Byla 2YT-909-1065/2017
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kurioje suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Turto bankas, Pakruojo rajono savivaldybės administracija

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Kristina Jurevičienė, sekretoriaujant Ritai Grigalienei, Janinai Juozaitienei, dalyvaujant pareiškėjai ir jos atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. L. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kurioje suinteresuoti asmenys valstybės įmonė Turto bankas, Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad ji įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į butus Nr. 6-1 ir Nr. 6-3, esančius gyvenamajame name, unikalus Nr. 6580-0001-2017 Pakruojo r. savivaldybėje. Pareiškime nurodė, kad 2007 m. sausio 19 d. dovanojimo sutartimi jos močiutė A. M. padovanojo ir perdavė jai butą/ patalpą, esantį Pakruojo r. sav.. Pareiškėja butą priėmė ir iš karto pradėjo naudotis kaip savo nuosavybe. Tačiau kartu su butu iš močiutės ji perėmė ir pradėjo valdyti dar du butus, esančius Pakruojo r. sav.. Močiutė A. M. minėtą turtą valdė visuomet, kiek pareiškėja pamena, t. y. rūpinosi butais, juos saugojo, naudojo kaip savo nuosavybėn darė tai nepertraukiamai bei vienasmeniškai. Pareiškėjai nėra žinoma ir apie tai, kad jog kas nors būtų reiškęs pretenzijas dėl teisių į minėtą turtą. Po dovanojimo sutarties sudarymo padovanotą butą kartu su kitais nepertraukiamai ir vienasmeniškai valdyti pradėjo pareiškėja, t. y. rūpinasi jais, saugo ir naudojasi pagal savo asmeninius poreikius. Netgi buto, esančio Pakruojo r. sav., buvusi savininkė (dabar butas parduotas pareiškėjai) S. Š. niekada nereiškė pretenzijų dėl to, jog taip pat norėtų naudotis ar kaip nors kitaip disponuoti minėtu turtu.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 532 straipsniu apie bylos iškėlimą buvo pranešta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 74), tačiau per nustatytą terminą į teismą suinteresuotų asmenų pareiškimų dėl jų įtraukimo dalyvauti procese negauta, turto valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas nėra ginčijamas.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad pareiškimas gali būti tenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas nustatytų, kad pareiškime nurodyto turto valdymas atitinka visas įstatymo nustatytas sąlygas: nustatyti, ar pareiškime nurodyti butai nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, gauti duomenis, patvirtinančius, kad A. M. valdymo teisę įgijo teisėtai. Taip pat prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu nurodė, kad neturi duomenų apie aptariamų butų priklausymą savivaldybei. Dėl pareiškimo neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu pareiškėja prašė tenkinti pareiškimą. Papildomai paaiškino, kad kai močiutė jai padovanojo butą, o kartu perdavė ir butus Nr. 1 ir Nr. 3, pradėjo ten tvarkytis, sudėjo juose langus. Nes anksčiau ten buvo apleista, šiukšlinama. Šiuo metu reikia keisti stogą, jo konstrukcijas. Kiek atsimena iš to laikotarpio, kai buvo dar vaikas ir gyveno ten, atsimena, jog ten buvo ir kontora, ir biblioteka, gyveno moldavai. Kai jie liko apleisti, butais, kol padovanojo pareiškėjai, rūpinosi jos močiutė ir tėtis: rūpinosi, kad būtų švara, laikydavo grūdus, dviračius, padargus. Daugiau niekas tomis patalpomis nesinaudojo. Dabar yra įdėję duris ir spyną ant įėjimo į tuos butus. Kaimynai palankiai vertina tai, kad ten tvarkosi.

9Liudytoja Z. N. paaiškino, kad aptariamas namas kažkada buvo ūkininkų, kuriuos išvežė į Sibirą, namas. Jis nebuvo kolūkio namas. Liko tuščias, gyventi liko tik A. M. , visus butus prižiūrėdavo, kad nebūtų išplėšti ir pan. Jai nėra žinoma, kad kas nors būtų pareiškęs, jog aptariami butai priklauso kam nors kitam.

