 d. pateikė prašymą VĮ Registrų... 7. Nr. (1.1.38.)s-881 nurodė tokius pačius motyvus kaip ir teritorinis... 8. I grupės statinių (tvoros) kadastrinių matavimų darbų. Tačiau net ir... 9. Atsakovas atsiliepimu į skundą (T 2, b. l. 1–3) prašė atmesti skundą... 10. Atsakovas nurodė, kad, pareiškėjai prašant, VĮ Registrų centro Vilniaus... 11. Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - ) – du lauko tualetus, tvorą... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 14. (T 2, b. l. 62–69) atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą.... 15. Teismas nurodė, kad šioje administracinėje byloje yra priimtas ir... 16. Nr. (101)-11.10-1246 apie statinio nugriovimą ir pačios pareiškėjos... 17. III.... 18. Pareiškėja apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 74–76) prašo panaikinti Vilniaus... 19. Pareiškėja nurodo, kad tiek atsakovui nagrinėjant ginčą ikiteismine... 20. bet jau buvo ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl... 21. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 81–82) prašo... 22. Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai įvertino visus pateiktus dokumentus... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Nagrinėjamas ginčas kilo dėl atsakovo atsisakymo įregistruoti Nekilnojamojo... 27. Nr. ( - )) ir namų valdą juosiančią tvorą (T 1, b. l. 43-46). Todėl... 28. Pagal pareiškėjos poziciją, nurodytų objektų kadastro duomenys buvo... 29. Pasisakydama dėl pareiškėjos nurodytos namų valdą juosiančios tvoros... 30. Pasisakydama dėl kolegijai pateiktos Lietuvos vyriausiojo administracinio... 31. 2011 m. sausio 21 d. nutarties reikšmės nagrinėjamai bylai, kolegija... 32. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija sutinka su pirmosios... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....