Byla Ik-1552-624/2012
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Meksimela“ atstovui advokatui Justui Čobotui, atsakovės Žemės ūkio ministerijos atstovei Jolantai Oleškevič, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Rasai Račkytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą atsakovei Žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Meksimela“ skunde teismo prašo: 1) panaikinti 2011-10-27 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-103 (toliau – ir Potvarkis) toje dalyje, kurioje patvirtintas UAB „Meksimela“ projekto (paraiškos reg. Nr. ( - )) įtraukimas į projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašą; 2) įpareigoti atsakovę UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos reg. Nr. ( - )) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą. Nurodo, kad UAB „Meksimela“ paramos paraiška (reg. Nr. ( - )) (toliau - ir Paraiška) Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NMA prie ŽŪM, Agentūra) buvo užregistruota 2010-03-25. Pirmą kartą įvertinus Paraišką, atsakovė neteisėtai pripažino ją netinkama paramai gauti. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. 1-3629-281/2010 pagal pareiškėjos skundą 2011-01-12 sprendimu nusprendė panaikinti 2010-08-20 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-108 dalyje, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto Projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ neskiriama. Teismas taip pat įpareigojo atsakovę pakartotinai atlikti Paraiškos vertinimą. Šis teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-3629-281/2010 yra įsiteisėjęs ir šalims turi res judicata galią. Atsakovė atliko pakartotinį pareiškėjos Projekto vertinimą ir priėmė skundžiamą Potvarkį, kuriuo nusprendė įtraukti Projektą į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama. Šį kartą atsakovė sprendimą grindė nauju motyvu, kad agentūra nustatė, jog pareiškėja 2008-07-01 buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Taisyklių 20.2 p. Šis motyvas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas ta apimtimi, kuria pareiškėjos Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, kadangi UAB „Meksimela“ 2008-07-01 nebuvo sunkumų patirianti įmonė. Komisijos komunikato, kuriuo remiasi atsakovė, 9 ir 10 punktai apibrėžia sunkumus patiriančios įmonės sąvoką: „Bendrijoje nėra bendrai naudojamo „sunkumus patiriančios įmonės“ apibrėžimo. Tačiau šiose gairėse Komisija laiko sunkumus patiriančia įmone tokią įmonę, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą“ (Komisijos komunikato 9 punktas). Šiose gairėse sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, nepriklausomai nuo jos dydžio: a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (1), jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo (2) ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo - per pastaruosius 12 mėnesių; arba (Komisijos komunikato 10 a punktas); b) bendrovė, kurios nors keletas narių turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės skolą (3), kai prarasta daugiau nei pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo ir daugiau kaip vienas ketvirtadalis to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; arba (Komisijos komunikato 10 b punktas); c) bet kurios rūšies bendrovė, jei, remiantis jos šalies teisės aktuose nustatytais kriterijais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra (Komisijos komunikato 10 c punktas). Aiškinant Komunikato nuostatas sistemiškai, akivaizdu, kad įmonė bus laikoma sunkumus patiriančia, tik jeigu ji atitiks kartu Komisijos komunikato 9 punktą ir vieną iš Komisijos komunikato 10 punkto papunkčių (10 a, 10 b arba 10 c). Komisijos komunikato 9 ir 10 punktus aiškinti kitaip, t. y. ne sistemiškai, o izoliuotai, nėra pagrindo. Įmonė neatitiks Komisijos komunikato 9 punkto ir todėl nebus laikoma sunkumus patiriančia, jeigu ji tenkins bent vieną iš toliau pateikiamų sąlygų: įmonė naudodamasi savo ištekliais sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi savininkų lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi akcininkų lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi kreditorių lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; nuostoliai, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu neverčia įmonės nutraukti veiklą. Pareiškėja, naudodamasi akcininkų lėšomis, sugeba sumažinti nuostolius; ir nuostoliai, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu neverčia įmonės nutraukti veiklą, t. y. įmonė atitinka sąlygas, patvirtinančias, nėra patirianti sunkumų. UAB „Meksimela“, naudodamasi akcininkų lėšomis, sugebėjo sumažinti nuostolius. 2009-09-30 vienintelis UAB „Meksimela“ ir UAB „Hidleta“ akcininkas V. M. priėmė sprendimą dėl UAB „Meksimela“ reorganizavimo prijungiant UAB „Hidleta“ prie UAB „Meksimela“, o 2009-12-15 - sprendimą dėl UAB „Hidleta“ reorganizavimo. UAB „Meksimela“ 2009-12-31 buvo reorganizuota prie jos prijungiant UAB „Hidleta“. Remiantis UAB „Meksimela“ balansu už 2009 m., bendrovės nuosavas kapitalas nuo minus 28 104 Lt padidėjo net iki 820 078 Lt. Tokiu būdu, inter alia, buvo padengti nuostoliai (patirtos nežymios hidroelektrinės statybos sąnaudos). Atlikus reorganizavimą UAB „Meksimela“ nuosavo kapitalo santykis su įstatiniu kapitalu tapo didesnis. Nežymūs pareiškėjos nuostoliai (sąnaudos) negalėjo priversti ir neprivertė jos nutraukti veiklą (juolab, kad veikla dar nebuvo pradėta vykdyti). UAB „Meksimela“ jokių sunkumų nepatyrė, bendrovė dirbo pagal planą - statė hidroelektrinę, kad vėliau galėtų pradėti vykdyti elektros energijos gamybos veiklą. Agentūra visiškai pagrįstai nustatė, kad UAB „Meksimela“ 2007 ir 2008 metais negavo pajamų. Pareiškėja 2007-2008 m. veiklos nevykdė, o tik ruošėsi pradėti vykdyti veiklą - statė hidroelektrinę, kad vėliau galėtų verstis elektros energijos gamybos veikla. Tai, jog įmonė ruošdamasi pradėti vykdyti elektros energijos gamybos veiklą negavo jokių pajamų, o tik patyrė sąnaudas, yra visiškai normalu. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėja neatitinka sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimo. Vienintelis UAB „Meksimela“ akcininkas V. M. iki UAB „Meksimela“ reorganizavimo nuolat finansiškai palaikė bendrovę. Atsižvelgiant į įstatinio kapitalo didinimo procedūros sudėtingumą, akcininkas V. M. UAB „Meksimela“ finansinio palaikymo ir finansavimo užtikrinimo forma pasirinko beprocenčių paskolų 5 metų terminui teikimą. Esant sistemingam akcininko finansiniam bendrovės palaikymui, nėra pagrindo pripažinti, jog UAB „Meksimela“ buvo sunkumus patirianti įmonė. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog skundžiamas Potvarkis dalyje, kuria UAB „Meksimela“ Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl yra pagrindas šią Potvarkio dalį panaikinti. Dėl atsakovės ir Agentūros neobjektyvumo ir pagrindo įtraukti Projektą į projektų, kuriems yra skiriama parama, sąrašą buvimo. Administravimo taisyklių 28 p. numatyta, kad užregistravus paramos paraišką Agentūroje, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja Agentūra (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis 29 punkte nurodytais atvejais). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paramos paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama. Paraiška buvo užregistruota 2010-03-25, nuo šios dienos pareiškėja Agentūrai negalėjo teikti papildomos informacijos. Atsakovė ir Agentūra yra neobjektyvios, nes Agentūra neprašė pareiškėjos pateikti papildomos informacijos, tuo tikslu, kad būtų pašalintos abejonės dėl buvimo sunkumus patiriančia įmone: Administravimo taisyklių 37 p. yra numatyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Tuo atveju Agentūra pareiškėjui paštu (registruotu laišku) išsiunčia pranešimą. Tų pačių Administravimo taisyklių 38 punkte nurodyta, kad per pranešime nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, paramos paraiška atmetama. Taisyklių nuostatos rodo, jog pareiškėjui neturint teisės pateikti Agentūrai papildomos informacijos, iškilus klausimams Agentūra pati kreipiasi į pareiškėją. Akivaizdu, jog vertinant, ar UAB „Meksimela“ 2008-07-01 buvo sunkumus patirianti įmonė, buvo reikalinga papildoma informacija. Agentūra jokių užklausimų pareiškėjai nepateikė, o tik formaliai sprendė, jog UAB „Meksimela“ buvo sunkumus patirianti įmonė. Pažymėjo, kad UAB „Meksimela“ Paraiška buvo vertinama ne pirmą kartą, o pakartotinai. Atsakovė ir Agentūra žinojo apie galimybę Agentūrai reikalauti pateikti informaciją. Agentūrai nepasinaudojus galimybe reikalauti pateikti informaciją anksčiau jau buvo pažeisti įstatymų reikalavimai ir pažeistos pareiškėjos teisės. Agentūra pareiškėjos Paraišką antrą kartą iš eilės vertino tik formaliai ir pažeidė įstatymų reikalavimus, todėl yra pagrindas abejoti atsakovės ir Agentūros objektyvumu. Pažymėjo, kad pirmą kartą pilnai įvertinus UAB „Meksimela“ Paraišką nebuvo nustatyta, jog pareiškėja yra sunkumus patirianti įmonė, Paraiška buvo atmesta remiantis visiškai nepagrįstais argumentais. Tai pripažino ir teismas savo sprendime administracinėje byloje Nr. 1-3629-281/2010. Antrą kartą UAB „Meksimela“ Paraiška vėl yra atmesta visiškai nepagrįstai ir neteisėtai. Administravimo taisyklių 33 p. numato, kad paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Į 3 mėnesių paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo terminas. Pareiškėjos Paraiška buvo užregistruota 2010-03-25. Remiantis Administravimo taisyklėmis, Paraiška turėjo būti įvertinta vėliausiai 2010-06-25. Akivaizdu, jog yra šiurkščiai pažeistas Paraiškos vertinimo terminas. Taip pat nurodo, kad pareiškėjos Paraiška atitinka visus tinkamumo gauti paramą kriterijus. Be to, pareiškėja neturi atsakyti už tai, kad atitinkamos institucijos netinkamai vykdė Paraiškos vertinimo procedūrą. Tik patenkinus skundo reikalavimą įpareigoti Žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos reg. Nr. ( - )) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašą bus užtikrinta efektyvi ir reali UAB „Meksimela“ teisių gynyba bei realiai pašalintas pareiškėjos teisių pažeidimas. Taip pat pažymėjo, kad skundžiamas aktas naikintinas nustačius, kad Agentūra ir atsakovė neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008-07-01 buvo patirianti sunkumus. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės), 20.2 punktas nustato, kad pareiškėjui parama neteikiama, jei pareiškėjui (Įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008-07-01 yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 2.1 dalyje. Komisijos komunikatas „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“, taikytas nuo 2004-10-10 iki 2009-10-09 (toliau – ir Komisijos komunikatas), nustatė, kad: Europos Komisija patvirtins pagalbos teikimą tik kai įmonė atitiks šiose gairėse nurodytą sunkumus patiriančios įmonės apibūdinimą (Komisijos komunikato 32 ir 33 punktai); Europos Komisija priima sprendimą dėl sanavimo pagalbos priemonių, kurios tenkina bendrą reikalavimą - įmonė tenkina bent vieną iš trijų 10 punkte nurodytų kriterijų (Komisijos komunikato 30 punktas). Komisijos komunikato nuostatos patvirtina, jog būtent Europos Komisija tikrino ir nustatė, ar įmonė buvo patirianti sunkumus. Todėl teigia, kad Agentūra ir atsakovė neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008-07-01 buvo patirianti sunkumus. Įgyvendinimo taisyklių 20.2 p. numatytas atvejis neteikti pareiškėjui paramos, kai pareiškėjas 2008-07-01 yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato 2.1 dalyje, turėtų būti aiškinamas taip, kad pareiškėjui parama neteikiama tik tuo atveju, jeigu Europos Komisija nustatė, kad įmonė 2008-07-01 buvo sunkumus patirianti. Kitaip tariant, Įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte numatytu pagrindu parama yra neteikiama tik tiems pareiškėjams, kurie 2008-07-01 yra gavę pagalbą (paramą) sanavimo ar restruktūrizavimo forma. Kitoks Įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte numatyto atvejo, kai pareiškėjui neteikiama parama, aiškinimas būtų neprotingas, nesąžiningas ir diskriminacinis (1-8).

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti iš esmės jame išdėstytais argumentais.

4Pateiktame atsiliepime atsakovė Žemės ūkio ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės), 5.7 punktu, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga NMA prie ŽŪM. Agentūra, vertindama pareiškėjo paraišką, vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos 2007-10-19 Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009-12-14 Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009) 10216), nuostatomis, Administravimo taisyklėmis, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau - ir Priemonės įgyvendinimo taisyklės). Administravimo taisyklių 80 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta, kad tuo atveju, jei paramos paraiškų atrankai yra sudaromas projektų atrankos komitetas ir sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos priima valdymo institucija, Agentūra valdymo institucijai teikia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Ministerijos sudarytas projektų atrankos komitetas, nagrinėdamas Agentūros įvertintų projektų ataskaitas, dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų priima tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus (Administravimo taisyklių 74 punktas), kurie yra grindžiami Agentūros sudarytose projektų vertinimo ataskaitose pateiktomis išvadomis. Agentūra, vykdydama teismo 2011-01-12 sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-3629-281/2010, pakartotinai įvertino pareiškėjos paraišką ir pateikė ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2011-10-07 suvestinę Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad pareiškėjos projektas (paraiškos reg. Nr. ( - )) netinkamas gauti paramą pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir atitinka 20.2 punkte nurodytą netinkamumo gauti paramą sąlygą. Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-02-25 įsakymu Nr. 3D-87, 2011-10-19 posėdyje, susipažinęs su paraiškos Nr. ( - ) vertinimo suvestine, nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir atitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte nurodytą netinkamumo gauti paramą sąlygą. Ginčijamas Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2011-10-19 posėdžio Nr. 37 protokolu Nr. 8D-438(5.50) ir paraiškos vertinimo dokumentais. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nurodyta, kad paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje, ir neatitinkantis Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20 punkte numatytų atvejų. Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punktą pareiškėjui parama neteikiama, jei pareiškėjui (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008-07-01 yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 2.1 dalyje. Projekto vertinimo metu Agentūra nustatė, kad pareiškėjos nuosavas kapitalas 2008 metų pradžioje buvo (-11,4) tūkst. Lt, o 2008 metų pabaigoje - (-28,1) tūkst. Lt. 2007 metais įmonė patyrė 5,3 tūkst. Lt nuostolių, o 2008 m. - 16,7 tūkst. Lt nuostolių ir 2007 metais bei 2008 metais įmonė negavo pajamų. Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 dalies 9 punkte nustatyta, jog sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis, nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Komunikato 10 punkto a papunktyje nustatyta, jog sunkumus patiriančia įmone laikoma ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo - per pastaruosius 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu Agentūra nustatė, jog pareiškėja 2008-07-01 buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 dalyje ir Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte, projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Nepagrįstu laiko ir pareiškėjos argumentą dėl to, jog „(...) Agentūra ir atsakovė neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008-07-01 buvo sunkumus patirianti. Europos Komisija 2009-11-13 sprendimu Nr. C(2009)9026 (toliau – ir Komisijos sprendimas) leido Lietuvai ekonominės krizės sąlygomis pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ teikiamos paramos sumą padidinti iki 500 000 EUR (1 726 400 Lt). Komisijos sprendime be kitų padidintos paramos sumos taikymo sąlygų nurodyta, kad padidinta parama negali būti taikoma sunkumus 2008-07-07 patiriančioms įmonėms kaip apibrėžta 2008-12-17 Komisijos komunikate „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (2009/C16/01) (toliau – ir Komisijos komunikatas (2009/C16/01)) 4.2.2 punkto 3 dalies c) papunktyje. Komisijos komunikato (2009/C 16/01) 4.2.2 punkto 3 dalies c) papunktyje nurodyta, kad „sunkumus patirianti įmonė“ suprantama taip, kaip ją apibrėžia Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punktas. Aplinkybė, jog „sunkumus patirianti įmonė“ Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ kontekste turi būti suprantama kaip apibrėžta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punkte, nereiškia, jog minėtą įmonės būklę nustato Europos Komisija. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-02-13 nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 2 punkte numatyta, Agentūra yra atsakinga už EŽŪFKP priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra turi išimtinę teisę atlikti pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrinti, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus (Administravimo taisyklių 5.7 punktas), todėl tik Agentūra, vertindama paraiškas, pateiktas pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, gali nustatyti, ar įmonė yra „sunkumus patirianti įmonė“, kaip apibrėžta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punkte. Pažymėjo, kad pagal Administravimo taisyklių 41 punktą, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Administravimo taisyklių 37 punkte nurodyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Administravimo taisyklių 38 punktas nurodo, kad jei per pranešime nustatytą laiką pareiškėjas nepateikia reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, paramos paraiška atmetama. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu, Agentūra paraiškas vertina pagal dokumentus ir informaciją, pateiktą paraiškos pateikimo dieną, o Administravimo taisyklių 37 ir 38 punktai nustato Agentūrai teisę, bet ne pareigą, iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomus dokumentus ar patikslinti informaciją (II tomas, b. l. 1-4).

5Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti iš esmės atsiliepime nurodytais argumentais.

6Pateiktame atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo NMA prie ŽŪM su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėja Agentūrai 2010-03-25 pateikė projektą „Ramučių hidroelektrinės statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr. ( - ) (toliau – ir Projektas). Projektas buvo vertinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ Įgyvendinimo taisyklėmis (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 20 punkte nurodyti atvejai, kada parama pareiškėjui neteikiama, vienas iš jų yra, kai pareiškėjui (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008-07-01 yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (toliau - Komunikatas) 2.1 dalyje. Pažymėtina, kad Komunikato 2.1 dalyje įvardyta sunkumus patiriančios įmonės sąvoka, toliau minėtos dalies 9 punkte dėstoma, kad Bendrijoje nėra bendrai naudojamo sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimo. Tačiau šiose gairėse Komisija laiko sunkumus patiriančia įmone tokią įmonę, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Agentūra Projekto vertinimo metu nustatė, kad pareiškėjos nuosavas kapitalas 2008 m. pradžioje buvo -11,4 tūkst. Lt, o 2008 m. pabaigoje -28,1 tūkst. Lt. 2007 m. įmonė patyrė 5,3 tūkst. Lt nuostolių, o 2008 m. -16,7 Lt nuostolių, 2007 m. bei 2008 m. įmonė pajamų negavo. Komunikato 10 punkto a papunktyje nustatyta, jog sunku patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, nepriklausomai nuo jos dydžio, ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo - per pastaruosius 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įmonė 2008-07-01 buvo sunkumų patiriančia įmone. Taisyklių VII skyriuje nurodyti tinkamumo gauti paramą kriterijai, o vadovaujantis Taisyklių 21.1 punktu, paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje ir neatitinkantis Taisyklių 20 punkte numatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu Agentūra nustatė, jog pareiškėja 2008-07-01 buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Taisyklių 20.2 punkte, Projektas neatitinka minėtame Taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taip pat nurodo, kad skunde pareiškėja sutinka, kad Agentūra pagrįstai nustatė, kad UAB „Meksimela“ 2007- 2008 m. negavo pajamų. Pareiškėja 2007-2008 m. veiklos nevykdė, o tik ruošėsi pradėti vykdyti veiklą. Šiuo atveju vertinant Projektą buvo svarbu tai, ar pareiškėja 2008-07-01 buvo patirianti sunkumų įmonė. Kaip matyti iš pareiškėjos finansinių dokumentų, ji 2008 m. pradžioje turėjo -11 435 Lt nuosavo kapitalo, o 2008 m. pabaigoje buvo -28 104 Lt, 2008 m. patyrė 16,7 Lt nuostolių bei pajamų negavo. Vadinasi, įmonė tikrai turėjo sunkumų ir tą pagrįstai nustatė Agentūra. Įmonė įregistruota 2002-06-05. Pareiškėja nurodo, kad 2009 m. balanse bendrovės kapitalas nuo -28 104 Lt padidėjo iki 820 078 Lt, tokiu būdu buvo padengti nuostoliai. Taisyklių 20 punkte yra nurodoma, jog parama pareiškėjui neteikiama, jei pareiškėjas (įmonė) 2008-07-01 turi sunkumų. Taigi, atmestini visi pareiškėjos argumentai apie tai, kad įmonė nuo 2009 m. pradėjo dirbti pelningai, kadangi Taisyklėse nenustatyta išimčių dėl pareiškėjų tinkamumo vertinimo ir kitokios, negu 2008-07-01 datos vertinimo. Pareiškėja skunde teigia, kad pareiškėja 2008 m. iš akcininko V. M. gavo iš viso 62 000 Lt beprocentinių paskolų. Netgi suteiktos beprocentės paskolos įmonės finansinės padėties, kaip matyti iš balanso už 2008 m., nepagerino. Atsižvelgiant į tai, atsakovė priėmė pagrįstą sprendimą. Taip pat nurodo, kad Agentūra, vertindama pareiškėjos Projektą, 2011-06-27 išsiuntė paklausimą Nr. PPD-(SD)-212 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“, taip pat 2011-07-27 išsiuntė kitą paklausimą Nr. S-PP-0046925 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“. Turėdama reikiamus dokumentus, vertino pareiškėjos Projektą, todėl nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Agentūra neprašė papildomos informacijos. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymo Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės), 41 punktu, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Vadinasi, paraiškos pateikimo dieną pareiškėja jau turėjo atitikti Taisyklėse nustatytus tinkamumo kriterijus. Pažymėjo, kad išnagrinėta administracinė byla Nr. I-3629-281/2010 neturi nieko bendro su iš naujo nagrinėtu Projektu, t. y. vykdant teismo 2011-01-12 sprendimą, iš naujo buvo vertinamas Projektas, vertinami pateikti dokumentai ir tikrinamas pareiškėjos tinkamumas paramai gauti. Be to, Agentūra neginčija minėtoje byloje jau nustatytų ir pripažintų faktų, vadovavosi teismo sprendimu. Projekto pervertinimas užtruko, kadangi jau užbaigti vertinimo procesai vėl buvo atnaujinti. Ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Agentūra yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Agentūra priima paraiškas, atlieka jų vertinimą ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo/neskyrimo, pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicinių projektų kontrolę. Europos Komisija vertinant projektus/paraiškas nedalyvauja ir jokių išvadų savo ruožtu neteikia. Valstybių narių įgaliotoms institucijoms yra palikta diskrecija priimti sprendimus dėl administruojamų projektų/paraiškų, todėl nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Agentūra ar ŽŪM neturėjo kompetencijos vertinant paraiškas ex officio nustatyti, jog įmonė 2008-07-01 buvo patirianti sunkumus (I tomas, b. l. 82-83).

7Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą iš esmės atsiliepime nurodytais argumentais.

8Skundas tenkinamas iš dalies.

9Pareiškėjos, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimais, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja UAB „Meksimela“ 2010-03-25 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos skyriui pateikė paramos paraišką Nr. ( - ) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)“ (I tomas, b. l. 27). Nacionalinė mokėjimo agentūra, atlikusi paraiškos vertinimą, pateikė vertinimą, kad pareiškėjos projektas netinkamas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį (II tomas, b. l. 26-33). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas 2011-10-19 posėdyje, atsižvelgdamas į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktas projekto vertinimo ataskaitas, rekomendavo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ neskirti paramos UAB „Meksimela“ (II tomas, b. l. 5-7), o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris 2011-10-27 potvarkiu Nr. 4D-103 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą, iš kurio matyti, kad UAB „Meksimela“ projektas, kurio paraiškos registracijos Nr. ( - ), pripažintas netinkamas paramai gauti kaip neatitinkantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) 20.2 ir 21.1 p. numatytų kriterijų (II tomas, b. l. 9-11). Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010-11-05 raštu Nr. BRK-(10.14)-7594 informavo pareiškėją UAB „Meksimela“ apie minėtą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011-10-27 sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad 2010-03-25 pateiktas projektas „Ramučių hidroelektrinės statyba“ yra netinkamas paramai gauti (II tomas, b. l. 13-14).

10Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės), 39 p. numato, kad visos pateiktos paramos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, išskyrus 66 punkte numatytą atvejį, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Siekiant užtikrinti vertinimo nuoseklumą, Agentūra turi nustatyti detalias metodines rekomendacijas vertintojams. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (2010-02-20 įsakymo Nr. 3D-146 redakcija, galiojanti nuo 2010-03-05), VI skyriaus, kuriame nurodyti netinkami pareiškėjai, 20.2 p. numato, kad pareiškėjui parama neteikiama, jeigu jam (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 2.1 dalyje, o VII skyriaus, kuriame nurodyti tinkamumo gauti paramą kriterijai, 21.1 p. numatytas vienas iš tinkamumo gauti paramą pagal Priemonę kriterijų – paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje ir neatitinkantis Taisyklių 20 punkte numatytų atvejų.

11Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 2.1 dalies, kurioje apibrėžiama sunkumus patiriančios įmonės sąvoka, 9-13 p. numato: Bendrijoje nėra bendrai naudojamo sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimo. Tačiau šiose gairėse Komisija laiko sunkumus patiriančia įmone tokią įmonę, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą; šiose gairėse sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, nepriklausomai nuo jos dydžio: a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (4), jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo (5) ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo - per pastaruosius 12 mėnesių; arba b) bendrovė, kurios nors keletas narių turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės skolą(6), kai prarasta daugiau nei pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo ir daugiau kaip vienas ketvirtadalis to kapitalo - per pastaruosius 12 mėnesių; arba c) bet kurios rūšies bendrovė, jei, remiantis jos šalies teisės aktuose nustatytais kriterijais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra; Net jei nėra 10 punkte nurodytų aplinkybių, įmonė vis tiek gali būti laikoma patiriančia sunkumus, ypač, jei jai būdingi įprasti sunkumus patiriančios įmonės bruožai, pvz., augantys nuostoliai, mažėjanti apyvarta, didėjančios atsargos, pajėgumų perteklius, mažėjantys grynųjų pinigų srautai, augančios skolos, didėjančios palūkanos ir mažėjanti arba nulinė grynojo turto vertė. Ypač sudėtingais atvejais įmonė jau gali būti tapusi nemokia arba, remiantis šalies teisės aktais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra. Pastaruoju atveju šios gairės taikomos bet kokiai tokios procedūros metu suteiktai pagalbai, kuri leidžia įmonei tęsti veiklą. Bet kuriuo atveju, sunkumus patiriančiai įmonei gali būti teikiama pagalba tik tada, jei akivaizdu, kad savo ištekliais arba savininkų ar akcininkų lėšomis ar sutelkus rinkos išteklius ji negali atsigauti; Pagal šias gaires, naujai įsteigta įmonė negali gauti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbos net jei jos pradinė finansinė padėtis yra netvirta. T. y. tais atvejais kai, tarkim, likvidavus anksčiau veikusią įmonę, jos vietoje sukuriama nauja, arba, kai pastaroji tik perima pirmosios turtą. Apskritai, įmonė laikoma naujai įsteigta tris pirmuosius savo veiklos metus konkrečioje veiklos srityje. Tik šiam laikotarpiui pasibaigus, ji gali kreiptis dėl sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbos, jei: a) ji atitinka šiose gairėse naudojamą sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimą ir b) ji nesudaro didesnės verslo grupės dalies(7), išskyrus 13 punkte išvardytas sąlygas; Didesnei verslo grupei priklausanti arba jos perimta įmonė paprastai negali gauti nei sanavimo nei restruktūrizavimo pagalbos, išskyrus atvejus, kai galima įrodyti, kad patiriamų sunkumų priežastys slypi pačios įmonės viduje, o ne sąlygotos grupės išlaidų sutartinio paskirstymo, ir sunkumai yra tokie dideli, kad grupė nėra pajėgi pati juos įveikti. Jei sunkumus patirianti įmonė įsteigia dukterinę įmonę, pastaroji, kartu su ją kontroliuojančia sunkumus patiriančia įmone, bus laikomos grupe, ir gali gauti pagalbą pagal šio punkto sąlygas.

12Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir minėtą teisinį reglamentavimą, galima teigti, kad tyrimas, kurio metu gauti duomenys sudarytų pagrindą UAB „Meksimela“ pripažinti 2008 m. liepos 1 d. patyrusia sunkumų Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalyje pateikiamo apibrėžimo prasme, nebuvo atliktas: nors pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis už 2007-2008 m. UAB „Meksimela“ nuosavo kapitalo (kuris laikytinas registruotu kapitalu minėto komunikato prasme) būklė atitiko Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies 10 punkto a papunktyje pateikiamą kriterijų (I tomas, b. l. 36-43, 59-64), t. y. formaliai pareiškėja galėjo būti laikoma sunkumus patiriančia įmone, tam, kad UAB „Meksimela“ pripažinti 2008 m. liepos 1 d. patyrusia sunkumų Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies prasme, turėtų būti nustatytos ir minėto komunikato 2.1. dalies 9 p. numatytos aplinkybės, t. y. ne tik nustatyta, kad įmonė pagal 10 ir 11 p. pateiktus formalius kriterijus gali būti laikoma sunkumus patiriančia, bet ir tai, kad įmonė nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Tokio pobūdžio aplinkybės nebuvo tiriamos: nevertinti Juridinių asmenų registrui pateikti 2009 ir 2010 m. UAB „Meksimela“ finansinės atskaitomybės dokumentai, kurie Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kaip nustatyta jos atstovo paaiškinimu teismo posėdyje, yra prieinami, nebuvo, vadovaujantis Administravimo taisyklių 37 p. nuostatomis, pareikalauta pateikti įrodymus, susijusius su įmonės akcininko galimybėmis sumažinti įmonės nuostolius. Pažymėtina, kad nors nėra nurodyta, kas yra artimiausias arba vidutinės trukmės laikotarpis Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies 9 p. prasme, manytina, kad 2011 m., kada savo vertinimus atliko tiek Nacionalinė mokėjimo agentūra, tiek Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, jie jau buvo suėję, tačiau duomenų, kad UAB „Meksimela“ būtų priversta nutraukti savo veiklą, nėra.

13Atsižvelgiant į tai, ginčijamas sprendimas yra naikinamas kaip savo turiniu prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams, taip pat kaip priimtas pažeidžiant taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 ir 3 p.): Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. kuriame nustatyti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai, 1 d. numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Kadangi ginčijamas sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), taip, pat buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-10-27 potvarkio Nr. 4D-108 dalis, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, naikinama, atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įpareigojama iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Be to, projektas grąžinamas iš naujo svarstyti ir dėl to, kad pareiškėjos paramos paraiškos vertinimas, kaip matyti iš pateiktų paskutinių vertinimo ataskaitų, nebuvo baigtas: 2011-09-23 paraiškos vertinimo ataskaitoje (II tomas, b. l. 28-33), su kuria 2011-09-26 įvertintos paraiškos ataskaita buvo sutikta (II tomas, b. l. 27-27), nurodyta, kad nustačius projekto netinkamumą paramai gauti pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.1 nustatytą kriterijų, paklausimas dėl prognozinėje finansinėje atskaitomybėje esančių netikslumų nesiunčiamas. Kadangi Įgyvendinimo taisyklių 45 p. numato, kad, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Ministerija, ji, esant reikalui, gali įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos pateikti vertinimui reikalingus duomenis ar atlikti veiksmus.

14Kadangi projektas grąžinamas iš naujo svarstyti, pareiškėjos skundas dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą negali būti tenkinamas.

15Esant pagrindui naikinti ginčijamą sprendimą nurodytais pagrindais, kiti šalių argumentai, susiję su ginčijamo administracinio akto neteisėtumu / teisėtumu, nėra reikšmingi.

16Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nėra pareikštas, todėl šis klausimas nėra sprendžiamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 2 d., 45 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85- 87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

18Pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą tenkinti iš dalies.

19Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-10-27 potvarkį Nr. D4-103 dalyje, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“.

20Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

21Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „Meksimela“ skunde teismo prašo: 1) panaikinti 2011-10-27... 3. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 4. Pateiktame atsiliepime atsakovė Žemės ūkio ministerija su pareiškėjos... 5. Teismo posėdyje atsakovės atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 6. Pateiktame atsiliepime trečiasis suinteresuotas asmuo NMA prie ŽŪM su... 7. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovė su pareiškėjos... 8. Skundas tenkinamas iš dalies.... 9. Pareiškėjos, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų... 10. Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių,... 11. Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus... 12. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir minėtą teisinį... 13. Atsižvelgiant į tai, ginčijamas sprendimas yra naikinamas kaip savo turiniu... 14. Kadangi projektas grąžinamas iš naujo svarstyti, pareiškėjos skundas... 15. Esant pagrindui naikinti ginčijamą sprendimą nurodytais pagrindais, kiti... 16. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nėra pareikštas, todėl... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 18. Pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą tenkinti iš dalies.... 19. Panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011-10-27... 20. Įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją iš naujo... 21. Kitoje dalyje pareiškėjos UAB „Meksimela“ skundą atmesti kaip... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...