10Liudytoja Ilona Miežienė paaiškino, kad į D. atvyko prieš 21 m., 1996 m., tuo metu ten gyveno pareiškėjos močiutė, jos tėtis. Kiek teko matyti, niekas kitas aptariamų butų netvarkė, juose negyveno. Jos manymu, tai visada buvo M. L. . Jai nėra žinoma, kad kas nors būtų pareiškęs pretenzijas į tuos apleistus butus, jai visada buvo žinoma, kad tai yra pareiškėjos nuosavybė.

11Pareiškimas tenkinamas.

12Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.47 str. 11 p.), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 str. 1 d. nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68-4.71 str. nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį turtą ne mažiau kaip dešimt metų, o daikto savininkas per visą šį laikotarpį turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą bet nė karto nepasinaudojo į ją, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 str.1d.).

13Iš 2012 m. rugpjūčio 8 d. mirties liudijimo AA Nr. 665981(6 b. l.) matyti, kad pareiškėjos močiutė (7, 8, 9 b. l.) A. M. , asmens kodas ( - ) mirė 2011 m. sausio 6 d. Pareiškėjai A. M. 2007 m. sausio 19 d. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartimi be kitų daiktų padovanojo butą, unikalus Nr. 4400-0969-0700:6651esantį, Pakruojo r., plane pažymėtą: 2 (10-14 b. l.), kuris šiuo metu priklauso pareiškėjai (15-16 b. l.). M. L. taip pat nuosavybės teise pagal pirkimo pardavimo sutartį (17-19 b. l.) priklauso butas, esantis Pakruojo r., (20-21 b. l.). Nekilnojamieji daiktai – butai Pakruojo r., ir daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruotos (22 b. l.). Pastatas-gyvenamasis namas, esantis Pakruojo r., unikalus Nr. 6580-0001-2017 nėra ir nebuvo įtrauktas į Bešeimininkio turto registrą (23, 24 b. l.); jis pastatytas 1800 m. (25-27 b. l.). Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai – butai adresu Pakruojo r., ir daiktinės teisės į juos nėra įregistruotos (48 b. l.). Pareiškėja būsto draudimu laikotarpiui nuo 2016 m. spalio 25 d., iki 2017 m. spalio 24 d. apdraudė būstą, esantį Pakruojo r. (58-61 b. l.).

14Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko įrodytu, kad gyvenamasis namas, unikalus Nr. 6580-0001-2017, esančiame Pakruojo r., sav., esančius butus Nr. 6-1 ir Nr. 6-3, nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, nėra įregistruota kito savininko vardu. Pareiškėja nėra aptariamų patalpų savininkė, tačiau nuo 2007 m. jomis naudojasi, prižiūri, planuoja remonto darbus, t. y. šį turtą valdo kaip savo. Jokie kiti asmenys, išskyrus pareiškėjos močiutę A. M. laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 19 d. iki šiol patalpose negyveno, jomis nesinaudojo. Kiti asmenys neginčija nurodytų patalpų valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo. Duomenų, kad pareiškėjai dėl naudojimosi šia patalpa būtų reiškiamos pretenzijos, nėra.

15Dėl suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas argumento, jog pareiškėja nepateikė jokių dokumentų ar įrodymų, kad turtas nėra valstybės ar savivaldybės, todėl nėra tenkinama viena iš CK 4.69 straipsnyje numatytų sąlygų, pastebėtina, kad šios kategorijos bylose tuo atveju, jei daiktas neįregistruotas valstybės vardu, įrodyti, kad jis šiai priklauso, turi valstybei atstovaujantis ir (ar) jos interesus ginantis asmuo, siekiantis paneigti privačios nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2011). Bylos nagrinėjimo metu VĮ Turto bankas nepateikė jokių įrodymų, kad ginčo turtas priklauso valstybei ar savivaldybei, suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija nurodė neturinti duomenų apie aptariamų butų priklausymą savivaldybei, byloje pateikti duomenys, jog šis turtas nelaikomas bešeimininkiu, todėl šis argumentas atmestinas. Aplinkybių, jog statinys (gyvenamasis namas) buvo sukurtas kaip valstybės nuosavybės teisės objektas (tačiau valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privačių asmenų nuosavybėn nebuvo perduotas), kas leistų jį vertinti kaip priklausantį valstybei nuosavybės teise, taip pat nenustatyta. Liudytoja Z. N. nurodė, kad jos žiniomis namas kažkada priklausė ūkininkams, kurie buvo ištremti.

