Byla TA-63-77-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl įsakymo panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu pareiškėjo A. M. (toliau – pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. k-13 skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą, panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą.

5Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 27 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

6Pareiškėjas nurodo, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą gavo tik 2011 m. rugsėjo 26 d. su teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. lydraščiu Nr. I‑196-283/2011. Pažymi, kad nors lydraštyje nurodyta, kad teismo sprendimas jam buvo išsiųstas 2011 m. rugsėjo 1 d., tačiau anksčiau jis teismo sprendimo negavo. Pabrėžia, jog skaičiuojant nuo tos dienos, kai teismo sprendimas jam buvo įteiktas, t. y. nuo 2011 m. rugsėjo 26 d., jis apeliacinį skundą pateikė per įmanomai trumpiausią laiką. Mano, kad atsisakius atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą, būtų pažeista jo teisė į teisminę gynybą, tuo labiau, kad jis dėl ligos nedalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8II.

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Nagrinėjamu atveju Panevėžio apygardos administracinis teismas skundžiamą sprendimą paskelbė 2011 m. rugpjūčio 31 d., todėl apeliacinis skundas galėjo būti paduotas per 14 dienų nuo jo paskelbimo, t. y. iki 2011 m. rugsėjo 14 d. Pareiškėjas skundą teismui išsiuntė 2011 m. rugsėjo 27 d. (b. l. 150), praleidęs apeliacinio skundo padavimo teismui terminą.

12Remiantis ABTĮ 127 straipsnio 2 dalimi, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

13Pareiškėjas šiuo atveju prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo teismui terminą grindžia ta aplinkybe, jog teismo sprendimo nuorašą jis gavo tik 2011 m. rugsėjo 26 d.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas sprendimo paskelbime 2011 m. rugpjūčio 31 d. nedalyvavo (b. l. 132 – 134). Pareiškėjas Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2011 m. rugsėjo 21 d. išsiuntė prašymą dėl teismo sprendimo pateikimo, paaiškindamas, kad iki nurodytos datos jis nėra gavęs pirmosios instancijos teismo sprendimo (b. l. 144 – 145). Nors byloje yra Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. lydraštis (b. l. 143), kuriuo proceso šalims išsiųstas 2011 m. rugpjūčio 31 d. teismo sprendimo nuorašas, tačiau byloje nėra duomenų, ar jis pareiškėjui buvo įteiktas ir kada.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog šiuo atveju nėra pagrindo abejoti pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis, susijusiomis su teismo sprendimo jam įteikimu 2011 m. rugsėjo 26 d. Nepaisant to, kad apeliacinio skundo padavimo teismui termino eigos pradžia sietina su teismo sprendimo paskelbimu, o ne jo įteikimu asmeniui, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, atsižvelgus į kitą bylos medžiagą, kilusio ginčo pobūdį, bei į tai, kad terminas praleistas nedaug, o pareiškėjas ėmėsi visų veiksmų, siekdamas kaip galima greičiau pateikti apeliacinį skundą teismui, šiuo atveju sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra pagrindas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo teismui terminą.

16Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas tenkintinas, o terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujintinas. Apeliacinis skundas iš esmės atitinka ABTĮ keliamus reikalavimus, todėl jis priimtinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjo A. M. prašymą patenkinti, atnaujinti apeliacinio skundo padavimo teismui terminą.

19Priimti pareiškėjo A. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai