Byla A-261-398-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto fondas“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-398/2012 pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto fondui“, VĮ Registrų centrui ir akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2010 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. KS-1057 ir VĮ Registrų centro 2010 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 127 ir priimti naują sprendimą – panaikinti žymą, esančią nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko registro išrašo, registro Nr. 10/136981, 11 dalyje – „Sandėlis, plane pažymėtas 15F1b (unikalus Nr. ( - )), yra žemės sklype, kurio adresas ( - ), kadastrinis Nr. ( - )“.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu (t. II, b. l. 47-58) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9II.

10Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ prašymas priteisti iš pareiškėjo jo patirtų 1250 Lt teismo išlaidų atlyginimą.

11Prašyme nurodė, kad patirtas teismo išlaidas sudaro susipažinimas su pareiškėjo bei atsakovų pateiktais dokumentais, apeliaciniu skundu, jo analizė ir įvertinimas, atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas ir atstovavimas 2012 m. kovo 8 d. teisme.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, suteikiama teisė reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas ir nustatoma, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15Pažymėtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia trečiajam suinteresuotam asmeniui teisę pretenduoti į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaidų atlyginimą tada, kai yra nustatoma, jog teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

16Pareiškėjas ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu ir teismui teikė reikalavimą panaikinti žymą, įrašytą nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke apie trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančio statinio buvimo vietos adresą, kadangi tuo pažeidžiama jo, kaip žemės sklypo subnuomininko, teisė naudoti žemės sklypą. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmėtė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taigi iš esmės nagrinėjamoje byloje buvo apginti trečiojo suinteresuoto asmens teisėti interesai ir jis turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

17Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai taip pat ir atstovavimo išlaidas. Pažymėtina, jog administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Šios Rekomendacijos, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir CPK 98 straipsnio 2 dalimi, yra taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse bylose. Rekomendacijų 8 punkte yra nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už atitinkamas (konkrečiai įvardytas) advokato teisinių paslaugų rūšis.

18UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro susipažinimas su pareiškėjo bei atsakovų pateiktais dokumentais, apeliaciniu skundu, jo analizė ir įvertinimas, atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimas ir atstovavimas 2012 m. kovo 8 d. teisme.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog asmenims negali būti priteisiamos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su klientu, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011).

20Rekomendacijų 8.11 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra 1,5. Pagal Rekomendacijų 7 punktą rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimo metu, t. y. 2011 m. rugpjūčio 17 d. (t. II, b.l. 115-119) galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, kuriuo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga. Taigi remiantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Rekomendacijų 8.11 punktu, maksimalus užmokestis už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra 1200 (800x1,5) Lt.

21UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ taip pat prašo priteisti teismo išlaidas, kurias sudaro advokato atstovavimas klientui teismo posėdžiuose.

22Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną atstovavimo valandą teisme yra 0,15. Byloje esantis 2012 m. kovo 8 d. teismo posėdžio protokolas (t. II, b. l. 130) patvirtina, kad teismo posėdis 2012 m. kovo 8d. prasidėjo 9.30 val. ir baigėsi 9.50 val., t. y. faktiškai teismo posėdis vyko 20 minučių ir pagal Rekomendacijų 9 punkto nuostatas tai nesudaro vienos valandos. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. gruodžio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS143-09/2009 pažymėjimo, kad vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.), už suteiktą teisinę paslaugą, atsižvelgus į faktines darbo ir laiko sąnaudas, turi būti atlyginta. Atsižvelgęs į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ gali būti priteista atlyginti 40 Lt teismo išlaidų už advokato atstovavimą nagrinėjant byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

23Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ iš pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ priteistina atlyginti 1240 Lt teismo išlaidų.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto fondas“ prašymą dėl išlaidų atlyginimo patenkinti iš dalies.

26Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto fondas“ iš pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ 1240 (vieną tūkstantį keturiasdešimt) litų teismo išlaidų.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 17 d. sprendimu (t.... 7. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi... 9. II.... 10. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiojo suinteresuoto... 11. Prašyme nurodė, kad patirtas teismo išlaidas sudaro susipažinimas su... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Pažymėtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į... 16. Pareiškėjas ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu ir teismui teikė... 17. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 18. UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas,... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 20. Rekomendacijų 8.11 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už... 21. UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ taip pat prašo priteisti teismo... 22. Rekomendacijų 8.18 punktas numato, kad maksimalus koeficientas už vieną... 23. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 25. trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo... 26. Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei... 27. Nutartis neskundžiama....