16Suinteresuotas asmuo taip pat išreiškė abejones dėl aplinkybės, kad pareiškėjos močiutė A. M. valdymo teisę įgijo teisėtai. Viena iš sąlygų konstatuoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įgijimą įgyjamąja senatimi yra asmens sąžiningas daikto įgijimas ir sąžiningas jo valdymas. Tai reiškia, kad užvaldydamas daiktą asmuo turėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomą daiktą, ir per visą daikto valdymo laiką asmuo neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.68, 4.70 straipsniai). Taigi, sąžiningumo reikalavimas keliamas pareiškėjos atžvilgiu. Pareiškėja paaiškino, kad aptariamą turtą visuomet valdė jos močiutė. Tiek pareiškėja, tiek liudytoja nurodė, kad patalpoms ištuštėjus, gyventi name liko tik A. M. , ji prižiūrėdavo visus butus, niekas nebuvo pareiškęs pretenzijų į minėtus butus. Perimdama butus iš močiutės pareiškėja neturėjo pagrindo manyti, kad kažkas turi daugiau teisių į užvaldomą turtą nei ji, duomenų, jog per valdymo laikotarpį atsirado kliūčių, trukdančių įgyti daiktą nuosavybėn, nėra. Valdymo laikotarpiu buvo dukart (2012 m. ir 2017 m.) kreiptasi į savivaldybę dėl informacijos apie gyvenamojo namo įtraukimą į Bešeimininkio turto registrą, butų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir pan. Tiek A. M. į butą Pakruojo rajone, tiek S. Š. į butą Pakruojo rajone, nuosavybės teisės įregistruotos atitinkamai 2001 m. ir 2002 m. apskrities viršininko įsakymų pagrindu. Duomenų, jog patalpos/butai tuo pačiu adresu Nr. 1 ir Nr. 3 būtų kam nors perduoti nuosavybės teise analogiškais pagrindais byloje suinteresuoti asmenys nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas, teismas sprendžia, jog tikimybė, kad pareiškėja aptariamą turtą įgijo ir valdė sąžiningai, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, yra labiau tikėtina, nei priešinga.

17Įvertinus tai, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, bei tai, jog nėra įrodymų paneigiančių byloje surinktus ir ištirtus įrodymus, pareiškimas tenkinamas nustatant nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 270, 529, 533 straipsniais,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Nustatyti faktą, kad M. L. , asmens kodas ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą: butus Nr. 6-1 ir Nr. 6-3, esančius gyvenamajame name, unikalus Nr. 6580-0001-2017 Pakruojo r. savivaldybėje, D. k..

21Faktas nustatytas tikslu įregistruoti daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad ji įgyjamąja... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 7. Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėja prašė tenkinti pareiškimą. Papildomai... 9. Liudytoja Z. N. paaiškino, kad aptariamas namas kažkada buvo ūkininkų,... 10. Liudytoja Ilona Miežienė paaiškino, kad į D. atvyko prieš 21 m., 1996 m.,... 11. Pareiškimas tenkinamas.... 12. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 13. Iš 2012 m. rugpjūčio 8 d. mirties liudijimo AA Nr. 665981(6 b. l.) matyti,... 14. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko įrodytu, kad... 15. Dėl suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas argumento, jog pareiškėja... 16. Suinteresuotas asmuo taip pat išreiškė abejones dėl aplinkybės, kad... 17. Įvertinus tai, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Nustatyti faktą, kad M. L. , asmens kodas ( - ) įgyjamosios senaties būdu... 21. Faktas nustatytas tikslu įregistruoti daiktines teises į nekilnojamuosius... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...